Iăng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giảng viên Trường ĐHSP - ĐH Huế

104 445 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2013, 19:20

CITT cung cấp chochúng ta các quan điểm, phương pháp khoa học, các phương tiện, công cụ và giảipháp kĩ thuật hiện đại chủ yếu là các máy tính và phương tiện truyền thông nhằm tổchức, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin trong mọilĩnh vực hoạt động kinh tế, xã hội, văn hoá của con người ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ ỘI VIỆ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢG GIÁO DỤC GUYỄ VĂ HÒA ĂG LỰC ỨG DỤG CÔG GHỆ THÔG TI TROG HOẠT ĐỘG DẠY HỌC CỦA GIẢG VIÊ TRƯỜG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ Chuyên ngành: Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) LUẬ VĂ THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. NGUYỄN PHƯƠNG NGA HÀ ỘI-2010 1 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 LỜI CAM ĐOAN . 3 LỜI CẢM ƠN . 4 CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 5 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 6 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ 7 MỞ ĐẦU 8 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 8 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 9 3. GIỚI HẠN, PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI . 10 4. CÂU HỎI VÀ GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU . 10 5. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 10 6. PHƯƠNG PHÁP VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU . 10 7. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 11 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN CHUNG . 13 1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN . 13 1.2.1. Công nghệ thông tinứng dụng CNTT 13 1.2.2. Hoạt động dạy họcứng dụng CNTT trong HĐDH 14 1.2.3. Năng lực và năng lực ứng dụng CNTT trong HĐDH . 15 1.2. TỔNG QUAN CHUNG 16 1.2.1. Sơ lược tình hình ứng dụng CNTT trong HĐDH 16 1.2.2. Một số nghiên cứu của nước ngoài về nội dung NLUD CNTT trong HĐDH . 19 1.2.3. Một số nghiên cứu ở Việt Nam về nội dung NLUD CNTT trong HĐDH . 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 24 CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TRƯỜNG ĐHSP HUẾ . 25 2.1.1. Một số thông tin cơ bản về Trường ĐHSP Huế 25 2 2.1.2. Năng lực CNTT . 26 2.2. KHUNG LÝ THUYẾT . 27 2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 29 2.3.1. Phương pháp nghiên cứu các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến NLUD CNTT trong HĐDH của GV (Phiếu số 1) . 30 2.3.2. Phương pháp nghiên cứu tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp (Phiếu số 2) . 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 38 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 39 3.1. KẾT QUẢ KHẢO SÁT GV (Phiếu số 1) . 39 3.1.1. Kết quả khảo sát nhân tố khách quan (NTKQ) . 40 3.1.2. Kết quả khảo sát nhân tố chủ quan (NTCQ) . 51 3.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO NLUD CNTT TRONG HĐDH CỦA GV TRƯỜNG ĐHSP HUẾ . 