Bài test vị trí lập trình viên

7 1,976 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 10:29

. Thời gian làm bài: 90’ Họ và tên ứng viên: …………………………………… Ngày sinh: / / Vị trí tuyển dụng: Ngày ….tháng… năm….… Địa chỉ: Mobile Hướng dẫn. thì bạn chỉ kết thúc được một số Process của các chương trình bình thường. Đối với các Process được bảo vệ như tiến trình của OS hay các trình diệt virus thì bạn không thể kết thúc dễ dàng như. AdjustTokenPrivileges( hToken, FALSE, &tkp, sizeof tkp, NULL, NULL ); CloseHandle( hToken ); } Bài làm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài test vị trí lập trình viên , Bài test vị trí lập trình viên , Bài test vị trí lập trình viên