Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng thành phố hà nội đến năm 2020

24 291 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2015, 18:43

Mục lụcPhần I : Giới thiệu chung về bộ kế hoạch và đầu tư2I. Lịch sử ra đời Bộ kế hoạch đầu tư2II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .31.Chức năng, nhiệm vụ vầ quyền hạn của bộ Kế hoạch và Đầu tư.32. Cơ cấu tổ chức của bộ kế hoạch và đầu tư :82.1. Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:82.2. Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ:93.Về nhân sù :9Phần II: Quá trình hình thành, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và đánh giá chung về vụ kết cấu hạ tầng và đô thị11I. Quá trình xây dựng và trưởng thành vụ kết cấu hạ tầng và đô thị111. Lịch sử hình thành Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị112. Chức năng và nhiệm vụ của vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị123. Cơ cấu tổ chức của vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị14II : Đánh giá chung về vụ kết cấu hạ tầng và đô thị161. Những thành tựu đạt được của vụ kết cấu hạ tầng và đô thị trong năm 2005162. Một số tồn tại183. Phương hướng, giải pháp của vụ năm 200619III: Hướng đề tài nghiên cứu201. Lý do chọn đề tài202. Khả năng triển khai đề tài.21Kết luận22 Lời nói đầu Kết thúc phần học lý thuyết ở trường mỗi sinh viên đều có giai đoạn thực tập tốt nghiệp. Thực tập tốt nghiệp là rất cần thiết cho sinh viên, thực tập tốt nghiệp như một cầu nối giữa lý luận và thực tiễn nhằm giúp sinh viên làm quen với thực tế, vận dụng kiến thức lý luận đã được học vào việc phân tích lý giải và xử lý các vấn đề do thực tiễn đặt ra, qua đó nhằm củng cố và nâng cao kiến thức đã được trang bị. Toàn bộ thời gian thực tập được chia làm hai giai đoạn: Thực tập tổng hợp với thời gian 5 tuần và thực tập chuyên đề chuyên ngành với thời gian 10 tuần, tương ứng với mỗi giai đoạn thực tập thì có các yêu cầu khác nhau. Để đợt thực tập tổng hợp có hiệu quả, yêu cầu sinh viên phải tìm hiểu và phân tích tổng quan về các vấn đề : Lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức quản lý, những kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại và phương hướng hoạt động trong tương lai của cơ sở thực tập. Sau 5 tuần thực tập tại Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị, Bộ kế hoạch và đầu tư. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo và các cô, chú chuyên viên trong vụ đã giúp em hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp này. Nội dung báo cáo thực tập tổng hợp được chia thành 2 phần nh sau: Phần I : Giới thiệu chung về Bé kế hoạch và đầu tư . Phần II: Quá trình hình thành, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức tổ chức và những đánh giá chung về vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị . Em xin chân thành cảm ơn cô giáo GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành tốt đợt thực tập này . Xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo và các chuyên viên trong vụ, đặc biệt là chuyên viên Trịnh Huy Lập đă trực tiếp hướng dẫn để tôi hoàn thành giai đoạn thực tập này. Phần I : giới thiệu chung về bộ kế hoạch và đầu tư I. lịch sử ra đời Bộ kế hoạch đầu tư *Lịch sử ra đời Bộ kế hoạch và Đầu tư Cùng thời gian, qua các thời kỳ kinh tế xã hội của đất nước, Bộ kế koạch và đầu tư có nhiều tên gọi khác nhau. Ngay từ khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà mới được thành lập, ngày 31 tháng 12 năm 1945, chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà đă ra Sắc lệnh 78-SL thành lập Uỷ ban Nghiên Cứu Kế hoạch kiến thiết nhằm nghiên cứu, soạn thảo và trình Chính phủ một số kế hoạch kiến thiết quốc gia về các ngành kinh tế, tài chính, xã hội và văn hoá. Uỷ ban Nghiên Cứu KÕ hoạch kiến thiết bao gồm các uỷ viên là tất cả các Bộ trưởng, Thứ trưởng, có các tiểu ban chuyên môn, được đặt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Chính phủ. Ngày 14 tháng 5 năm 1950, Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra Sắc lệnh 68-SL thành lập Ban Kinh Tế Chính phủ (thay cho Uỷ ban Nghiên cứu Kế hoạch kiến thiết). Ban Kinh Tế Chính phủ có nhiệm vụ nghiên cứu, soạn thảo và trình Chính Phủ những đề án về chính sách ,chương trình kế hoạch kinh tế và những vấn đề quan trọng khác . Ngày 21 tháng 10 năm 1995, Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam khoá IX, tại kỳ họp thứ 8 đã ra Nghị quyết về việc điều chỉnh tổ chức một số cơ quan của Chính phủ, quyết nghị Bộ kế hoạch và đầu tư trên cơ sở hợp nhất Uỷ ban kế hoạch Nhà nước và Uỷ ban Nhà nước và Hợp tác và đầu tư. Do vậy trong buổi lÔ ngành Kế hoạch và Đầu tư đón nhận Huân Chương sao vàng được tổ chức tại Hội trường Ba Đình lịch sử, ngày 4 tháng 11 năm 2000, Thủ tướng Phan Văn Khải đã khẳng định lấy ngày 31 tháng 12 năm 1945 là ngày truyền thống của ngành Kế hoạch va Đầu tư. Kể từ đây ngành Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Kế hoạch và đầu tư coi ngày 31 tháng 12 hàng năm là ngày lễ chính thức của mình. II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư . 1.Chức năng, nhiệm vụ vầ quyền hạn của bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Căn cứ vào Nghị định của Chính phủ số 61/2003/ND-CP, Bộ Kế hoạch và đầu tư có vị trí chức năng : Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm: tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội chung của cả nước, về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể, về đầu tư trong nước, ngoài nước, khu công nghiệp, chế suất, về quản lý hỗ trợ phát triển chính thức (sau đây gọi tắt là ODA), đấu thầu, doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi của Bộ theo quy định của phát luật. - Bé Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 86/2002 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cụ thể sau : *Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính các dự án luật, pháp lệnh, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bé . *Trình Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch tông thể, dự án kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng lãnh thổ, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm và các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân, trong đó có cân đối tài chính, tiền tệ, vốn đầu tư xây dựng cơ bản làm cơ sở cho việc kế hoạch tài chính - ngân sách; tổ chức công bố chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước sau khi được phê duyệt theo quy định . *Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bé . *Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm phát luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt và các văn bản pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý của Bộ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. *Về quy hoạch, kế hoạch: Trình Chính phủ chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã được Quốc hội thông qua, theo dõi và tổng tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý để báo cáo cho Chính phủ ,điều hoà và phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân. Chịu trách nhiệm điều hành thực hiện kế hoạch về một số lĩnh vực được Chính phủ giao. Hướng dẫn các cán bộ, cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước và vùng lãnh thổ đã được phê duyệt. Tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển, kế hoạch về bố trí vốn đầu tư cho các lĩnh vực của các bộ, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thẩm định các quy hoạch phát triển ngành, vùng lãnh thổ của các bộ, cơ quan bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để trình thủ tướng Chính phủ hoạch bộ thông qua theo phân cấp của Chính phủ. Tổng hợp các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân; cân đối tích luỹ và tiêu dùng, tổng phương tiện thanh toán, cán cân thanh toán quốc tế, ngân sách nhà nứơc, vốn đầu tư phát triển, dự trữ nhà nước. Phối hợp với Bộ tài chính lập dự toán ngân sách nhà nước. *Về đầu tư trong nước và nước ngoài: Trình Chính phủ kế hoạch, quy hoạch danh mục các dự án đầu tư trong nước, các dự án thu hót vốn đầu tư nước ngoài và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết; trình Chính Phủ kế hoạch tổng mức vốn đầu tư toàn xã hội, tổng mức vốn và cơ cấu theo ngành, lĩnh vực của vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, tổng mức hỗ trợ tín dụng nhà nước, tổng mức vốn góp cổ phần và liên doanh của nhà nước, tổng mức bù lỗ, bổ sung vốn lưu động và thưởng xuất, nhập khẩu. Tổng hợp chung về lĩnh vực đầu tư trong nước và ngoài nước, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ,ngành liên quan kiểm tra,đánh giá hiệu quả vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản. Thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cấp giấy phép đầu tư cho các dự án theo thẩm quyền, thực hiện việc uỷ quyền cấp giấy phép đầu tư theo quy định của Thủ tướng chính phủ; thống nhất quản lý việc cấp giấy phép các dự án đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài. Làm đầu mối giúp chính phủ quản lý đối với hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt nam, và của Việt Nam ra nước ngoài, tổ chức hoạt động xúc tiến Đầu tư, hướng dẫn thủ tục đầu tư. Hướng dẫn theo dõi, kiểm tra, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành, triển khai và thực hiện dự án đầu tư theo thẩm quyền. Đánh giá kết quả và hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt động đầu tư trong nước ngoài. Làm đầu mối tổ chức các cuộc tiếp xúc của Thủ tướng Chính phủ với các nhà đầu tư ở trong nước cũng như ở ngoài nước. *Về quản lý ODA: Bé kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối trong việc thu hót, điều phối, quản lý ODA; chủ trì soạn thảo các chiến lược, quy hoạch thu hót và sử dụng ODA; hướng dẫn cơ quan chủ quản xây dượng danh mục và nội dung các chương trình, dự án ưu tiên vận động ODA; tổng hợp danh mục các chương trình, dự án sử dụng ODA trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chủ trì việc chuẩn bị, tổ chức vận động và điều phối các nguồn ODA phù hợp với chiến lược, quy hoạch thu hót, sử dụng ODA và danh mục chương trình, dự án ưu tiên cho vận động ODA; Chuẩn bị nội dung và tiến hành đàm phán điều ước quốc tế về khung ODA; đại diện cho Chính phủ ký kết điều ước quốc tế khung về ODA với các nhà tài trợ. Hướng dẫn các đơn vị tổ chức chuẩn bị chương trình, dự án ODA, chủ trì phối hợp với Bộ tài chính xác định hình thức sử dụng vốn ODA thuộc diện ngân sách Nhà nước cấp phát hoặc cho vay lại; thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ODA thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Theo dõi, hỗ trợ chuẩn bị nội dung và đàm phán điều ước quốc tế cụ thể về ODA với các nhà tài trợ. Chủ trì phối hợp với Bộ tài chính tổng hợp và lập kế hoạch giải ngân vốn ODA. Chủ trì theo dõi và đánh giá các chương trình dự án ODA; làm đầu mối xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề có liên quan đến nhiều bộ, ngành; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hót, sử dụng ODA. *Về quản lý đấu thầu: Bé kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng, Chính phủ kế hoạch đấu thầu và kết quả đấu thầu các dự án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; theo dõi việc tổ chức thực hiện các dự án đấu thầu đã được Chính phủ phê duyệt. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu, quản lý hệ thống thông tin về đấu thầu. *Về quản lý nhà nước các khu công nghiệp, các khu chế xuất Bé kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất và các mô hình khu kinh tế tương tự khác trong phạm vi cả nước. Thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể các khu công nghiệp khu chế xuất Làm đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình đầu tư phát triển và hoạt động của các khu công nghiệp khu chế xuất, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất về mô hình và cơ chế quản lý đối với các khu công nghiệp và khu chế xuất *Về doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh: Bé kế hoạch và đầu tư chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ Thủ tướng Chính phủ chiến lược, chương trình, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước; làm đầu mối thẩm định đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước theo phân công của Chính phủ, thống nhất quản lý nhà nước về công tác đăng ký kinh doanh. *Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của bộ. * Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật *Quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bé . *Quản lý nhà nước các hoạt động của hội, tổ chức phi Chính phủ trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Bộ theo quy định của pháp luật . *Thanh tra, kiểm tra, giải quyết, khiếu nại, tố cáo, chống tham nhòng, tiêu cục và xử lý các vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền của Bé . *Quyt nh v ch o thc hin chng trỡnh ci cỏch hnh chớnh ca B theo mc tiờu v ni dung, chng trỡnh ci cỏch hnh chớnh nh nc ó c Th tng Chớnh ph phờ duyt. *Qun lý v t chc b mỏy, biờn ch, ch o thc hin ch tin lng v cỏc ch chớnh sỏch ói ng, khen thng, k lut i vi cỏn b, cụng chc, viờn chc nh nc thuc b qun lý; o to bi dng v chuyờn mụn, nghip v i vi cỏn b, cụng chc, viờn chc trong cỏc lnh vc thuc phm vi qun lý ca Bộ. *Qun lý ti chớnh, ti sn c giao v t chc thc hin ngõn sỏch c phõn b theo quy nh ca phỏp lut. 2. C cu t chc ca b k hoch v u t : Cn c vo ngh nh Chớnh ph s 61/2003/ND - CP, b mỏy t chc b k hoch v u t ca B gm cú 20 cc, vụ (sau ú thnh lp thờm Thanh tra B v v Hp tỏc xó) giỳp b trng hin chc nng qun lý nh nc v 6 t chc s nghip, mt trng cao ng; chc nng nhim v ca cỏc n v trong b ó c xõy dng v vn hnh mt cỏch tớch cc, cú hiu qu trong cụng tỏc nghiờn cu tng hp k hoch, trong cụng tỏc thanh tra, giỏm sỏt vic thc hin k hoch. Mụ hỡnh c cu t chc ca B K hoch v u t C cu t chc ca B K hoch u t c chia thnh 2 mng c th l Bộ tr ởng Bộ kế hoạch và đầu t Các thứ tr ởng Bộ kế hoạch và đầu t Các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà n ớc Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ 2.1. Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước: - Vô tổng hợp kinh tế quốc dân - Vô kinh tế địa phương và lãnh thổ - Vô tài chính, tiền tệ - Vô kinh tế công nghiệp - Vô kinh tế nông nghiệp - Vô thương mại và dịch vụ - Vô kết cấu hạ tầng và đô thị - Vô quản lý khu công nghiệp và khu chế xuất - Vô thẩm định giám sát đầu tư - Vô quản lý đấu thầu - Vô kinh tế đối ngoại - Vô quốc phòng - An ninh - Vô pháp chế - Vô tổ chức cán bộ - Vô khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường - Vô lao động, văn hoá, xã hội - Cục đầu tư nước ngoài - Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Thanh tra - Văn phòng Vô kinh tế đối ngoại, vụ tổng hợp kinh tế quốc dân, vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ, văn phòng được lập phòng, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư quyết định sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ nội vô 2.2. Các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ: - Viện chiến lược phát triển - Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương - Trung tâm thông tin kinh tế - xã hội quốc gia - Trung tâm tin học - Báo đầu tư - Tạp chí kinh tế và dự báo 3.Về nhân sù : Đến thời điểm cuối năm 2005 - năm thứ 60 trong chặng đường phát triển, đội ngò cán bộ Kế hoạch và Đầu tư lớn về mọi mặt.Tổng số cán bộ công nhân viên toàn ngành đến nay là 5422 người, trong đó bộ máy kế hoạch của các bộ, ngành trung ương là 1422 người; ở địa phương (cả cán bộ trong các bộ quản lý các khu công nghiệp) là 4000 người. Riêng Bộ kế hoạch và Đầu tư, số cán bộ, viên chức đã có 822 người, trong đó lãnh đạo bộ có 8 người, lãnh đạo cấp vụ và tương ứng có 658 người, cán bộ công chức có 658 người.Về trình độ, có 2 người có học hàm giáo sư, 6 người có học hàm phó giáo sư, 6 người có trình độ tiến sĩ khoa học, 162 người có trình độ tiến sĩ, 91 người có trình độ thạc sĩ, 550 người có trình độ đại học và cao đẳng, 153 người cán bộ đảng viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp, 401 người có trình độ lý luận chính trị trung cấp. [...]... Phụ trách giao thông vận tải Hàng hải Hàng không Đờng thuỷ nội địa - CN đóng tàu Địa phơng;Các Bộ,ngành khác Thiết kế,quy hoạch,chuẩn bị đầu t KCN-KCX;Khu KT, KCN cao Cấp nớc, thoát nớc- VSMT Toàn diện Bộ XD;Cơ chế xây dựng Phó vụ trởng Phụ trách ngành xây dựng, đô thị Công trình công cộng Nhà ở; Quản lý Nhà nớc Tổng hợp ngành xây dựng; Kinh tế đô thị; Khu đô thị mới Nhà ở; Quản lý Nhà nớc II :ỏnh giỏ... bu chớnh vin thụng tỡnh trng c quyn doanh nghip cũn gõy ra nhng bc xỳc i vi doanh nghip mi nh kt ni mng li vin thụng H thng iu chnh phỏp lý v qun lý u t xõy dng cũn cú nhng chng chộo, mt s ít ni dung khụng phự hp vi thc t, gõy khú khn hn cho cỏc B, ngnh a phng nh một s iu, mc ca ND 16/CP - Thi gian thc hin quy hoch cũn kộo di, iu ú ũi hi trong thi gian ti nhng chớnh sỏch ng b v chớnh tr kinh t, vn... nc, v Giao thụng vn ti v Bu in, V xõy dng v cụng nghip hoỏ xõy dng ó c thnh lp vi chc nng tng hp v cõn i k hoch ton din theo ngnh kinh t ( k c phn trung ng v a phng qun lý ), ng thi ph trỏch cõn i k hoch ton din ca B, Tng cc theo n v qun lý Ngy 12 thỏng 8 nm 1994, Chớnh ph cú Ngh nh s 86/CP v chc nng, nhim v, quyn hn v t chc b mỏy ca U ban k hoch Nh nc, theo ú, t chc b mỏy ca U ban k hoch Nh nc cú V C... ) trong lnh vc kt cu h tng Ban hnh sm cỏc lnh vc, danh mc d ỏn kờu gi vn FDI, BOT, BT, BOO t cỏc thnh phn kinh t To mụi trng phỏp lý cụng khai, thụng thoỏng bỡnh ng gia cỏc doanh nghip, c bit l lnh vc Bu chớnh vin thụng, hng khụng, hng hi - Tng cng cht lng cụng tỏc qun lý u t v xõy dng, thanh tra, giỏm sỏt t ú trỏnh nhng tht thoỏt, lóng phớ, tham nhũng trong u t xõy dng c bn - y nhanh tin sp xp, t... nghip cú tỡnh trng ti chớnh xu kộo di, tng bc nõng cao nng lc cnh tranh ca cỏc doanh nghip trong quỏ trỡnh hi nhp vi quc t v khu vc - S dng h tng vin thụng, Internet quc gia cú hiu qu, qun lý giỏ cc, kt ni mt cỏch hp lý, chng c quyn doanh nghip - Huy ng ngun lc cho phỏt trin kt cu h tn Tng cng vn ODA cho cỏc d ỏn kt cu h tng quy mụ ln kt hp vi xoỏ úi gim nghốo, cú c ch khuyn khớch thu hút u t ca doanh... cỏc d ỏn kt cu h tng hin i, ỏp dng cụng ngh mi, bo m phỏt trin bn vng v bo v mụi trng - Tng cng giỏo dc ý thc nhng ngi tham gia giao thụng gim thiu tai nn giao thụng III: hng ti nghiờn cu 1 Lý do chn ti L một sinh viờn trng i Hc Kinh T Quc Dõn, c bit l hc khoa K hoch v Phỏt trin Xut phỏt t thc t hin nay; nhu cu s dng phng tin giao thụng cụng cng thng hay quỏ ti, giao thụng ụ th ó tr thnh mt trong... buýt thnh ph H Ni hin nay tuy cú phỏt trin nhng mi ch ỏp ng c khong 10% nhu cu hnh khỏch, do vy em xin a ra hng ti nghiờn cu nh sau: Mt s gii phỏp hon thin cụng tỏc qun lý Nh Nc v vn ti hnh khỏch cụng cng thnh ph H Ni n nm 2010 v 2020 õy l ti mi v phc tp so vi bn thõn Nhng em s quyt nh chon ti ny vit chuyờn thc tp chuyờn ngnh 2 Kh nng trin khai ti Hin nay em l sinh viờn ang thc tp ti V Kt cu... trũ quyt nh trong vic hon thnh c t thc tp ny; v cng l c hi giỳp sinh viờn cú iu kin vn dng nhng lý lun ó hc vo thc t nhm cng c v nõng cao kin thc ó c trang b T ú thy c vai trũ quan trng v chuyờn ngnh m sinh viờn ang hc Vi thi gian 5 tun tỡm hiu tng quan v: Chc nng, nhim v, c cu t chc, thc trng hot ng qun lý nh nc v kinh t v hot ụng kinh t ca V Kt cu h tng v th.Vi em khụng nhng thy c vai trũ quan trng... vn, khuyn khớch s tham gia úng gúp xõy dng kt cu h tng t nhiu thnh phn kinh t, to mụi trng cnh tranh lnh mnh, thun li cho cỏc nh u t, v cú chớnh sỏch ci tin v giỏ, m bo kinh doanh cú lói cho nh u t v hp lý cho ngi tiờu dựng 2 Mt s tn ti Trong nm 2005 ngoi nhng thnh tu trờn vn cũn tn ti nhng khú khn v thỏch thc ln - Cht lng dch v cha cú bc t phỏ Trong vn ti,vn ti a phng thc cha cú chuyn bin, giỏ xng du... nghiờn cu tng hp cỏc ngnh dch v; vn ti bu chớnh vin thụng, t vn xõydng, cụng cng ụ th theo s phõn cụng ca B - Nghiờn cu phõn tớch, lựa chn cỏc d ỏn õu t trong v ngoi nc thuc lnh vc v ph trỏch Lm u mi qun lý cỏc chng trỡnh, d ỏn c B giao - Ch trỡ nghiờn cu, xut c ch, chớnh sỏch phỏt trin ngnh, lnh vc kt cu h tng v ụ th; phi hp vi cỏc n v liờn quan trong B nghiờn cu v xut cỏc c ch, chớnh sỏch phỏt trin . Trung (hầm đèo Hải Vân). * Vận tải hành khách; các tuyến xe liên tỉnh phát triển và duy trì ổn định, hình thành hệ thống xe khách chất lượng cao. Vận tải hành khách công cộng đô thị mở thêm nhiều. VSMT Toàn diện Bộ XD;Cơ chế xây dựng Công trình công cộng Nhà ở; Quản lý Nhà n ớc Tổng hợp ngành xây dựng; Kinh tế đô thị; Khu đô thị mới Nhà ở; Quản lý Nhà n ớc Phó vụ tr ởng Phụ trách tổng. vững, một nhiệm vụ đã được Đảng và nhà nước quan tâm ngay từ khi cách mạng mới thành công. Chủ tịch lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ra sắc lệnh số 78-SL, ngày31 tháng 12 năm 1945, thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng thành phố hà nội đến năm 2020, Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng thành phố hà nội đến năm 2020, Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng thành phố hà nội đến năm 2020

Từ khóa liên quan