Vai trò thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế, đo lường sự phát triển của thị trường chứng khoán việt nam

38 510 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2015, 12:59

Vai trò thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế, đo lường sự phát triển của thị trường chứng khoán việt nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG  SEMIMAR TỐT NGHIỆP CAO HỌC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, VAI TRÒ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN MỤC LỤC Trang Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1. Tổng quan TTCK` 3 1.1.1. Khái niệm TTCK 3 1.1.2. Phân loại TTCK 3 1.1.3. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 4 1.1.4. Nguyên tắc cơ bản về hoạt động của thị trường chứng khoán 7 1.1.5. Chức năng cơ bản của thị trường chứng khoán 8 1.2. Vai trò của TTCK 9 1.2.1. Đối với chính phủ 9 1.2.2. Đối với các doanh nghiệp 9 1.2.3. Đối với các nhà đầu tư 10 1.3. Đánh giá mức độ phát triển TTCK 10 1.3.1. Các chỉ tiêu về quy mô thị trường 10 1.3.2. Chỉ tiêu về tính thanh khoản 11 1.3.3. Mức độ hội nhập với thị trường vốn thế giới 13 1.3.4. Khung pháp lý trên TTCK 13 Chương 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA TTCK VIỆT NAM, VAI TRÒ CỦA TTCK VỚI NỀN KINH TẾ 14 2.1. Thị trường chứng khoán Việt Nam 14 2.1.1. Tổng quan về TTCK Việt Nam 15 2.2. Đánh giá sự phát triển của TTCK Việt Nam 20 2.2.1. Chỉ tiêu về quy mô 20 2.2.2. Chỉ tiêu về thanh khoản 23 2.2.3. Về cơ sở hạ tầng của TTCK 25 2.3. Kết luận 30 2.3.1. Những mặt tích cực của TTCK Việt Nam 30 2.3.2. Những hạn chế của TTCKViệt Nam 31 Chương 3: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TTCK VIỆT NAM 32 Định hướng phát triển TTCK Việt Nam 32 3.1. Một số khuyến nghị về vấn đề phát triển TTCK Việt Nam 32 KẾT LUẬN 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1:Thống kê các chỉ tiêu cơ bản của TTCK Việt Nam 14 Bảng 2.2:Giá trị vốn hóa của Việt Nam và một số nước trên thế giới 21 Bảng 2.3:Tỷ lệ vốn hóa thị trường/GDP Việt Nam và một số nước trên thế giới22 Bảng 2.4:So sánh tỷ lệ giá trị giao dịch so với GDP của VN và các nước 24 Bảng 2.5:Tỷ suất quay vòng chứng khoán của Việt Nam và các nước 26 DANH MỤC HÌNH VẼ Trang Hình 2.1:Chỉ số VN-Index và giao dịch của khối ngoại 17 Hình 2.2:Chỉ số HNX-Index và giao dịch của khối ngoại 18 Hình 2.3:Số lượng cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam so với các nước 18 Hình 2.4:Khối lượng chứng khoán và giá trị niêm yết trên HSX 19 Hình 2.5:Giá trị niêm yết và giá trị vốn hóa thị trường qua các năm 19 Hình 2.6:Khối lượng cổ phiếu giao dịch trong năm trên HSX 20 Hình 2.7:Tỷ lệ vốn hóa của TTCK Việt Nam so với GDP – 21 Hình 2.8:Tỷ lệ giá trị giao dịch so với GDP của Việt Nam 23 Hình 2.9:Tỷ lệ giá trị giao dịch/GDP của VN so với Thái Lan và Mỹ 25 Hình 2.10:Tỷsuất quay vòng chứng khoán của Việt Nam 26 Hình 2.11:Kết quả đánh giá cơ sở hạ tầng TTCK Việt Nam 28 Hình 2.12:Kết quả đánh giá cơ sở hạ tầng TTCK Việt Nam của những người có kinh nghiệm trên TTCK khác Việt Nam 29 Hình 2.13:Tỷ lệ các câu trả lời về vấn đề Hệ thống pháp luật và Minh bạch thông tin trên TTCK 30 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTCK Công Ty Chứng Khoán CTCP Công Ty Cổ Phần NHTM Ngân Hàng Thương Mại SGD Sở Giao Dịch SGDCK Sở Giao Dịch Chứng Khoán TTCK Thị Trường Chứng Khoán WB World Bank Seminar tốt nghiệp 9 Lớp cao học TCNH K12 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nền kinh tế Việt Nam đang từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới.Đất nước thời hội nhập đứng trước nhiều triển vọng mới đồng thời cũng xuất hiện những thách thức không thể không quan tâm, đặc biệt đối với lĩnh vực tài chính – ngân hàng, một trong những lĩnh vực quan trọng của bất cứ nền kinh tế nào. Phát triển tài chính là yếu tố không thể thiếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sự phát triển của các thị trường tài chính như thị trường vốn, thị trường tiền tệ và các định chế tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm … là cần thiết giúp tăng khả năng luân chuyển của dòng vốn trong nền kinh tế, thúc đẩy nền tăng trưởng kinh tế. Thị trường chứng khoán (TTCK) là một bộ phận quan trọng của thị trường tài chính, đặc biệt là một trong những yếu tố cơ bản của nền kinh tế thị trường hiện đại.Hiện nay TTCK thế giới đang phát triển mạnh mẽ ở hầu hết các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật, Anh, Đức, Pháp … và cả ở những nước đang phát triển như Thái Lan, Philipine, Brazil, Indoesia …. Việt Nam cũng đã có TTCK đầu tiên từ 7/2000. TTCK Việt Nam nhìn chung vẫn còn khá non trẻ với hơn 13 năm hình thành và phát triển nhưng cũng đã trải qua nhiều bước thăng trầm và dần dần khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống tài chính và nền kinh tế Việt Nam. Đã có nhiều đề tài nghiên cứu về thực trạng TTCK Việt Nam, tái cấu trúc TTCK Việt Nam, mối quan hệ giữa tăng trường kinh tế và TTCK …. Cũng đã có nhiều nghiên cứu chứng minh sự phát triển của TTCK có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế như nghiên cứu của Demirguc-Kunt và Levine (1996), Levine và Zervos (1998). Vấn đề thiết yếu đặt ra là xác định mức độ phát triển của thị trường chứng khoán như thế nào?Với mục đích nghiên cứu vai trò của TTCK đối với nền kinh tế Việt Nam, tổng kết các chỉ số đo lường mức độ phát triển của TTCK nhằm xác định mức độ phát triển của TTCK Việt Nam so với TTCK toàn cầu, tôi chọn đề tài “Vai trò Thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế, đo lường sự phát triển của Thị trường chứng khoán Việt Nam”. 2. Mục tiêu nghiên cứu • Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về thị trường chứng khoán. • Xác định mức độ phát triển của TTCK Việt Nam, làm rõ vai trò của TTCK đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Seminar tốt nghiệp 10 Lớp cao học TCNH K12 • Trên cơ sở lý luận cũng như thực tiễn nghiên cứu đưa ra một vài khuyến nghị đối với vấn đề phát triển TTCK tại Việt Nam. 3. Phương pháp nghiên cứu • Phương pháp nghiên cứu: sử dụng phương pháp tổng hợp, so sánh đối chiếu, phân tích để đánh giá thực trạng phát triển TTCK tại Việt Nam, vai trò TTCK đối với nền kinh tế. • Nguồn số liệu:thu thập thông tin liên quan đến TTCK Việt Nam và thế giới từ nguồn chính là World Bank, Bloomberg và khảo sát các đối tượng tham gia TTCK Việt Nam. Ngoài ra đề tài còn thu thập thông tin từ internet, báo chí,… và các công trình nghiên cứu trước đây. 4. Đối tượng vàphạm vi nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu: Tập trung vào nghiên cứu thị trường cổ phiếu Việt Nam số liệu được cung cấp bởi Ngân hàng thế giới (WB). • Phạm vi nghiên cứu: đề tài chỉ tập trung đi sâu vào phân tíchvà đánh giá mức độ phát triển của TTCK Việt Nam, so sánh với TTCK thế giới. 5. Bố cục Khóa luận gồm 3 chương chính:  Chương 1: Cơ sở lý luận về thị trường chứng khoán  Chương 2: Đánh giá mức độ phát triển của TTCK Việt Nam, vai trò của TTCK đối với nền kinh tế Việt Nam.  Chương 3: Một số khuyến nghị về vấn đề phát triển TTCK Việt Nam. [...]... dài hạn cho nền kinh tế, hỗ trợ tiến trình cổ phần hóa và sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, góp phần thúc đẩy huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thị trường tại Việt Nam 2.2 Đánh giá sự phát triển của TTCK Việt Nam 2.2.1 Chỉ tiêu về quy mô Sự phát triển của TTCK Việt Nam có thể thấy rõ qua tỷ lệ của vốn hóa thị trường so với GDP hàng... cho thị trường chứng khoán Việt Nam có thêm những bước tiến mới trong lĩnh vực thị trường chứng khoán Đặc biệt việc đẩy nhanh cổ phần hóa của các tổng công ty nhà nước lớn như Việt Nam Airlines, Tổng công ty dệt may Việt Nam (Vinatex), ba tổng công ty phát điện thuộc EVN (GENCO) trong thời gian tới sẽ thúc đẩy sự phát triển của TTCK Việt Nam  Các nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. .. Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1 Tổng quan về thị trường chứng khoán 1.1.1 Khái niệm thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán (Bursa – tiếng la tinh nghĩa là cái ví tiền) là nơi phát hành, mua bán, trao đổi các loại chứng khoán. TTCK là một bộ phận của thị trường vốn dài hạn, thực hiện cơ chế luân chuyển vốn trực tiếp qua đó thực hiện chức năng của thị trường tài chính là cung... lạm phát Ngoài ra, Chính phủ cũng có thể sử dụng một số chính sách, biện pháp tác động vào TTCK nhằm định hướng đầu tư đảm bảo cho sự phát triển cân đối của nền kinh tế 1.2 Vai trò của thị trường chứng khoán TTCK đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế các nước trên thế giới.Khi nền kinh tế hàng hóa phát triển đến một mức độ nhất định sẽ cần tới TTCK để hỗ trợ cho quá trình phát triển .Sự. .. của TTCK Seminar tốt nghiệp 33 Lớp cao học TCNH K12 Chương 3: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TTCK VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển TTCK Việt Nam Nhận thức được vai trò quan trọng của TTCK đối với nền kinh tế vào tháng 3/2012 Chính Phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam 2011 – 2020 với mục tiêu cụ thể như sau: - Tăng quy mô, độ sâu và tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán. Phấn... development and Long-run Growth, WB 5 Vũ Thị Kim Liên (2012), Phát triển và hoàn thiện TTCK Việt Nam trong bối cảnh tái cấu trúc hệ thống tài chính WEBSITE THAM KHẢO 1 2 3 4 5 6 www.hsx.vn www.hnx.vn www.ssc.gov.vn www.google.com.vn Cafef.vn www.ndh.vn Bài nghiên cứu: Đánh giá mức độ phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, vai trò của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế Người phản biện: Giang... mô TTCK Việt Nam tương đối nhỏ so với quy mô nền kinh tế và so với - TTCK thế giới Tính thanh khoản của TTCK vẫn còn thấp làm giảm sức hút của TTCK Việt Nam đối - với các nhà đầu tư nước ngoài Hàng hóa TTCK vẫn chưa thực sự đa dạng, thị trường chứng khoán phái sinh chưa phát - triển hạn chế chức năng đa dạng hóa và phòng ngừa rủi ro của TTCK Việt Nam Số lượng hàng hóa (chứng khoán) nhiều nhưng chất... Ngày 28/07/2000, Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mở cửa với 2 mã cổ phiếu, 3 công ty chứng khoán thành viên, giá trị giao dịch bình quân chỉ ở mức 70 triệu đồng/phiên Sau 13 năm hình thành và phát triển, TTCK Việt Nam đã phát triển vượt bậc và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế TTCK Việt Nam đã trả qua thời kỳ “bùng nổ” ấn tượng vào 2006 và sau đó rơi vào giai đo n suy thoái... thấy sự linh hoạt và an toàn của vốn đầu tư, thị trường hoạt động càng năng động và có hiệu quả thì tính lỏng của chứng khoán giao dịch càng cao Tính thanh khoản của TTCK thường được đo lường bởi hai chỉ tiêu là Tỷ suất quay vòng chứng khoán và Tỷ lệ giá trị giao dịch của TTCK so với GDP Hai chỉ tiêu này cho thấy mức độ giao dịch, mức độ sôi động của TTCK so với quy mô nền kinh tế và quy mô của thị trường. .. các chứng khoán được phát hành lần đầu Trên thị trường này vốn từ các nhà đầu tư sẽ được chuyển trực tiếp sang nhà phát hành thông qua việc các nhà đầu tư mua chứng khoán mới phát hành TTCK thứ cấp: còn gọi là thị trường cấp hai, là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp Đây là thị trường chuyển nhượng lại quyền sở hữu chứng khoán, đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế, đo lường sự phát triển của thị trường chứng khoán việt nam, Vai trò thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế, đo lường sự phát triển của thị trường chứng khoán việt nam, Vai trò thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế, đo lường sự phát triển của thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn