Đơn xin dự xét tuyển công chức Tổng cục thống kê

2 3,514 21
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2015, 22:36

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……… ,ngày……tháng…….năm 2012 ĐƠN XIN DỰ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ Kính gửi: Tổng cục Thống kê - Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nam, Nữ: - Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….….………… …. - Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………….…………… - Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………………….………………….ĐT liên lạc:…………………………………… ……………… - Dân tộc: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… - Trình độ đào tạo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………….………………………………………………….Cơ sở đào tạo: …………………………… …………………… - Ngoại ngữ: …………………………………………………………………………………………………Tin học:…………………………………………………………………………………………………………………… Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào):……………………………………………………………………………………… Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển, tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xin xét tuyển. Vì vậy, tôi làm đơn này xin đăng ký dự xét tuyển vào vị trí công tác , có yêu cầu trình độ vào công chức, tại đơn vị Hồ sơ gửi kèm theo đơn này gồm: 1. Bản khai lý lịch; 2. Bản sao Giấy khai sinh; 3. Giấy chứng nhận sức khoẻ; 4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, gồm : 5. Bản điểm kết quả học tập toàn khoá; 6. 03 phong bì có dán tem, ghi rõ tên, địa chỉ người nhận; 02 ảnh màu cỡ 4x6cm; 7. Bản sao Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./. Kính đơn (ghi rõ họ tên và ký) . NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……… ,ngày……tháng…….năm 2012 ĐƠN XIN DỰ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THỐNG KÊ Kính gửi: Tổng cục Thống kê - Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. chuẩn xét tuyển, tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xin xét tuyển. Vì vậy, tôi làm đơn này xin đăng ký dự xét tuyển vào vị trí công tác , có yêu cầu trình độ vào công chức, . có); Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đơn xin dự xét tuyển công chức Tổng cục thống kê, Đơn xin dự xét tuyển công chức Tổng cục thống kê, Đơn xin dự xét tuyển công chức Tổng cục thống kê

Từ khóa liên quan