Những cơ sở lý luận cơ bản về việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cơ khí hà nội

44 222 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2015, 18:50

MỤC LỤClời mở đầu1nội dung2Phần I: Tổng quan về doanh nghiệp.21.Quá trình hình thành và phát triển của công ty cơ khí Hà Nội21.1. Giai đoạn 1958196021.2. Giai đoạn từ 1961196521.3. Giai đoạn 1965197531.4 Giai đoạn 1975198531.5 Giai đoạn 1986199331.6 Giai đoạn 1994 đến nay32.Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của công ty cơ khí hà nội42.1 Chức năng, nhiệm vụ ,quyền hạn của công ty cơ khí hà nội trong giai đoạn hiện nay.42.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty CKHN5Phần II: Một số hoạt động chủ yếu của công ty cơ khí Hà Nội111.chiến lược và kế hoạch kinh doanh111.1.Trình tự và phương pháp lập kế hoạch111.2.Kết quả sản xuất kinh doanh131.3.Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty những năm tiếp theo.162.Thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước của công ty cơ khí Hà Nội.182.1. Đặc điểm về thị trường của công ty.182.2.Tình hình tiêu thụ một số loại sản phẩm của công ty CKHN192.3.Hình thức tiêu thụ của công ty243.Vấn đề lao động và tiền lương263.1.lao động263.2.Mét số vấn đề về tiền lương.314.Đặc điểm về quy trình công nghệ máy móc thiết bị.325.Đặc điểm về vốn của công ty.366.Tình hình quản lý chất lượng sản phẩm39Phần III: Phần chuyên sâu.41Kết luận.43 li m u Theo ng li i mi ca ng, nn kinh t Vit Nam t nhng nm 1990 tr li õy ngy cng cú nhiu sc, vi ch trng phỏt huy ni lc , phỏt trin mt nn kinh t nhiu thnh phn, ú nn kinh t nh nc úng vai trũ ch o , ng v chớnh ph ngy cng quan tõm phỏt huy th mnh ca cỏc doanh nghip nh nc , c bit l cỏc doanh nhgip quan trng ca nn kinh t .l chim u n ca nghnh c khớ Vit Nam ,cụng ty c khớ h ni luụn gng i u v mi mt ,xng ỏng vi nim tin m ng v chớnh ph giao phú .vit nam ó tr thnh thnh viờn ca ASEAN,v nhng nm ti s tham gia mu dch t AFTA,tham gia din n hp tỏc chõu ỏ thỏi bỡnh dng (APEC) gia nhp t chc thng mi th gii (WTO) cng nh cỏc cụng ty khỏc c hng rt nhiu thun li , to thờm th trng v nhiu c hi hp tỏc kinh doanh ,c hi hc hi k thut snr xut ,qun lý .nhng ú cng l nhng thỏch thc ln i vi cụng ty phi n lc nh th no thỡ mi theo kp boc tin ca thi i ?lm th no cú th ỏp ng c nhng th trng mi? nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v ,gn lớ lun vi thc t nờn em ó chn cụng ty c khớ H Ni lm ni thc tụt nghip . Trong thi gian thc ti cụng ty õy, c i din vi thc tin qun lý kinh t, kt hp vi nhn thc ca bn thõn v tm quan trng ca qun tr kinh doanh, c s giỳp nhit tỡnh ca ban Giỏm c , cỏn b phũng ca cụng ty v s hng dn tn tỡnh ca thy giỏo Phm Hu Huy, em ó hỡnh thnh bn bỏo cỏo ny . Ni dung ca bỏo cỏo gm cỏc phn tr phn m bi v kt lun: PhnI: Tng quan v doanh nghip Phn II: Mt s hot ng ti cụng ty c khớ H Ni Phn III: Phn chuyờn sõu ni dung Phn I: Tng quan v doanh nghip. Cụng ty CKHN-tin thõn l nh mỏy CKHN c xõy dng t ngy 15/12/1955 chớnh thc khỏnh thnh vo ngy 12/4/1958 ban u gm phõn xng chớnh:mc, ỳc, rốn, c khớ lp giỏp dng c v phũng ban:phũng k thut, phũng kim tra k thut ,phũng c in, phũng k hoch, phũng ti v, phũng cung cp, phũng cỏn b v lao ng, phũng bo v v phũng hnh chớnh qun tr. Tri qua hn 40 nm xõy dng v phỏt trin cụng ty CKHN ó tri qua bao nhiờu khú khn, thng trm ca nn kinh t th trng cng nh thnh tu ó t c th hin lũng quyt tõm ca tt c cỏc cỏn b cụng nhõn v ban lónh o ca cụng ty.cụng ty phn u xõy dng tr thnh n v luụn l lỏ c u nghnh c khớ vit nam. Hin cụng ty c khớ H Ni cú tờn giao dch quc t l HAMECO tr s chớnh t ti 24 ng Nguyn Trói qun Thanh Xuõn H Ni. 1.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty c khớ H Ni 1.1. Giai on 1958-1960 õy l giai on thc hin nhng bc i ban u bng k hoch nm, sn phm ch yu ca nh mỏy lỳc ny l mỏy cụng c, mỏy tin, phay bo, mi, giai on ny nh mỏy sn xut c 1000 mỏy cỏc loi. 1.2. Giai on t 1961-1965 Giai on ny nh mỏy thc hin k hoch nm ln th nht(19611965) Nh mỏy ó t c nhiu kờt qu v tin b vt bc so vi nhng nm 1959, ú l l giỏ tr sn lng ó tng lờn ln ,riờng mỏy cụng c tng 122% so vi k hoch ban u v nhiu thnh tu khỏc. Vi kt qu ny nh mỏy ó c nh nc tng thng nhiu huõn chng v vinh d ún bỏc v thm. 1.3. Giai on 1965-1975 õy l giai on hot ng bom n chin tranh ỏc lit bc nờn khu hiu ca cụng ty l Va sn xut va chin u ho nhp vo khụng khớ sụi sc ca c nc. Vỡ vy giai on ny va phc v cho yờu cu phỏt trin t nc va ph v cho cụng cuc chin u bo v t quc.Nh mỏy ó tng cng sn xut cỏc sn phm c chng phc v cho quc phũng nh thc nghm 510, nũng sỳng ci 71,phụ tựng xe ti vt trng sn . V cụng ty ó c nh nc trao tng Huõn Chng lao ng hng 2. 1.4 Giai on 1975-1985 õy l giai on nh mỏy cựng c nc khụi phc li sn xut ,lỳc ny i ngũ cụng nhõn viờn lờn n gn 3000 ngi, ú i ngũ k s v cỏn cú trỡnh i hc l 282 ngũi, cụng nhõn cú trỡnh tay ngh t bc 4/7 tr lờn l 782 ngi. õy l thi k sụi ng nht ca nh mỏy, cung thi k ny nh mỏy ó cú sn phm xut khu nc ngoi. 1.5 Giai on 1986-1993 Thi k ny i mi c ch qun lý kinh t, t nn kinh t chung quan liờu bao cp sang nn kinh t thi trng xó hi ch ngha cú s iu tit ca nh nc cỏc yu t ca mụi trng cha c hon thin, nờn nh mỏy phi ng u vi nhiu khú khn thỏch thc. phn no gii quyt cỏc khú khn nh mỏy ó cho t chc sp xp li lao ụng bng vic gim s lng lao ng xung cũn 1300 ngũi 1.6 Giai on 1994 n Nm 1994 l nm u tiờn k t chuyn sang nn kinh t th trng nh mỏy hon thnh k hoch sn xut kinh doanh cú lói, bc u t khng nh mỡnh nn kinh t thi trng. Theo quyt nh thnh lp doanh nghip s 270 Q-TCNST ngy 30/10/1995 ó i tờn nh mỏy ch to cụng c s thnh cụng ty c khớ H Ni , ng thi cụng ty c khớ tham gia liờn doanh vi nht bn ly tờn l VINA_SHIROKI chuyờn ch to khuõn mu, liờn doanh i vo hot ng vo thỏng 10 nm 1996. Cụng ty ó tin hnh sp xp li c cu t chc cho phự hp hn, coi trng ci tin k thut, cụng tỏc tip thu v phỏt huy sỏng kin Vỡ vy hiu qu sn xut kinh doanh tng khụng ngng, tng giỏ tr sn lng tng t 24-40%. Doanh thu tng 39% hờn hiu qu sn xut kinh doanh ngy cng tng vi tin lng trung bỡnh t khong 800000 ng /ngi/thỏng. n nm 2000 cú 90% khõu tớnh toỏn thit k cú s tr giỳp ca mỏy vi tớnh, cụng ty ó xõy dng h thng qun lý cht lng theo ISO 9000, xõy dng hon chnh trung tõm ngjhiờn cu ng dng v o to, chuyn giao cụng ngh t ng, thỏng nm 2000 ó c cụng nhn t tiờu chun ISO 9002 . Nh vy qua hn 40 nm HAMECO ngy cng phỏt trin v dn thớch nghi vi nn kinh t thi trng. Cung cp nhiu sn phm cụng nghip phc v cho s nghip cụng nghip hoỏ hin i hoỏ t nc. 2.H thng t chc b mỏy, chc nng nhim v ca cụng ty c khớ h ni 2.1 Chc nng, nhim v ,quyn hn ca cụng ty c khớ h ni giai on hin nay. Vi chc nng l mt n v kinh t chuyờn sn xut cỏc loi mt hng phc v cho nn cụng nghip Vit Nam, mc tiờu ca cụng ty l hon thin v khụng ngng phỏt trin sn xut sn phm phc v cho nhu cu th trng,cụng ty ó cỏc nhim v sau: -Bo ton v phỏt trin ngun c giao. -Thc hin phõn phi theo lao ng, chm lo i sng vt cht cho cỏn b cụng nhõn viờn , bi dừng nõng cao trỡnh hoỏ ,khoa hc k thut cho ngũi lao ng . -y mnh u t ,m rng sn xut , i mi thit b , ỏp dng khoa hc k thut tiờn tin ,cụng ngh mi, nhm nõng cao nng sut v cht lng sn phm. t ú cú iu kin gim giỏ thnh sn phm tng kh nng cnh tranh trờn thi trng. Hin cụng ty c khớ H Ni ang hot ng kinh doanh cỏc nghnh ngh ch yu l: + Cụng ngh sn xut mỏy ct gt kim loi + Ch to cỏc thit b cụng nghip v cỏc ph tựng + Thit kờ, ch to v lp t cỏc mỏy v thit b l + Dõy chuyn thit b ng b v dng c k thut lnh vc cụng nghip. +Ch to cỏc thit b nõng h v cỏc sn phm dng c rốn thộp cỏn. + Xut khu v kinh doanh vt t thit b. Cụng ty cú quyn xỏc nh cỏc phng ỏn sn xut sn phm ,lựa chn thit b v c cu t chc trờn c s ng dng tin b khoa hc k thut phự hp vi yờu cu chuyờn mụn hoỏ. Cú quyn t xỏc nh hỡnh thc sn xut phự hp vi nhim v sn xut kinh daonh cho cú hiu qu cao nht, cú quyn trc tip m phỏn ký kt hp ng sn xut cỏc loi mỏy cho khỏch hng. Cụng ty c vay sn xut kinh daonh. c t chc i din chi nhỏnh ca hng v ngaũi nc ,tham gia hi ch trin lóm, c c ngi nc ngoi ký kờt m phỏn 2.2 S t chc b mỏy ca cụng ty CKHN ghi chú: MCC:mỏy cụng cụ ; TTKSK:trung tõm iu khin sn xut SNSXv KDVTCTM:xớ nghip sn xut v kinh doang vt t ch to mỏy XNLT-BDTBCN:xớ nghip lp t v bo dng thit b cụng nghip XGCAL_NL:xng gia cụng ỏp lc v nhit luyn. PQLCL-MT:phũng qun lý cht lng v mụi trng PTCNS:phũng t chc nhõn ;TTTH:trung tõm t ng hoỏ PVHXH:phũng hoỏ xó hi ;PQTS:phũng qun tr i sng PKTTC: phũng k toỏn ti chớnh TTHCNCTM:trng trung hc cụng nghip ch to mỏy TTXD-BDHTCSCN:trung tõm xõy dng v bo dng h tng c s cụng nghip S C CU T CHC giám đốc PGĐ QLCL Xởng máy công cụ Xởng bánh Xởng khí lớn Xởng GCAL-NL Xởng đúc Xởng kết cấu thép Phân xởng thuỷ lực Xởng cán thép PGĐ KTSX Phòng KT Phòng BDSX Phòng KCS Phòng CĐ PGĐ KTĐN XNK PhòngKTTKTC Phòng vật t Phòng GDTM PGĐ Nội Chính Phòng XDCB Phòng bảo vệ Phòng QTĐS Phòng Y Tế Phòng VHXH VPGĐ *Chc nng v nhim v ch yu caTCNS mt s n v chớnh ca cụng Phòng TTTĐH ty: Th Viện Trờng Ban giỏm c cụng ty: THCNCTM Giỏm c :l ngi quyn hnh cao nht cụng ty, ng thi: -Phi chu trỏch nhim chớnh trc nh nc v phỏp lut v mi hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty. - chớnh sỏch cht lng ca cụng ty. -Quyt nh xõy dng v xem xột theo nh kỡ cỏc hot ng ca h thng m bo cht lng . -Xõy dng phng ỏn t chc sn xut, t chc b mỏy, quy hoch cỏn b, o to v o to li, tuyn dng lao ng -Ch o v iu hnh cỏc cụng vic c th: T chc nhõn s, D ỏn u t , k toỏn thng kờ ti chớnh. Phú giỏm c thng trc :giỳp giỏm c cụng ty iu hnh cỏc cụng vic chung hng ngy ca cụng ty, c u quyn ch ti khon.Cú nhim v v quyn hn: -Thc hin cỏc cụng vic iu hnh chung, tr cỏc phn vic c th v t chc nhõn , d ỏn u t, k toỏn thng kờ- ti chớnh . -Quyt nh mi quyn lc cho hot ng c mh thng m bo cht lng . -Xõy dng chin lc phỏt trin ca cụng ty, xõy dng phng ỏn hp tỏc v liờn doanh liờn kt v ngoi nc. -Quyt nh giỏ mua, giỏ bỏn sn phm, dnh v ca cụng ty phự hp vi c ch th trng ca phỏp lut. -Chu trỏch nhim trc giỏm c cụng ty v phỏp lut v nhng vic c u quyn ph trỏch +Phú giỏm c ph trỏch kinh doanh; oc giỏm c u quyn ph trỏch k hoch kinh doanh thng mi v quan h quc t. Chu trỏch nhim trc giỏm c v vic ch o cỏc hot ng thuc cỏc lnh vc:k hoch , cụng tỏc i ngoi v kinh daonh thng mi. + Phú giỏm c kiờm giỏm c xng mỏy cụng c:L ngi trc tip iu hnh v kim tra cụng vic sn xut ca xng mỏy cụng c v cỏc sn phm mỏy cụng c phm vi cụng ty, l ngi chu trỏch nhim trc giỏm c cụng ty v cỏc mt qun lý t chc iu hnh, s dng cỏc tim nng lao n, thit b v cỏc ngun lc khỏc c giao,thc hin cỏc nhim v sn xut cho cụng ty, phõn cụng v thc hin k hoch sn xut mỏy cụng tng k v c nm.Ph trỏch ch o cỏc Xng sn xut, cỏc xớ nghip sn xut v KDVTCTM, Xớ nghip LT v bo dng thit bi cụng nghip . Cú nhim v v quyn hn : -Chu trỏch nhim trc giỏm c v:thc hin k hoch c giao thi gian hon thnh ,cỏc yờu cu v cụng ngh ch to cht lng sn phm . -S dụng lao ng, thit b v cỏc loi phng tin cn thit, phõn cụng iu hnh sn xut m bo nng xut , chin lc sn phm v thi gian quy nh. -Cú quyn ỡnh ch sau bỏo cỏo giỏm c x lý i vi hot ng vi phm nghiờn trng cỏc quy nh v quy trỡnh, quy phm v an ton lao ng. +Phú giỏm c ni chớnh:c giỏm c u quyn qun lý iu hnh cỏc mt hot ng v ni chớnh xõy dng c bn. Cú nhim v v quyn hn: -Chu trỏch nhim trc giỏm c iu hnh ,giỏm sỏt vic thc hin nhim v thuc cỏc lnh vc qun tr bo v, y t, v xõy dng c bn. -Xõy dng cỏc ỏn phng thc t chc b mỏy, sp xp lao ng lnh vc cụng tỏc c phõn cụng ph trỏch. +Phú giỏm c ph trỏch sn xut kiờm tr lý giỏm c Chc nng :giỳp giỏm c qun lý sn xut, ph trỏch trung tõm iu hnh sn xut. Nhim v v quyn hn: -Chu trỏch nhiờm trc giỏm c cụng ty v cụng tỏc iu hnh qun lý sn xut ton cụng ty, tin giao hnh ca tng sn phm. -Ký lnh sn xut v cỏc bn, quy ch quy nh liờn quan n iu hnh sn xut vt t c in ca cụng ty. -Xõy dng phng ỏn t chc sn xut, sp xp lao ng hp lý hiu qu. - nhng gi phỏp k thut v x lý cỏc hin tng phỏt sinh gõy ỏch tc sn xut v phc v sn xut. -Cú quyn ỡnh ch cỏc hot ng vi phm nghiờm trng sn xut, phc v sn xut trc bỏo cỏo giỏm c. *Mt s n v chớnh : -Vn phũng giỏm c cụng ty: cú chc nng lm th ký cỏc hi ngh giỏm c triu v t chc, iu hnh cỏc cụng vic ca phũng. Nhim c ch yu l hp thụng tin cỏc bn phỏp lý hnh chớnh v ngoi cụng ty truyn t ý kin ca giỏm c xung cỏc n v v cỏc nhõn, t chc qun lý, lu tr ,chuyn cỏc loi thụng tin v bn qun lý Phũng t chc nhõn s: Giỳp giỏm c cỏc quyt nh ni quy, quy ch v lao ng tin lng, t chc nhõn s v gii quyt nhng chớnh sỏch xó hi theo quy nh ca giỏm c. -Ban nghiờn cu v phỏt trin:cú nhim v nghiờn cu chin lc kinh t ca ng v nh nc, nghiờn cu c ch th trng ,cung cu tiờu dựng sn phm v ngoi nc, trờn c s ú chin lc sn phm cho cụng ty. -Trung tõm t ng hoỏ :Nghiờn cu cụng ngh t ng hoỏ ca cỏc nc phỏt trin, tỡm mi gii phỏp ng dng vo sn xut ch to ti cụng ty nhm nõng cao cht lng, hiu qu s dng cỏc sn phm. -Phũng k toỏn thng kờ ti chớnh :Theo dừi tỡnh hỡnh hot ng hnh ngy cu cụng ty, qun lý bng tin ,theo dừi tỡnh hỡnh trớch nộp, trớch khu hao ti sn c nh, hp chi phớ sn xut, tớnh giỏ thnh sn phm, tớnh toỏn kt qu hot ng v sn xut kinh doanh ca cụng ty -Phũng k thut:cú nhim v thit k bn v hng dn s dng cụng ngh ng mc v tỡm kim nguyờn vt liu -Vn phũng giao dch thng mi:thay mt giỏm c cụng ty tip khỏch hng, d tho chi phớ cỏc hot ụng trỡnh giỏm c phờ duyt -Phũng qun tr i sng:chu trỏch v cnh quan, mụi trng ca cụng ty thc hin theo khu hiu xanh sch p.Bo m cỏc ba n ca an ton v sinh. -Phũng bo v:cú nhim v gi gỡn trt t an ninh ton cụng ty. -phũng vt t: cú chc nng tỡm kim th trng mua sm vt t,k thut ỳng vi ch tiờu nh mc ra,m bỏo s lng, cht lng chng lai, thi gian cho quỏ trỡnh sn xut c liờn tc, ỳng vi k hoch. Lp k hoch thu mau, chuyn cung cp cho sn xut sa cha xõy dng theo k hoch ca cụng ty. -Phũng qun lý cht lng vmụi trng Nm vng k hoch sn xut kinh daonh, nm vng yờu cu cht lng th trng, phõn cụng lao ng, t chc bỏm sỏt cỏc n v, chun b sn xut v sn xut. Qun lý mụi trng sn xut. -Phũng c in; qun lớ iu phi cung cp in cho ton cụng t, sa cha ln cỏc thit b mỏy múc cho cỏc phõn xng theo yờu cu trỡ sn xut. -Phũng hoỏ xó hi :Cú nhim v t chc tuyờn truyn giỏo dc cỏn b cụng nhõn viờn cụng ty, lu tr ti liu bn v, phc v cho cỏn b cụng nhõn viờn. Qua s trờn, chỳng ta nhn thy h thng t chc b mỏy cu cụng ty c sp xp tng i hon chnh cú quy ng chc nng nhim v rừ rng.Cụng ty cng cú nhiu ci tin v thay i mt s phũng ban cụng ty to s linh ng gn nh hn b mỏy nh kt hp mt s xng li, i phũng KCS thnh phũng qun lý cht lng v mụi trng Phũng t chc nhõn s cú 2/8 ngi 25% l phự hp vi trỡnh chuyờn mụn (l c nhõn kinh t lao ng) cũn li 75% l khụng phự hp (tt nghip cỏc chuyờn nghnh khỏc nh k s ỳc, k s c khớ, k s bo h ) Phũng giao dch thng mi ch cú 2/9 ngi l ỳng chuyờn mụn o to ( tt nghip H ngoi ng v H thng mi) cũn li 78% khụng phự hp vi chuyờn mụn( k s nc, k s thu lc .) Nh vy ta thy vic phõn cụng lao ng i vi ngi lao ng qun lý cụng ty cũn mt vi trng hp cha phự hp vi chuyờn nghnh o to nờn khụng phỏt huy c kh nng cú ca phũng dn n gim tớnh nng ng hot ng qun lý gõy nh hng n s phỏt trin ca cụng ty. Vy nờn chng cụng ty cn phi r soỏt li phõn cụng lao ng cỏc phũng ban b trớ li cho phự hp t ú s tng c nng sut lao ng, cht lng sn phm v hon thnh c k hoch ra. *) T chc hp tỏc lao ụng cụng ty c khớ H Ni. T chc hp tỏc lao ng l mt quõn trng ca t chc lao ng khoa hc, nu t chc tt, thỡ s phi kt hpgia cỏc phũng ban, cỏc phõn xng sn xut, ngi cụng nhõn s tt. T ú dn n hiu qu sn xut t kt qu cao. Hin cụng ty CKHN thc hin hp tỏc lao ng trờn c hai hỡnh thc: hip tỏc lao ng theo thi gian, hp tỏc lao ng theo khụng gian - Hip tỏc v khụng gian: l s phi hp v cụng tỏc gia cỏc phũng ban chc nng cụng ty. Tc l s phi hp v cụng vic gia cỏc phũng ban khỏc ,t ú em li hiu qu cao v cụng vic. -Hip tỏc lao ng v thi gian: l s b trớ thi gian lm vic cho cỏn b cụng nhõn viờn cho hp lý nht. Hin cụng ty t chc cho cụng nhõn sn xut lm vic ba ca: + Ca 1: t 14 + Ca 2: t 14 22 gio + Ca : 22 gio 5giờ 30 sỏng. *) o to phỏt trin ngun nhõn lc. nhn thc c tm quõm trng ca o to v phỏt trin ngun nhõn lc i vi hiu qu sn xut kinh doanh ca cụng ty v s phỏt trin ca cụng ty. Nờn hng nm cụng ty c khớ H Ni luụn cú k hoch o to ,o to li nõng cao trỡnh tay ngh, nghip v cho cỏn b cụng nhõn viờn nh mỏy. Nm 1999 cụng ty o to nõng cao trỡnh cỏn b qun lý l 108 ngi. Nm 2000 cụng ty o to nõng cao trỡnh cỏn b qun lý l 38 ngi Nm 2001 cụng ty o to nõng cao trỡnh cỏn b qun lý l 58 ngi i vi cụng nhõn t chc thi nõng bc, õy l bin phỏp nõng cao cht lng lao ng. Bng 11:S cụng nhõnc o to thi nõng bc hng nm. Ch tiờu Nm 1999 2000 2001 T bc 2-3 T bc 3-4 T bc4-5 T bc5-6 T bc6-7 3 12 18 17 10 17 (Trớch bỏo cỏo cui nm ca phũng cụng tỏc nhõn s) Ta thy, t l cụng nhõn c o to nm sau thng cao hn nm trc, õy l nhu cu o to phỏt trin cụng ty, cụng ty chỳ trng cụng tỏc o to cú c i ngũ cụng nhõn cú tay ngh cao, hon thnh tt cỏc nhim v c giao. Vic nõng cao trỡnh tay ngh ca ngi lao ng ph thuc ch yu vo quỏ trỡnh rốn luyn, hc ca mi cỏ nhõn ngi lao ng. Vi hỡnh thc o to ti ch cho ngi lao ng ca cụng ty ch yu trung vo o to cỏc lớp an ton lao ng, cỏc lớp ni quy, quy ph, ú l ỏp dng chung cho mi ngi. i vi cụng nhõn mi vo ngh, h cha c lm quen nhiu vi cụng vic, cụng ty s b trớ cho h quan sỏt lm theo s ch bo ca nhng ngi cú kinh nghim, th lnh ngh. Cụng ty cũn cú trng trung hc ch to mỏy, trin khai v o to nm nghnh: c khớ , tin hc .in , in t, kinh t. S hc sinh hin l 950 ngi , cht lng o to : tt nghip t 100%, ú cú 25% khỏ gii,lờn lớp 99%. 3.2.Một s v tin lng. Ti cụng ty CKHN, tin lng xỏc nh rừ v c xõy dng trờn c s ca tng qu tin lng tng cụng ty Mỏy v Thit b Cụng Nghip, v t chc cỏn b cụng nghip giao xung.Nú c xỏc nh trờn c s n v sn phm v trờn cỏc ch tiờu sau: tng doanh thu, tng chi phớ, tng cỏc khon phi nộp cho ngõn sach nh nc theo quy nh. Phõn cp xỏc nh tr lng nh sau: + Qun c phõn xng xỏc nh lng cho cụng nhõn viờn ca lnh vc mỡnh ph trỏch. + Giỏm c xng xỏc nh tin lng cho cỏc phú giỏm c xng, cỏc qun c v trng nghnh ph trỏch. + Trng phũng ban xỏc nh lng cho cỏc phú v cỏc nhõn viờn n v mỡnh ph trỏch. + Giỏm c cụng ty xỏc nh qu lng cho cỏc phũng ban, giỏm c xng v cỏc n v trc thuc cụng ty. Lng ca giỏm c , phú giỏm c cụng ty c xỏc nh trờn c s bỡnh quõn lng cu cỏc n v trc thuc cụng ty. Cỏch xỏc nh qu tin lng k hoch: Qu tin lng nm k hoch xõy dng n giỏ tin lng c xỏc nh theo cụng thc : Tng Vkh= ( Ldb *TL mindn *(Hcb+Hpc)+Vvc)*12 thỏng. Trong ú :Mc tin lng ti thiu Hcb :H s cp lng cp bc bỡnh quõn Hpc :H s cỏc khon ph cp lng bỡnh quõn Vvc : qu tin lng ca b phngiỏn tip *)Hỡnh thc tr lng ca cụng ty CKHN. Lng trc tip tr ti cỏn b cụng nhõn viờn. Vn phũng chu trỏch nhim tr cho ban giỏm c v trng cỏc n v trc thuc. Phũng k toỏn tr lng cho th cỏn b cụng nhõn viờn cỏc n v v giỏm sỏt vic tr lng cho tng cỏn b cụng nhõn viờn trờn c s bng lng ó duyt. Tr lng theo thi gianvi ngi khụng trc tip sn xut v theo sn phm i vi ngi trc tip sn xut. *) Cỏch tớnh tr lng cho cỏn b cụng nhõn viờn giỏn tip. Li=Qi*Ki*(Ni+1,5N2) Trong ú :Li: Mc lng thc lónh thỏnh Qi: Mc lng chun ngy giỏm c quyt nh Ki: H s trng cỏc n v ỏnh giỏ. Ni: s ngy lm vic bỡnh thng N2: S ngy lm thờm cụng ty yờu cu 4.c im v quy trỡnh cụng ngh mỏy múc thit b. Cụng ty c khớ h ni, c cu sn phm ca cụng ty a dng nờn phi s dng nhiu loi qui trỡnh cụng ngh cho mi loi sn phm riờng bit, m mi qui trỡnh u rt phc tp,tri qua nhiu khõu v tuõn th nghiờm ngt cỏc qui nh v k thut cng nh cht ln. Mỏy múc cụng ngh cu cụng tydựng a s t Liờn Xụ trc õy, hu ht ó lc hu. Do ngun eo hp cha cú iu kin mua sm mi. Trc tỡnh hỡnh ú cụng ty ó a mt s gi phỏp tm thi nh sa cha, nõng cp mt s thit b quan trng nõng cao cht lng sn phm. Quy trỡnh cụng ngh cu mi loi sn phm khỏc u cú s khỏc nhau. Do vy, nu i vo tng quy trỡnh cụng ca mi loi sn phm s rt di dũng v khụng c trng. Do vy em ch trỡnh by túm tt v qui trỡnh cụng ngh sn sut v qui trỡnh cụng ngh sn xut mỏy cụng c,qui trỡnh cụng ngh sn xut cỏn thộp xõy dng qua cỏc s sau: S qui trỡnh cụng ngh sn xut sn phm: Hợp đồng sản xuất Tiêu thụ Phòng kỹ thuật Làm mẫu Nhập kho thành phẩm KCS Đúc Gia công khí Lắp giáp Nhập kho bán thành phẩm Quy trỡnh sn xut mỏy cụng c Mẫu Phôi xởng đúc Phôi xởng GCALvà NL Kho bán thành phẩm ĐĐSX Lắp ráp Kho vật t Kho thành phẩm GDTM Tiêu thụ Kho phôi củaĐĐSX Gia công chi tiết Quy trỡnh cụng ngh sn xut cỏn thộp xõy dng Sắt mua Cắt thành Phôi đúc Nung Cán nóng Tiêu thụ Nhập kho Nhỡn vo s sn phm ca cụng ty, mun hon thnh mt sn phm phi tri qua nhiu cụng on khỏc nhau, ú cht lng sn phm cng nh tin sn xut khụng ch ph thuc vo cỏc giai on sn xut m cũn ph thuc vo nhiu k thut cụng ngh. Mỏy cụng c l sn phm truyn thng ca cụng ty, sn xut sn phm ny phi tri qua nhiu cụng on khỏc nhau,nú ũi hi s kt hp ng b t ban gớm c cho n nhng cụng nhõn ng mỏy. V dõy chuyn cụng ngh thộp cỏn, l dõy chuyn mi c a vo s dng nhng nm gn õy, cú quy trỡnh cụng ngh khộp kớn, nguyờn liu a dng v khụng ũi hi cao v cht lng a vo sn xut, quỏ trỡnh sn xut, gia cụng tng i n gin, tn dng c cỏc ph liu v to thờm cụng n vic lm cho ngi lao ng cụng ty.Do ú õy l sn phm c cụng ty rt quan tõm v tip tc m rng quy mụ sn xut cng nh khụng ngng hon thin sn phm nõng cao cht lung. Mỏy múc thit b cu cụng ty l nhng mỏy Liờn Xụ c ch to, ngoi cụng ty cng cú mt s cỏc loi mỏy cu Tip, c, Ba Lan Nh mỏy doa tc , mỏy phay, tin . S lng mỏy múc ca cụng ty khỏ ln, song hu ht ó c, lc hu, chớnh xỏc kộm, mt ng b. iu ny ó nh hng nhiu n quỏ trỡnh sn xut.My nm gn õy cụng ty ó cú mt s sỏng kin ci tin mỏy múc, u t thờm mt s mỏy múc v dõy chuyn cụng ngh mi nhng cha ỏng k. Cỏc mỏy múc thit b chớnh ca cụng ty th hin bng sau: Bng 12:Cỏc mỏy múc thit b chớnh ca cụng ty c khớ H Ni TT Tờn Số cụng Giỏ Mc T l Chi Thi Nm mỏymúc ln sut tr TB hao CS phớ gian ch thit b g (kw) (usd) mũn SX vi BD1 SX to chớnh (cỏi) (%) CSTK nm SP mỏy 4-60 4-16 2-10 2-10 4-16 2-10 700 4500 4100 2000 5500 1500 65 60 55 60 60 70 (%) 85 80 80 80 80 85 700 450 410 200 550 150 (giờ) 1400 1000 900 1200 900 1400 1956 1954 1956 1956 1956 1950 2-8 5000 60 70 500 700 1956 11 26 2-8 2-8 10-40 5-10 4500 4000 15000 800 60 60 60 40 85 80 70 85 4500 400 1500 80 900 800 1400 1400 1956 1953 1956 1958 24 14 2- 40 10-75 700- 4000 400 6000 11000 55 55 55 55 80 85 65 70 40 40 140 1100 900 1200 1000 8000 1960 1960 1961 1956 1000 30 8000 50000 60 65 70 70 800 300 1000 800 1956 1956 01 02 03 04 05 06 Mỏy tin Mỏy phay Mỏy mi Mỏy khoan Mỏy doa Mỏy sa cỏc 147 92 137 64 15 16 07 loi Mỏy 08 09 10 11 ép Mỏy bỳa Mỏy ct t Mỏy lc tụn Mỏy hn 12 13 14 15 in Mỏy bo Mỏy hn hI Mỏy nộn khớ Lũ luyn 16 17 thộp Cn trc 65 Lũ luyn chut gang (Trớch kim kờ cui quý I nm 2002) Hin nghnh c khớ Vit Nam khụng cú iu kin u t chiu sõu nờn cụng ngh mỏy múc, thit b ca nghnh cũn nbhiu lc hu khong hn na th k so vi th gii,phn ln mu mó,sn phm c k lc hu giỏ thnh cao, thiu s cnh tranh.ngoi tỡnh trng nhp ngoi trn lan cng gõy khú khn khụng thm lm tờ lit sn xut nc.Cụng ty c khớ H Ni cng vy a s mỏy múc thit b t nm 1958 nờn chng loi khụng thay i nhng giỏ tr cũn li ca mỏy múc thit b gim khỏ nhiu iu ny c th hin bng trờn.Qua ú cho thy s lng mỏy múc thit b ca cụng ty khỏ ln nhng thi gian s dng khỏ lõu nờn chớnh xỏc kộm mt ng b, iu ny chc chn s nh hng n vic sn xut sn phm, l nguyờn nhõn c bn lm cho sn phm ca cụng ty khụng cnh tranh c trờn th trng v mu mó chng loi giỏ c cht lng.Song khc phc c iu ny ũi hi cụng ty phi cú kh nng ln v ti chớnh v thi gian lõu di .Do ú cn cú s quan tõm ca nh nc, b ch qun v cỏc c quan chc nng i theo hng u t chiu sõu.Mt khỏc cng ũi hi b mỏy qun lý cỏn b k thut phi cú trỡnh cao, tn tõm tỡm tũi ,nghiờn cu phỏt huy sỏng to,ci tin mỏy múc thit b.ng thi phi bit kớch thớch phỏt huy tinh thn lao ng sỏng to ca cụng nhõn viờn cụng ty. 5.c im v ca cụng ty. Cụng ty c khớ H Ni l mt cụng ty chuyờn sn xut cỏc loi mỏy múc thit b c khớ, trc thuc tng cụng ty mỏy Vit Nam , lnh vc c khớ cụng ty l mt nhng n v cú quy mụ ln v uy tớn cao trờn th trng Vit Nam. Chớnh vỡ vy m cụng ty cú mt lng kinh doanh khỏ ln ( nm 1999 l 51177265000, nm 2000 l 56.650.000.000, nm 2001l 58.001.215.000) nhm phc v cho nhu cu sn xut kinh doanh ca n v . Ngun ngõn sỏch nh nc cp hin gim xung cũn khong 35% tng s kinh doanh ca cụng ty, ch yu nm giỏ tr ca TSC v mt bng nh xng ca cụng ty, hoc c cụng ty s dng a vo u t XDCB, ci tin cụng ngh. S cũn li l t b sung ca cụng ty ly t kt qu kinh doanh hng nm, chim khong 15% tụng s v ngun huy ng t bờn ngoi chim v trớ khỏ ln khong 50% cũn li. Trong tng s huy ng c thỡ vay di hn chim t trng ln khong 80% ngun huy ng, ch yu phc v vo vic u t i mi thit b cụng ngh v mt phn dựng ti tr cho nhu cu VL hng nm ca cụng ty. Vi vay ngn hn chim khong 20% tng s ca cụng ty huy ng c t cỏc ngun bờn ngoi ch yu phc v cho nhu cu sn xut thng xuyờn ca cụng ty, õy l ngun ti tr ch yu cho nhu cu lu ụng hng nm. Trong my nm qua, cụng ty lm n tng i n nh, cỏc giao dch u ch yu c thc hin vi cỏc khỏch hng thng xuyờn, cỏc mi quan h c c trỡ nờn quy mụ c m rng hn song kt cu khụng cú nhiu thay i. iu ny th hin qua số số liờu sau: Bng 13:Trớch bng cõn i k toỏn ngy 31/12/2001 Ti sn Mó số 31/12/2000 31/12/2001 A.TSL v TNH 100 20330,83500 18000,00000 I.Tin 210 2577,50000 1405,62800 1.Tin mt 111 2337,67525 760,38175 2.TGNH 112 3469,13475 645,24625 II.Cỏc khon phi thu 130 2577,50000 4000,00000 1.Phi thu ca khỏch hng 131 1277,50000 3562,19850 2.ng trc cho ngi bỏn 132 1000,00000 - 3.Thu GTGT c khu tr 133 300,00000 437,80150 III.Hng tn kho 140 11,500,00000 12500,00000 1.Cụng cụ dng c 143 234,25000 322,50300 2.CF SXKDDD 144 3474,75000 3561,62500 3.Thnh phm tn kho 145 7791,00000 8616,87200 IV.TSL khỏc 150 446,52500 94,37200 B.TSC v TDH 200 36319,16500 40001,21500 I.TSC hu hỡnh 211 57219,32000 62972,08500 1.Nguyờn giỏ 212 20900,15500 22970,87000 2.Hao mũn 213 56,65000000 58,001,21500 Tng ti sn Bng 14:Trớch bng cõn i k toỏn 31/12/2001 Ngun A.N phi tr Mó số 300 31/12/2000 31/12/2001 36172.10500 37493.32000 I .N ngn hn 310 7353.6550 6441.60500 1.Vay ngn hn 311 7353.65500 6441.60500 2.Phi tr cho ngi bỏn 313 2469.54000 4900.0000 3.Thu v cỏc khon phi nộp 315 611.5250 564.08500 4. Phi tr CNV 316 5.Phi tr phi nộp khỏc 318 II N di hn 320 1. Vay di hn 321 2. N di hn khỏc 328 B.Ngun ch s hu 400 1.Vn kinh doanh Tổng NV 411 1102.58800 28818.45000 31051.71500 28818.45000 28750.00000 2301,71500 20477.89500 20507.89500 20477.89500 20507,89500 56650.00000 58001.21500 Xột v gúc hỡnh thnh thỡ tng cụng ty c chia thnh loi : ch s hu v cỏc khon n.Vn ch s hu ca cụng ty ch yu l iu l v phn li nhuaanj khụng chia. Vn ch s hu ca cụng tynm 1999 chim khong 38% tng , nm 2000 chim khong 36,1% nm 2001 chim khong 35,4%. Nm 1999 ch s hu l 19.925.250.000 thỡ tng cú 51.177.265.000 ,nm 2000 ch s hu l 20.477.895.000 thỡ tng cú 56.650.000000 ,nm 2001 ch s hu l 20.507.895.000 thỡ tng cú l 58.001.215.000 Nh vy ch s hu cú tng nhng vi s lng khụng ỏng k so vi lng tng ca tng vn, iu ny cho thy mc chim dng v vay ca cụng ty tng rừ rt.Nm 1999 cỏc khon n chim 62% tng ngun thỡ nm 2001 ch tiờu ny ó l 64,6% tng ng vi s liu c th l nm 1999 l 31.252.015.000 nm 2001 l 37.493.320.000 .Trong tng vay di hn chim 82%, vay ngn hn ch chim cú 18% cho thy mt gúc no ú phn huy ng ca doanh nghip tng i n nhv tỡnh hỡnh trang tri cỏc khon n ngn hn ca cụng ty cng khụng khú khn. Hin nn kinh t ngy mt phỏt trin, th trng ti chớnh ngy cng m rng vi nhiu hỡnh htc khỏc nhau, c bit l vic i th trng chng khoỏn vit nam, thỡ vic cỏc doanh nghip vit nam tỡm kim c ngun phc v cho sn xut kinh doanh khụng cũn l khú khn na. Phng hng thi gian ti cụng ty c khớ l m rng sn xut ng thi thc hin k hoch u t chiu sõu bng ngun huy ng t bờn ngoi. 6.Tỡnh hỡnh qun lý cht lng sn phm Cn c vo chớnh sỏch cht lng ca cụng ty C Khớ H Ni ban hnh ngy 1/8/99 giỏm c cụng ty mc tiờu cht lng cho giai on t thỏng 1/2002 n thỏng 6/2003. Trong thi gian 18 thỏng, lónh o cụng ty s tin hnh xem xột s phự hp ca mc tiờu cht lng cỏc thi im: thỏng 6/2002 thỏng 12/2002 thỏng 6/2003. Trong cỏc k xem xột, lónh o cụng ty s b xung cỏc mc tiờu cho phự hp vi thc t, mc tiờu cht lng ú l : a.Tip tc hon chnh h thng qun lý cht lng theo tiờu chun ISO 9002 vi phng chõm phự hp- khoa hc- hiu qu. b.Tng bc thit lp bn ca h thng qun lý cht lng theo Iso 9001 2000 trờn nn tng v s tng thớch bn ca h thng qun lý cht lng theo ISO 9002 m cụng ty ang ỏp dụng - T chc cỏc lớp o to ti cụng ty cho cỏn b ch cht v nhõn viờn ph trỏch cỏc cụng vic quan trng ca h thng v ISO 9001:2000 - Xỏc nh lựa chn tiờu chun bng cỏch gii hn phm vi ỏp dng - Thit lp t chc ch o cho vic ỏp dng h thng qun lý cht lng theo ISO 9001:2000 Cụng ty hng mc tiờu vo thỏng 6/2003 a h thng qun lý cht lng theo ISO 9001:2000 vo ỏp dng v k ỏnh giỏ cui cựng vo thỏng 12/2003 chuyn sang xin cp chng ch ISO 9001:2000 c.Duy trỡ v tip tc tỡm cỏc bin phỏp v cụng ngh, k thut, qun lý, t chc sn xut,qun lý cht lng hu hiu t l hng hỏng mc cho phộp. + ỳc gang : 55% + ỳc thộp : 2,5% + Khõu c khớ: 0,4% + Rốn ct st thộp, ch to kt cu thộp 0,8% + Nhit luyn 0,3% d.Tng bc a cụng ngh thụng tin vo iu hnh sn xut kinh doanh v phc v nhu cu ca khỏch hng. Phn III: Phn chuyờn sõu. Qua mt thi gian tỡm hiu v nghiờn cu thc t ti cụng ty c khớ H Ni em xin xut ti nghiờn cu chuyờn sõu ca em ti cụng ty l : Mt s phng hng v bin phỏp nhm trỡ v m rng th trng tiờu th sn phm ca cụng ty c khớ H Ni ti bao gm cỏc chng sau: ChngI : Nhng c s lý lun c bn v vic trỡ v m rng th trng tiờu th sn phm I. Mt s c bn v th trng 1. Khỏi nim v th trng 2. Vai trũ v chc nng ca th trng 3. Phõn loi th trng 4. Cỏc nhõn t nh hng n th trng II.Vai trũ v ni dung cụng tỏc tiờu th sn phm ca doanh nghip nn kinh t th trng. 1. Khỏi nim v th trng tiờu th sn phm 2. Vai trũ ca tiờu th sn phm Vit Nam 3. Cỏc phng thc tiờu th sn phm III. Mt s nhõn t nh hng n vic trỡ v m rng th trng 1. Vai trũ v s cn thit ca vic trỡ v m rng th trng 2. Yờu cu ch yu ca vic trỡ v m rng th trng tiờu th sn phm 3. Mt s c bn v vic trỡ v m rng th trng tiờu th sn phm 4. Mi quan h gia cụng tỏc tiờu th sn phm vi trỡ v m rng tiờu th ca doanh nghip Chng II : Thc trng v tỡnh hỡnh trỡ v m rng th trng tiờu th ca cụng ty c khớ H Ni I. Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin II. Mt s c im kinh t k thut cú nh hng n vic trỡ m rng th trng tiờu th sn phm ca Cụng ty c khớ H Ni. III. Thc trng nng lc chim lnh v m rng th trng tiờu th sn phm ca Cụng ty c khớ H Ni. Chng III : Một s phng hng v bin phỏp nhm trỡ v m rng th trng tiờu th sn phm Cụng ty c khớ H Ni. I. Phng hng sn xut kinh doanh v m rng th trng sn phm thi gian ti ca Cụng ty c khớ H Ni. II. Mt s bin phỏp nhm trỡ v m rng th trng tiờu th sn phm ca Cụng ty c khớ H Ni. Kt lun. Nh vy qua quỏ trỡnh i sõu nghiờn cu thc trng sn xut v kinh doanh ti cụng ty c khớ H Ni, em xin rút mt vi kt lun nh sau: L mt cụng ty ln lnh vc c khớ ch to mỏy, nhng nm va qua, cụng ty c khớ ó t c nhng thnh tu ỏng k c ỏnh giỏ l cụng ty thnh cụng v nng ng c ch th trng, gii quyt v m bo i sng cho gn mt nghỡn cỏn b cụng nhõn viờn. Tuy nhiờn, cũn mt s nhc im cn lu ý: Cn tng cng s lónh o thụng nht, trung kiờn quyt quỏ trỡnh iu hnh mi cụng vic. Duy trỡ v nõng cao phng thc qun lý theo quy nh ca h thng qun lý ISO 9002 hin ti, gn trỏch nhim quyn hn cu tng b phn vi hiu qu sn xut chung phỏt hin , phũng ngõi hỏng, lóng phớ v tng cng tit kim. Hin tớnh hiu lc ca ISO chua c coi trng, cn cú cỏc bin phỏp kim tra, b tỳc v quy trỡnh ca ISO cho cỏn b cụng nhõn viờn,c bit l cỏc trng n v. Vic nghiờn cu phng thc qun lý phự hp cho cỏc n c sn xut( Khoỏn theo nh mc tiờu hao vt t,vt t ,lao ng ; khoỏn sn phm; t hhch toỏn .) cũn trin khai chm, cha thit lp c phng phỏp qun lý gin n, rừ rng li cht ch phự hp phỏp lut tin hnh thớ im rỳt kinh nghim nhõn lờn din rng. Xỏc nh sn phm n nh sn xut kinh daonh ca cụng ty cũn lỳng tỳng, cha cú mng li nghiờn cu, nm bt khai thỏc, xỏc nh nhu cu th trng. Do nhn thc v ề mt lớ lun cũn hn ch, kinh nghim bn thõn cha nhiu ,thi gian thc ngn , vy khụng trỏnh Nhng thiu xút em rt mong cỏc cụ chỳ lónh o cụng ty thụng cm cho cỏc thiu xút. Em chõn thnh cm n thy giỏo Phan Hu Huy ó tn tỡnh hng dn em hon thnh bn bỏo cỏo ny. H Ni ngy 4/10/2002 MC LC li m u .1 ni dung Phn I: Tng quan v doanh nghip .2 1.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty c khớ H Ni 1.1. Giai on 1958-1960 .2 1.2. Giai on t 1961-1965 .2 1.3. Giai on 1965-1975 .3 1.4 Giai on 1975-1985 1.5 Giai on 1986-1993 1.6 Giai on 1994 n 2.H thng t chc b mỏy, chc nng nhim v ca cụng ty c khớ h ni 2.1 Chc nng, nhim v ,quyn hn ca cụng ty c khớ h ni giai on hin 2.2 S t chc b mỏy ca cụng ty CKHN Phn II: Mt s hot ng ch yu ca cụng ty c khớ H Ni .11 1.chin lc v k hoch kinh doanh 11 1.1.Trỡnh t v phng phỏp lp k hoch 11 1.2.Kt qu sn xut kinh doanh 13 1.3.Phng hng sn xut kinh doanh ca cụng ty nhng nm tip theo .16 2.Th trng tiờu th sn phm v ngoi nc ca cụng ty c khớ H Ni 18 2.1. c im v th trng ca cụng ty 18 2.2.Tỡnh hỡnh tiờu th mt s loi sn phm ca cụng ty CKHN 19 2.3.Hỡnh thc tiờu th ca cụng ty 24 3.Vn lao ng v tin lng 26 3.1.lao ng .26 3.2.Một s v tin lng .31 4.c i m v quy trỡnh cụng ngh mỏy múc thit b 32 5.c im v ca cụng ty 36 6.Tỡnh hỡnh qun lý cht lng sn phm .39 Phn III: Phn chuyờn sõu 41 Kt lun 42 [...]... đồng sản xuất Tiêu thụ Phòng kỹ thuật Làm mẫu Nhập kho thành phẩm KCS Đúc Gia công cơ khí Lắp giáp Nhập kho bán thành phẩm Quy trỡnh sn xut mỏy cụng c Mẫu Phôi xởng đúc Phôi xởng GCALvà NL Kho bán thành phẩm của ĐĐSX Lắp ráp Kho vật t Kho thành phẩm của GDTM Tiêu thụ Kho phôi củaĐĐSX Gia công chi tiết Quy trỡnh cụng ngh sn xut cỏn thộp xõy dng Sắt mua ngoài Cắt thành Phôi đúc Nung Cán nóng Tiêu thụ. .. bị thiết kế KT -công nghệ Chuẩn bị tài chính KH sản lợng sản xuất trong kỳ Chuẩn bị lao động Chuẩn bị bán thành phẩm Chuẩn bị thiết bị dụng cụ gá lắp Xởng gia công cơ khí X.ckl X.Br Chuẩn bị vật t Xởng GACL Xởng mẫu X.Mcc X.Đúc gang Hoàn chỉnh sản phẩm lắp ráp chạy thử Xởng KCS X.Đúc thép 1.2.Kt qu sn xut kinh doanh Kế hoạch tiêu Sản phẩm thụ va tri qua nhập kho cnh nn kinh t Chõu ỏ sản phẩm mt cuc khng... doanh nghiệp Cân đối Mục tiêu Kế hoạch sản xuất Kế hoạch cung ứng vật t bán thành phẩm Kế hoạch sử dụng thiết bị Hỗ trợ Kế hoạch khoa học kỹ thuật Kế hoạch chế tạo dụng cụ gá lắp Kế hoạch sửa chữa chế tạo xây dựng cơ bản Kế hoạch lao dộng tiền lơng Kế hoạch sửa chữa thiết bị Kế hoạch giá thành sản phẩm Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Kế hoạch tài chính Kế hoạch đào tạo lao động Kế hoạch phối hợp lao động với... i vi hiu qu sn xut kinh doanh ca cụng ty v s phỏt trin ca cụng ty Nờn hng nm cụng ty c khớ H Ni luụn cú k hoch o to ,o to li nõng cao trỡnh tay ngh, nghip v cho cỏn b cụng nhõn viờn trong nh mỏy Nm 1999 cụng ty o to nõng cao trỡnh cỏn b qun lý l 108 ngi Nm 2000 cụng ty o to nõng cao trỡnh cỏn b qun lý l 38 ngi Nm 2001 cụng ty o to nõng cao trỡnh cỏn b qun lý l 58 ngi i vi cụng nhõn t chc thi nõng... sản phẩm ngoài nớc Kế hoạch định hớng Các nguồn lực của doanh nghiệp đợc bổ sung sau đầu t *.Trỡnh t xõy dng k hoch nm Nghiên cứu thị trờng Các chính sách kinh tế xã hội trong nớc Kế hoạch định hớng Nhu cầu cung ứng sản phẩm trong và ngoài nớc Các nguồn lực của doanh nghiệp đợc bổ sung sau đầu t Các nguồn lực hiện có của doanh nghiệp Cân đối Mục tiêu Kế hoạch sản xuất Kế hoạch cung ứng vật t bán thành... sn xut kinh doanh ca cụng ty nhng nm tip theo Sau khi tng kt hot ng ca cụng ty nhng nm trc,hp bn ỏnh giỏ nhng kt qu m cụng ty ó t c v nhng vic cha thc hin c, cụng ty ó rỳt kinh nghim v ra k hoch hot ng ca cụng ty trong nm 2002 v nhng nm tip theo *.Phng hng sn xut kinh doanh ca cụng ty nm 2002 Sau khi phõn tớch tỡnh hỡnh thi c thun li v khú khn ca cụng ty trong nm 2001, cụng ty ó ra nhim v tng qỳat... lai, cụng ty cn phi chỳ trng hn vo lnh vc sn xut mt hng ny 2.3.Hỡnh thc tiờu th ca cụng ty Cụng tỏc tiờu th ca cụng ty c giao hon ton cho phũng giao dch thng mi Phú giỏm c kinh t i ngoi ch giỏm sỏt iu phi v qun lý nhõn viờn trong phũng v trc tip chu trỏch nhim trc giỏm c v tc tiờu thụ , m rng th trng, Phũng giao dch thng mi c giao qun lý cỏc ca hng gii thiu sn phm V phng thc tiờu th, cụng ty s dng... phõn phi sau: + Kờnh trc tip: Cụng ty Ngi tiờu dựng + Kờnh phõn phi di: Cụng ty Cỏc i lý Ngi tiờu dựng Trc mt õy l hai kờnh phõn phi thớch hp nht cho sn phm cụng ty hin nay vỡ nhng sn phm ca cụng ty thng l nhng sn phm mang tớnh cht n chic cú giỏ tr cao, chu kỡ sn xut di, sn phm cú cht lng c bit, yờu cu phc tp v ũi hi cú hng dn c th v mỏy múc thit b Chớnh vỡ vy, cụng ty cn cú i ngũ bỏn hng am hiu v k... th i n quyt nh mua sn phm ca cụng ty Bng 7:Kt qu tiờu th sn phm ca cụng ty thụng qua cỏc kờnh phõn phi TT 1 2 3 4 Nm 1998 1999 2000 2001 Doanh thu 74242 50428 56000 67560 Bỏn thng % i lý 37010 ,49,85 37232 15920 31,57 34508 23408 41,8 32592 25869 38,29 41691 ( Trớch bỏo cỏo doanh nghip) % 50,15 68,43 58,2 61,71 Qua bng s liu trờn ta thy vic tiờu th sn phm thụng qua i lý chim t trng cao trong tng doanh... thộp xõy dng, vic tiờu th mt hng ny c thụng qua cỏc i lý ch cụng ty khụng trc tip bỏn thng cho khỏch hng Cụng ty cng tớch cc tng cng cỏc hỡnh thc qung cỏo, gi danh mc hng hoỏ v bng giỏ cỏc mt hng ang bỏn v s bỏn cho khỏch hng, t chc hi ngh khỏch hng, tham gia hi ch V xỳc tin bỏn hng c cụng ty thc hin dựa trờn hai bin phỏp: t l chit khu v dch v sau bỏn hng Cụng ty thc hiờn chit khu cho khỏch hng thng . cầu thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. 2 .Thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước của công ty cơ khí Hà Nội. 2.1. Đặc điểm về thị trường của công ty. Với truyền thống và. cứu và phát triển:có nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược kinh tế của đảng và nhà nước, nghiên cứu cơ chế thị trường ,cung cầu tiêu dùng sản phẩm trong và ngoài nước, trên cơ sở đó ra chiến lược sản phẩm. ty cơ khí Hà Nội đã tìm cho mình một thị trường tiêu thụ tương đối lớn không chỉ trong nước mà còn cả ở ngoài nước. * Thị trường trong nước: - Thị trường máy công cụ và phụ tùng. Đây là thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Những cơ sở lý luận cơ bản về việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cơ khí hà nội, Những cơ sở lý luận cơ bản về việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cơ khí hà nội, Những cơ sở lý luận cơ bản về việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cơ khí hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn