Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tam dương, tỉnh vĩnh phúc

102 316 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,279 tài liệu

  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2015, 00:25

B GIO DC V O TO TRNG I HC NễNG NGHIP H NI ---------------------------- NGUYN TH ANH NH GI HIU QU S DNG T SN XUT NễNG NGHIP TRấN A BN HUYN TAM DNG, TNH VNH PHC Chuyờn ngnh : QUN Lí T AI Mó s : 60.85.01.03 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS. NGUYN TH VềNG H NI - 2013 LI CAM OAN Tụi xin cam ủoan ủõy l kt qu nghiờn cu ca tụi. Cỏc s liu, kt qu nờu lun ny l trung thc v cha tng ủc cụng b bt k cụng trỡnh no. Tụi xin cam ủoan rng, mi s giỳp ủ quỏ trỡnh thc hin lun ủó ủc cỏm n, cỏc thụng tin trớch dn ủó ch rừ ngun gc. Tam Dng, ngy .thỏng nm 2013 Tỏc gi lun Nguyn Th Anh Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip i LI CM N Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS. Nguyễn Thị Vòng, ngời hớng dẫn, bảo tận tình giúp đỡ suốt trình thực đề tài hoàn chỉnh luận văn mình. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Bộ môn Quy hoạch đất đai, thầy cô khoa Tài nguyên Môi trờng, Viện đào tạo Sau đại học, Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội, cán bộ, lãnh đạo phòng Tài nguyên Môi trờng, phòng Nông nghiệp Phát triển huyện Tam Dơng số đơn vị, cá nhân có liên quan khác tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ suốt thời gian thực luận văn này. Để hoàn thành luận văn, nhận đợc động viên, khích lệ bạn bè ngời thân gia đình. Tôi xin chân thành cảm ơn tất tình cảm cao quý đó. Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2013 Tác giả Nguyễn Thế Anh Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip ii MC LC LI CAM OAN i LI CM N ii MC LC iii DANH MC CC CH CI VIT TT . vi DANH MC BNG vii T VN 1. Tớnh cp thit ca ủ ti 2. Mc tiờu nghiờn cu .2 Ni dung nghiờn cu .2 CHNG TNG QUAN CC VN NGHIấN CU 1.1. t sn xut nụng nghip v tỡnh hỡnh s dng ủt sn xut nụng nghip .3 1.1.1. Khỏi quỏt v ủt sn xut nụng nghip v tỡnh hỡnh s dng ủt sn xut nụng nghip .3 1.1.2. Nguyờn tc v quan ủim s dng ủt sn xut nụng nghip .5 1.2. Hiu qu s dng ủt sn xut nụng nghip 1.2.1. Khỏi quỏt hiu qu v hiu qu s dng ủt 1.2.2. H thng cỏc ch tiờu ủỏnh giỏ hiu qu s dng ủt sn xut nụng nghip .10 1.3. Xu hng s dng ủt sn xut nụng nghip .12 1.3.1. Nhng xu hng phỏt trin nụng nghip .12 1.3.2. Phng hng phỏt trin nụng nghip Vit Nam 10 nm ti 14 1.4. Cỏc nghiờn cu liờn quan ủn nõng cao hiu qu s dng ủt nụng nghip .15 1.4.1. Cỏc nghiờn cu trờn th gii .15 1.4.2. Nhng nghiờn cu Vit Nam .17 Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip iii CHNG 2. NI DUNG V PHNG PHP NGHIấN CU .19 2.1. i tng v phm vi nghiờn cu .19 2.1.1. i tng nghiờn cu .19 2.1.2. Phm vi nghiờn cu 19 2.2. Ni dung nghiờn cu .19 2.2.1. ỏnh giỏ ủiu kin t nhiờn, kinh t - xó hi cú liờn quan ủn s dng ủt ủai núi chung sn xut nụng nghip núi riờng 19 2.2.2. ỏnh giỏ thc trng s dng ủt sn xut nụng nghip 19 2.2.3. ỏnh giỏ hiu qu s dng ủt sn xut nụng nghip 19 2.2.4. nh hng v cỏc gii phỏp ch yu nõng cao hiu qu s dng ủt sn xut nụng nghip ca huyn Tam Dng 19 2.3. Phng phỏp nghiờn cu .20 2.3.1. Chn ủim ủiu tra nghiờn cu .20 2.3.2. Phng phỏp thu thp s liu th cp 20 2.3.3. Phng phỏp ủiu tra thu thp s liu s cp .20 2.3.4. Cỏc phng phỏp khỏc 22 CHNG - KT QU NGHIấN CU V THO LUN .23 3.1. c ủim ủiu kin t nhiờn, kinh t xó hi 23 3.1.1. iu kin t nhiờn .23 3.1.2. iu kin kinh t - xó hi: .26 3.1.3. ỏnh giỏ chung v ủiu kin t nhiờn, kinh t, xó hi v mụi trng: .39 3.2. Thc trng sn xut nụng nghip huyn Tam Dng 41 3.2.1. Tỡnh hỡnh s dng ủt ca huyn Tam Dng 41 3.2.2. Phõn vựng sn xut nụng nghip .44 3.3. ỏnh giỏ hiu qu s dng ủt sn xut nụng nghip ca huyn 49 3.3.1. Hiu qu cỏc loi cõy trng chớnh huyn 49 3.3.2. Hiu qu kinh t ca cỏc loi hỡnh s dng ủt 54 3.3.3. Hiu qu xó hi cỏc loi hỡnh s dng ủt .65 3.3.4. Hiu qu mụi trng ca cỏc loi hỡnh s dng ủt .68 4.3.5 ỏnh giỏ chung .69 Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip iv 3.4. nh hng v mt s gii phỏp nõng cao hiu qu s dng ủt sn xut nụng nghip huyn Tam Dng ủn nm 2020 .70 3.4.1 nh hng s dng ủt sn xut nụng nghip 70 3.4.2 nh hng s dng ủt nụng nghip ủn nm 2020 .71 3.4.3. Cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu s dng ủt nụng nghip 73 KT LUN V KIN NGH .78 1. Kt lun 78 2. Kin ngh 78 TI LIU THAM KHO 80 PH LC .85 Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip v DANH MC CC CH CI VIT TT TT Ch vit tt Ch vit ủy ủ GTSX Giỏ tr sn xut GTGT Giỏ tr gia tng CPTG Chi phớ trung gian L LUT Loi hỡnh s dng ủt FAO T chc nụng lõm th gii GDP Tng sn phm quc ni BSH GIS H thng thụng tin lý 10 IRRI Vin nghiờn cu lỳa quc t 11 USD n v tin t ca M 12 CL Cụng lao ủng 13 CPSX Chi phớ sn xut Lao ủng ng bng sụng Hng Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip vi DANH MC BNG S TT Ni dung bng Trang Bng 3.1 Tiờu chun ủỏnh giỏ hiu qu kinh t, xó hi 22 Bng 3.1: Tng trng giỏ tr gia tng giai ủon 2001 2005 v 2006 2010 .26 Bng 3.2: Chuyn dch c cu kinh t huyn Tam Dng giai ủon 2006-2010 27 Bng 3.3. Dõn s, lao ủng huyn Tam Dng nm 2012 .35 Bng 3.4. Hin trng s dng ủt sn xut nụng nghip nm 2012 42 Bng 3.5 . Bin ủng din tớch ủt sn xut nụng nghip 2005-2010 (ha) 43 Bng 3.6 . Bin ủng din tớch ủt sn xut nụng nghip 2010-2012 (ha) 44 Bng 3.7: C cu s dng ủt ca cỏc xó, th trn 45 Bng 3.8: Cỏc loi hỡnh s dng ủt chớnh ca Tiu vựng .46 Bng 3.9: Cỏc loi hỡnh s dng ủt chớnh ca Tiu vựng .48 Bng 3.10: Cỏc loi hỡnh s dng ủt chớnh ca Tiu vựng .49 Bng 3.11: Hiu qu s dng ủt ca mt s cõy trng chớnh vựng .50 Bng 3.12: Hiu qu s dng ủt ca mt s cõy trng chớnh vựng .51 Bng 3.13: Hiu qu s dng ủt ca mt s cõy trng chớnh vựng .53 Bng 3.14: Hiu qu kinh t cỏc loi hỡnh s dng ủt tiu vựng 56 Bng 3.15: Hiu qu kinh t cỏc loi hỡnh s dng ủt tiu vựng 59 Bng 3.16: Hiu qu kinh t cỏc loi hỡnh s dng ủt tiu vựng 61 Bng 3.17: Hiu qu kinh t s dng ủt trờn ton huyn 62 Bng 3.18: Kh nng thu hỳt lao ủng ca loi hỡnh s dng ủt .66 Bng 3.19: D kin din tớch cỏc loi hỡnh s dng ủt nụng nghip huyn Tam Dng ủn nm 2020 72 Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip vii DANH MC HèNH S TT Ni dung hỡnh Trang Hỡnh 3.1. C cu s dng cỏc loi ủt nm 2012 .41 Hỡnh 3.2. C cu s dng sn xut nụng nghip nm 2012 42 Hỡnh 3.3. C cu s dng sn xut nụng nghip ca cỏc vựng .46 Hỡnh 3.4: Trng da chut trờn ủt lỳa -2 mu xó An Ho .52 Hỡnh 3.5: Trng xanh trờn ủt lỳa -2 mu xó Võn Hi 54 Hỡnh 3.6: Hiu qu s dng ủt ca LUT trờn tiu vựng 63 Hỡnh 3.7: Hiu qu s dng ủt ca LUT trờn tiu vựng 64 Hỡnh 3.8: Hiu qu s dng ủt ca LUT trờn tiu vựng 64 Hỡnh 3.9: Hiu qu s dng ủt ca LUT trờn tiu vựng 64 Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip viii T VN 1. Tớnh cp thit ca ủ ti t ủai l t liu sn xut ủc bit, l c s ca sn xut nụng nghip, l ủi tng lao ủng ủc ủỏo ủng thi cng l mụi trng sn xut lng thc, thc phm vi giỏ thnh thp nht, l mt nhõn t quan trng ca mụi trng sng. Nụng nghip l hot ủng sn xut c nht v c bn nht ca loi ngi. Hu ht cỏc nc trờn th gii ủu phi xõy dng mt nn kinh t trờn c s phỏt trin nụng nghip da vo khai thỏc tim nng ca ủt, ly ủú lm bn ủp cho vic phỏt trin cỏc ngnh khỏc. Vỡ vy, t chc s dng ngun ti nguyờn ủt hp lý, cú hiu qu cao theo quan ủim sinh thỏi v phỏt trin bn vng ủang tr thnh ủ mang tớnh ton cu. Mc ủớch ca vic s dng ủt l lm th no ủ bt ngun t liu cú hn ny mang li hiu qu kinh t, hiu qu xó hi cao nht, ủm bo li ớch trc mt v lõu di. Núi cỏch khỏc, mc tiờu hin ca loi ngi l phn ủu xõy dng mt nn nụng nghip ton din v kinh t, xó hi, mụi trng mt cỏch bn vng. Xó hi ngy cng phỏt trin, trỡnh ủ khoa hc k thut ngy cng cao, ngi tỡm nhiu phng thc s dng ủt cú hiu qu hn. Tuy nhiờn, cú s khỏc v cht lng, mi loi ủt bao gm nhng yu t thun li v hn ch cho vic khai thỏc s dng (cht lng ủt th hin yu t t nhiờn cú ca ủt nh hỡnh, thnh phn c gii, hm lng cỏc cht dinh dng, ch ủ nc, ủ chua nờn phng thc s dng ủt cng khỏc mi vựng, mi khu vc, mi ủiu kin kinh t - xó hi c th. Thc t, nhng nm qua ủó cú nhiu bin phỏp nhm nõng cao hiu qu s dng ủt nh: tin hnh giao quyn s dng ủt lõu di, n ủnh cho ngi s dng ủt; hon thin h thng thu li; chuyn ủi c cu cõy trng; ỏp dng tin b khoa hc mi vo sn xut nh ủú tng hiu qu s dng ủt sn xut nụng nghip. ỏnh giỏ hiu qu kinh t, xó hi v mụi trng ca loi hỡnh s dng ủt sn xut nụng nghip khụng ch da vo nng sut cõy trng, m cũn ủu t, Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip KT LUN V KIN NGH 1. Kt lun - Tam Dng cú v trớ lý nm gn cỏc trung tõm ln nh H Ni, Vit trỡ, Thỏi Nguyờnrt thun li cho giao lu hng húa v phỏt trin kinh t. iu kin kinh t, lao ủng tng ủi thun cho phỏt trin sn xut nụng nghip theo hng dng húa cỏc loi sn phm, thõm canh tng v v tng nng sut cõy trng. - Tam Dng cú loi hỡnh s dng ủt ch yu vi 23 kiu s dng ủt. Trong ủú loi hỡnh s dng ủt cú din tớch thõm canh nhiu nht l LUT lỳa mu (2486,30ha) v cú din tớch thp nht l LUT chuyờn mu (538,72ha). V hiu qu kinh t: cú nhiu loi hỡnh s dng ủt cho hiu qu kinh t cao nh LUT lỳa mu v ủc bit l LUT lỳa mu cho GTSX cao nht 318,18 triu ủng/ha/nm, GTSX thp nht l LUT ủt lỳa cho GTSX l 70,70 triu ủng/ha/nm V hiu qu xó hi: LUT lỳa mu thu hỳt ủc cụng lao ủng ln nht vi trung bỡnh 887 cụng/ha. GTGT/L ca cỏc LUT tng ủi cao ủc bit l LUT lỳa mu vi 235 nghỡn ủng/cụng, LUT ủt lỳa mu 162 nghỡn ủng/cụng - Trờn c s hiu qu ca cỏc loi hỡnh s dng ủt ủc xem xột v cỏc mc tiờu phỏt trin bn vng, chỳng tụi ủ xut ủnh hng cỏc loi hỡnh s dng ủt sn xut nụng nghip ti cỏc vựng Tam Dng nh sau: cú loi hỡnh s dng ủt cn ủc quan tõm ủu t sn xut thi san ti ủú l: LUT lỳa mu v LUT lỳa mu. 2. Kin ngh - Cỏc cp y ủng, chớnh quyn v cỏc ngnh trờn bn huyn t chc trin khai cú hiu qu Ngh quyt Trung ng (khúa X) v chng trỡnh hnh ủng thc hin Ngh quyt ca Tnh y Vnh Phỳc v nụng nghip, nụng thụn, nụng dõn. Xõy dng cỏc mc tiờu, gii phỏp v c ch chớnh sỏch c th, phự hp ủ nõng cao hiu qu s dng ủt sn xut nụng nghip núi riờng v s dng ủt núi chung. - Khuyn khớch, to ủiu kin ch h nụng dõn tớch t, dn ghộp rung ủt ủ din tớch ủt sn xut nụng nghip vo s dng tit kim, hiu qu. H tr v Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 78 vn, k thut canh tỏc cho h nụng dõn ủc bit ủi vi nhng h cú nhu cu phỏt trin trng trt trờn quy mụ ln ủ dn phỏt trin cỏc loi ging cõy trng theo hng sn xut hng hoỏ, cú cht lng tt, nng sut cao, ủỏp ng ủc nhu cu ca th trng nc, tin ti xut khu nc ngoi. - Cn xõy dng cỏc mng li tiờu th v cỏc khu ch bin nụng sn phm, nhm gii quyt khõu ủu cho ngi sn xut. Quan tõm ủu t xõy h thng ủng giao thụng, thy li ni ủng ủ thun li cho vic ỏp dng cỏc tin b khoa hc k thut vo sn xut. Bờn cnh ủú quy hoch m rng din tớch cỏc loi cõy trng mang li hiu qu kinh t cao nh khu sn xut go Long Trỡ, da chut An Hũa, rau Võn Hi. Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 79 TI LIU THAM KHO I. Ting Vit 1. Lờ Vn Bỏ (2001). T chc li vic s dng ủt nhm thỳc ủy sn xut nụng nghip hng húa. Tp Kinh t D bỏo s 6, tr 6-10. 2. Bỏch khoa ton th Vit Nam. Http/dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn 3. V Th Bỡnh (1993). Hiu qu kinh t s dng ủt canh tỏc trờn ủt phự sa sụng Hng huyn M Vn - Hi Hng. Tp nụng nghip v cụng nghip thc phm s 10, tr 391 - 392. 4. H Th Thanh Bỡnh (2000). Bi ging h thng canh tỏc nhit ủi. Trng i hc Nụng nghip I, H Ni. 5. Nguyn Vn B (2000). Bún phõn cõn ủi v hp lý cho cõy trng. NXBNN, H Ni. 6. ng Hng Dt v cỏc cng s (1994). Lch s nụng nghip Vit Nam. NXBNN, H Ni, 1994, Tr 262 - 293. 7. V Nng Dng, Lờ Hng Sn, Lờ Hựng Tun v cng s (1996). a dng húa sn phm nụng nghip vựng BSH. Vin Quy hoch v Thit k Nụng nghip, B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn, ủ ti cp B. 8. D ỏn quy hoch tng th ng bng sụng Hng (1994). Bỏo cỏo nn s 9, H Ni. 9. i t ủin nghiờn cu th trng.vin nghiờn cu v ph bin tri thc bỏch khoa, H Ni (1998), Tr 262 - 963. 10. Trn Minh o (1998). Giỏo trỡnh Marketing. NXB Thng kờ, H Ni. 11. Nguyn in (2001). Phng hng phỏt trin nụng nghip Vit Nam 10 nm ủu th k XXI. Tp nghiờn cu kinh t s 275, tr 50-54. 12. Phm Võn ỡnh, Kim Chung v cng s (1998). Kinh t nụng nghip. NXBNN, H Ni. 13. Hong Thu H (2001). Cn dn thõn nghiờn cu trn mt ủ no ủú (Bi phng ủng Nguyn Quang Thch). Tp tia sỏng, s thỏng 3, Tr 14 -15. 14. Quyn ỡnh H (1993). ỏnh giỏ kinh t ủt lỳa vựng ủng bng sụng Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 80 Hng. Lun ỏn tin s nụng nghip, trng i hc nụng nghip I, H Ni. 15. Nguyờn Hi (1999). Xỏc ủnh cỏc ch tiờu ủỏnh giỏ cht lng mụi trng qun lý s dng ủt ủai bn vng cho sn xut nụng nghip. Tp khoa hc ủt, s11, Tr 20. 16. Nguyờn Hi (2001). ỏnh giỏ ủt v hng s dng ủt ủai bn vng sn xut nụng nghip ca huyn Tiờn Sn - Bc Ninh. Lun ỏn tin s nụng nghip. HNNI, H Ni. 17. Nguyn ỡnh Hi (1993). Kinh t t chc v qun lý sn xut kinh doanh nụng nghip. NXB Thng kờ, H Ni. 18. Bựi Huy Hin, Nguyn Vn B (2001). Quy trỡnh cụng ngh v bo v ủt dc nụng lõm nghip, Tuyn hi ngh ủo to nghin cu v chuyn giao cụng khoa hc cụng ngh cho phỏt trin bn vng trờn ủt dc Vit Nam. NXBNN, H Ni. 19. V Khc Hũa (1996). ỏnh giỏ hiu qu kinh t s dng ủt canh tỏc trờn bn huyn Thun Thnh - tnh H Bc. Lun thc s, HNNI H Ni. 20. Nguyn Khang v Phm Dng ng (1993). Kt qu bc ủu ủỏnh giỏ ti nguyờn ủt ủai Vit Nam. Hi tho khoa hc v qun lý v s dng ủt bn vng, H Ni. 21. Cao Liờm, o Chõu Thu, Trn Th Tỳ Ng (1990). Phõn vựng sinh thỏi nụng nghip ủng bng Sụng Hng. ti 52D.0202, H Ni. 22. Lut t ủai 1998. 23. Lut t ủai 2003. 24. Phm S Mn v Nguyn Vit Anh (2001). nh hng v t chc phỏt trin nn nụng nghip hng húa. Tp Nghiờn cu Kinh t s 273, tr 21 - 29. 25. Lờ Vn Minh (2005). Nụng nghip nụng thụn - chuyn mỡnh trc hi mi. Cng thụng tin ủin t B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn. 26. Nhng chớnh sỏch phỏt trin nụng nghip hng húa nng sut cao mt s nc chõu . Tp Kinh t Chõu -Thỏi Bỡnh Dng, s 19/2004, tr 2123. Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 81 27. Thỏi Phiờn (2000). S dng qun lý ủt bn vng. NXBNN, H Ni. 28. Phựng Vn Phỳc (1996). Quy hoch s dng ủt vựng BSH, kt qu nghiờn cu thi k 1986 - 1996. NXBNN, H Ni. 29. Trn Anh Phong v cng s (1996). Cỏc vựng sinh thỏi nụng nghip Vit Nam, kt qu nghiờn cu thi k 1986-1996. NXBNN, H ni. 30. ng Kim Sn (2006). Nụng nghip nụng thụn Vit Nam 20 nm ủi mi v phỏt trin. NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni. 31. ng Kim Sn v Trn Cụng Thng (2001). Chuyn ủi c cu sn xut nụng nghip mt s nc ụng Nam . Tp nghiờn cu kinh t s 274, 32. Tr 60 - 69. Th Tỏm (2000). ỏnh giỏ hiu qu s dng ủt sn xut nụng nghip theo hng sn xut hng húa huyn Vn Giang - Hng Yờn. Lun thc s, nm 2000. 