Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hợp lý khi chuyển đất nông nghiệp sang đất công nghiệp trên địa bàn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

127 366 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,279 tài liệu

  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2015, 00:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ------------------ LÊ THỊ BÍCH NGỌC NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỢP LÝ KHI CHUYỂN ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ------------------ LÊ THỊ BÍCH NGỌC NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỢP LÝ KHI CHUYỂN ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN QUANG HỌC HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị nào. - Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2014 Tác giả Lê Thị Bích Ngọc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy giáo - TS. Nguyễn Quang Học, giúp đỡ, động viên thầy cô giáo môn Quy hoạch đất đai, thầy cô giáo Khoa Quản lý đất đai, Ban Quản lý đào tạo. Nhân dịp cho phép bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới TS. Nguyễn Quang Học ý kiến đóng góp quý báu thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý đất đai, Ban Quản lý đào tạo. Tôi xin chân thành cảm ơn cán UBND huyện Văn Lâm, phòng Kinh tế tổng hợp, phòng Tài nguyên Môi trường, phòng Thống kê, quyền xã, thị trấn nhân dân nơi có đất bị thu hồi để thực dự án công nghiệp địa bàn huyện Văn Lâm tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình đồng nghiệp động viên, giúp đỡ trình học tập, công tác thực luận văn./. Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2014 Tác giả Lê Thị Bích Ngọc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG . vi DANH MỤC HÌNH .vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU . 1. Tính cấp thiết đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Yêu cầu đề tài . Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 1.1. Cơ sở lý luận công nghiệp hóa vấn đề chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp . 1.2. Cơ sở thực tiễn . 15 1.2.2. Tình hình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp tác động Việt Nam . 25 Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45 2.1. Đối tượng nghiên cứu 45 2.2. Phạm vi nghiên cứu . 45 2.3. Nội dung nghiên cứu 45 2.3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội môi trường huyện Văn Lâm 45 2.3.2. Đánh giá công tác chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp huyện Văn Lâm giai đoạn 2000-2013 . 45 2.3.3. Đánh giá tác động việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp giai đoạn 2000 – 2013 45 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii 2.3.4. Đề xuất số giải pháp phù hợp với thực tế địa phương nhằm khắc phục tồn góp phần tăng hiệu sử dụng đất chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp . 45 2.4. Phương pháp nghiên cứu . 45 2.4.1. Phương pháp lựa chọn điểm nghiên cứu 45 2.4.2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu sơ cấp . 46 2.4.3. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 46 2.4.4. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu . 46 2.4.5. Phương pháp so sánh 47 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội môi trường huyện Văn Lâm . 48 3.1.1. Điều kiện tự nhiên . 48 3.1.2. Các nguồn tài nguyên . 49 3.1.3. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội . 50 3.1.4. Thực trạng môi trường 54 3.1.5. Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội môi trường . 54 3.2. Đánh giá thực trạng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp địa bàn huyện Văn Lâm . 56 3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp đất công nghiệp 56 3.2.2. Biến động đất nông nghiệp đất công nghiệp giai đọan 2000 – 2013 . 62 3.2.3. Thực trạng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp . 63 3.2.4. Công tác chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp theo trạng sử dụng đất theo phương án quy hoạch sử dụng đất 65 3.3. Đánh giá tác động công tác chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp . 69 3.3.1. Tác động đến phát triển kinh tế, xã hội huyện 70 3.3.2. Tác động đến việc sử dụng đât nông nghiệp 75 3.3.3. Tác động đến người dân có đất bị thu hồi 78 3.3.4. Tác động đến môi trường . 84 3.4. Đề xuất giải pháp nâng cao công tác chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp 93 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 3.4.1. Giải pháp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 93 3.4.2. Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp . 95 3.4.3. Giải pháp hạn chế tác động tiêu cực việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất công nghiệp . 95 3.4.4. Tăng cường tra, kiểm tra việc sử dụng đất đai .100 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .101 1. Kết luận .101 2. Kiến nghị .102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC 106 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 1.1. Số lượng tổng diện tích KCN thành lập tính đến hết năm 2010 phân theo vùng lãnh thổ . 31 Bảng 1.2: Tình hình xây dựng khu công nghiệp qua năm 2008 - 2013 . 32 Bảng 3.1. Dân số trung bình huyện Văn Lâm giai đoạn 2000 - 2013 . 52 Bảng 3.2. Hiện trạng sử dụng đất năm 2013 huyện Văn Lâm 56 Bảng 3.3. Biến động diện tích đất giai đoạn 2000 – 2013 huyện Văn Lâm 62 Bảng 3.4.Tình hình chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất công nghiệp 63 Bảng 3.5. So sánh trạng sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm 2013 huyện Văn Lâm . 65 Bảng 3.6. Thực trạng đất KCN, CCN huyện Văn Lâm năm 2013 66 Bảng 3.7. Chỉ tiêu phát triển kinh tế huyện Văn Lâm (giai đoạn 2000 – 2013) 70 Bảng 3.8. Một số tiêu công nghiệp huyện Văn Lâm . 71 Bảng 3.9. Một số tiêu y tế huyện Văn Lâm 72 Bảng 3.10. Một số tiêu xã hội huyện Văn Lâm giai đoạn 2000-2013 . 74 Bảng 3.11. Giá trị sản xuất nông nghiệp 76 Bảng 3.12. Một số tiêu biến động đất nông nghiệp . 78 Bảng 3.13. Thu nhập bình quân người dân 78 Bảng 3.14. Tình hình thu nhập hộ sau bị thu hồi đất 79 Bảng 3.15. Tình hình lao động việc làm địa bàn nghiên cứu 81 Bảng 3.16. Ý kiến nông hộ tác động đến môi trường . 84 Bảng 3.17. Tổng lượng chất thải phát sinh KCN Phố Nối A năm 2013 . 85 Bảng 3.18. Tỉ lệ phát sinh nước thải nguồn thải . 90 Bảng 3.19. Kết quan trắc nước thải làng nghề Minh Khai 91 Bảng 3.20: Quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp huyện Văn Lâm (giai đoạn 2011 – 2020) . 94 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang Hình 1.1. Khu công nghiệp Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh 35 Hình 1.2. Khu công nghiệp Quán Ngang – tỉnh Quảng Trị 35 Hình 3.1. Sơ đồ vị trí địa lý huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên . 48 Hình 3.2. Cơ cấu đất đai năm 2013 huyện Văn Lâm 56 Hình 3.3. Khu công nghiệp Phố Nối A 59 Hình 3.4. Đường giao thông nâng cấp, nhà cửa kiên cố - xã Lạc Hồng . 72 Hình 3.5. Chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng rau màu – xã Lạc Hồng . 77 Hình 3.6. Nhà máy xả thải chui vào ban đêm qua ống xả thải nhỏ . 86 Hình 3.7. Rác thải ven đường Quốc lộ 5A – xã Lạc Hồng . 87 Hình 3.8. Các bao đựng rác xếp thành đống quanh đường làng . 88 Hình 3.9. Chai nhựa, túi nhựa người dân mua khắp nơi bó chặt, nèn bao 89 Hình 3.10. Rác nilon vứt lấn ao làng 89 Hình 3.11. Toàn nước thải xả vào hệ thống cống rãnh chung làng . 92 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CCN : Cụm Công nghiệp CNXH : Chủ nghĩa xã hội CNH-HĐH : Công nghiệp hóa – đại hóa DN : Doanh nghiệp DT : Diện tích ĐVT : Đơn vị tính GDP : Tổng sản phẩm quốc nội HTX : Hợp tác xã KCN : Khu công nghiệp KHSDĐ : Kế hoạch sử dụng đất KKT : Khu kinh tế KT-XH : Kinh tế xã hội QHSDĐ : Quy hoạch sử dụng đất QSDĐ : Quyền sử dụng đất TTCN : Tiểu thủ công nghiệp TT : Thị trấn TW : Trung ương UBND : Uỷ ban nhân dân Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận 1. Văn Lâm có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, hướng tới phát triển thành huyện công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Việc thực quy hoạch khu công nghiệp cụm công nghiệp địa bàn huyện phù hợp với quan điểm phát triển, gắn kết với không gian công nghiệp vùng đồng sông Hồng, gắn với tuyến hành lang kinh tế vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc, nhằm tranh thủ mối liên kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác với khu vực quốc tế. Tổng diện tích tự nhiên huyện biến động tăng 1,06 (Năm 2000 7442,2 ha, năm 2013 7443,3 ha). Đất nông nghiệp năm 2013 3856,8 (biến động giảm 1.202 so với năm 2000), đất sản xuất nông nghiệp 3555,4 (giảm 1.284 so với năm 2000). Đất khu công nghiệp năm 2013 418,80 (tăng 383,8 so với năm 2000). Cơ cấu kinh tế huyện năm qua có hướng chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp (từ 48,50% vào năm 2000 xuống 12,65% vào năm 2013), nâng cao tỷ trọng công nghiệp (từ 32% vào năm 2000 lên 74,99% vào năm 2013) để thúc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước. 2. Trên thực tế toàn diện tích để xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp huyện giai đoạn 2000-2013 lấy từ diện tích đất nông nghiệp (342,06 ha) với 80% đất trồng lúa. Kết công tác chuyển đổi thấp so với phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt, nguyên nhân chủ yếu không đồng quy hoạch định hướng phát triển khu, cụm công nghiệp; sở hạ tầng kỹ thuật vùng chưa đầu tư; khó khăn công tác giải phóng mặt bằng; vấn đề lao động môi trường phát sinh. 3. Quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp địa bàn huyện thúc đẩy kinh tế chung địa phương phát triển, đồng thời đời sống kinh tế nông hộ tăng lên rõ rệt so với trước chuyển đổi đất. Điều thể mức sống thu nhập người dân; dịch vụ xã hội, sở hạ tầng công cộng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 101 quan tâm đầu tư; nhu cầu chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, học nghề ngày tăng, dân trí nâng cao. Tuy nhiên nhiều diện tích đất nông nghiệp kéo theo hệ số lao động nông nghiệp việc làm không ổn định, kéo theo vấn đề nhức nhối địa phương vấn đề an ninh lương thực, an ninh trật tự, an toàn giao thông . đặc biệt tình trạng ô nhiễm môi trường từ khu, cụm công nghiệp hoạt động địa bàn. 4. Một số giải pháp đưa phù hợp với thực tế địa phương là: Hoàn thiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sách thu hồi đất; giảm thiểu việc đất nông nghiệp vô ích nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp lại sau chuyển đổi; trọng giải việc làm cho người nông dân đất sản xuất; đặc biệt quan tâm tới xử lý ô nhiễm môi trường khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 2. Kiến nghị 1. Hoàn thiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác thu hồi đất; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chế, sách khác để vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế chung địa phương, vừa đảm bảo vấn đề xã hội liên quan trực tiếp đến người nông dân. 2. Đề tài cần nghiên cứu sâu tác động trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp đến đời sống người dân có đất bị thu hồi mở rộng phạm vi nghiên cứu thực trạng chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang xây dựng khu đô thị, khu dân cư, loại đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khác. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Báo cáo tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, năm 2010 phương hướng nhiệm vụ 2015 huyện Văn Lâm. 2. Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên (2012), Báo cáo tình hình phát triển khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. 3. Bộ Tài nguyên Môi trường (2005), Báo cáo tình hình sử dụng đất nông nghiệp xây dựng khu công nghiệp đời sống việc làm người có đất bị thu hồi. 4. Chính phủ (2004), Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 việc thi hành luật đất đai. 5. Chính phủ (2004), Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. 6. Chính phủ (2007), Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung cụ thể số trường hợp thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ đất; trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại. 7. Chính phủ (2009), Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 8. Huỳnh Văn Chương, Trương Văn Quyết (2011), Thực trạng chuyển đổi cấu sử dụng đất giải pháp quản lý sử dụng đất bền vững thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 9. Trần Huy Cương (2009), Đánh giá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp, dịch vụ thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2005-2008, Luận Văn Thạc sỹ Nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 10. Trần Tiến Dũng (2009), Tác động khu công nghiệp đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế trị Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận trị. 11. Nguyễn Bình Giang (2012), Tác động xã hội vùng khu công nghiệp Việt Nam, Nhà xuất khoa học xã hội. 12. Trần Thị Thu Hằng (2011), Đánh giá thực chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp theo phương án quy hoạch giai đoạn 2000-2010 huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội,, Luận Văn Thạc sỹ Nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 103 13. Nguyễn Thị Phương Hoa (2012), Tác động khu công nghiệp đến phát triển bền vững nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn Thạc sỹ Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận trị. 14. Nguyễn Minh Hoài (2008), Ổn định đất nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, Tạp chí Cộng sản. 15. Ngô Hữu Hoạnh (2010), Ảnh hưởng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến sinh kế người dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Trường Đại học Nông Lâm-Huế. 16. Nguyễn Quốc Hùng (2006), Đổi sách chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai trình công nghiệp hoá đô thị hoá Việt Nam, Nhà xuất trị Quốc gia Hà Nội. 17. Nguyễn Cao Lãnh (2009), Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp khu vực nông thôn giới kinh nghiệm cho Việt Nam, Chuyên đề Tiến sỹ Trường Đại học Xây dựng. 18. Ngô Thắng Lợi (2006), Ảnh hưởng sách phát triển khu công nghiệp tới phát triển bền vững Việt Nam, Bộ Kế hoạch Đầu tư. 19. Nghị Đại hội Đảng huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2010 – 2015. 20. Nhà xuất thống kê (2006), Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên 2005. 21. Nhà xuất thống kê (2011), Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên 2010. 22. Nhà xuất thống kê (2013), Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên 2012. 23. Nhà xuất thống kê (2013), Kết tổng điều tra sở kinh tế, hành chính, nghiệp năm 2012 tỉnh Hưng Yên. 24. Quốc hội, Hiến pháp năm 1946. 25. Quốc hội, Hiến pháp năm 1959. 26. Quốc hội, Hiến pháp năm 1980. 27. Quốc hội, Hiến pháp năm 1992. 28. Quốc hội, Luật cải cách ruộng đất năm 1953. 29. Quốc hội, Luật Đất đai năm 1988. 30. Quốc hội, Luật Đất đai năm 1993. 31. Quốc hội, Luật Đất đai năm 2003. 32. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Văn Lâm đến năm 2020. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 104 33. Quy hoạch chung xây dựng huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 34. Sở Tài nguyên Môi trường Hưng Yên (2006), Bộ số liệu Thống kê đất đai năm 2005. 35. Sở Tài nguyên Môi trường Hưng Yên (2012), Báo cáo tình hình triển khai khu công nghiệp, khu đô thị địa bàn tỉnh Hưng Yên. 36. Sở Tài nguyên Môi trường Hưng Yên (2013), Báo cáo thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) tỉnh Hưng Yên. 37. Sở Tài nguyên Môi trường Hưng Yên (2013), Báo cáo tổng hợp Hiện trạng môi trường làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2013. 38. Sở Tài nguyên Môi trường Hưng Yên (2014), Bộ số liệu Thống kê đất đai năm 2013. 39. Chu Văn Thỉnh (1999), Nghiên cứu sở khoa học cho việc hoạch định sách sử dụng sử dụng hợp lý đất đai Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, Báo cáo tổng hợp, Tổng cục Địa chính, Hà Nội. 40. UBND huyện Văn Lâm (2012), Báo cáo thuyết minh Quy hoạch xây dựng nông thôn xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm giai đoạn 2011-2020. 41. UBND huyện Văn Lâm (2013), Báo cáo thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Văn Lâm. 42. UBND tỉnh Hưng Yên (2014), Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2014 – 2020, định hướng đến năm 2030. 43. Website Bộ Tài nguyên Môi trường, địa http://www.monre.gov.vn/ 44. Website Khu công nghiệp Việt Nam, địa http://khucongnghiep.com.vn/ 45. Website tỉnh Hưng Yên, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên, địa http://hungyen.gov.vn/ Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 105 PHỤ LỤC Phụ lục Hiện trạng sử dụng đất huyện Văn Lâm năm 2013 TT Mục đích sử dụng đất Mã 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất cỏ dùng vào chăn nuôi Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, công trình nghiệp Đất quốc phòng Đất an ninh Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất có mục đích công cộng Đất tôn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông suối mặt nước chuyên dùng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Núi đá rừng NNP SXN CHN LUA COC HNK CLN LNP RSX RPH RDD NTS LMU NKH PNN OTC ONT ODT CDG CTS CQP CAN CSK CCC TTN NTD SMN PNK CSD BCS DCS NCS Diện tích theo mục đích sử dụng đất Trong đó: Đất khu Tổng số Đất đô dân cư thị nông thôn 7443.25 3855.90 3554.51 3455.04 3301.38 1411.34 243.11 80.03 41.82 27.51 706.85 292.15 281.33 274.68 225.13 153.66 99.47 14.31 38.21 49.55 6.65 172.29 130.39 9.36 129.10 3576.76 935.56 809.52 126.04 2207.11 44.77 0.40 2.20 858.99 1300.75 22.66 95.07 314.75 1.61 10.59 10.59 32.69 1164.97 809.52 809.52 1.46 413.74 126.04 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 290.07 28.88 0.31 1.02 3.97 255.89 21.06 6.52 37.67 0.13 3.26 3.26 126.04 235.67 15.89 0.09 1.18 94.50 124.01 1.60 5.27 45.16 0.96 0.96 Page 106 Phụ lục Hiện trạng sử dụng đất năm 2013 thị trấn Như Quỳnh xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm Thứ tự Mục đích sử dụng đất Mã 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất cỏ dùng vào chăn nuôi Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, công trình nghiệp Đất quốc phòng Đất an ninh Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất có mục đích công cộng Đất tôn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông suối mặt nước chuyên dùng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất chưa sử dụng Đất đồi núi chưa sử dụng Núi đá rừng NNP SXN CHN LUA COC HNK CLN LNP RSX RPH RDD NTS LMU NKH PNN OTC ONT ODT CDG CTS CQP CAN CSK CCC TTN NTD SMN PNK CSD BCS DCS NCS Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Thị trấn Xã Như Quỳnh Lạc Hồng 706.85 520.20 292.15 230.91 281.33 207.97 274.68 203.55 225.13 203.18 49.55 6.65 0.37 4.42 9.36 11.28 1.46 413.74 126.04 11.66 289.29 61.34 61.34 126.04 235.67 15.89 0.09 1.18 94.50 124.01 1.60 5.27 45.16 214.20 0.65 0.37 150.11 63.07 0.67 3.76 9.32 0.96 0.96 Page 107 Phụ Lục Hiện trạng sử dụng đất huyện Văn Lâm năm 2005 STT 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 1.5 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 Mục đích sử dụng Tổng diện tích tự nhiên Tổng diện tích đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất cỏ dùng vào chăn nuôi Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất làm muối Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất Đất nông thôn Đất đô thị Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, công trình nghiệp Đất quốc phòng, an ninh Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất có mục đích công cộng Đất tôn giáo, tín ngưỡng Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông suối mặt nước chuyên dùng Đất phi nông nghiệp khác Đất chưa sử dụng Đất chưa sử dụng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Mã NNP SXN CHN LUA COC HNK CLN LNP RSX RPH RDD NTS LMU NKH PNN OTC ONT ODT CDG CTS CQA CSK CCC TTN NTD SMN PNK CSD BCS Diện tích 7442.19 4213.95 3983.31 3919.15 3877.93 41.22 64.16 184.73 45.91 3213.48 905.69 785.53 120.16 1858.96 44.96 2.50 533.91 1277.59 17.71 92.40 336.64 2.08 14.76 14.76 Page 108 Phụ lục Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Văn Lâm Diện tích (ha) STT Loại đất Mã TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 7443.25 Thị trấn Như Quỳnh 706.85 Xã Lạc Hồng 520.20 Toàn huyện Đất nông nghịêp NNP 2778.37 185.09 123.72 1.1 Đất trồng lúa nớc DLN 2606.12 175.60 109.56 2606.12 175.60 109.56 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nớc 1.2 Đất trồng lâu năm CLN 16.56 1.56 0.82 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 120.72 5.48 9.19 1.4 Đất nông nghịêp lại NKH 34.97 2.45 4.15 Đất phi nông nghiệp PNN 4664.88 521.76 396.48 2.1 Đất trụ sở quan, CTSN CTS 48.01 16.39 0.65 2.2 Đất quốc phòng CQP 0.40 0.09 0.00 2.3 Đất an ninh CAN 2.20 1.18 0.37 2.4 Đất khu công nghiệp SKK 947.06 67.44 197.15 Đất xây dựng khu công nghiệp 549.76 50.19 187.99 Đất xây dựng cụm công nghiệp 397.3 17.25 9.16 345.34 55.99 11.31 2.5 Đất sở sản xuất KD SKC 2.6 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 2.7 Đất vật liệu xây dựng SKX 25.09 0.00 0.00 2.8 Đất di tích lịch sử danh thắng DDT 17.78 0.79 0.75 2.9 Đất bãi thải RAC 37.29 1.71 1.10 2.10 Đất tôn giáo tín ngỡng TTN 24.69 1.60 1.12 2.11 Đất nghĩa địa NTD 98.08 5.84 3.67 2.12 Đất mặt nớc chuyên dùng MNC 122.67 20.50 2.10 2.13 Đất phát triển hạ tầng DHT 1598.34 162.13 87.80 2.14 Đất phi nông nghiệp lại PNK 124.58 12.98 5.60 2.15 Đất đô thị ODT 436.04 175.12 19.23 2.16 Đất nông thôn ONT 837.31 0.00 65.63 Đất chưa sử dụng CSD 0.00 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 109 Phụ lục Hệ thống khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hưng Yên STT Tên KCN Vị trí Huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Lâm Huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào Diện tích dự kiến (ha) 594 Chủ đầu tư Công ty CP xây dựng phát triển đô thị Hòa Phát KCN Phố Nối A KCN Phố Nối B 2.1 KCN Dệt may Phố Nối Huyện Mỹ Hào 135,4 2.2 KCN Thăng Long II Huyện Yên Mỹ 219,6 KCN Vĩnh Khúc Huyện Yên Mỹ, huyện Văn Giang 380 KCN Minh Đức Huyện Mỹ Hào 200 KCN Minh Quang Huyện Mỹ Hào 350 KCN Kim Động Huyện Kim Động 100 KCN Dân Tiến Huyện Khoái Châu 150 Công ty CP bất động sản điện lực Dầu khí Việt Nam KCN Yên Mỹ II Huyện Yên Mỹ 230 Công ty CP Megastar KCN Ngọc Long Huyện Yên Mỹ, huyện Văn Giang 150 -Công ty tài bưu điện -Công ty CP du lịch thương mại Tân Sáng -Công ty TNHH đầu tư TVN 10 KCN Bãi Sậy Huyện Ân Thi 150 11 KCN Tân Dân 12 KCN Lý Thường Kiệt Huyện Khoái Châu, Yên Mỹ Huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Ân Thi 13 KCN Thổ Hoàng Huyện Ân Thi 355 200 300 Công ty CP phát triển hạ tầng Dệt may Phố Nối Công ty TNHH KCN Thăng Long II -Công ty CP khí lượng Agrimeco Tân Tạo -Công ty CP xây dựng số -Công ty CP đầu tu Bắc Hà -Công ty TNHH Finel Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng VNT Công ty CP tập đoàn đầu tư Việt Nam Công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK Tổng công ty phát triển hạ tầng đầu tư tài Việt Nam (VIDIFI) 400 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 110 Phụ lục Hệ thống cụm công nghiệp trạng định hướng đến năm 2020 địa bàn tỉnh Hưng Yên Diện tích (ha) STT Định hướng 2020 Tên CCN Địa điểm CCN Bảo Khê TP Hưng Yên 50 CCN Cao Thôn TP Hưng Yên 10 CCN Ngô Quyền Huyện Tiên Lữ 30 CCN Thiện Phiến Huyện Tiên Lữ 30 CCN Đình Cao Huyện Phù Cừ CCN Trần Cao Quang Hưng CCN Quán Đỏ Hiện trạng 2,5 2,5 Huyện Phù Cừ 21,49 Huyện Phù Cừ 30 CCN Lương Bằng - Hiệp Cường Huyện Kim Động 50 CCN Phú Thịnh Huyện Kim Động 25 10 CCN Phù Ủng Huyện Ân Thi 40 CCN Vân Du Quang Vinh Huyện Ân Thi 30 11 12 CCN Liên Khê 13 CCN Khoái Châu 14 CCN Đông Khoái Huyện Khoái Châu Huyện Khoái Châu Huyện Khoái 1,46 1,46 30 30 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Ngành nghề Chê biến nông sản, dịch vụ công nghiệp SX sản phẩm nguyên liệu hương thơm Chế biến nông sản, CN nhẹ, TTCN khác Chế biến nông sản, TTCN khác Chê biến nông sản, đồ hộp xuất khẩu, hàng thủ công mỹ nghệ xuất Chế biến lương thực, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, SX phân bón, hàng thủ công mỹ nghệ… Chế biến lương thực thực phẩm, nông sản khác, dịch vụ công nghiệp CN nhẹ, SX hàng tiêu dùng, chế biến nông lâm sản, thức ăn chăn nuôi SX vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, mây tre đan… Thủ công mỹ nghệ, ngành nghề truyền thống, dịch vụ CN Cơ khí, CN phụ trợ, TTCN khác Chế biến nông sản, lương thực thực phẩm, CN nhẹ, TTCN khác Chế biến nông sản, TTCN khác CN nhẹ, CN phụ trợ, dịch Page 111 Châu Châu 15 CCN Liêu Xá Huyện Yên Mỹ CCN Minh Châu 16 Việt Cường Thanh Long Huyện Yên Mỹ 50 17 CCN Yên Phú Huyện Yên Mỹ 50 18 CCN Xuân Quan Huyện Văn Giang 18 19 CCN Văn Giang 4,11 10 Huyện Văn Giang 54,12 74,12 20 CCN Tân Tiến 21 CCN Minh Khai Huyện Văn Giang Huyện Văn Lâm 50 11,27 70 30 22 CCN Tân Quang Huyện Văn Lâm 241,0 241,02 23 CCN Chỉ Đạo Huyện Văn Lâm 21,89 21,89 24 CCN Đại Đồng 25 CCN Dị Sử Huyện Văn Lâm Huyện Mỹ Hào 36,4 27 26 CCN Hòa Phong Huyện Mỹ Hào 50 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp vụ CN Thuộc da, mây tre đan, TTCN SX nhựa, mộc dân dụng, đóng thùng bệ ô tô, TTCN khác Chế biến nông sản, lương thực thực phẩm, TTCN khác Chế biến nông sản, thực phẩm, CN nhẹ, SX hàng tiêu dùng, dược phẩm CN điện-điện tử, lắp ráp khí, chế biến, SX hàng tiêu dùng, dược phẩm CN nhẹ Tái chế nhựa Chế biến nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng, điện tử, điện lạnh, gốm sứ cao cấp Đúc đồng, tái chế chì, cán rút thép, cắt phôi, hàn bấm TTCN đa ngành Cơ khí, tái chế nhựa Chế biến lương thực, thực phẩm, TTCN khác Page 112 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page [...]... trên địa bàn huyện, từ đó đề xuất những giải pháp quản lý, sử dụng đất hợp lý đem lại hiệu quả cao là rất cần thiết Do vậy tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hợp lý khi chuyển đất nông nghiệp sang đất công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp của huyện Văn. .. đề tài - Đề tài nghiên cứu trên cơ sở số liệu điều tra trung thực, chính xác, đảm bảo độ tin cậy và phản ánh đúng thực trạng sử dụng đất trên địa bàn nghiên cứu - Việc phân tích, xử lý số liệu trên cơ sở khoa học, có định tính, định lượng bằng các phương pháp nghiên cứu thích hợp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2 - Đánh giá đúng thực trạng, đề xuất những giải. .. quá trình này đã và đang gây áp lực mạnh mẽ đến việc quản lý và sử dụng đất bền vững của huyện Vấn đề đặt ra là cần phải nghiên cứu thực trạng quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất khi thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn để tìm được nguyên nhân và ảnh hưởng của quá trình này đã và đang tác động như thế nào tới quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn trên các mặt: kinh... công nghiệp của huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2000 - 2013; - Đánh giá tác động của quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp đến sự phát triển của địa phương về các mặt: kinh tế - xã hội - môi trường và đời sống của người dân trên địa bàn - Đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý, hiệu quả đáp ứng mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai... nghiệp hóa và vấn đề chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp 1.1.1 Cơ sở lý luận về công nghiệp hóa 1.1.1.1 Thế nào là công nghiệp hóa Theo tác giả J.'Ladriere (UNESCO, 1977) thì: "Công nghiệp hoá là một quá trình mà các xã hội ngày nay chuyển từ một kiểu kinh tế chủ yếu dựa trên nông nghiệp với các đặc điểm năng suất thấp, tăng trưởng rất thấp sang kiểu kinh tế về cơ bản dựa trên công nghiệp với... nông nghiệp liên quan trực tiếp đến các hệ thống canh tác cụ thể nhằm duy trì và nâng cao thu nhập, đồng thời bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy phát triển nông thôn, hiện tại và tương lai 1.1.3.2 Xu hướng chuyển đất nông nghiệp sang đất công nghiệp Việt Nam đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất. .. độ cao và bền vững đất nước ta phải từng bước tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, đặc biệt là công nghiệp hoá nông nghịêp và nông thôn Ở nước ta hiện nay vấn đề nông nghiệp và nông thôn là vấn đề quan trọng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 5 luôn được quan tâm Tại đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định đường lối công nghiệp. .. đó, xuất hiện nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo xu thế từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp: Đất xây dựng các khu công nghiệp, đất ở tăng nhanh; đất thương mại dịch vụ không ngừng mở rộng gắn với các làng nghề truyền thống, do đó đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, vấn đề ô nhiễm môi trường ngày một gia tăng, sinh kế của người dân sau khi bị thu hồi đất không bền vững Nhiều văn. .. ra những đặc điểm chung của công nghiệp hoá như sau: Công nghiệp hoá là một sự biến đổi cơ cấu kinh tế (chuyển dịch cơ cấu Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 4 kinh tế), một sự chuyển từ kiểu kinh tế nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp sang kiểu kinh tế được gọi là công nghiệp Kiểu kinh tế công nghiệp có đặc điểm là năng suất cao và tăng trưởng nhanh, đặc điểm... Các vấn đề về chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp 1.1.3.1 Những thách thức đối với mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp theo quan điểm phát triển bền vững Một nền nông nghiệp phát triển bền vững phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí: Bảo vệ môi trường sinh thái, có hiệu quả kinh tế, phù hợp với nhu cầu xã hội và truyền thống văn hoá; cho phép áp dụng công nghệ thích hợp; đem lại lợi ích và sự phát . NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỢP LÝ KHI CHUYỂN ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI. chuyển đất nông nghiệp sang đất công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên . 2. Mục đích nghiên cứu - Đánh giá thực trạng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp của huyện Văn. động đất nông nghiệp và đất công nghiệp giai đọan 2000 – 2013 62 3.2.3. Thực trạng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp 63 3.2.4. Công tác chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hợp lý khi chuyển đất nông nghiệp sang đất công nghiệp trên địa bàn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên , Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hợp lý khi chuyển đất nông nghiệp sang đất công nghiệp trên địa bàn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên , Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hợp lý khi chuyển đất nông nghiệp sang đất công nghiệp trên địa bàn huyện văn lâm, tỉnh hưng yên , Chương 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, Chương 2. Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả nghiên cứu, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn