Tài liệu bồi dưỡng ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2015 toàn tập [FULL]

275 4,312 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2015, 10:50

Tài liệu bao gồm chuyên đề bồi dưỡng ôn thi nâng ngạch chuyên viên khối Đảng, Đoàn thể năm 2015: CĐ1 – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY CĐ2 – MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ HIỆN NAY CĐ3 – XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN CĐ4 – NỀN HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CĐ5 – CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CĐ6 – NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN, TOÀN CẦU HOÁ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM CHUYÊN ĐỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch lên chuyên viên khối Đảng, đoàn thể năm 2015) I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM Hệ thống trị nước ta chỉnh thể thống nhất, gắn bó hữu bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. 1. Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức bản. Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước xã hội. Đảng lãnh đạo cương lĩnh, chiến lược, định hướng sách chủ trương lớn; công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động tổ chức, kiểm tra, giám sát hành động gương mẫu đảng viên. Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu đảng viên ưu tú có đủ lực phẩm chất vào hoạt động quan lãnh đạo hệ thống trị. Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng đảng viên hoạt động tổ chức hệ thống trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu. Đảng lãnh đạo hệ thống trị đồng thời phận hệ thống ấy. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu giám sát nhân dân, hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật. 2. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền dân, dân, dân. Tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân ta mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức làm tảng, lãnh đạo Đảng. Nhà nước ban hành pháp luật, tổ chức quản lý xã hội pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực quyền dân chủ nhân dân, tôn trọng lắng nghe ý kiến nhân dân, chịu giám sát nhân dân; có chế biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, vô trách nhiệm, lạm quyền, xâm phạm quyền dân chủ công dân; giữ nghiêm kỷ cương xã hội, nghiêm trị hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân. Tổ chức hoạt động máy quản lý nhà nước theo nguyên tắc tập trung, dân chủ. Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công, phân cấp, đồng thời bảo đảm đạo tập trung, thống Trung ương. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thống ba quyền lập pháp, hành pháp tư pháp, có phân công, phối hợp kiểm soát quan việc thực ba quyền đó. 3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể trị- xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức liên minh trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu giai cấp tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phận hệ thống trị, sở trị quyền nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa thành viên vừa người lãnh đạo Mặt trận. Mặt trận hoạt động theo phương thức hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động thành viên. Các đoàn thể nhân dân tuỳ theo tính chất, tôn mục đích xác định, vừa vận động đoàn viên, hội viên giúp chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực, vừa giáo dục nâng cao trình độ mặt cho đoàn viên, hội viên, vừa tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Tổ chức Mặt trận Tổ quốc đoàn thể (nòng cốt Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân), tổ chức trị- xã hội, tổ chức xã hội khác pháp luật thừa nhận tuỳ theo tính chất, đặc điểm mà có quy mô tổ chức phù hợp. Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể thông qua tổ chức Đảng lập quan Nhà nước, Mặt trận đoàn thể (Ban cán đảng, đảng đoàn); thông qua đội ngũ cấp uỷ viên đảng viên công tác quan Nhà nước, Mặt trận đoàn thể; lãnh đạo nghị Đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát . Đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang tuyệt đối, trực tiếp mặt lãnh đạo trực tiếp Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh. II. TỔ CHỨC CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1. Hệ thống tổ chức đảng Điều lệ Đảng quy định: Hệ thống tổ chức Đảng thành lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành Nhà nước. Hệ thống tổ chức Đảng thành lập theo cấp hành lãnh thổ hệ thống bản, bảo đảm lãnh đạo toàn diện Đảng cấp toàn Đảng. Việc lập tổ chức đảng nơi có đặc điểm riêng theo quy định Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 45- QĐ/TW ngày 01-11-2011 thi hành Điều lệ Đảng Ban Chấp hành Trung ương). Hệ thống tổ chức Đảng, quan tham mưu giúp việc cấp uỷ cấp bước xếp, kiện toàn hợp lý hiệu sau thực Nghị Trung ương ba, Trung ương bảy (khoá VIII) Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương khoá X. Nghị Đại hội XI Nghị Trung ương 5, Trung ương 6, Trung ương (khoá XI) tiếp tục xem xét định kiện toàn hệ thống tổ chức Đảng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam gồm: - Hệ thống tổ chức đảng bộ, chi (từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp sở, chi trực thuộc đảng ủy sở); - Cơ quan lãnh đạo Đảng cấp (đại hội, cấp uỷ); - Cơ quan tham mưu giúp việc cấp uỷ (các ban đảng, đơn vị nghiệp Đảng); - Tổ chức đảng lập quan nhà nước đoàn thể trị xã hội (ban cán đảng, đảng đoàn). 1.1. Hệ thống tổ chức đảng bộ, chi a) Cấp Trung ương: toàn Đảng có quan lãnh đạo Đảng Ban Chấp hành Trung ương (Bộ Chính trị, Ban Bí thư). Hiện có 68 đảng trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương: - 63 Đảng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo cấp hành lãnh thổ, có quyền cấp). - 05 Đảng khác trực thuộc Trung ương Đảng Khối quan Trung ương, Đảng khối Doanh nghiệp Trung ương; Đảng Ngoài nước; Đảng Quân đội; Đảng Công an Trung ương. (Trước năm 2006 có 75 đầu mối, sau thực NQTW khoá X giảm 08 đầu mối; thực Nghị Trung ương khoá XI đưa Đảng Ngoài nước trực thuộc Trung ương). b) Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tương đương có đảng trực thuộc gồm: - Đảng huyện, quận, thị, thành phố trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ (theo hành lãnh thổ). - Đảng cấp trực tiếp sở (tương đương cấp huyện) trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương (ví dụ: đảng công an, quân sự, khối trực thuộc tỉnh ủy; đảng tổng cục trực thuộc Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương…). - Một số đảng sở có vị trí quan trọng, đông đảng viên (khoảng từ 400 đảng viên trở lên), nhiều tổ chức đảng trực thuộc, đảng ủy giao số quyền cấp sở. - Một số đảng sở có vị trí quan trọng đặc thù đặt trực thuộc trực tiếp tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối Trung ương, Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương. c) Cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tương đương có tổ chức sở đảng trực thuộc gồm: - Các đảng bộ, chi sở xã, phường, thị trấn (theo cấp hành lãnh thổ). - Các đảng sở quan, doanh nghiệp, đơn vị nghiệp, lực lượng vũ trang trực thuộc huyện ủy, quận ủy, thị ủy tương đương. d) Cấp sở xã, phường, thị trấn loại hình tổ chức sở đảng quan, doanh nghiệp, đơn vị nghiệp, lực lượng vũ trang… có tổ chức đảng trực thuộc gồm: Các đảng bộ phận (nơi có đông đảng viên); Các chi trực thuộc. 1.2. Hệ thống cấp ủy cấp Gắn với hệ thống tổ chức đảng hệ thống cấp uỷ đảng cấp. Cấp uỷ cấp quan lãnh đạo, đạo, điều hành, chấp hành hai kỳ đại hội đảng cấp. Điều lệ Đảng quy định: Cơ quan lãnh đạo cao Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo cấp đại hội đại biểu đại hội đảng viên. Giữa hai kỳ đại hội, quan lãnh đạo Đảng Ban Chấp hành Trung ương, cấp ban chấp hành đảng bộ, ban chấp hành chi (gọi tắt cấp uỷ). Theo quy định Điều lệ Đảng khóa X, khóa XI Quy định thi hành Điều lệ Đảng Ban Chấp hành Trung ương khóa XI nhiệm kỳ đại hội tổ chức sở đảng cấp ủy sở trở lên năm. Nhiệm kỳ chi bộ, chi ủy trực thuộc đảng uỷ sở năm /2 lần (quy định áp dụng từ nhiệm kỳ Đại hội X). Số lượng Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đại hội Đảng toàn quốc định, số lượng cấp uỷ viên cấp đại hội cấp định sở hướng dẫn Trung ương. Hệ thống cấp uỷ đảng đại hội cấp bầu, trường hợp đặc biệt thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập kỳ đại hội cấp uỷ cấp trực tiếp định. 1.2.1. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư a) Ban Chấp hành Trung ương quan lãnh đạo cao toàn Đảng kỳ đại hội; số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đại hội Đảng toàn quốc thảo luận, định. Ban Chấp hành trung ương có nhiệm vụ, quyền hạn: - Tổ chức đạo thực Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị Đại hội; định chủ trương, sách đối nội, đối ngoại, công tác quần chúng công tác xây dựng đảng; chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng nhiệm kỳ tiếp theo, Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường (nếu có). Ban Chấp hành Trung ương tình hình thực tế đạo thí điểm số chủ trương chưa quy định Điều lệ Đảng. - Ban Chấp hành Trung ương họp thường lệ sáu tháng lần; họp bất thường cần. - Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị; bầu Tổng Bí thư số Uỷ viên Bộ Chính trị; - Thành lập Ban Bí thư gồm Tổng Bí thư, số Ủy viên Bộ Chính trị Bộ Chính trị phân công số Ủy viên Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương bầu số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; - Bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương số Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Số lượng Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Ban Chấp hành Trung ương định. b) Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương bầu, có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Điều lệ Đảng là: - Lãnh đạo kiểm tra, giám sát việc thực nghị Đại hội đại biểu toàn quốc, nghị Ban Chấp hành Trung ương; định vấn đề chủ trương, sách, tổ chức, cán bộ; - Quyết định triệu tập chuẩn bị nội dung kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương; báo cáo công việc làm trước hội nghị Ban Chấp hành Trung ương theo yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương. c) Ban Bí thư lãnh đạo công việc ngày Đảng: đạo công tác xây dựng đảng công tác quần chúng; kiểm tra, giám sát việc thực nghị quyết, thị Đảng kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đạo phối hợp hoạt động tổ chức hệ thống trị; định số vấn đề tổ chức, cán số vấn đề khác theo phân công Ban Chấp hành Trung ương; đạo kiểm tra việc chuẩn bị vấn đề đưa Bộ Chính trị thảo luận định. 1.2.2. Cơ quan lãnh đạo địa phương cấp tỉnh, cấp huyện a) Nhiệm vụ ban chấp hành hình thức sinh hoạt ban chấp hành: - Cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt tỉnh ủy, thành ủy), cấp ủy huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi tắt huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy) quan lãnh đạo đảng tỉnh, đảng huyện kỳ đại hội, có nhiệm vụ: lãnh đạo thực nghị đại hội đại biểu; nghị quyết, thị cấp ủy cấp trên. - Hội nghị tỉnh ủy, thành ủy, huyện ủy, quận ủy, thị ủy ban thường vụ triệu tập thường lệ ba tháng lần; họp bất thường cần. Hội nghị bầu ban thường vụ; bầu bí thư phó bí thư số ủy viên thường vụ; bầu ủy ban kiểm tra; bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra số ủy viên ủy ban kiểm tra. Số lượng ủy viên ban thường vụ ủy viên ủy ban kiểm tra cấp ủy định theo hướng dẫn Ban Chấp hành Trung ương. b) Nhiệm vụ ban thường vụ; thường trực cấp ủy - Ban thường vụ lãnh đạo kiểm tra việc thực nghị đại hội đại biểu, nghị quyết, thị cấp ủy cấp cấp trên; định vấn đề chủ trương, tổ chức, cán bộ; định triệu tập chuẩn bị nội dung kỳ họp cấp ủy. - Thường trực cấp ủy gồm bí thư, phó bí thư, đạo kiểm tra thực nghị quyết, thị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp trên; giải công việc ngày đảng bộ; định triệu tập chuẩn bị nội dung kỳ họp ban thường vụ. 1.3. Ban cán đảng, đảng đoàn Thực theo Điều 42, Điều 43 Điều lệ Đảng. Ban Cán đảng lập số quan hành pháp, tư pháp cấp Trung ương, cấp tỉnh. Đảng đoàn lập quan lãnh đạo Quốc hội, hội đồng nhân dân cấp tỉnh (các quan lập bầu cử) số tổ chức trị - xã hội cấp Trung ương, cấp tỉnh. 1.4. Hệ thống quan tham mưu giúp việc, đơn vị nghiệp cấp uỷ Theo quy định Điều lệ Đảng “Cấp uỷ cấp lập quan tham mưu giúp việc theo hướng dẫn Ban Chấp hành Trung ương”. Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII thực nghị Trung ương (khoá VIII) NQTW khoá X vừa qua, hệ thống quan tham mưu giúp việc tổ chức lại gọn đến đầu mối tổ chức ban quan Đảng tinh giản đáng kể so với thời kỳ trước đổi mới. Ở cấp Trung ương, từ 24 đầu mối (16 ban, văn phòng đơn vị nghiệp) tổ chức lại thành 12 đầu mối ( ban, văn phòng đơn vị nghiệp). Ở cấp tỉnh từ 12 - 15 đầu mối tổ chức lại thành đầu mối (6 ban, văn phòng đơn vị nghiệp). Ở cấp huyện đầu mối (5 ban, văn phòng trung tâm bồi dưỡng trị cấp huyện). Như vậy, có quan tham mưu, giúp việc Trung ương, gồm: Ban Tổ chức TW, Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra TW, Ban Đối ngoại TW, Ban Kinh tế TW, Ban Nội TW, Văn phòng TW); đơn vị nghiệp TW, gồm: Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Có quan tham mưu, giúp việc tỉnh, thành uỷ, gồm: ban tổ chức, ban tuyên giáo, ban dân vận, quan uỷ ban kiểm tra, ban nội chính, văn phòng; đơn vị nghiệp: Trường trị, báo đảng bộ. Cấp huyện tổ chức máy ổn định thực Nghị Trung ương khoá X. Ngoài theo quy định Điều lệ Đảng, yêu cầu thực tiễn Trung ương lập số ban, ban đạo, hội đồng, Tiểu ban cấp Trung ương, cấp tỉnh mà thành viên chủ yếu kiêm nhiệm, có máy giúp việc tinh gọn. 2. Tổ chức nhà nước Tổ chức máy Nhà nước bao gồm: Quốc hội (cơ quan lập pháp) hội đồng nhân dân cấp; Chủ tịch nước (là nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh thực thi nhiệm vụ theo quy định Hiến pháp); Chính phủ uỷ ban nhân dân cấp (cơ quan hành nhà nước), Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân cấp (cơ quan tư pháp). 2.1. Tổ chức Quốc hội Quốc hội dân bầu, thực nhiệm kỳ đại biểu năm. Quốc hội lập Uỷ ban, Ban có phận chuyên trách Trung ương; địa phương có đoàn đại biểu, chuyên trách địa phương. Quốc hội có đổi nội dung phương thức hoạt động, tăng cường việc xây dựng ban hành luật, luật, pháp lệnh, thể chế hoá đường lối, chủ trương Đảng, cụ thể hoá quy định Hiến pháp, quan hệ phối hợp Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hình thành chế tiếp xúc đại biểu Quốc hội với cử tri, dân chủ sinh hoạt Quốc hội, tăng cường chất vấn công khai Quốc hội, bảo đảm vai trò lãnh đạo Đảng thông qua Đảng đoàn Quốc hội. 2.2. Chủ tịch nước Chủ tịch nước người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối nội đối ngoại. Chủ tịch nước đại biểu Quốc hội, Quốc hội bầu; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Quốc hội. Chủ tịch nước ban hành lệnh, định để thực nhiệm vụ, quyền hạn theo Hiến pháp tổ chức máy chuyên trách giúp việc theo quy định pháp luật. 2.3. Chính phủ quan hành nhà nước Tổ chức máy Chính phủ, quan hành nhà nước tinh giản so với năm 1986. Ở cấp Trung ương, trước 1/8/2007 tổng số đầu mối cầu, xoá đói giảm nghèo, ô nhiễm môi trường, bệnh tật v.v vấn đề vượt phạm vi điều tiết IMF, WB, WTO. - Có thể phải tính đến cải cách như: WTO phải cải tổ thành tổ chức kinh tế toàn cầu, IMF phải Ngân hàng Trung ương toàn cầu, WB Ngân hàng Chính sách toàn cầu. III. HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC Trong năm gần xu hướng hội nhập kinh tế khu vực phát triển mạnh mẽ thu hút ngày nhiều nước tham gia, nhiều khối, liên minh xuất hiện. Những khối thực phát triển theo xu hướng tự hoá kinh tế, kiến lập thể chế kinh tế khu vực, bật là: Liên minh Châu Âu, (EU), khối mậu dịch tự Bắc Mỹ (NAFTA), khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA), BRICS (liên minh Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi), tiến tới Cộng đồng ASEAN, đàm phán thành lập Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement - viết tắt TPP). Những điều kiện quy định tiến trình hội nhập kinh tế khu vực? Có thể có điều kiện sau đây: 1) Quá trình toàn cầu hoá phát triển đòi hỏi phải gia tăng tự hoá kinh tế hội nhập quốc tế sâu rộng hơn, nhiều lý khó đạt thống toàn cầu mức độ tự hoá hội nhập. Trong điều kiện đó, hội nhập kinh tế khu vực xuất hiện, tạo khối kinh tế khu vực có mức độ tự hoá hội nhập kinh tế. 2) Có sức ép bên khu vực đòi hỏi quốc gia khu vực phải hội nhập lại để thống sách, hành động đối phó với lực đó. Chẳng hạn EU đời, Mỹ phải hành động lập khối NAFTA để đối trọng lại. Các quốc gia ASEAN nước không lớn phải hội nhập lại để đối phó với thách thức nước lớn khu vực. 3) Kinh tế thị trường, quan hệ thương mại đầu tư quốc gia khu vực phát triển đến mức độ định đòi hỏi phải hội nhập khu 53 vực sâu, rộng; thúc đẩy phân công lao động khu vực, hình thành chuỗi liên kết bổ sung hỗ trợ lẫn lợi ích chung. 4) Phải có số nước có trình độ phát triển kinh tế cao, có tiềm lực kinh tế thị trường lớn khu vực làm chỗ dựa. Chỗ dựa mạnh, khối kinh tế vững vàng. 5) Không có đối đầu trị an ninh, có khác biệt, chí tranh chấp. EU NAFTA đời phát triển với đầy đủ điều kiện đây. Các khối kinh tế nước phát triển đời với phát triển không đầy đủ điều kiện trên. Chính không chín muồi quy định trình độ hợp tác kinh tế yếu khối kinh tế nước phát triển. Quá trình toàn cầu hoá đến thập kỷ 90 phát triển hai bình diệntoàn cầu khu vực. Nhưng thoả thuận đạt WTO khối khu vực không đáp ứng yêu cầu phát triển. Do vậy, bình diện xuất - Hiệp định thương mại tự song phương (FTA). Nếu xem xét mức độ tự hoá, nói chung FTA song phương có mức độ tự hoá cao nhất, sau đến FTA khu vực, cuối Hiệp định WTO. Một loại FTA song phương xuất đầu năm 2000 FTA song phương khối với quốc gia, FTA song phương ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Hàn Quốc, ASEAN- Ấn Độ, FTA hai khối kinh tế ASEAN- EU. Hiệp định thương mại tự song phương hình thức hội nhập quốc tế mới, với mục tiêu cuối thiết lập thị trường chung hai bên, xoá bỏ hàng rào bảo hộ. Các Hiệp định kinh tế thương mại hai bên trước thoả thuận hạn ngạch, thuế quan, điều kiện hải quan, hỗ trợ tài chính, kỹ thuật. Hiệp định thương mại tự song phương có khả tiến triển nhanh, thoả thuận hai bên, dễ nhân nhượng, thoả hiệp nhiều bên. Hơn 54 quốc gia lựa chọn đối tác dễ thoả thuận để đàm phán ký kết trước. Những Hiệp định thương mại tự song phương ký kết thực thi năm, tỏ rõ sức mạnh nó. Ví dụ tác động Hiệp định thương mại tự ASEAN-Trung Quốc, Hiệp định tiêu biểu: - Tạo sức ép thúc đẩy trình tự hoá tiến triển. Hiệp định thương mại tự ASEAN-Trung Quốc thúc đẩy Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, ấn Độ EU phải tính đến Hiệp định với ASEAN. - Thúc đẩy phát triển thương mại; Gia tăng đầu tư lẫn nhau; Cải thiện sở hạ tầng, tuyến đường xuyên Á, nối ASEAN với Trung Quốc. IV. HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 4.1. Quan điểm Đảng Một nội dung quan trọng Báo cáo trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI “triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại; chủ động tích cực hội nhập quốc tế”33. Thực quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế; lợi ích quốc gia, dân tộc, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Nhiệm vụ công tác đối ngoại giữ vững môi trường hoà bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị đất nước; góp phần tích cực vào đấu tranh hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội giới. Đại hội Đảng lần thứ XI nêu hai quan điểm mới: Một là, nâng chủ trương “chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế lĩnh vực khác” lên thành “chủ động tích cực hội nhập quốc tế”. 33 Đảng cộng sản Việt Nam. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, tr.235-246 55 Hai là, phát triển chủ trương “là bạn, đối tác tin cậy nước cộng đồng quốc tế” lên thành “là bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế”. Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII Đảng khẳng định rõ: “bảo đảm lợi ích tối cao quốc gia-dân tộc, sở nguyên tắc luật pháp quốc tế, bình đẳng có lợi, thực quán đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; chủ động tích cực hội nhập quốc tế; bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế”34. Thực tốt công việc tổ chức quốc tế, đặc biệt Liên hợp quốc. Tích cực hợp tác nước, tổ chức khu vực quốc tế việc đối phó với thách thức an ninh phi truyền thống, tình trạng biến đổi khí hậu; sẵn sàng đối thoại với nước, tổ chức quốc tế khu vực liên quan vấn đề dân chủ, nhân quyền; chủ động, kiên đấu tranh, làm thất bại âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia ổn định trị Việt Nam. Thúc đẩy giải vấn đề tồn biên giới, lãnh thổ. “Tiếp tục hoàn thiện vấn đề phân định biên giới bộ, thúc đẩy giải vấn đề biển sở nguyên tắc luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc Luật biển 1982 quy tắc ứng xử khu vực”35. Củng cố, phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống với nước láng giềng có chung biên giới, thúc đẩy quan hệ hợp tác với đối tác lớn quan trọng giới. Chủ động, tích cực có trách nhiệm nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, tăng cường quan hệ với đối tác, tiếp tục giữ vai trò quan trọng khuôn khổ hợp tác khu vực châu Á – Thái Bình Dương. 34 Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII Đảng (tài liệu sử dụng Đại hội đảng cấp sở), tr. 26. 35 Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII Đảng (tài liệu sử dụng Đại hội đảng cấp sở), tr. 26. 56 Hội nhập quốc tế trình bao hàm nhiều phương diện, đối mặt với nhiều thách thức áp lực cạnh tranh. Vì thế, cần phải cân nhắc nhiều mối tương quan. “Triển khai mạnh mẽ định hướng chiến lược chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh hội nhập sở phát huy tối đa nội lực, gắn kết chặt chẽ thúc đẩy trình nâng cao sức mạnh tổng hợp, lực cạnh tranh đất nước; hội nhập kinh tế trọng tâm, hội nhập lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế; hội nhập trình vừa hợp tác vừa đấu tranh, chủ động dự báo, xử lý linh hoạt tình huống, không để rơi vào bị động, đối đầu”36. Bảo đảm lãnh đạo thống Đảng, quản lý tập trung Nhà nước hoạt động đối ngoại. Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước ngoại giao nhân dân; ngoại giao trị với ngoại giao kinh tế ngoại giao văn hoá; đối ngoại với quốc phòng, an ninh. 4.2. Tác động toàn cầu hóa, khu vực hóa tới Việt Nam 4.2.1. Tác động tích cực - Thúc đẩy mạnh lực lượng sản xuất, góp phần tăng tốc độ tăng trưởng, từ làm thay đổi mặt xã hội cải thiện đời sống nhân dân. Năng lực sản xuất kinh tế quốc dân tăng cường nhờ vào tận dụng ngoại lực để thúc đẩy trình CNH, HĐH, theo sở vật chất-kỹ thuật cải thiện, nâng cao suất lao động xã hội. Nền kinh tế có thêm tích lũy cho trình tái sản xuất mở rộng cải thiện phúc lợi xã hội cho nhân dân. Đời sống nhân dân dần cải thiện tiếp cận với thành tựu phát triển, hàng hóa dịch vụ tiên tiến từ nước ngoài. - Tạo khả bù trừ nguồn lực phát triển; Đẩy mạnh việc chuyển giao KH-CN, kinh nghiệm quản lý, trí tuệ. Việt Nam tiếp cận với nước trung tâm kinh tế phát triển toàn cầu nhằm thu hút nhiều nguồn lực thiết thực cho kinh tế Việt Nam vốn, khoa học-công nghệ, chất xám, hàng hóa 36 Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII Đảng (tài liệu sử dụng Đại hội đảng cấp sở), tr. 26. 57 chất lượng cao, v.v. Nền kinh tế mở tạo nhiều hội cho chủ thể xã hội cá nhân tiếp cận với nguồn lực phát triển bên ngoài, sở kết hợp ngoại nội lực để tạo động lực tăng trưởng cho kinh tế Việt Nam. - Tạo khả phát triển rút ngắn nước sau. Mô hình phát triển rút ngắn chứng minh thông qua trình CNH rút ngắn thành công số nước NICs, gồm Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, v.v. Về lý thuyết, hội phát triển rút ngắn thực Việt Nam biết tận dụng lợi so sánh nội tận dụng khôn ngoan yếu tố bên thời đại toàn cầu hóa. - Đổi tư kinh tế Nhà nước quản trị kinh tế nước hoạt động kinh tế đối ngoại. Thông qua trao đổi khoa học, nghiên cứu học thuật, đào tạo giáo dục, Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực kinh tế, có nguồn nhân lực tham gia vào trình hoạch định sách quản trị công. Việt Nam học hỏi nhiều lý luận, học thuyết phát triển, quản trị xã hội để quản trị phát triển Việt Nam theo mục tiêu lựa chọn. Đội ngũ lãnh đạo nâng cao lực, củng cố tri thức khoa học quản lý, tránh chủ nghĩa kinh nghiệm quản lý kinh tế-xã hội Việt Nam trình hội nhập toàn diện đời sống toàn cầu. Tư theo kiểu “người kinh tế” nuôi dưỡng cá nhân, công ty thể chế quản lý; điều góp quan trọng cho việc phát triển tư thị trường việc tiếp cận sách vận hành sách phát triển điều kiện hội nhập toàn cầu. 4.2.2. Tác động mong muốn - Sự phân phối cải trở nên bất bình đẳng, khoảng cách giàu nghèo rộng quốc gia khu vực toàn cầu. Toàn cầu hóa phân phối không lợi ích hội phát triển cho quốc gia. Trong sân chơi cạnh tranh, quốc gia phát triển có ưu lớn sản phẩm họ tạo có lợi cạnh tranh giá chất lượng nước phát triển Việt Nam rơi vào bất lợi chi phí chất lượng hàng hóa dịch vụ, chẳng hạn sản phẩm hàm chứa nhiều lao động thô, chất xám, nguyên vật liệu thô, 58 tinh chế giá trị gia tăng hàng hóa xuất Việt Nam thấp nhiều so với giá trị gia tăng xuất nước tiên tiến. Tình trạng tạo chênh lệch lớn lợi ích hoạt động thương mại quốc tế toàn cầu. Các nước phát triển với số dân khoảng 1,2 tỷ người, chiếm 1/5 dân số giới chiếm 86% GDP toàn cầu, 4/5 thị trường xuất khẩu, 1/3 đầu tư trực tiếp nước khống chế 75% đường dây điện thoại giới. Trong nước nghèo chiếm 1/5 dân số giới chiếm 1% mục trên. Toàn cầu hóa làm cho phân hóa giàu nghèo ngày tăng. Sự chênh lệch thu nhập 20% người giàu giới 20% người nghèo giới năm 1960 30/1, năm 1990 60/1, năm 1997 74/1, năm 2012 khoảng 79/137. Lượng cải vật chất loài người sản xuất tăng nhiều lần so với kỷ trước (riêng kỷ XX, GDP toàn giới tăng khoảng 15 lần, công nghiệp tăng 35 lần) số người nghèo đói không giảm. Kinh tế giới phát triển hố sâu ngăn cách giàu nghèo nước nước phạm vi toàn cầu ngày sâu hơn. Những điều đặt vấn đề khả vươn lên Việt Nam đề tránh tụt hậu xa so với nước sân chơi cạnh tranh toàn cầu? Yêu cầu chiến lược nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, thay đổi cấu xuất theo hướng tăng tỷ trọng tinh chế, hàm chứa chất xám giảm xuất thô. - Hội nhập sâu rộng vào mặt trình toàn cầu hóa gây ảnh hưởng tới quyền lực nhà nước, ảnh hưởng tới sắc dân tộc, giá trị truyền thống. Việt Nam hội nhập vào cộng đồng giới gắn với kinh tế thị trường trình độ cao Việt Nam phải điều chỉnh thân để thích ứng với giới bên ngoài. Vì thế, phải điều chỉnh hệ thống luật pháp để phù hợp với luật pháp thông lệ quốc tế, nhiều chuẩn mực quản trị công phải điều chỉnh nhằm nâng cao dân chủ, công khai minh bạch theo quy định chung thể chế quốc tế. 37 Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP). Báo cáo phát triển 59 Hội nhập vào đời sống văn hóa tinh thần toàn cầu nên tượng giao thoa văn hóa dễ dàng diễn ra. Nhân dân Việt Nam nước học hỏi giá trị hay từ văn minh khác, ngược lại người nước học hỏi giá trị hay dân tộc Việt Nam. Trong trình hội nhập vậy, số giá trị từ nước vay mượn vào Việt Nam người chấp nhận, ngược lại số giá trị cũ không phù hợp bị loại bỏ. Kết cục việc điều chỉnh hành vi thay đổi số giá trị diễn xã hội cộng đồng dân cư Việt Nam. - Nguy bị tổn thương lớn nơi kinh tế giới bất ổn. Logic tất yếu toàn cầu hóa làm cho quốc gia xích lại gần mặt, mặt khác trình làm cho quốc gia phụ thuộc với nhiều chiều hơn. Mỗi kinh tế trở thành mắt xích hệ thống kinh tế toàn cầu, một khâu bất ổn gây tác động cho mắt xích bên cạnh, gây hiệu ứng domino toàn cầu. Những mắt xích yếu đối mặt với nguy bất ổn lớn nhất. 4.3. Nguyên tắc, phương châm giải pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế Việt Nam 4.3.1. Các nguyên tắc hội nhập Hội nhập quốc tế Việt Nam phải tuân thủ nguyên tắc sau: a. Nguyên tắc bình đẳng Nguyên tắc tảng cho việc thiết lập mối quan hệ nói chung quốc gia, đảm bảo tư cách pháp nhân quốc gia cộng đồng quốc tế sở bình đẳng trước luật pháp quốc tế quan hệ kinh tế thị trường. Tuy nhiên hội nhập kinh tế quốc tế, thực nguyên tắc cần có đấu tranh kiên trì quốc gia, quốc gia nhỏ phát triển. b. Nguyên tắc có lợi 60 Nguyên tắc tảng kinh tế để thiết lập mối quan hệ đối ngoại, đảm bảo trì phát triển lâu dài mối quan hệ kinh tế nước, đồng thời sở để xây dựng đường lối, quan điểm, sách kinh tế đối ngoại quốc gia. Quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam: “Hợp tác bình đẳng, có lợi với tất nước sở nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc luật pháp quốc tế”(38). c. Nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội quốc gia Thực nguyên tắc này, đòi hỏi bên tham gia phải: - Tôn trọng điều khoản ký kết nghị định thư, hợp đồng kinh tế. Nói bao quát, quốc gia cần phải tuân thủ tôn luật pháp thông lệ quốc tế. Mọi bất đồng hay tranh chấp cần phải xử lý nguyên tắc đàm phán đồng thuận, tránh sử dụng vũ lực. - Không đưa điều kiện có phương hại đến lợi ích nhau. - Không dùng thủ đoạn có tính chất can thiệp vào công việc nội quốc gia có quan hệ, dùng thủ đoạn kinh tế, kỹ thuật kích động để can thiệp vào đường lối trị quốc gia đó. Đảng cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: "Phát triển quan hệ với tất nước, vùng lãnh thổ giới tổ chức quốc tế theo nguyên tắc: tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội nhau; không dùng vũ lực đe doạ dùng vũ lực; giải bất đồng tranh chấp thông qua thương lượng hoà bình; tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng có lợi"(39). (38) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2011, tr 84 (39) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội 2006, Tr.112-113. 61 “Bảo đảm lợi ích tối cao quốc gia-dân tộc, sở nguyên tắc luật pháp quốc tế”40. Thực tế, Việt Nam nỗ lực giải tranh chấp với Trung Quốc Biển Đông ví dụ tôn trọng nguyên tắc Việt Nam. Việt Nam quốc gia độc lập, có chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển vùng trời, Việt Nam kiên không quốc gia, lực xâm phạm chủ quyền mình. Việt Nam áp dụng biện pháp phù hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi ích đáng mình. Đồng thời, Việt Nam thể thiện chí, kiên trì giải thỏa đáng bất đồng thông qua đàm phán, đối thoại biện pháp hòa bình khác theo nhận thức chung lãnh đạo cấp cao hai nước, phù hợp với quy định thực tiễn luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) Tuyên bố cách ứng xử bên biển Đông (DOC). Việt Nam tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng biện pháp hòa bình, bao gồm: (1) sử dụng lực lượng thực thi pháp luật thực địa để bảo vệ khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam; (2) đấu tranh đường trị, ngoại giao; (3) đấu tranh dư luận, thông tin trung thực cho nhân dân cộng đồng quốc tế hiểu rõ hành vi xâm phạm Trung Quốc biện pháp đấu tranh hòa bình Việt Nam; kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế Trung Quốc. Từ đầu năm 2015 đến nay, tình hình Biển Đông có diễn biến phức tạp, khiến nhiều nước khu vực lo ngại Trung Quốc không ngừng gia tăng hoạt động trái với luật pháp quốc tế41. 40 Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII Đảng (tài liệu sử dụng Đại hội đảng cấp sở), tr. 26. 41 Ban Tuyên giáo Trung ương. Bản tin tuần số 17, ngày 22/5/2015. 62 d. Nguyên tắc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại phải nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội Nội dung vừa nguyên tắc đồng thời mục tiêu hoạt động kinh tế đối ngoại, hội nhập quốc tế. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại không đơn để giải vấn đề kinh tế mà phải kết hợp giải tốt mối quan hệ kinh tế, trị xã hội. Đối với Việt Nam, mở rộng hợp tác quốc tế phải nhằm đưa đất nước nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, đạt tốc độc tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội cao, phát triển lực lượng sản xuất nâng cao lực sản xuất kinh tế Việt Nam. Từ đó, kinh tế đối ngoại tạo đà cho phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng mục tiêu chiến lược "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". 4.3.2. Phương châm hội nhập “Thực quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển; đa phương hóa, đa dạng hoá quan hệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế; lợi ích quốc gia, dân tộc, nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh”(42). Phương châm mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 thể sau: Một là, đa phương hoá quan hệ đối ngoại đa dạng hoá hình thức đối ngoại; bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế. - Sẵn sàng mở rộng quan hệ với tất nước không phân biệt chế độ trị xã hội. - Hợp tác đa phương diện, gồm kinh tế, trị, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng . (42) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2011, tr 235, 236. 63 - Sử dụng tất hình thức đối ngoại để đẩy mạnh nâng cao hiệu hội nhập quốc tế. Hai là, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng có hiệu quả. - Thừa nhận toàn cầu hoá trình tất yếu lịch sử. - Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế thể khả tự chủ kinh tế, trước hết tự chủ xây dựng đường lối sách phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hội nhập quốc tế. - Phát huy nội lực sức mạnh dân tộc phải coi yếu tố định. - Yếu tố thời đại yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế độc lập, tự chủ, bền vững. - Chủ động ngăn ngừa giảm thiểu tác động tiêu cực trình hội nhập quốc tế, đối phó tích cực với thách thức an ninh phi truyền thống. - Nhận thức đầy đủ tuân thủ nghiêm quy định, luật lệ quốc tế cam kết quốc tế. 4.3.3. Các giải pháp thúc đẩy hội nhập quốc tế Thứ nhất, tận dụng tốt hình thức quan hệ kinh tế đối ngoại chủ trương, sách phù hợp Đối với Việt Nam, vận dụng hình thức hoạt động kinh tế đối ngoại khác cần phải vận dụng linh hoạt lồng ghép phù hợp nhằm phát huy mặt ưu điểm loại hình hoạt động. Thông qua thương mại đầu tư quốc tế, kinh tế Việt Nam thu hút sử dụng nguồn lực thiết thực cho giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, tư bản, khoa học - công nghệ, công nghệ quản lý tiên tiến, kỹ lao động tinh xảo, kinh nghiệm kinh doanh quốc tế,.v.v . Quan hệ kinh tế đối ngoại mở rộng thông qua nhiều hình thức hoạt động hợp tác sản xuất - kinh doanh, hợp tác giáo dục - đào tạo khoa học công nghệ, du lịch, loại dịch vụ toán quốc tế cảnh, kênh vận động hành lang (lobby), v.v . Trong điều kiện đại, vận động hành 64 lang kinh tế trở thành hình thức quan trọng thiết thực sân chơi quốc tế. Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII nhấn mạnh lực lãnh đạo Đảng, hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước kinh tế-xã hội. Trong đó, hội nhập quốc tế cần quan tâm đặc biệt. Đổi chế quản lý hoạt động kinh tế đối ngoại theo hướng vừa đảm bảo tăng cường quản lý thống Nhà nước, vừa mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khả tiếp xúc tìm hiểu thị trường đơn vị kinh tế. Tăng cường phối hợp bộ, ngành nhằm tạo sức mạnh tổng hợp đảm bảo thực nghiêm túc nguyên tắc, mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế. Thứ hai, phát huy lợi so sánh thương mại quốc tế Đối với đất nước Việt Nam, tài nguyên thiên nhiên vị trí địa lý có nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế đối ngoại. Điều quan trọng làm cách để biến tiềm đất nước thành giá trị sử dụng thực, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng đại thời gian tới. Phát huy lợi so sánh cần phải xuất phát từ tư kinh tế mới: kinh tế sản xuất cạnh tranh, trao đổi lấy mà kinh tế không đủ sức hay sản xuất nước không hiệu quả. Vì thế, cần phải xác định lợi chuyên môn hóa sản xuất loại hàng hoá dịch vụ phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nước với chi phí cá biệt quốc gia thấp chi phí trung bình quốc tế loại ngành hàng đó. Thay đổi cấu xuất theo hướng nâng cao tỷ trọng hàng hoá chế biến giá trị gia tăng, giảm tỷ trọng hàng hoá thô chế biến. Điều làm tăng lực cạnh tranh ngành hàng Việt Nam giới, tích luỹ thêm giá trị gia tăng từ hàng xuất khẩu. Hơn nữa, cấu hàng xuất thay đổi tích cực góp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên thô nước, trì phát triển bền vững cho hệ sau. Thứ ba, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia 65 Việt Nam cần hoàn thiện nhiều yếu tố để nâng cao lực cạnh tranh quốc gia tham gia sân chơi cạnh tranh toàn cầu. Việc nâng cao lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam nhiệm vụ quốc gia, liên quan chặt tới nhiều mặt kinh tế, gồm thể chế, luật lệ, kết cấu hạ tầng, hệ thống thị trường, người tư kinh tế. Trong điều kiện hội nhập toàn diện vào kinh tế thị trường toàn cầu, trước hết, Việt Nam cần phải đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế trị nhằm tạo tương thích với sân chơi thị trường giới đại. Hệ thống thị trường cần phải phát triển đầy đủ theo chất vốn có chúng. Kết cấu hạ tầng vật chất - kỹ thuật xã hội, khoa học công nghệ tác nhân định tới lực cạnh tranh ngành, kinh tế quốc dân. Thứ tư, nâng cao tri thức kinh doanh luật lệ quốc tế hội nhập quốc tế Quả thực, khối tri thức thông tin quan trọng Việt Nam hội nhập sâu toàn diện vào đời sống kinh tế quốc tế. Đối với Việt Nam, tri thức kinh nghiệm hoạt động thị trường non so với quốc gia giới thành viên WTO. Việc tiếp cận để học hỏi đối tác điều chỉnh thân phù hợp với luật chơi thị trường toàn cầu đòi hỏi nhiều nỗ lực cá nhân, doanh nghiệp quan quản trị công Việt Nam. Nguồn nhân lực có tri thức quản trị kinh doanh quốc tế CEOs thấu hiểu hệ thống pháp luật quốc tế cần phải đào tạo thông qua kênh hợp tác đào tạo khoa học - công nghệ. Mặt khác, nguồn nhân lực chất lượng cao đào tạo chỗ (on-place) chi nhánh tập đoàn đa quốc gia xuyên quốc gia hoạt động Việt Nam. Quan điểm Đảng: “Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu đối ngoại; chăm lo đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán làm 66 công tác đối ngoại; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức đối ngoại cho cán chủ cốt cấp”(43). Thứ năm, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, phù hợp với luật pháp thông lệ quốc tế Tích cực điều chỉnh điều luật có bổ sung điều luật thiếu kinh tế, đặc biệt lĩnh vực quan hệ kinh tế đối ngoại. Nâng cao hiệu lực pháp luật để tạo hành lang kỷ cương cho hoạt động kinh tế đối ngoại. Giữ chữ tín với đối tác, cải thiện thủ tục, tránh phiền hà, văn minh, v.v . Như vậy, "trong bối cảnh toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế, ngoại lực trở nên quan trọng. Một nước phát triển trình độ thấp nước ta muốn vươn lên để theo kịp theo nước, coi nhẹ việc thu hút sử dụng tốt ngoại lực. Muốn phát huy tốt ngoại lực, phải có chiến lược phù hợp môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, trước hết có hệ thống thể chế, sách đồng bộ, hành minh bạch, hiệu lực, hiệu quả"(44). TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Báo cáo Chính phủ tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kết năm thực kế hoạch năm (2011-2015) nhiệm vụ 2014-2015. 2. Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP). Báo cáo phát triển thường niên. 3. Dự thảo văn kiện trình đại hội XII Đảng (tài liệu sử dụng Đại đảng cấp sở) 4. Đảng cộng sản Việt Nam. Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII Đảng (tài liệu sử dụng Đại hội đảng cấp sở). 5. Đảng cộng sản Việt Nam. Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020. (43) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. CTQG, Hà Nội, 2011, tr 238 (44) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội 2006, Tr.180. 67 6. Đảng cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011. 7. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X XI, Nxb. CTQG, Hà Nội. 8. Đề tài cấp nhà nước KX08.01: Xu toàn cầu hóa hai thập kỷ đầu thể kỷ XXI. 9. Đề tài cấp nhà nước KX08.05: Những vấn đề toàn cầu hai thập niên đầu kỷ XXI. 10.Flie Cohen, Toàn cầu hóa, hấp dẫn chế điều tiết, Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp, Hội thảo khoa học "Những thách thức phương diện pháp lý trình toàn cầu hóa", file://E:\NDVF\SITES/Viét\Sites\logo.htm 11.Grahane Thonpdion: Introduction, Sitmating Globalization, International Social Siences Journal, UNESCO, 1999, N.160, P.139-152. 12.Jaydish Bhagwati. Đối phó với nạn chống toàn cầu hóa, Foreign Sffairs, Vol 81, No.1, January/2002. 13.Mác, C. Ăngghen, F. (1995), Tuyên ngôn Đảng cộng sản, Toàn tập, Tập IV, Nxb CTQG, Hà Nội. 14.Nguyễn Văn Dân. Những vấn dề toàn cầu hóa kinh tế, Nxb KHXH, HN 2001. 15.PGS.TS. Vũ Thanh Sơn (chủ biên). Giáo trình kinh tế trị Mác-Lênin. Tập II vấn đề kinh tế trị trị thời kỳ độ lên CNXH. Nxb TT&TT, 2013. 16.Toàn cầu hóa - quan điểm thực tiễn, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương Nxb Thống kê, HN, 1999. 17.Vũ Thanh Sơn. Tuyên ngôn Đảng cộng sản: dự báo xu toàn cầu hóa. Hội thảo khoa học Tuyên ngôn Đảng cộng sản. Học viện Chính trịHành khu vực 1. 68 [...]... ngày 17/4 /2015 c a B Chính tr v tinh gi n biên ch và cơ c u l i i ngũ cán b , công ch c, viên ch c 7/ Hi n pháp 2013 8/ Lu t t ch c Tòa án 2014 9/ Lu t t ch c Vi n Ki m sát 2014 23 CHUYÊN M TS 2 V N V CÔNG TÁC XÂY D NG VÀ CÔNG TÁC CÁN B HI N NAY NG (Tài li u b i dư ng thi nâng ng ch chuyên viên chính kh i ng, oàn th năm 2015) Ph n th nh t M TS V N V NG C M QUY N VÀ NÂNG CAO NĂNG L C LÃNH... ch c tham mưu c p chi n lư c i ngũ chuyên các cơ quan ng, Nhà nư c G n chính sách tinh gi n biên ch v i vi c th c hi n c i cách chính sách ti n lương, nâng cao thu nh p cho ch c Có chính sách phù h p v i i ngũ cán b , công ch c, viên i ngũ chuyên gia, chính sách thu hút ngư i tài vào làm vi c trong cơ quan c a h th ng chính tr ; thu hút cán b tr , có trình i h c v công tác cơ s ; chú tr ng ào t o, b... biên ch n năm 2021 t i thi u là 10% t ng biên ch c a b , ban, ngành, t ch c chính tr - xã h i, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương6 y m nh th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m trong các ơn v s nghi p công l p, xã h i hoá d ch v công, t ng bư c gi m chi lương viên ch c t 6 Ngh quy t s 39-NQ/TW, ngày 17/4 /2015 c a B Chính tr v tinh gi n biên ch và cơ c u l i i ngũ cán b , công ch c, viên ch c 21... hoá - Nâng cao ch t lư ng c ng công v , công ch c ngũ cán b , công ch c, xây d ng o c, trình c a nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c có i ph m ch t chính , năng l c, k năng công tác; k t h p vi c ào t o, b i dư ng v i th c hi n luân chuy n gia gi i, nh t là ng dân cư i ngũ cán b , công ch c y m nh c i cách ch tr , y m nh th c hi n các rèn luy n trong th c ti n Xây d ng i ngũ cán b , công ch... c ph c tình tr ng buông l ng trên m t s lĩnh v c Ti p t c y m nh c i cách hành chính, ch công v , công ch c Trư c m t, gi cơ b n n nh t ch c c a Chính ph , t ch c b qu n lý a ngành, a lĩnh v c phù h p v i th c ti n c a t p th Chính ph , ng th i ph và các thành viên Chính ph t nư c Phát huy vai trò, trách nhi m cao trách nhi m cá nhân c a Th tư ng Chính i u ch nh, b sung, hoàn thi n ch c năng, nhi... a các cơ quan chuyên môn thu c u ban nhân dân c p t nh, c p huy n, gi a u ban nhân dân c p huy n v i các s , ngành c p t nh Nghiên c u v t ch c chính quy n a phương (có phân bi t t ch c chính quy n ô th , chính quy n nông thôn, h i o, ơn v hành chính- kinh t c bi t… và quy nh c th v ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy), giao B Chính tr ch có tính o th c hi n thí i m mô hình chính quy n c thù... ơn v s nghi p công l p và s lư ng viên ch c S a i quy các ơn v s nghi p công l p nh v cán b , công ch c c p xã theo hư ng: T nhi m kỳ ng theo nhi m kỳ, ư c hư ng ch 2015 - 2020, cán b c p xã ho t theo quy nh c a Nhà nư c; h t nhi m kỳ không ư c b u vào ch c danh m i, n u chu n, i u ki n thì ư c b trí công tác khác theo quy chu n, i u ki n thì ư c ngh công tác, hư ng ch tiêu nh, n u không tiêu tr c p... cán b , công ch c toàn tâm, toàn ý v i công vi c, chưa thu hút ư c ngư i gi i v công tác - Khi quy t cơ quan lãnh các cơ quan trong h th ng chính tr nh m t s v n o c p cao c a v t ch c, cán b c a h th ng chính tr , ng, Nhà nư c chưa có chưa k , có bi u hi n n nang nên nh ng quy t thông tin, th o lu n nh ó chưa có s ng thu n cao ho c ph i i u ch nh III QUAN I M, M C TIÊU VÀ GI I PHÁP TI P T C THI N H... trong t ng s biên ch hi n có) T năm 2017 th c hi n khoán ho c h tr kinh phí ng, nhà nư c giao Cơ c u l i và chu n hoá ch c, có chính sách và bi n pháp ng b th c hi n các nh m v ư c i ngũ cán b , công ch c, viên thay th nh ng ngư i không áp ng ư c yêu c u T ng cơ quan, t ch c trong h th ng chính tr ph i xây d ng k ho ch tinh gi n biên ch trong 7 năm (2015- 2021) và t ng năm trình c p có th m quy n phê... năng, nhi m v , tinh gi n biên ch và nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c M t b ph n cán b , công ch c không áp ng ư c yêu c u nhưng chưa có cơ ch Chính sách thay th k p th i i v i cán b , công ch c còn nhi u b t c p, nh t là v ti n lương, nhà Chưa xác nh ư c căn c khoa h c giao biên ch cho phù h p, công tác qu n lý biên ch nhìn chung còn l ng l o, thi u ng b , công tác ki m tra, thanh tra, giám . Tài liệu bao gồm 6 chuyên đề bồi dưỡng ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2015: CĐ1 – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở. THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính khối Đảng, đoàn thể năm 2015) I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM Hệ thống chính. quốc và các đoàn thể thông qua tổ chức của Đảng được lập trong cơ quan Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể (Ban cán sự đảng, đảng đoàn) ; thông qua đội ngũ cấp uỷ viên và đảng viên công tác trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2015 toàn tập [FULL], Tài liệu bồi dưỡng ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2015 toàn tập [FULL], Tài liệu bồi dưỡng ôn thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, Đoàn thể năm 2015 toàn tập [FULL]

Từ khóa liên quan