33. V Th Thanh Tõm (2007). ỏnh giỏ hiu qu s dng ủt theo hng sn xut nụng nghip hng hoỏ ca huyn Kin Thu - thnh ph Hi Phũng. Lun thc s nụng nghip, trng H NNI, H Ni. 34. Nguyn ch Tõn (2000). Nghiờn cu v tim nng ủt ủai, ngun nc v xõy dng mụ hỡnh sn xut nụng nghip nhm khai thỏc cú hiu qu kinh t cao mt s vựng ủt ỳng trng BSH. Lun tin s nụng nghip, trng i hc Nụng nghip I, H Ni. 35. Dip Knh Tn (2006). Nụng nghip Vit Nam sau hn 20 nm ủi mi. Bỏo ủin t kinh t nụng thụn. 36. Bựi Vn Ten (2000). Ch tiờu ủỏnh giỏ hiu qu kinh t sn xut, kinh doanh ca cỏc doanh nghip nụng nghip nh nc. Tp nụng nghip v phỏt trin nụng thụn s 4, Tr 1999 - 2000; 37. Nguyn Xuõn Thnh (2001). Mt s kt qu nghiờn cu nh hng ca phõn bún ủn mụi trng v sn xut nụng nghip. Tp Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn, s 4/2001. 38. V Phng Thy (2000). Thc trng v gii phỏp ch yu nõng cao hiu qu kinh t s dng ủt canh tỏc ngoi thnh H Ni. Lun ỏn tin s kinh Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 82 t, trng i hc Nụng nghip I, H Ni. 39. V Phng Thy v Vn Vin (1996). Nghiờn cu chuyn ủi h thng cõy trng ngoi thnh H Ni. Kt qu nghiờn cu khoa hc kinh t nụng nghip 1995-1996. NXBNN, H Ni. 40. o Chõu Thu (1999). ỏnh giỏ ủt. NXBNN, H Ni 41. Nguyn Vn Tiờm (1996). Chớnh sỏch giỏ c nụng sn phm v tỏc ủng ca nú ủn s phỏt trin nụng thụn Vit Nam. Kt qu nghiờn cu v trao ủi 42. khoa hc 1992 - 1994. NXBNN, H Ni. T ủin ting Vit. Trung Tõm t ủin Vin Ngụn ng hc (1992), H Nụi, tr 422. 43. Quang Trớ (2006). Phỏt trin NNBV: Bn nh liờn kt quỏ lng lo. Http://www.vneconomy.vn. 44. Nguyn K Tun (2006). Nõng cao kh nng cnh tranh ca nụng sn Vit Nam quỏ trỡnh hi nhp kinh t. 45. Nguyn Duy Tớnh (1995). Nghiờn cu h thng cõy trng vựng ủng bng sụng Hng v Bc Trung b. NXBNN, H Ni. 46. UBND huyn Tam Dng - tnh Vnh Phỳc (2012). Bỏo cỏo tớnh hỡnh phỏt trin kinh t - xó hi nm 2012 v ủnh hng nm 2013 47. Hong Vit (2001). Mt s kin ngh v ủnh hng phỏt trin nụng nghip nụng thụn thp niờn ủu th k XXI. Tp Nghiờn cu Kinh t, s 4, tr 1213. 48. Nguyn Th Vũng v cng s (2001). Nghiờn cu v xõy dng quy trỡnh cụng ngh ủỏnh giỏ hiu qu s dng ủt thụng qua chuyn ủi c cu cõy trng. ti nghiờn cu khoa hc cp Tng cc, H Ni. II Ting Anh: 49. Arens P.L 1997. Land avalution standards for rainged argiculture world soil resources. FAO, Rome, 1997. 50. E. R. De Kimpe &Warkentin B. P. (1998). Soil Function and Future of natural Resources. Towarrds Suctainable Land Use, USRIC, Vol. 1, PP. 311. Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 83 51. FAO (1990). World Food Dry. Rome. 52. Khonkaen University (KKU) (1992). KKU - Food copping systems project, an agro - ecossystem analysis of Northoast ThaiLand. Khonkaen. 53. World Bank (1992). World development report. Washington D.C. III Internet: 54. Bi vit: C ủt trng lỳa b thu hi thỡ 10 lao ủng b nh hng vic lm 55 Bi vit: Din tớch ủt canh tỏc ca Vit Nam vo loi thp nht th gii Trang wed http://vietbao.vn/Xa-hoi/Dien-tich-dat-canh-tac-cua-VN-vaoloai-thap-nhat-the-gioi/65093271/157/ 56 Website tng cc thng kờ: www.gos.gov.vn 57 Tng Minh Lc (2013). Vỡ nụng dõn b rung?, VOV online, truy cp t http://vov.vn/Kinh-te/Vi-sao-nong-dan-bo-ruong/274215.vov 58 Nguyn Quc Vng (2013). Con ủng bn vng nht cho nụng nghip, Bỏo ủin t Chớnh ph, truy cp t http://baodientu.chinhphu.vn/Tra-loicong-dan/Con-duong-ben-vung-nhat-cho-nong-nghiep/172696.vgp 59 ng Kim Sn (2013). Nụng dõn, nụng thụn b ly ủi quỏ ln so vi ủc tr li, Si Gũn Tip th online, truy cp t http://sgtt.vn/Gocnhin/178927/Nong-dan-nong-thon-bi-lay-di-qua-lon-so-voi-duoc-tralai.html Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 84 PH LC Ph lc 1. Hin trng s dng ủt huyn Tam Dng nm 2012 Thứ tự Mục đích sử dụng đất Mã 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất cỏ dùng vào chăn nuôi Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, công trình nghiệp Đất quốc phòng Đất an ninh Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất có mục đích công cộng Đất tôn giáo, tín ngỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông suối mặt nớc chuyên dùng Đất phi nông nghiệp khác Đất cha sử dụng Đất cha sử dụng Đất đồi núi cha sử dụng Núi đá rừng NNP SXN CHN LUA COC HNK CLN LNP RSX RPH RDD NTS LMU NKH PNN OTC ONT ODT CDG CTS CQP CAN CSK CCC TTN NTD SMN PNK CSD BCS DCS NCS Diện tích C cu 10821,44 7009,80 5335,20 4525,59 4063,05 100,00 64,78 49,30 41,82 37,55 0,00 4,27 7,48 12,83 12,83 0,00 0,00 2,47 0,00 0,18 34,88 14,53 13,26 1,26 17,34 0,34 1,49 0,09 1,77 13,64 0,15 0,61 2,18 0,07 0,35 0,30 0,05 462,54 809,61 1388,08 1388,08 266,75 19,77 3774,04 1571,84 1435,09 136,75 1876,23 36,97 161,17 10,02 191,52 1476,55 16,53 66,01 236,34 7,09 37,60 32,19 5,41 Ngun: phũng Ti nguyờn v Mụi trng huyn Tam Dng Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 85 Ph lc 2: Tỡnh hỡnh sn xut ca ngnh chn nuụi v thy sn Ch tiờu VT 2009 2010 2011 2012 1. Tng ủn trõu Con 3.664 3.832 3037 2755 - Cy kộo Con 2.950 3.080 2178 1935 - Tht Con 714 752 859 820 2. Tng ủn bũ Con 18.772 18.951 16369 14.704 - Cy kộo Con 14.120 14.027 12756 11142 - Tht Con 4.652 4.924 3613 3562 3. Tng ủn ln Con 76.594 84.843 71.727 55.363 - Ln nỏi Con 10.956 12.001 11235 9845 - Ln tht Con 65.524 72.723 60.492 45.518 4. Tng ủn gia 1000 cm Con 2.050 1.534,3 2.137 2.050 - G nt 1.371 961 1.150 1.194 - Vt, ngan ngng nt 679 573 987 856 5. Thu sn Ha 220,2 210,7 223,6 282,1 Ngun: Phũng Nụng nghip huyn Tam Dng Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 86 Ph lc 3: Mc phõn bún cho cỏc loi cõy trờn bn huyn Tam Dng (tớnh trờn so bc b) Phõn STT Loi cõy chung (kg) m Lõn Kali Vụi bt (kg) (kg) (kg) (kg) Lỳa 300- 400 6- 10- 15 5- 10- 15 Ngụ 300- 500 9- 12 12- 15 5- 15- 20 u tng 200- 250 3- 12- 15 4- 12- 15 Da chut 15- 20 30- 40 15- 20 35- 40 Bớ xanh 800- 900 12- 14 15- 20 10- 12 25- 30 Lc 350- 400 2- 18- 20 4- 18- 20 Khoai lang 350- 400 4- 5- 5- 18- 20 Khoai tõy 350- 700 10- 12 12- 15 6- 15- 20 Bớ ủ 7- 10- 15 3- 25- 30 10 C chua 25- 30 30- 40 25- 30 15- 20 1.0002.000 1.0001.500 1.0002.000 Ngun: Tng hp t phiu ủiu tra Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 87 TRNG I HC NễNG NGHIP H NI KHOA TI NGUYấN V MễI TRNG PHIU IU TRA NễNG H H v tờn ủiu tra viờn: Nguyn Th Anh Ngy thỏng nm 2013 I. THễNG TIN CHUNG V H: 1. Tờn ch h: . Nam (N); tui ; trỡnh ủ hoỏ: 2. a ch: thụn xó , huyn Tam Dng, tnh Vnh Phỳc 3. Ngnh ngh sn xut chớnh ca h: Thun nụng Ngnh ngh dch v 4. H thuc loi: khỏ Trung bỡnh Khú khn 5. Tng s nhõn khu ca h: .; tng s lao ủng: . Trong ủú lao ủng nụng nghip: .; lao ủng phi nụng nghip: II. TRNG TRT: 1. Cỏc loi hỡnh s dng ủt v ủiu kin canh tỏc: TT mnh Din tớch (m2) Ngun gc mnh ủt a hỡnh Loi hỡnh s tng dng ủt ủi iu kin ti tiờu D kin thay ủi s dng Mnh Mnh Mnh Mnh Mnh Mnh Ngun gc ủt: 1- ủc giao; 2-ủi mn; 3-ủi thuờ; 4-ủu thu; 5-ủi ủt; 6- khỏc Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 88 a hỡnh: 1- Vn; 2- Vn cao; 3- Vn thp; 4- Cao; 5- Trng iu kin ti tiờu: Ch ủng, bỏn ch ủng, khú khn 2. Hiu qu s dng ủt: Tớnh bỡnh quõn trờn so Ging cõy trng n Hng mc v tớnh I. Thụng tin chung - Nng sut - Giỏ bỏn II. Chi phớ - Ging - Phõn chung - Urờ - Lõn - Kali - NPK - Phõn vi sinh - Vụi - Phõn bún lỏ - Thuc BVTV - Thuc tr c - Nhiờn liu: ti - Vt t khỏc: III. Cụng lao ủng - Lao ủng nh - Lao ủng thuờ - Giỏ thuờ lao ủng IV. Dch v phớ - Khai hoang, XD ủng rung - Lm ủt - Thu hoch - Vn chuyn - Thu li phớ - Qun lý phớ Kg 1000ủ/ kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 1000ủ 1000ủ 1000ủ 1000ủ 1000ủ Cụng Cụng 1000ủ/ cụng 1000ủ 1000ủ 1000ủ 1000ủ 1000ủ 1000ủ Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 89 - V. Chi phớ khỏc - Thu s dng ủt - Lói vay ngõn hng - 1000ủ 1000ủ VI. Hiu qu kinh t 1000ủ 1. Giỏ tr sn xut 2. Chi phớ - Tng chi phớ - Chi phớ vt cht - Chi phớ cụng lao ủng thuờ - Cụng lao ủng gia ủỡnh - Chi phớ khỏc 3. Li nhun 4. HQDV 5. Giỏ tr ngy cụng lao ủng 1000ủ 1000ủ 1000ủ 1000ủ Cụng 1000ủ 1000ủ 1000ủ/ cụng III. VN MễI TRNG: 1. Theo ụng/b vic s dng cõy trng hin ti cú phự hp vi ủt khụng? - Phự hp =1 - t phự hp =2 - Khụng phự hp = Gii thớch: . 2. Vic bún phõn nh hinnay cú nh hng ti ủt khụng? - Khụng nh hng =1 - nh hng ớt =2 - nh hng nhiu =3 Gii thớch: . 3. Nu nh hng thỡ theo chiu hng no? - Tt lờn =1 - Xu ủi =2 Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 90 Gii thớch: . 4. Mc ủ s dng thuc bo v thc vt hinnay nh th no? Loi cõy trng Lỳa Ngụ xanh u Tng Khoai lang Da chut Lc Xu ho Bp ci C chua Bớ xanh t Cõy khỏc Cao Trung bỡnh Thp 5. Vic s dng thuc bo v thc vt nh hin cú nh hng ti ủt khụng? - Khụng nh hng =1 - nh hng ớt =2 - nh hng nhiu =3 Gii thớch: . 6. Nu nh hng thỡ theo chiu hng no - Tt lờn =1 - Xu ủi =2 Gii thớch: . IV. TèNH HèNH SN XUT V TIấU TH SN PHM: 1. Khú khn sn xut ca gia ủỡnh ụng, b l gỡ? Ging Phõn bún, BVTV K thut canh tỏc Ngun nc Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 91 Thi tit Giỏ c tiờu th Ch bin sn phm Lao ủng Lu thụng Th trng tiờu th Vn sn xut Cht lng ủt Sõu bnh 2. Hin vic tiờu th nụng sn xa gia ủỡnh nh th no? - Lng thc: a. Cao (> 60%) b. Trung bỡnh (45-60%) c. Thp ( 60%) b. Trung bỡnh (45-60%) c. Thp ( 60%) b. Trung bỡnh (45-60%) c. Thp ([...]... ñ t s n xu t nông nghi p, các y u t liên quan ñ n quá trình s d ng ñ t nông nghi p trên ñ a bàn huy n Tam Dương, t nh Vĩnh Phúc 2.1.2 Ph m vi nghiên c u Ph m vi nghiên c u c a ñ tài là các lo i hình s d ng ñ t s n xu t nông nghi p huy n Tam Dương, t nh Vĩnh Phúc 2.2 N i dung nghiên c u 2.2.1 ðánh giá ñi u ki n t nhiên, kinh t - xã h i có liên quan ñ n s d ng ñ t ñai nói chung s n xu t nông nghi p nói... d ng ñ t trên ñ a bàn toàn huy n Tam Dương, t nh Vĩnh Phúc năm 2012 2.2.3 ðánh giá hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p - ðánh giá hi u qu kinh t các ki u s d ng ñ t trên ñ a bàn huy n Tam Dương - ðánh giá hi u qu v m t v môi trư ng c a các ki u s d ng ñ t - ðánh giá hi u qu v m t xã h i c a các ki u s d ng ñ t 2.2.4 ð nh hư ng và các gi i pháp ch y u nâng cao hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi... u - ðánh giá th c tr ng hi u qu kinh t c a các lo i hình s d ng ñ t s n xu t nông nghi p c a huy n Tam Dương - ð xu t hư ng s d ng ñ t s n xu t nông nghi p hi u qu trên ñ a bàn huy n Tam Dương, t nh Vĩnh Phúc 3 N i dung nghiên c u - Nghiên c u ñi u ki n s n xu t (t nhiên, kinh t - xã h i) c a huy n nh m phát hi n nh ng khó khăn, thu n l i trong vi c s d ng ñ t s n xu t nông nghi p - ðánh giá th c tr... xu t nông nghi p trong ñi u ki n c th c a huy n Tam Dương, t nh Vĩnh Phúc ñ ñ xu t gi i pháp và ñ nh hư ng s d ng ñ t nông nghi p Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 2 CHƯƠNG 1 – T NG QUAN CÁC V N ð NGHIÊN C U 1.1 ð t s n xu t nông nghi p và tình hình s d ng ñ t s n xu t nông nghi p 1.1.1 Khái quát v ñ t s n xu t nông nghi p và tình hình s d ng ñ t s n xu t nông. .. kinh t nông nghi p, nông thôn tuy có nh ng bư c phát tri n m i tuy v y v n còn s n xu t manh mún, nh l chưa ñáp ng ñư c nhu c u c a th trư ng d n ñ n năng su t lao ñ ng và hi u qu kinh t c a m t s lo i hình s d ng ñ t th p ðư c s phân công c a khoa Tài nguyên và Môi trư ng, chúng tôi nghiên c u ñ tài: “ðánh giá hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p trên ñ a bàn huy n Tam Dương, t nh Vĩnh Phúc ” 2... n xu t ho c giá tr gia tăng c a m t ngày ngư i lao ñ ng ho c c a m t lao ñ ng gia ñình trong m t năm GTNCLð= GTGT/s công lao ñ ng - Hi u qu s d ng ñ t nông nghi p: ñư c tính b ng giá tr s n xu t ho c thu nh p h n h p trên m t ha ñ t nông nghi p trên 1 năm Các ch tiêu phân tích ñư c ñánh giá ñ nh lư ng (giá tr tuy t ñ i) b ng Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p... c l 2B, Qu c l 2C ñi qua Huy n Tam Dương có v trí ñ a lý như sau: - Phía B c giáp huy n Tam ð o - Phía ðông giáp huy n Bình Xuyên và thành ph Vĩnh Yên - Phía Nam giáp huy n Vĩnh Tư ng và huy n Yên L c - Phía Tây giáp huy n L p Th ch Trung tâm huy n l c a huy n Tam Dương ñư c ñ t t i khu v c ngã tư Me th tr n H p Hoà, cách trung tâm t nh l 9 km ð ng trư c ñi u ki n ñó, Tam Dương có nhi u thu n l i trong... giai ño n 2001 - 2005 lên 10,48 tri u ñ ng giai ño n 2006 - 2010 (giá th c t ) Tình hình tăng trư ng kinh t c a huy n Tam Dương th hi n qua b ng 1: B ng 3.1: Tăng trư ng giá tr gia tăng giai ño n 2001 – 2005 và 2006 – 2010 2001 - 2005 Ch tiêu ðVT 2006 - 2010 Vĩnh Tam Vĩnh Tam Phúc Dương Phúc Dương Tăng trư ng chung % 15,5 13,3 19,61 22,82 Nông, lâm, thu s n % 6,3 6,6 6,19 16,9 Công nghi p, xâyd ng % 22,6.. .giá tr gia tăng, hi u qu ñ ng v n, m c thu hút lao ñ ng, Tam Dương là m t huy n mi n trung du mi n núi c a t nh Vĩnh Phúc n m sát thành ph Vĩnh Phúc nên quá trình ñô th hoá nhanh, ñ t s n xu t nông nghi p b chuy n d n sang các m c ñích khác M c dù v y, nông nghi p v n là ngành s n xu t ch y u c a huy n T ng di n tích ñ t s n xu t nông nghi p c a huy n là 5.335,20ha,... c a huy n Tam Dương - ð xu t hư ng s d ng ñ t nh m ñ t hi u qu s d ng ñ t cao - ð xu t gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng ñ t Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p 19 2.3 Phương pháp nghiên c u 2.3.1 Ch n ñi m ñi u tra nghiên c u ð tài ti n hành nghiên c u trên ph m vi toàn huy n Tam Dương Căn c vào ñi u ki n t nhiên, kinh t , xã h i trên ñ a bàn huy n Tam Dương ñư . ñiểm sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 5 1.2. Hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp 6 1.2.1. Khái quát hiệu quả và hiệu quả sử dụng ñất 6 1.2.2. Hệ thống các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả sử dụng. trạng sản xuất nông nghiệp huyện Tam Dương 41 3.2.1. Tình hình sử dụng ñất của huyện Tam Dương 41 3.2.2. Phân vùng sản xuất nông nghiệp 44 3.3. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp. giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc ”. 2. Mục tiêu nghiên cứu - ðánh giá thực trạng hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng ñất sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tam dương, tỉnh vĩnh phúc , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tam dương, tỉnh vĩnh phúc , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tam dương, tỉnh vĩnh phúc , Chương 1-Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3 - Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn