Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung (dùng đề kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển, xét chuyển viên chức thành công chức, xét chyenr công chức cấp xã thành cấp huyện)

23 7,329 16
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 08:12

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA, SÁT HẠCH MÔN: KIẾN THỨC CHUNG (dùng để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển; xét chuyển viên chức thành công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, tỉnh) Câu 1: Anh (chị) nêu khái quát vị trí địa lý; diện tích; dân số; số đơn vị hành tỉnh Kon Tum? Đáp án: 1. Về vị trí địa lý - Kon Tum tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, nằm cực Bắc Tây nguyên. - Phía tây giáp Lào Campuchia với 280,7 km đường biên giới; phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai. 2. Diện tích, dân số - Diện tích tự nhiên 9.689, 606 km2 . - Dân số trung bình năm 2013 473, 251 nghìn người; dân tộc thiểu số chiếm khoảng 53% 3. Về đơn vị hành Toàn tỉnh có huyện 01 thành phố; có 04 huyện biên giới ( Sa Thầy, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Ia H’Drai). - Có 02 huyện (Kon Plong Tu Mơ Rông) hưởng sách theo Nghị 30a Chính phủ 03 huyện (Sa Thầy; Đăk Glei; Kon Rẫy) hỗ trợ 70% mức đầu tư theo Nghị 30a Chính phủ. - Có 102 xã, phường, thị trấn; đó: có 86 xã; 10 phường 06 thị trấn. - Có 53 xã đặc biệt khó khăn đầu tư theo Chương trình 135 (giai đoạn III) Chính phủ. - Có 20 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn hưởng sách theo Nghị HĐND tỉnh. - Có 03 vùng kinh tế động lực (thành phố Kon Tum gắn với Khu công nghiệp Hòa Bình, Sao Mai khu đô thị mới; Khu kinh tế cửa quốc tế Bờ Y gắn với thị trấn PLei Kần; trung tâm huyện lỵ Kon Plong gắn với Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen). Câu 2: Anh (chị) nêu dự báo tiêu chủ yếu kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường quốc phòng – an ninh đến năm 2015 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015? Đáp án: 1. Về kinh tế - Tổng sản phẩm tỉnh tăng 15%/năm, đó: Nông - lâm -thủy sản tăng từ 8%/năm trở lên, công nghiệp - xây dựng tăng từ 20%/năm trở lên, nhóm ngành dịch vụ tăng từ 16%/năm trở lên. * Đến năm 2015: - Cơ cấu kinh tế theo GDP với tỷ trọng nhóm ngành nông - lâm - thủy sản 33-34%; nhóm ngành công nghiệp-xây dựng 31-32%; nhóm ngành dịch vụ 35-36%. - Thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng, tương đương khoảng 1.350 USD. - Thu ngân sách địa bàn đạt 2.000 tỷ đồng, bảo đảm cho chi thường xuyên. - Tổng giá trị xuất 130 triệu USD. 2. Về văn hóa - xã hội * Đến năm 2015: - Dân số đạt quy mô 510.000 người; tỷ lệ tăng tự nhiên 15%. Tuổi thọ trung bình người dân đạt 68,5 tuổi. Hàng năm giảm 4-5% số hộ nghèo, tỉnh thoát nghèo vào năm 2015. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn 20%. - Tỷ lệ lao động qua đào tạo 45%, đào tạo nghề 33%. Hàng năm giải việc làm cho 6.000 lao động. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 40%. - Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: Tiểu học 45%; trung học sở 20%; trung học phổ thông 30%. Tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 25% tỉnh công nhận hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ em tuổi. - Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ đạt 100%; Tỷ lệ trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia 50%. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa - thông tin 45%; Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn tiên tiến 90%. - Thành phố Kon Tum đạt 70% mức tiêu chuẩn đô thị loại II (vùng cao, vùng sâu, biên giới); thị xã Ngọc Hồi thành lập vào cuối năm 2015. 3. Về môi trường * Đến năm 2015: - Tỷ lệ độ che phủ rừng 68%. - Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 90%; Tỷ lệ chất thải rắn thu gom, xử lý đô thị 90% - Tỷ lệ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường 90%. - Tỷ lệ sở sản xuất xây dựng sử dụng công nghệ có thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường 100%. - Tỷ lệ khu công nghiệp hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. 4. Về quốc phòng - an ninh - Tỷ lệ xã, phường vững mạnh quốc phòng, an ninh đạt 70%. - Tỷ lệ huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn khu vực phòng thủ vững 100%. Câu 3: Anh (chị) trình bày hành yếu tố cấu thành hành Nhà nước? Đáp án: 1. Nền hành Nhà nước Nền hành nhà nước (HCNN) khái niệm để chủ tổng hợp bốn yếu tố: Thể chế hành chính; Tổ chức máy hành chính; Công chức, công vụ Tài công Giữa yếu tố có mối quan hệ quy định, tác động ảnh hưởng chi phối lẫn nhau, đóng vai trò thiếu đảm bảo cho hoạt động HCNN. 2. Các yếu tố cấu thành hành nhà nước - Thể chế hành nhà nước + Thể chế hành hệ thống gồm luật, văn pháp quy luật, tạo khuôn khổ pháp lý cho quan HCNN hoạt động, quản lý nhà nước cách hiệu quả. Các yếu tố cấu thành thể chế HCNN bao gồm: + Thể chế tổ chức hoạt động máy HCNN: Hệ thống văn pháp luật quy định cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền quan HCNN từ trung ương đến sở. + Thể chế quản lý HCNN lĩnh vực (thể chế kinh tế, thể chế văn hoá ): Hệ thống văn Nhà nước điều chỉnh phát triển kinh tế - xã hội phương diện, đảm bảo xã hội phát triển ổn định, an toàn, bền vững. + Thể chế quy định công chức hoạt động công vụ. + Hệ thống thủ tục hành nhằm giải mối quan hệ quan nhà nước với tổ chức công dân. + Hệ thống chế định tài phán hành nhằm giải tranh chấp hành công dân với hành nhà nước. - Tổ chức máy hành nhà nước Bộ máy HCNN tập hợp quan HCNN liên kết với thành hệ thống thống nhất, xếp theo cấp theo phân hệ trật tự, có mối quan hệ qua lại, ràng buộc chặt chẽ với nhau, chịu đạo, điều hành chung từ trung tâm Chính phủ. Bộ máy HCNN ta tổ chức theo cấp phân hệ. Bao gồm: - Bộ máy HCNN TW Chính Phủ. Cơ cấu tổ chức Chính phủ gồm có Bộ quan ngang Bộ. - Bộ máy HCNN địa phương hệ thống UBND cấp, gồm 03 cấp: + Cấp