65 3.2.1. Các biện pháp nâng cao NLUD CNTT trong HĐDH của GV Trường Đại học Sư phạm Huế 65 3.2.2. Kết quả khảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp (Phiếu số 2) 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 79 KẾT LUẬN VÀ KHUYN N GHN 81 1. V lý lun . 81 2. V kt qu nghiên cu . 81 3. N hng im còn hn ch ca lun văn 83 4. Các nh hưng nghiên cu tip theo 84 5. Khuyn ngh . 84 TÀI LIU THAM KHO 86 PH LC 3 LỜI CAM ĐOA Tôi xin cam đoan đâycông trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu trình bày trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ một công trình khác. Tôi xin chịu trách nghiệm về nghiên cứu của mình. Tác gi guyễn Văn Hòa 4 LỜI CẢM Ơ Trong quá trình hc tp, nghiên cu, hoàn thành lun văn, tôi ã nhn ưc s ch báo, hưng dn, giúp , ng viên chân tình ca quý Thy Cô, bn bè và ng nghip. Tôi xin chân thành t lòng cm ơn sâu sc n tp th cán b, ging viên và Lãnh o Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, quý Thy Cô ã tn tâm ging dy, hưng dn giúp  tôi trong sut quá trình hc tp, nghiên cu và hoàn thành lun văn này. Tôi cũng xin t lòng bit ơn n Ban Giám hiu, lãnh o Khoa/Phòng ban chuyên môn và cán b ging viên trưng HSP Hu ã nhit tình ng h, giúp , to iu kin cho tôi hoàn thành công trình nghiên cu. c bit, tôi xin by t lòng cm ơn chân thành, sâu sc n PGS.TS N guyn Phương N ga - ging viên, ngưi hưng dn khoa hc ã tn tình hưng dn, giúp  tôi trong sut thi gian hc tp, nghiên cu và hoàn thành lun văn này. Mc du ã rt n lc, nhưng chc chn trong lun văn này vn không th tránh khi nhng thiu sót, rt mong nhn ưc s góp ý, ch dn ca quý Thy Cô, bn bè và ng nghip. Tác gi lun văn guyễn Văn Hòa 5 CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN TT Công ngh thông tin (và truyn thông) CSVC Cơ s vt cht HSP i hc Sư phm HQG i hc Quc gia GD&T Giáo dc và ào to GV Ging viên HDH Hot ng dy hc MAH Mc  nh hưng MCT Mc  cn thit M Mc  t ưc MTH Mc  thc hin N CKH N ghiên cu khoa hc N L N ăng lc N LUD N ăng lc ng dng N TCQ N hân t ch quan N TKQ N hân t khách quan PPDH Phương pháp dy hc SD  lch chuNn SV Sinh viên UDCN TT ng dng CN TT trong HDH X Giá tr trung bình 6 DAH MỤC CÁC BẢG BIỂU Bng 3.1. Phân loi phiu kho sát theo s năm công tác và thông tin ào to . 39 Bng 3.2. Kt qu kho sát mc  thc hin N TKQ 43 Bng 3.3. Phân loi MÐTH N TKQ theo thang o 3 mc 44 Bng 3.4. Tương quan gia thâm niên công tác vi vic ánh giá mc  thc hin N TKQ . 45 Bng 3.5. Tương quan gia yu t v thông tin ào to vi vic ánh giá mc  thc hin N TKQ 46 Bng 3.6. Kt qu kho sát mc  nh hưng ca N TKQ . 49 Bng 3.7. Phân loi MÐAH ca N TKQ theo thang o 3 mc . 50 Bng 3.8. Tương quan gia ánh giá MAH vi ánh giá MTH N TKQ . 50 Bng 3.9. Kt qu kho sát mc  t ưc N TCQ . 53 Bng 3.10. Thng kê im trung bình M N TCQ theo yu t và toàn b 55 Bng 3.11. Tương quan gia Yu t 1 vi Yu t 2 ca M N TCQ 56 Bng 3.12. Tương quan gia yu t thâm niên công tác vi M N TCQ 58 Bng 3.13. Tương quan gia yu t thông tin ào to vi M N TCQ 60 Bng 3.14. Kt qu kho sát mc  cn thit ca các yu t trong thang o N TCQ 64 Bng 3.15. Kt qu kho sát mc  cn thit và tính kh thi ca các bin pháp . 77 7 DAH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ  2.1. Khung lý thuyt nghiên cu 29 Sơ  2.2. Cu trúc phiu kho sát các yu t liên quan nh hưng n N LUD CN TT trong HDH ca GV (Phiu s 1) 34 Sơ  2.3. Cu trúc phiu kho sát mc  cn thit và tính kh thi ca các bin pháp (Phiu s 2) . 37 Biu  3.1. Biu din  phù hp các item ca thang o MTH N TKQ 41 Biu  3.2. Biu din kh năng ánh giá MTH ca thang o N TKQ . 42 Biu  3.3. Biu din  phù hp các item ca thang o MAH N TKQ 47 Biu  3.4. Biu din kh năng ánh giá MAH ca thang o N TKQ . 48 Biu  3.5. Biu din  phù hp các item ca thang o M N TCQ 51 Biu  3.6. Biu din kh năng ánh giá M ca thang o N TCQ . 52 Biu  3.7. Tương quan gia các yu t trong M N TCQ 57 Biu  3.8. So sánh trung bình M N TCQ theo thâm niên công tác . 59 Biu  3.9. So sánh trung bình M N TCQ theo thông tin ào to 61 Biu  3.10. Biu din  phù hp các item ca thang o MCT N TCQ 62 Biu  3.11. Biu din kh năng ánh giá MCT ca thang o N TCQ 63 8 MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌ ĐỀ TÀI m bo cht lưng giáo dc, c bit trong lĩnh vc giáo dc i hc, ưc xác nh là mt trong nhng mc tiêu chin lưc hin nay. i mi phương pháp dy hc (PPDH), vi xu hưng ưa công ngh thông tin (CN TT) vào hot ng dy hc (HDH), là mt trong nhng bin pháp nhm thc hin mc tiêu m bo cht lưng giáo dc. Rõ ràng tính hiu qu ca vic i mi PPDH theo hưng ng dng CN TT chu tác ng rt ln bi chính năng lc ng dng CN TT ca ging viên - c th là kin thc, k năng CN TT; quá trình tip nhn; ng lc i vi vic ng dng CN TT ca ging viên; và các yu t tác ng khác, như chính sách h tr, khuyn khích ca lãnh o nhà trưng… là nhng vn  ã và ang ưc quan tâm nghiên cu. ã có nhiu chương trình, d án,  tài  nhiu cp  khác nhau ánh giá v vic ng dng CN TT và truyn thông – ICT, vào trong hot ng dy và hc (chng hn, “Educating Teacher in the use of ICTs in Mathematics and Science Education”, AEI, 2002 [31]; "Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào giảng dạy (ICT) của giáo viên các trường chuyên nghiệp, trường đào tạo nghề ở thành phố Hồ chí Minh và xây dựng chương trình bồi dưỡng theo hướng tiếp nhận công nghệ dạy học", 2006 [21].) cũng như thông qua các hi ngh, hi tho  cp n ni dung ánh giá năng lc ging dy ca ging viên i hc (“Đánh giá hoạt động dạy học và CKH của giảng viên: Phương pháp và công cụ”, Hi tho quc gia, N inh Thun, 2007 [14]). Tuy nhiên, vic xem xét thc trng tình hình ng dng CN TT, kt hp vi iu tra kho sát cũng như phân tích nhng yu t tác ng n năng lc ca ging viên trong lĩnh vc này  bc i hc ã chưa ưc tin hành mt cách có h thng. Trong bi cnh chung, Trưng HSP Hu vi nhiu năm thc hin vic i mi PPDH ã rt quan tâm và h tr GV tip nhn CN TT, thúc Ny vic ng dng CN TT vào HDH. Vn  này càng tr nên cp thit hơn khi thc hin ch trương 9 ca B GD&T, t năm hc 2008-2009, nhà trưng ã áp dng h thng tín ch trong ào to. Bưc u ã có nhng chuyn bin tích cc trong nhn thc, cũng như trong vic trin khai t phía ngưi dy ln ngưi hc. Trong Hi ngh Tng kt 5 năm thc hin i mi PPDH (tháng 8/2005), báo cáo v thc trng ng dng CN TT ã ch ra mt s im còn tn ti, chng hn vic thc hin chưa ưc trin khai ng u gia các khoa, mt s còn mang tính hình thc . Thc t cho n nay vn chưa có nghiên cu nào liên quan n vic ánh giá năng lc ng dng CN TT, xác nh thc trng, hay nghiên cu các yu t tác ng. Trong khi ó, ch thông qua nhng ni dung này chúng ta mi có th hy vng phát hin nhng nguyên nhân dn n các im còn tn ti,  ra các gii pháp phù hp nhm gii quyt vn . Trên cơ s nghiên cu tình hình chung, cũng như năng lc CN TT ca Trưng HSP Hu, nhm làm rõ thc trng, kho sát vic ng dng CN TT trong hot ng dy hc; bên cnh ó tìm kim, phát hin nhng nhân t nào có th m bo năng lc ng dng CN TT trong hot ng dy hc, tác gi ã chn  tài: “ăng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giảng viên Trường ĐHSP - ĐH Huế”. Qua  tài này, tác gi hy vng s xác nh ưc mt hưng tip cn trong vic khc phc nhng im còn tn ti nêu trên, góp phn duy trì mc tiêu m bo và nâng cao cht lưng giáo dc ca trưng HSP Hu; cũng như có th xác lp mt s  xut  mc khái quát v các yu t có th nh hưng n năng lc ng dng CN TT trong hot ng dy hc ca ging viên i hc. 2. MỤC ĐÍCH GHIÊ CỨU CỦA ĐỀ TÀI N ghiên cu cơ s lý lun v vic ng dng CN TT và năng lc ng dng CN TT, t ó i sâu nghiên cu các yu t cơ bn nh hưng và xác lp mt s bin pháp nhm nâng cao N LUD CN TT trong HDH ca GV góp phn m bo cht lưng giáo dc ca Trưng HSP – i hc Hu. [...]... dung truyền thông trong đó Tóm lại, Ứng dụng công nghệ thông tin là việc sử dụng các phương pháp khoa học, công nghệcông cụ kỹ thuật hiện đại nhằm tổ chức, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin 1.2.2 Hoạt động dạy họcứng dụng C TT trong HĐDH Theo giáo dục học, HĐDH là hoạt động tương tác hai chiều giữa người dạy và người học; HĐDH là hoạt động trí tuệ, hoạt động nhận... chức hội thảo “Tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và 22 nghiên cứu khoa học [24] Một trong ba nội dung chủ yếu của Hội thảo là: “Đánh giá về vai trò, tác dụng của công nghệ thông tin, những thành tựu và những hạn chế cùng những ứng dụng CN TT trong đào tạo, quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường ĐH, CĐ và của đội ngũ cán bộ, giảng viên và đề xuất các nhóm giải... năng ứng dụng C TT của người thầy giáo.” 14 N gày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành khoa học- kỹ thuật, CN TT và truyền thông, thì HĐDH cũng được công nghệ hóa Một cách khái quát có thể coi công nghệ dạy học là quá trình sử dụng những thành tựu của khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào quá trình dạy học nhằm thực hiện mục đích dạy học với hiệu quả cao Và với quan điểm công nghệ dạy học, ... CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đề tài giới hạn nghiên cứu trong khuôn khổ Trường ĐHSP Huế, đối tượng nghiên cứu của đề tài là những yếu tố liên quan ảnh hưởng đến năng lực ứng dụng CN TT trong hoạt động dạy học của GV Đề tài không khảo sát năng lực ứng dụng CN TT ở các hoạt động khác, chẳng hạn hoạt động nghiên cứu khoa học của GV 4 CÂU HỎI VÀ GIẢ THIẾT GHIÊ CỨU 4.1 Câu hỏi nghiên cứu: 1 Các chỉ số đo N LUD CN TT trong. .. kế các công cụ đo, phương pháp thu thập, xử lý và phân tích số liệu, đảm bảo tính khoa học cho các kết quả nghiên cứu sẽ được trình bày trong chương 3 2.1 GHIÊ CỨU ĐẶC ĐIỂM TÌ H HÌ H CỦA TRƯỜ G ĐHSP HUẾ 2.1.1 Một số thông tin cơ bản về Trường ĐHSP Huế - Trường Đại học Sư phạm Huế được thành lập năm 1957, là một phân khoa thuộc viện Đại Học Huế Trước năm 1975, Trường ĐHSP thuộc viện Đại học Huế là một... Sử dụng Internet để thảo luận, trao đổi nội dung dạy học với đồng nghiệp + Câu 2.11 Ứng dụng CN TT để tương tác với SV trước, trong và sau hoạt động dạy học + Câu 2.12 Ứng dụng CN TT trong giảng dạy giúp nâng cao tính tích cực trong học tập của SV + Câu 2.13 Ứng dụng CN TT để kiểm tra kết quả học tập + Câu 2.14 Ứng dụng CN TT để đánh giá kết quả học tập Hệ thống câu hỏi trình bày ở trên là hệ thống... học, các phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại - chủ yếu là kỹ thuật máy tính và viễn thông nhằm tổ chức, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm tàng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội.” N ghị định 64/2007/N Đ-CP giải thích Ứng dụng C TT trong hoạt động của cơ quan nhà nước: là việc sử dụng CN TT vào các hoạt động của cơ quan nhà nước... kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số + Ứng dụng công nghệ thông tin là việc sử dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của các hoạt động này N hìn chung, các quan điểm, giải thích đều phù hợp với cách giải thích... sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực CN TT Mức độ ứng dụng C TT trong HĐDH: + Câu 2.6 Sử dụng phần mềm hỗ trợ biên soạn, thiết kế giáo trình, bài giảng điện tử + Câu 2.7 Khai thác thông tin từ Internet phục vụ giảng dạy 31 + Câu 2.8 Sử dụng Internet để cập nhật nội dung dạy học + Câu 2.9 Ứng dụng CN TT khi giao tiếp trong hoạt động chuyên môn + Câu 2.10 Sử dụng Internet để thảo luận, trao đổi nội dung dạy. .. tình hình ứng dụng CN TT trong HĐDH đã giúp tác giả rút ra các kết luận sau: - N ghiên cứu về việc ứng dụng CN TT trong HĐDH mang tính thực tiễn cao, phù hợp với xu thế hiện nay của nền giáo dục nước nhà - N ội dung cơ bản của việc ứng dụng CN TT trong giáo dục gồm các yếu tố: 1nhận thức của cán bộ quản lý về lợi ích của việc ứng dụng CN TT; 2- kỹ năng 18 về CN TT; 3- cơ sở hạ tầng CN TT; và 4- công cụ . tác gi ã chn  tài: “ăng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giảng viên Trường ĐHSP - ĐH Huế . Qua  tài này, tác gi. "Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào giảng dạy (ICT) của giáo viên các trường chuyên nghiệp, trường đào tạo nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: Iăng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giảng viên Trường ĐHSP - ĐH Huế, Iăng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giảng viên Trường ĐHSP - ĐH Huế, Iăng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học của giảng viên Trường ĐHSP - ĐH Huế, LÝ DO CHỌ ĐỀ TÀI, MỤC ĐÍCH GHIÊ CỨU CỦA ĐỀ TÀI GIỚI HẠ, PHẠM VI GHIÊ CỨU CỦA ĐỀ TÀI CÂU HỎI VÀ GIẢ THIẾT GHIÊ CỨU KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢG GHIÊ CỨU PHƯƠG PHÁP VÀ HIỆM VỤ GHIÊ CỨU, Hoạt động dạy học và ứng dụng CTT trong HĐDH ăng lực và năng lực ứng dụng CTT trong HĐDH, Một số nghiên cứu của nước ngoài về nội dung LUD CTT trong HĐDH, Một số nghiên cứu ở Việt am về nội dung LUD CTT trong HĐDH, KHUG LÝ THUYẾT, PHƯƠG PHÁP GHIÊ CỨU Tiêu chí 1: hân tố khách quan, Tiêu chí 2: hân tố chủ quan, guyên tắc và phương pháp chọn mẫu:, 21.6 7.2 18.6 11.3 43.3 14.4 19.6 18.6 46.4 2.46 48.5 5.2 48.5 59.8 hân tố chủ quan

Từ khóa liên quan