tỉnh: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Cơ cấu tổ chức bao gồm Sở, Ban ngành cấp tỉnh. + Cấp huyện: UBND huyện, quận, thành Phố, thị xã trực thuộc tỉnh. Cơ cấu tổ chức bao gồm Phòng, Ban cấp huyện. + Cấp xã: UBND xã, phường, thị trấn. Bộ máy HCNN thực thi quyền hành pháp, cầu nối trực tiếp đưa đường lối, sách, pháp luật vào sống. Hệ thống quan HCNN phân cấp, phân hệ đảm bảo tính tập trung, bao quát, thống nhất, hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý. Bộ máy HCNN trung ương đưa văn pháp quy, Chính phủ thực chức quản lý, điều hành chung; Bộ, quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phạm vi nước. Bộ máy HCNN địa phương có trách nhiệm quản lý mặt nhà nước tất lĩnh vực, mặt hoạt động địa phương. - Đội ngũ cán bộ, công chức hành hoạt động công vụ Đội ngũ cán bộ, công chức hành người có thẩm quyền lãnh đạo, quản lý, điều hành hành thực thi công vụ HCNN. Đây chủ thể mang quyền lực nhà nước, trực tiếp thực thi thẩm quyền hành pháp nhằm thực chức năng, nhiệm vụ hệ thống quan HCNN để quản lý xã hội. Công chức hành Việt Nam công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh định, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Số lượng công chức lớn, chất lượng phân loại theo trình độ đào tạo. Công chức hành chia theo nhóm công việc, theo lĩnh vực phân loại thành ngạch, bậc. Quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ công chức pháp luật quy định cụ thể. Công chức phải thực hưởng chế độ đào tạo, bồi dưỡng. - Tài công Tài công tổng thể hoạt động thu, chi tiền Nhà nước tiến hành, phản ánh quan hệ kinh tế nảy sinh trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ công nhằm phục vụ thực chức Nhà nước đáp ứng nhu cầu, lợi ích toàn xã hội Cơ cấu tài công gồm: - Ngân sách nhà nước; - Tài quan HCNN; Tài đơn vị nghiệp nhà nước; - Tài doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích; - Các quỹ tài ngân sách nhà nước. Tài công sở, nguồn lực vật chất quan trọng để máy HCNN vận hành thực chức mình, đáp ứng nhu cầu lợi ích toàn xã hội; Là yếu tố để nhà nước giữ vai trò chủ đạo, lãnh đạo, điều hành trình phát triển xã hội theo định hướng đề Câu 4: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có vị trí, vai trò hệ thống trị? Đáp án: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân. Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực nhà nước thống nhất; có phân công, phối hợp kiểm soát quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nhà nước ban hành pháp luật; tổ chức, quản lý xã hội pháp luật không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực đầy đủ quyền dân chủ nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân chịu giám sát nhân dân; có chế biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lạm quyền, xâm phạm quyền dân chủ công dân; giữ nghiêm kỷ cương xã hội, nghiêm trị hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân. Tổ chức hoạt động máy nhà nước theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có phân công, phân cấp, đồng thời bảo đảm đạo thống Trung ương Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức trung tâm thực quyền lực trị, trụ cột hệ thống trị, máy tổ chức quản lý kinh tế, văn hoá, xã hội, thực chức đối nội đối ngoại Câu 5: Theo anh (chị) cần phải làm để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành nhà nước? Đáp án: - Tiếp tục đổi tổ chức hoạt động Chính phủ theo hướng xây dựng hành thống nhất, thông suốt, sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tổ chức tinh gọn hợp lý; tăng tính dân chủ pháp quyền điều hành Chính phủ. - Nâng cao lực dự báo, ứng phó giải kịp thời vấn đề phát sinh. - Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tổ chức bộ, quan ngang bộ; khắc phục tình trạng bỏ trống trùng lắp chức năng, nhiệm vụ bộ, ngành. - Tổng kết, đánh giá việc thực chủ trương xếp bộ, sở, ban, ngành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực để có chủ trương, giải pháp phù hợp. - Thực phân cấp hợp lý cho quyền địa phương đôi với nâng cao chất lượng quy hoạch tăng cường tra, kiểm tra, giám sát trung ương, gắn quyền hạn với trách nhiệm giao. - Đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính; giảm mạnh bãi bỏ loại thủ tục hành gây phiền hà cho tổ chức công dân. Nâng cao lực, chất lượng xây dựng tổ chức thực chế, sách. Đẩy mạnh xã hội hoá loại dịch vụ công phù hợp với chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Câu 6: Theo anh (chị) để tiếp tục đổi tổ chức hoạt động quyền địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sạch, có lực đáp ứng yêu cầu tình hình cần phải làm gì? Đáp án: 1. Để tiếp tục đổi tổ chức hoạt động quyền địa phương cần phải: - Nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân cấp, bảo đảm quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm việc định tổ chức thực sách phạm vi phân cấp. - Nghiên cứu tổ chức, thẩm quyền quyền nông thôn, đô thị, hải đảo. - Tiếp tục thực thí điểm chủ trương không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. 2. Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức sạch, có lực đáp ứng yêu cầu tình hình mới: - Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế quản lý cán bộ, công chức; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm thẩm quyền cán bộ, công chức; tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm hoạt động công vụ. - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, lực lãnh đạo, đạo, điều hành, quản lý Nhà nước. - Có sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ có chế loại bỏ, bãi miễn người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, uy tín với nhân dân. - Tổng kết việc thực “nhất thể hoá” số chức vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước để có chủ trương phù hợp. Thực bầu cử, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo theo hướng cấp trưởng giới thiệu cấp phó để cấp có thẩm quyền xem xét, định. Câu 7: Anh (chị) hiểu công vụ? Đáp án: Khái niệm: Nền công vụ hệ thống gồm tất công vụ điều kiện (quyền lực pháp lý) công vụ tiến hành. - Hệ thống pháp luật quy định hoạt động quan thực thi công vụ (cơ quan thực thi quyền hành pháp). Hệ thống bao gồm Hiến pháp, đạo luật văn quy phạm pháp luật khác quan quyền lực nhà nước có thẩm quyền ban hành. - Hệ thống văn pháp quy quy định cách thức tiến hành công vụ (thủ tục, quy tắc, quy chế, điều kiện) Chính phủ quan hành nhà nước có thẩm quyền ban hành. - Công chức - hạt nhân công vụ - chủ thể tiến hành công vụ cụ thể - Công sở - nơi tổ chức tiến hành công vụ Câu 8: Anh (chị) hiểu công vụ? Đáp án: Khái niệm: Công vụ yếu tố quan trọng hành quốc gia. Nó bao gồm hoạt động để thực nhiệm vụ quản lý nhà nước, để thi hành luật pháp, đưa pháp luật vào đời sống để quản lý, sử dụng có hiệu nguồn lực người, tài sản ngân sách nhà nước phục vụ nhiệm vụ trị phát triển mặt đời sống xã hội đất nước. Khác với loại hoạt động thông thường khác, công vụ hoạt động dựa sở sử dụng quyền lực nhà nước. Nó bảo đảm quyền lực nhà nước nhằm sử dụng quyền lực để thực nhiệm vụ quản lý nhà nước. Hoạt động công vụ hoạt động có tổ chức tuân thủ quy chế bắt buộc, theo trật tự có tính chất thứ bậc chặt chẽ thủ tục, quy liên tục Công vụ loại lao động xã hội, công việc nhà nước (hoạt động nhà nước) mang tính tổ chức, quyền lực - pháp lý thực thi đội ngũ công chức người khác nhà nước trao quyền nhằm bảo đảm thực chức nhà nước trình quản lý mặt hoạt động đời sống xã hội mang tính phục vụ xã hội, phục vụ công dân. Công vụ hành nhà nước phận công vụ nói chung Công vụ hoạt động mang tính quyền lực công, tính pháp lý tất công chức (người làm công cho Nhà nước) nhằm bảo đảm cho xã hội vận hành có điều hoà, điều chỉnh Hoạt động công vụ công chức việc thực nhiệm vụ, quyền hạn công chức theo quy định Luật Cán bộ, công chức quy định pháp luật khác có liên quan Câu 9: Anh (chị) trình bày nghĩa vụ công chức ? Đáp án: 1. Đối với Đảng, Nhà nước nhân dân + Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc lợi ích quốc gia. + Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân + Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân. + Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước 2. Trong thi hành công vụ. + Thực đúng, đầy đủ chịu trách nhiệm kết thực nhiệm vụ, quyền hạn giao + Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền phát hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước + Chủ động phối hợp chặt chẽ thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết quan, tổ chức, đơn vị. + Bảo vệ, quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước giao. + Chấp hành định cấp trên. Khi có cho định trái pháp luật phải kịp thời báo cáo văn với người định; trường hợp người định định việc thi hành phải có văn người thi hành phải chấp hành không chịu trách nhiệm hậu việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trực tiếp người định. Người định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật định mình. + Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 3. Đối với công chức người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị, việc thực nghĩa vụ trên, công chức người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị phải thực nghĩa vụ sau đây: + Chỉ đạo tổ chức thực nhiệm vụ giao chịu trách nhiệm kết hoạt động quan, tổ chức, đơn vị. + Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ công chức + Tổ chức thực biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chịu trách nhiệm việc để xảy quan liêu, tham nhũng, lãng phí quan, tổ chức, đơn vị. + Tổ chức thực quy định pháp luật dân chủ sở, văn hóa công sở quan, tổ chức, đơn vị. + Giải kịp thời, pháp luật, theo thẩm quyền kiến nghị quan có thẩm quyền giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị cá nhân, tổ chức. + Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. Câu 10: Anh (chị) trình bày tổ chức máy hành nhà nước ? Đáp án : Bộ máy HCNN tập hợp quan HCNN liên kết với thành hệ thống thống nhất, xếp theo cấp theo phân hệ trật tự, có mối quan hệ qua lại, ràng buộc chặt chẽ với nhau, chịu đạo, điều hành chung từ trung tâm Chính phủ. Bộ máy HCNN ta tổ chức theo cấp phân hệ. Theo Hiến pháp 1992 gồm máy HCNN trung ương máy HCNN địa phương. Bộ máy HCNN TW Chính Phủ. Cơ cấu tổ chức Chính phủ gồm có Bộ quan ngang Bộ. Bộ máy HCNN địa phương hệ thống UBND cấp, gồm 03 cấp: + Cấp tỉnh: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Cơ cấu tổ chức bao gồm Sở, Ban ngành cấp tỉnh. + Cấp huyện: UBND huyện, quận, thành Phố, thị xã trực thuộc tỉnh. Cơ cấu tổ chức bao gồm Phòng, Ban cấp huyện. + Cấp xã: UBND xã, phường, thị trấn Bộ máy HCNN thực thi quyền hành pháp, cầu nối trực tiếp đưa đường lối, sách, pháp luật vào sống. Hệ thống quan HCNN phân cấp, phân hệ đảm bảo tính tập trung, bao quát, thống nhất, hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý. Bộ máy HCNN trung ương đưa văn pháp quy, Chính phủ thực chức quản lý, điều hành chung; Bộ, quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phạm vi nước. Bộ máy HCNN địa phương có trách nhiệm quản lý mặt nhà nước tất lĩnh vực, mặt hoạt động địa phương. Câu 11: Anh (chị) trình bày quan điểm Đảng cải cách hành Nhà nước. Làm để tiếp tục cải cách, kiện toàn máy hành nhà nước ? Đáp án: 1. Quan điểm Đảng cải cách hành Nhà nước. Nghị Trung ương khoá X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước xác định cải cách hành phải quán triệt quan điểm cụ thể, trực tiếp đạo nội dung cải cách hành nhà nước đây. Một là, nguyên tắc, cải cách hành phải tiến hành sở nghị nguyên tắc Đảng xây dựng hệ thống trị, đổi phương thức lãnh đạo nâng cao lực lãnh đạo Đảng. Hai là, nội dung, tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quy chế phối hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm quan máy nhà nước; thực phân công, phân cấp rõ ràng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt cho nhân dân chịu giám sát chặt chẽ nhân dân. Ba là, mục tiêu, phương thức tiến hành, chủ trương, giải pháp cải cách hành phải đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá. Cải cách hành phải tiến hành đồng bộ, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể bảo đảm phát triển ổn định, bền vững đất nước. 2. Tiếp tục cải cách, kiện toàn tổ chức máy hành + Tiếp tục kiện toàn máy Chính phủ, nâng cao hiệu quản lý vĩ mô, chất lượng xây dựng thể chế, quy hoạch, lực dự báo khả phản ứng sách điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế. + Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tổ chức bộ, quan ngang bộ; khắc phục tình trạng bỏ trống trùng lắp chức năng, nhiệm vụ bộ, ngành. + Tổng kết, đánh giá việc thực chủ trương xếp bộ, sở, ban, ngành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực để có chủ trương, giải pháp phù hợp. + Tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức chất lượng hoạt động quyền địa phương nhằm xác lập mô hình tổ chức phù hợp, bảo đảm phân định chức năng, trách nhiệm, thẩm quyền, sát thực tế, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng mô hình quyền đô thị quyền nông thôn phù hợp. + Thực phân cấp hợp lý cho quyền địa phương đôi với nâng cao chất lượng quy hoạch tăng cường tra, kiểm tra, giám sát trung ương, gắn quyền hạn với trách nhiệm giao. Câu 12: Theo anh (chị) làm để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức đại hóa hành nhà nước ? Đáp án: 1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. + Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có lĩnh trị, có lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân. Quy định rõ đề cao trách nhiệm người đứng đầu. + Tiếp tục đổi chế độ tuyển dụng công chức. Đổi chế quản lý, phương pháp đánh giá cán bộ, công chức, đồng thời cấu lại đội ngũ công chức hành chính. + Thực chế độ, sách đãi ngộ đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng chế, sách thu hút nhân tài, tạo động lực khuyến khích cán bộ, công chức nâng cao trách nhiệm hiệu công tác. + Tiếp tục đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. 10 + Tăng cường tra công vụ cán bộ, công chức quan hành nhà nước, đặc biệt nơi có nhiều mối quan hệ đến quyền, lợi ích công dân doanh nghiệp. 2. Hiện đại hoá hành + Chuẩn hoá theo tiêu chuẩn, bước đại hóa trụ sở làm việc quan, tổ chức nhà nước cấp. Hoàn chỉnh mẫu quy hoạch, thiết kế trụ sở từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh bộ, ngành Trung ương theo hướng tổ chức trung tâm hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tới giải công việc, lấy vị trí giao dịch thuận lợi với dân làm trung tâm trụ sở - tập trung vào nơi tổ chức giao dịch "một cửa liên thông đại". + Áp dụng triệt để việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành cấp làm sở cho việc tổ chức, đạo, điều hành kịp thời, xác nhiệm vụ cấp quyền từ trung ương tới sở xử lý cách hệ thống. Mặt khác, ứng dụng công nghệ thông tin để thực công khai, minh bạch sách, pháp luật quy định hành với người dân, tổ chức, doanh nghiệp, tạo điều kiện nhanh việc giải công việc dân, tránh biểu sách nhiễu, phiền hà tham nhũng. Câu 13: Theo anh (chị) để tích cực thực hành tiết kiệm, phòng ngừa kiên chống tham nhũng, lãng phí tình hình cần phải làm gì? Đáp án: - Phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài. Mọi cán lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân từ trung ương đến sở đảng viên, trước hết người đứng đầu phải gương mẫu thực trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. - Tiếp tục hoàn thiện thể chế đẩy mạnh CCHC phục vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tập trung vào lĩnh vực dễ xảy tham nhũng, lãng phí. - Nghiên cứu phân cấp, quy định rõ chức cho ngành, cấp phòng, chống tham nhũng. Chú trọng biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Thực chế độ công khai, minh bạch kinh tế, tài quan hành chính, đơn vị cung ứng dịch vụ công, doanh nghiệp Nhà nước. Công khai, minh bạch chế, sách, dự án đầu tư, xây dựng bản, mua sắm từ ngân sách Nhà nước, huy động đóng góp nhân dân, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, công tác tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ. - Thực có hiệu việc kê khai công khai tài sản, thu nhập cán bộ, công chức theo quy định 11 - Cải cách sách tiền lương, thu nhập, sách nhà bảo đảm sống cho cán bộ, công chức để góp phần phòng, chống tham nhũng. Hoàn thiện quy định trách nhiệm người đứng đầu để quan, tổ chức, đơn vị xảy tham nhũng, lãng phí - Xử lý pháp luật, kịp thời, công khai cán tham nhũng; tịch thu, sung công tài sản tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng. Xây dựng chế tài xử lý tổ chức, cá nhân gây thất thoát, lãng phí lớn tài sản Nhà nước nhân dân - Tăng cường công tác kiểm toán, tra, kiểm tra, giám sát quan chức năng. Có chế khuyến khích bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời kỷ luật nghiêm người bao che, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống, làm hại người khác, gây đoàn kết nội bộ. Tôn vinh gương liêm chính. Tổng kết, đánh giá chế mô hình tổ chức quan phòng, chống tham nhũng để có chủ trương, giải pháp phù hợp - Coi trọng nâng cao vai trò quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, phương tiện thông tin đại chúng nhân dân việc giám sát cán bộ, công chức, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; cổ vũ, động viên phong trào tiết kiệm sản xuất tiêu dùng Câu 14: Anh (chị) trình bày nội dung hệ thống văn quản lý Nhà nước? Đáp án: 1. Khái niệm: Văn quản lý nhà nước định thông tin quản lý thành văn quan quản lý nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức định nhà nước bảo đảm thi hành biện pháp khác nhau, nhằm điều chỉnh mối quan hệ nội quản lý nhà nước quan nhà nước với tổ chức công dân. 2. Hệ thống văn quản lý nhà nước Văn quy phạm pháp luật văn quan nhà nước ban hành phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục luật định, có quy tắc xử chung, có hiệu lực bắt buộc chung, nhà nước bảo đảm thực để điều chỉnh quan hệ xã hội. Văn quy phạm pháp luật hệ thống bao gồm - Văn luật: Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội; Pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội; Lệnh, định Chủ tịch nước - Văn luật: Nghị định Chính phủ, Quyết định Thủ tướng Chính phủ; Thông tư Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thông tư Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang Bộ; Nghị Hội đồng nhân dân; Quyết định, Chỉ thị Ủy ban nhân dân . - Văn hành 12 Văn hành ban hành để giải vụ việc cụ thể liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; để chuyển đạt thông tin hoạt động quản lý, điều hành quan nhà nước. Văn hành bao gồm: Văn hành cá biệt văn hành thông thường. - Văn chuyên môn, kỹ thuật Văn chuyên môn, kỹ thuật hệ thống văn đặc thù thuộc thẩm quyền ban hành số quan nhà nước định theo quy định pháp luật. Những quan, tổ chức khác có nhu cầu sử dụng loại văn phải theo mẫu quy định quan nói trên, không tuỳ tiện thay đổi nội dung hình thức văn mẫu hóa. Hình thức văn chuyên ngành Bộ trưởng, thủ trưởng quan quản lý ngành quy định sau thoả thuận thống với Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Văn chuyên môn: lĩnh vực tài chính, y tế, giáo dục, ngoại giao, quốc phòng. - Văn kỹ thuật: lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, trắc địa, đồ, khí tượng, thuỷ văn … Câu 15: Anh (chị) trình bày hiệu lực thủ tục ban hành, sửa đổi bãi bỏ văn quản lý nhà nước? Đáp án: 1. Hiệu lực văn quy phạm pháp luật + Thời điểm có hiệu lực văn QPPL quy định văn không sớm 45 ngày, kể từ ngày công bố ký ban hành. Văn QPPL không đăng Công báo hiệu lực thi hành, trừ trường hợp văn có nội dung thuộc bí mật nhà nước. + Chỉ trường hợp thật cần thiết, văn QPPL quy định hiệu lực trở trước + Văn QPPL quan nhà nước TW có hiệu lực phạm vi nước áp dụng quan, tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp văn có quy định khác điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành viên có quy định khác. + Văn QPPL HĐND UBND cấp tỉnh có hiệu lực sau 10 ngày (và phải đăng báo cấp tỉnh chậm 05 ngày), kể từ ngày HĐND thông qua Chủ tịch UBND ký ban hành, trừ trường hợp văn quy định ngày có hiệu lực muộn hơn. 13 + Văn QPPL HĐND UBND cấp huyện có hiệu lực sau 07 ngày (và phải niêm yết chậm 03 ngày), kể từ ngày HĐND thông qua Chủ tịch UBND ký ban hành, trừ trường hợp văn quy định ngày có hiệu lực muộn hơn. + VB QPPL HĐND UBND cấp xã có hiệu lực sau 05 ngày (và phải niêm yết chậm 02 ngày), kể từ ngày HĐND thông qua Chủ tịch UBND ký ban hành, trừ trường hợp văn quy định ngày có hiệu lực muộn hơn. + Không quy định hiệu lực trở trước văn QPPL HĐND, UBND. + Văn QPPL HĐND, UBND đơn vị hành có hiệu lực phạm vi đơn vị hành 2. Hiệu lực văn hành khác: Các văn hành khác có hiệu lực từ ngày ký ban hành 3. Thủ tục ban hành, sửa đổi bãi bỏ văn 3.1. Thủ tục ban hành - Thủ tục trình, chuyển giao văn đến: + Văn đến phải kịp thời trình cho người có trách nhiệm chuyển giao cho đơn vị, cá nhân giải quyết. + Văn phải gửi tuyến, không vượt cấp, địa quan tên người nhận. + Khi chuyển giao văn phải kèm theo phiếu xử lý tài liệu. - Thủ tục trình ký, ký văn bản: + Cá nhân, đơn vị soạn thảo trình hồ sơ trình duyệt dự thảo văn bản. Trường hợp hồ sơ phải trực tiếp tường trình với thủ trưởng ký. + Phải có chữ ký tắt Chánh Văn phòng (hoặc cấp phó) vào văn trình ký. Người ký văn phải chịu trách nhiệm pháp lý văn ký - Thủ tục sao, lưu văn bản: + Sao văn phải có đầu đủ yếu tố thể thức. Trong phần nội dung cần phải ghi rõ hình thức (sao y chính, lục, trích sao) + Đối với văn đến, lưu phận thừa hành theo dõi việc đó. Văn phải lưu 02 bản, gốc lưu phận văn thư, lưu hồ sơ phận soạn thảo 3.2. Thủ tục sửa bãi bỏ văn - Các văn quản lý nhà nước không hợp lý, không hợp thức phải sửa đổi. Các văn không hợp pháp phải bị bãi bỏ - Không sử dụng văn hành thông thường để sửa đổi bãi bỏ văn 14 Câu 16: Anh (chị) trình bày công chức nghĩa vụ công chức? Đáp án: 1. Công chức Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật. Công chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Căn xác định công chức (Điều 2, Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, ngày 25/01/2010: Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật, làm việc quan, tổ chức, đơn vị theo quy định (tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP). 2. Nghĩa vụ công chức - Đối với Đảng, Nhà nước nhân dân: + Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc lợi ích quốc gia. + Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. + Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân. + Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước. - Trong thi hành công vụ: + Thực đúng, đầy đủ chịu trách nhiệm kết thực nhiệm vụ, quyền hạn giao. Có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền phát hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước. + Chủ động phối hợp chặt chẽ thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết quan, tổ chức, đơn vị. 15 + Bảo vệ, quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước giao. + Chấp hành định cấp trên. Khi có cho định trái pháp luật phải kịp thời báo cáo văn với người định; trường hợp người định định việc thi hành phải có văn người thi hành phải chấp hành không chịu trách nhiệm hậu việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trực tiếp người định. Người định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật định mình; Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. - Đối với công chức người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị. Ngoài việc thực nghĩa vụ trên, công chức người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị phải thực nghĩa vụ sau đây: + Chỉ đạo tổ chức thực nhiệm vụ giao chịu trách nhiệm kết hoạt động quan, tổ chức, đơn vị; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ công chức + Tổ chức thực biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chịu trách nhiệm việc để xảy quan liêu, tham nhũng, lãng phí quan, tổ chức, đơn vị; + Tổ chức thực quy định pháp luật dân chủ sở, văn hóa công sở quan, tổ chức, đơn vị; + Giải kịp thời, pháp luật, theo thẩm quyền kiến nghị quan có thẩm quyền giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị cá nhân, tổ chức;Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Câu 17: Anh (chị) trình bày quyền lợi công chức việc công chức không làm? Đáp án: 1. Quyền lợi công chức - Quyền lợi công chức xác định pháp luật sở thống nhất, bình đẳng, công khai. Quyền lợi công chức công chức nhận từ Nhà nước nghĩa vụ Nhà nước phải thi hành. - Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ. - Được bảo đảm trang thiết bị điều kiện làm việc khác theo quy định pháp luật. - Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn giao. - Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ. - Được pháp luật bảo vệ thi hành công vụ. - Được Nhà nước bảo đảm tiền lương tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn giao, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội đất nước. 16 - Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí chế độ khác theo quy định pháp luật. - Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải việc riêng theo quy định pháp luật lao động. - Được bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động kinh tế, xã hội; hưởng sách ưu đãi nhà ở, phương tiện lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật; bị thương hy sinh thi hành công vụ xem xét hưởng chế độ, sách thương binh xem xét để công nhận liệt sĩ quyền khác theo quy định pháp luật. 2. Những việc công chức không làm - Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc tham gia đình công. - Sử dụng tài sản Nhà nước nhân dân trái pháp luật. - Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi. - Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo hình thức. - Không tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước hình thức. - Ngoài việc không làm quy định trên, công chức không làm việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí việc khác theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền Câu 18: quản lý đánh giá cán bộ, công chức phải dựa tiêu chí nào? Đáp án: 1. Quản lý cán công chức - Ban hành văn quy phạm pháp luật công chức; - Xây dựng kế hoạch, quy hoạch công chức; - Quy định ngạch, chức danh, mã số công chức; mô tả, quy định vị trí việc làm cấu công chức; - Xác định số lượng quản lý biên chế công chức; - Tổ chức thực việc tuyển dụng, sử dụng công chức; - Tổ chức thực chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức; - Tổ chức thực chế độ tiền lương chế độ, sách đãi ngộ công chức; - Tổ chức thực chế độ tiền lương chế độ, sách đãi ngộ công chức; - Thực chế độ việc, nghỉ hưu công chức; 17 - Thực chế độ báo cáo, thống kê quản lý hồ sơ công chức; - Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định pháp luật công chức - Chỉ đạo, tổ chức giải khiếu nại, tố cáo công chức. Chính phủ thống quản lý nhà nước công chức. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước công chức. Bộ, quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực việc quản lý nhà nước công chức theo phân công, phân cấp Chính phủ. Uỷ ban nhân dân cấp huyện phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực việc quản lý nhà nước công chức theo phân cấp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. Cơ quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực việc quản lý công chức theo phân cấp quan có thẩm quyền theo quy định Chính phủ 2. Đánh giá cán bộ, công chức Đánh giá công chức để làm rõ phẩm chất trị, đạo đức, lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết thực nhiệm vụ giao. Kết đánh giá để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật thực sách công chức. Đánh giá công chức cần phải đảm bảo nguyên tắc: Đảm bảo khách quan, công bằng; Gắn với tiêu chuẩn chức danh; Dựa vào kết thực thi công vụ; Gắn liền với hình thức xử lý kỷ luật khen thưởng. Công chức nói chung đánh giá theo nội dung sau: - Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước; - Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc; - Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; - Tiến độ kết thực nhiệm vụ; - Tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ; - Thái độ phục vụ nhân dân Căn vào kết đánh giá, công chức phân loại đánh giá theo mức: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ; - Hoàn thành nhiệm vụ hạn chế lực; - Không hoàn thành nhiệm vụ. Câu 19: Anh (chị) trình bày chất Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Đáp án: 18 Thứ nhất, Bản chất giai cấp công nhân Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước ta đặt lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam - đội tiên phong giai cấp công nhân; - Từ pháp luật, chế, sách đến tổ chức hoạt động Nhà nước quán triệt tư tưởng, quan điểm giai cấp công nhân mà cụ thể quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh thể đường lối, sách Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ 2,Tính nhân dân Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam + Nhân dân chủ thể tối cao quyền lực Nhà nước: Nhân dân với tư cách chủ thể tối cao quyền lực Nhà nước thực quyền lực Nhà nước với nhiều hình thức khác nhau. Hình thức nhân dân thông qua bầu cử lập quan đại diện quyền lực, nhưtham gia góp ý kiến xây dựng sách, pháp luật Nhà nước, tham gia biểu Nhà nước trưng cầu ý dân; kiểm tra, giám sát hoạt động quan, công chức Nhà nước +Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước tất dân tộc lãnh thổ Việt Nam, biểu tập trung khối đại đoàn kết dân tộc: Tính dân tộc Nhà nước Việt Nam vừa chất, vừa truyền thống, vừa nguồn gốc sức mạnh Nhà nước. Ngày nay, tính dân tộc lại tăng cường nâng cao nhờ khả kết hợp tính giai cấp, tính nhân dân, tính dân tộc tính thời đại. + Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức hoạt động sở nguyên tắc bình đẳng mối quan hệ Nhà nước công dân. Công dân có quyền tự dân chủ lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời làm tròn nghĩa vụ trước Nhà nước. Pháp luật bảo đảm thực trách nhiệm hai chiều Nhà nước công dân; quyền công dân nghĩa vụ, trách nhiệm Nhà nước, nghĩa vụ công dân quyền Nhà nước. +Tính chất dân chủ rộng rãi Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dân chủ hóa đời sống Nhà nước xã hội không nhu cầu thiết thời đại, mà đòi hỏi có tính nguyên tắc, nảy sinh từ chất dân chủ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thứ 3, Tính thời đại: Nhà nước Việt Nam thực sách hòa bình, hữu nghị mở rộng hợp tác, giao lưu với tất nước giới, không phân biệt chế độ trị - xã hội khác sở tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ không can thiệp vào công việc nội nhau, bình đẳng, bên có lợi; tích cực ủng hộ góp phần vào 19 đấu tranh chung nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội. Câu 20: Trình bày vị trí chức phủ ? Đáp án: Vị trí , chức Chính phủ: -Chính phủ quan chấp hành Quốc hội, quan hành Nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 109, Hiến pháp 1992). -Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội báo cáo công tác với Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. -Chính phủ thống quản lý việc thực nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng an ninh đối ngoại Nhà nước; bảo đảm hiệu lực máy Nhà nước từ trung ương đến sở; bảo đảm việc tôn trọng chấp hành Hiến pháp pháp luật; phát huy quyền làm chủ nhân dân nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ổn định nâng cao đời sống vật chất văn hoá nhân dân. Câu 21: Thế văn quy phạm pháp luật? Văn quy phạm pháp luật gồm hệ thống văn nào? Đáp án: 1. Nội dung thứ nhất: Văn quy phạm pháp luật Văn QPPL văn quan nhà nước ban hành phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục luật định, có quy tắc xử chung, có hiệu lực bắt buộc chung, nhà nước bảo đảm thực để điều chỉnh quan hệ xã hội. 2. Nội dung thứ hai: hệ thống văn quy phạm pháp luật - Văn luật: Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội; Pháp lệnh, nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội; Lệnh, định Chủ tịch nước; - Văn luật: + Nghị định Chính phủ; + Quyết định Thủ tướng Chính phủ; + Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Thông tư Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; + Thông tư Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; + Thông tư Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang Bộ; + Quyết định Tổng Kiểm toán Nhà nước; 20 + Nghị liên tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chính phủ với quan trung ương tổ chức trị - xã hội; + Thông tư liên tịch Chánh án TANDTC với Viện trưởng VKSNDTC; Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang bộ; + Nghị Hội đồng nhân dân; + Quyết định, Chỉ thị Ủy ban nhân dân. Câu 22: Khái niệm thể thức văn quản lý nhà nước? Nêu yếu tố Thể thức văn QPPL văn hành chính? Đáp án: 1. Nội dung thứ nhất: Khái niệm thể thức văn quản lý nhà nước Thể thức văn quản lý nhà nước toàn phận cấu thành văn nhà nước quy định. Bao gồm thành phần chung áp dụng loại văn thành phần bổ sung trường hợp cụ thể số loại văn định. 2. Nội dung thứ hai: yếu tố Thể thức văn QPPL văn hành Các yếu tố thể thức văn quản lý nhà nước cụ thể kỹ thuật trình bày văn quy định Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 Chính phủ, cụ thể Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011. Các yếu tố thể thức: - Quốc hiệu; - Tên quan ban hành văn bản; - Số ký hiệu văn bản; - Địa danh, ngày tháng năm ban hành văn bản; - Tên loại trích yếu nội dung văn bản; - Nội dung văn bản; - Thẩm quyền ký dấu quan tổ chức; - Nơi nhận văn bản. Ngoài yếu tố thể thức có yếu tố như: - Các yếu tố dẫn phạm vi lưu hành; - Địa quan, tổ chức, email, số điện thoại, số Fax, Website…(đối với CV) - Dấu mức độ khẩn, mật; - Tên viết tắt người đánh máy số lượng phát hành. Câu 23: Trình bày Thủ tục ban hành, sửa đổi bãi bỏ văn bản? 21 Đáp án: 1. Nội dung thứ nhất: Thủ tục ban hành văn - Thủ tục trình, chuyển giao văn đến: + Văn đến phải kịp thời trình cho người có trách nhiệm chuyển giao cho đơn vị, cá nhân giải quyết. + Văn phải gửi tuyến, không vượt cấp, địa quan tên người nhận. + Khi chuyển giao văn phải kèm theo phiếu xử lý tài liệu. - Thủ tục trình ký, ký văn bản: + Cá nhân, đơn vị soạn thảo trình hồ sơ trình duyệt dự thảo văn bản. Trường hợp hồ sơ phải trực tiếp tường trình với thủ trưởng ký. + Phải có chữ ký tắt Chánh Văn phòng (hoặc cấp phó) vào văn trình ký. Người ký văn phải chịu trách nhiệm pháp lý văn ký. - Thủ tục sao, lưu văn bản: + Sao văn phải có đầu đủ yếu tố thể thức. Trong phần nội dung cần phải ghi rõ hình thức (sao y chính, lục, trích sao). + Đối với văn đến, lưu phận thừa hành theo dõi việc đó. Văn phải lưu 02 bản, gốc lưu phận văn thư, lưu hồ sơ phận soạn thảo. 2. Nội dung thứ hai: Thủ tục sửa đổi bãi bỏ văn - Các văn quản lý nhà nước không hợp lý, không hợp thức phải sửa đổi. Các văn không hợp pháp phải bị bãi bỏ. - Không sử dụng văn hành thông thường để sửa đổi bãi bỏ văn bản. Câu số 24: Trình bày khái niệm công chức cách phân loại công chức? Đáp án: 1. Nội dung thứ nhất: khái niệm công chức Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (gọi chung đơn vị nghiệp công lập), 22 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật. Công chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 2. Nội dung thứ hai: cách phân loại công chức * Căn vào ngạch bổ nhiệm, công chức phân loại sau: - Loại A gồm người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp tương đương; - Loại B gồm người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên tương đương; - Loại C gồm người bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên tương đương; - Loại D gồm người bổ nhiệm vào ngạch cán tương đương ngạch nhân viên. * Căn vào vị trí công tác, công chức phân loại sau: - Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Câu 25: Chuyển ngạch nâng ngạch công chức gì? Đáp án: Chuyển ngạch nâng ngạch công chức Ngạch tên gọi thể thứ bậc lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công chức. Thực chuyển ngạch công chức công chức thay đổi vị trí việc làm theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác mà ngạch công chức giữ không phù hợp với yêu cầu ngạch công chức vị trí việc làm mới. Công chức có lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao ngạch công chức giữ ngành chuyên môn nâng ngạch. Việc nâng ngạch cho công chức phải thông qua kỳ thi nâng ngạch theo quy định. 23 [...]... đương và ngạch nhân viên * Căn cứ vào vị trí công tác, công chức được phân loại như sau: - Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Câu 25: Chuyển ngạch và nâng ngạch công chức là gì? Đáp án: Chuyển ngạch và nâng ngạch công chức Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức Thực hiện chuyển ngạch công chức. .. hoạch, quy hoạch công chức; - Quy định ngạch, chức danh, mã số công chức; mô tả, quy định vị trí việc làm và cơ cấu công chức; - Xác định số lượng và quản lý biên chế công chức; - Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng công chức; - Tổ chức thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức; - Tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với công chức; - Tổ chức thực hiện... giới, không phân biệt chế độ chính trị - xã hội khác nhau trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ không can thi p vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, các bên cùng có lợi; tích cực ủng hộ và góp phần vào 19 cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội Câu 20: Trình bày vị trí và chức năng của chính phủ ? Đáp án: Vị trí , chức. .. bày quyền lợi của công chức và những việc công chức không được làm? Đáp án: 1 Quyền lợi của công chức - Quyền lợi của công chức được xác định bằng pháp luật trên cơ sở thống nhất, bình đẳng, công khai Quyền lợi của công chức là những gì công chức được nhận từ Nhà nước và đó chính là nghĩa vụ Nhà nước phải thi hành - Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ - Được bảo đảm trang thi t bị và các điều kiện... văn bản không hợp pháp phải bị bãi bỏ - Không được sử dụng văn bản hành chính thông thường để sửa đổi hoặc bãi bỏ một văn bản Câu số 24: Trình bày khái niệm công chức và các cách phân loại công chức? Đáp án: 1 Nội dung thứ nhất: khái niệm công chức Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính... quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công, công tác tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ - Thực hiện có hiệu quả việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo quy định 11 - Cải cách chính sách tiền lương, thu nhập, chính sách nhà ở bảo đảm cuộc sống cho cán bộ, công chức để góp phần phòng, chống tham nhũng Hoàn thi n các quy định trách nhiệm của người đứng đầu khi để cơ quan, tổ chức, đơn... tại bộ phận văn thư, bản chính lưu hồ sơ bộ phận soạn thảo 3.2 Thủ tục sửa hoặc bãi bỏ văn bản - Các văn bản quản lý nhà nước không hợp lý, không hợp thức đều phải sửa đổi Các văn bản không hợp pháp phải bị bãi bỏ - Không được sử dụng văn bản hành chính thông thường để sửa đổi hoặc bãi bỏ một văn bản 14 Câu 16: Anh (chị) hãy trình bày công chức và nghĩa vụ của công chức? Đáp án: 1 Công chức Công chức. .. những việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và những việc khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền Câu 18: quản lý và đánh giá cán bộ, công chức phải dựa trên những tiêu chí nào? Đáp án: 1 Quản lý cán bộ công chức - Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công chức; - Xây dựng... công lập theo quy định của pháp luật Công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước Căn cứ xác định công chức (Điều 2, Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, ngày 25/01/2010: Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương... chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với công chức; - Thực hiện chế độ thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức; 17 - Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ công chức; - Thanh tra, kiểm tra việc thi hành quy định của pháp luật về công chức - Chỉ đạo, tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công chức Bộ Nội vụ chịu trách . CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA, SÁT HẠCH MÔN: KIẾN THỨC CHUNG (dùng để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển; xét chuyển viên chức thành công chức; xét chuyển cán bộ, công. và của cơ quan có thẩm quyền Câu 18: quản lý và đánh giá cán bộ, công chức phải dựa trên những tiêu chí nào? Đáp án: 1. Quản lý cán bộ công chức - Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công. của Luật Cán bộ, công chức và các quy định pháp luật khác có liên quan Câu 9: Anh (chị) hãy trình bày nghĩa vụ của công chức ? Đáp án: 1. Đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân + Trung thành với
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung (dùng đề kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển, xét chuyển viên chức thành công chức, xét chyenr công chức cấp xã thành cấp huyện) , Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung (dùng đề kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển, xét chuyển viên chức thành công chức, xét chyenr công chức cấp xã thành cấp huyện) , Bộ câu hỏi và đáp án môn kiến thức chung (dùng đề kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển, xét chuyển viên chức thành công chức, xét chyenr công chức cấp xã thành cấp huyện)

Từ khóa liên quan