Ngữ pháp tiếng anh 6 (sách mới)

16 424 2
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2015, 22:49

GRAMMAR (ENGLISH 6- NEW) ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG VỚI TOBE (AM/ IS/ ARE) STT NGÔI CHỦ NGỮ(SUBJECT) TOBE VIẾT TẮT   chỉ người nói  am    chỉ người được nói với  are    chỉ những người nói  ! are  " ) Chỉ nhiều người, vật được nói với #$% !& ' ($người  ' ) !&vật are # *  chỉ người nam (+,# is ( -  chỉ người nữ .,# is . /  chỉ vật, việc, con vật & is  ' I am a student= I’m a student. ' You are a nurse= You’re a nurse. ' We are happy= We’re happy. ' They are engineers= They’re engineers. ' He is a doctor= He’s a doctor. ' She is tall= She’s tall. ' It is a chair= It’s a chair. DANH TỪ SỐ ÍT VÀ DANH TỪ SỐ NHIỀU • Cách dùng “a/an” trước DT số ít: ' Danh từ số ít bắt đầu là phụ âm: ta dùng “a” a book , a car, a house… ' Danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm (UE OAI): ta dùng “an” an eraser , an apple, an umbrella, an egg…. DANH TỪ SỐ NHIỀU • TA LẤY: DANH TỪ SỐ ÍT+ “S” DANH TỪ SỐ NHIỀU EX: a book books/ a chair chairs Tuy nhiên: 1. Nếu DT số ít tận cùng là: O, SS, CH, X, SH ta thêm đuôi “ES” ' a bus buses/ a church churches 2. Nếu DT số ít tận cùng là: F hoặc FE, ta đổi nó ra “V+ ES” ' a knife knives/ a bookshelf bookshelves 3. Nếu DT tận cùng là Y, trước nó là 1 phụ âm, ta đổi Y thành “i+es” ' a country countries Nhưng: a key keys/ a day days (vì trước Y là các nguyên âm “UE OAI”) 4. Một số DT sau không theo quy luật nào, phải HỌC THUỘC LÒNG: ' A child children (nhiều đứa trẻ) ' A person people (nhiều người) ' A man men (nhiều đàn ông) ' A woman women (nhiều đàn bà) ' A foot feet (nhiều ngón chân) ' A tooth teeth (nhiều cái răng) ' A fish fish (nhiều cá) ' A sheep sheep (nhiều cừu) ……………………………………. *Lưu ý: khi chuyển sang DT số nhiều thì “a/an” không còn nữa ĐỔI CÁC DT SỐ ÍT SAU SANG DT SỐ NHIỀU ' A door ' A window ' A class ' A board ' A pen ' A pencil ' A shelf ' A clock ' A school bag ' A man ' A woman ' A ruler ' An eraser ' A classroom ' A school ' A watch ' A child ' A teacher ' A student ' An apple ' A table ' A desk ' A chair ' A lamp ' A notebook ' A bicycle ' A hat ' A pencil case ' A workbook • Cách phát âm đuôi “S/ES” (Có 3 cách) 1. Đọc là /IZ/ danh từ tận cùng là: SS, CH, X, SH Buses/ churches / watches / boxes… 2. Đọc là /Z/: danh từ tận cùng là: l, n, r, y, e, d, v, g, b và các nguyên âm Chairs/ boards/ schools/ cameras/ telephones… 3. Đọc là /S/: trường hợp còn lại. Students/ books / desks…… HỌC THUỘC LÒNG: Các từ hỏi đứng đầu câu gồm: ' What : cái gì (hỏi về công việc/ đồ vật/ hoạt đọng/ số ĐT/ địa chỉ…) ' Where : ở đâu (hỏi về nơi chốn) ' When : khi nào ( hỏi về thời điểm, thời gian khi nào) ' What time: mấy giờ (hỏi về giờ giấc) ' Who : ai (hỏi về người) ' Why : tại sao (hỏi về lý do) ' Which + danh từ: cái nào (chỉ sự lựa chọn) ' What color: màu sắc gì? ' How: như thế nào (hỏi về sức khỏe, phương tiện đi lại…) ' How many + DT số nhiều: có bao nhiêu (hỏi về số lượng) ' How much: giá bao nhiêu (hỏi về giá cả) ' How often : có thường…(làm gì đó)không? ' How old: bao nhiêu tuổi? ' How far : bao xa (hỏi về khoảng cách) ' How long : bao lâu thời gian… UNIT 1:MY NEW SCHOOL I/ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN( THE SIMPLE PRESENT TENSE) 1/ Công thức : + Đối với TOBE: Có 3 hình thức gồm: AM/IS/ARE Quy định: I đi với am, he/she/it……is, you/we/they……. are Viết tắt: is not…….isn’t / are not… aren’t / I am not……I’m not. I’m /You’re/ They’re/We’re /He’s/She’s/It’s Ex: He is a doctor He isn’t a doctor. Is he a doctor?( Yes, he is / No, he isn’t) + Đối với động từ thường: - Trong câu phủ định và nghi vấn , ta phải mượn 2 trợ động từ DO/DOES .Lưu ý động từ chia sau do/ does phải đưa về dạng nguyên mẫu ( không còn S,ES cho dù chủ ngữ là He/She/It) - Quy định: DO đi với I/ You/We/ They DOES …………….He/She /It - Viết tắt: do not…… don’t/ does not… doesn’t EX: They work hard everyday. They don’t work hard everyday. Do they work hard everyday? • Yes, they do • No, they don’t. 2/ Cách dùng: - Diễn tả 1 hành động thường xuyên xảy ra. EX: He goes to work everyday. - Diễn tả 1 thói quen EX: I usually get up early. - Diễn tả nghề nghiệp EX: We are students. - Diễn tả 1 sự thật, 1 chân lý hiển nhiên EX: The Earth turns around the Sun. Two and two are four. - Diển tả những hành động dự định làm ở tương lai.(lịch bóng đá, chiếu phim, tàu chạy…) EX: The film starts at 7.30 tonight. We leave Saigon at 8 a.m next Sunday and arrive at Thu Duc at 10.We spend two hours there and leave again at noon… 3/ Dấu hiệu nhận biết:Trong câu thường có : - Always/ constantly, often/ frequently, usually, sometimes,occasionally, seldom, rarely, never… - Every day( night, week, month, year, summer….) - On+ các thứ trong tuần(On Mondays, On Saturdays….) - Once a week/ month/ year…, twice a week/ month/ year… 4/ Cách thêm ES (đối với He/she/it) - Thêm ES vào sau các động từ tận cùng là: O, SS, CH, X, SH, EX: go…….goes, watch……watches, pass……passes, wash…….washes. * BẢNG TRA CỤ THỂ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: A.ĐỐI VỚI TOBE:0++ THỂ CHỦ NGỮ TOBE VÍ DỤ Khẳng định (+)  am am +1 (1+2 is (is++ 3#1+2 are #are+44 Phủ định (-)  am not am not+1 (1+2 is not/ isn’t (is not++ 3#1+2 are not/ aren’t #are not+44 Nghi vấn (?) Am566778 Am+18 Is51+26778 Is ++8 Are5#3#1+2 678 Are #+448 * Chia TOBE (am/ is/are) sao cho thích hợp: 1. I (be)……….a doctor. 2. They (be)……… tall. 3. He (be)…………old. 4. It (be) …………a pencil. 5. Lan and Hoa (be)………. fat. 6. My father (be)……………kind. 7. The children (be)………lovely. 8. The dogs (be)………… big. 9. You (be)……………a student. 10.He and I (be)…………….friends. • Đổi 10 câu trên sang phủ định và nghi vấn ( làm vào vở) B. ĐỐI VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG: go, watch, play, like, drink… THỂ CHỦ NGỮ ĐỘNG TỪ (V) VÍ DỤ Khẳng định (+) 3#1+2  9!#:; #like +1# (1+2 9( thêm s/es) .likes+1# Phủ định (-) 3#1+2  do not/ don’t + 9; #don’t like +1# (1+2 does not/ doesn’t 59; .doesn’t like +1# Nghi vấn (?) Do5#3# 1+2 59;6668 Do#like +1#8 Does51+ 2 59;6668 Doeslike+1#8 +3365do/ does5.5V68 - +118 - 1#3<8 - +=1#>3<8 - 666666666666666666 Chọn từ đúng trong ngoặc rồi khoanh tròn: 1. Lan (play/ plays) game in the afternoon. 2. We (go/ don’t go) to school on Sunday. 3. What does Ba (do/ does) in the evening? 4. I (don’t/ doesn’t) watch TV. 5. Hoa (go/ goes) home at 5.00 p.m 6. My sister (doesn’t/ don’t) play game after school. 7. We (have/ has) English on Monday. 8. Lan’s brother (watch/ watches) TV every night. 9. My mother (don’t/ doesn’t) have a big lunch at home. 10.(Do/ Does) she read books? 11.Do you play games? No, I (do/ don’t) 12.She (goes/ go) home at 6.00. 13.An and Ba (listen/ listens) to music in the morning. 14.(Do/ Does) your sisters sing a song? 15.Peter ( cook/ cooks) the dinner. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc: 1. …….he (have)………….English on Monday? 2. My father (play)……………tennis every day. 3. My brother (watch)…………TV every night. 4. When … (you/ have)……………math? 5. Nam (go)…………….to bed at 10.00 p.m 6. He (play)……….badminton every Sunday. 7. We (not play) ………….games after school. 8. How many classes (you/ have)………………………on Friday? 9. Lan (not have)……………….History on Saturday. 10.They (play) ……………soccer every day. Đổi các câu sau sang phủ định và nghi vấn: 1. I have History on Wednesday. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 2. Hoa goes to bed at ten. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 3. Ba and Nam go to school late. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 4. Thanh watches TV in the evening. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 5. My father has a big breakfast. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 6. Lam plays football after 5.00 …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 7. We go to school by bus. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 8. I leave my house at 6.00 o’clock. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. II/ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN( THE PRESENT PROGRESSIVE TENSE) 1/ Công thức : * TOBE Có 3 hình thức gồm: AM/IS/ARE Quy định: I đi với am, he/she/it……is, you/we/they……. are Viết tắt: is not…….isn’t / are not………aren’t / I am not……I’m not. 2/ Cách dùng: - Diễn tả 1 hành động đang xảy ra và kéo dài 1 thời gian ở hiện tại EX: The children are playing football now. (+) S + am/is/are + V-ing……. (-) S + am/is/are+ not+ V-ing ……. (?) Am/Is/Are + S + V-ing …… ? • Yes, S+ am/ is/are • No, S+ am/ is/are not - Dùng sau các câu đề nghị, mệnh lệnh EX: Look! The child is crying Be quiet! The baby is sleeping in the next room. - Dùng để diễn tả 1 hành động có dự định sắp xảy ra ở tương lai gần .Có trạng từ chỉ thời gian đi kèm như: tomorrow, next week/ month/ year… EX: He is coming tomorrow. My parents are planting trees tomorrow. - Diễn tả 1 thói quen lặp đi lặp lại ( diễn tả sự phàn nàn ).Thường dùng với always, frequently, continually… EX: He is always asking questions. She is always talking in class. They’re always making noise. • Lưu ý: Không dùng thì Hiện tại tiếp diễn với các động từ chỉ nhận thức, tri giác như; Tobe, see, hear, understand, know, like, want, glance, feel, think, smell, love, hate, realize, seem, remember, forget…. Với các động từ này, ta thay bằng thì HIỆN TẠI ĐƠN EX: I am tired now. She wants to go for a walk at the moment. Do you understand your lesson? -Yes, I understand it now. 3/ Dấu hiệu nhận biết: Trong câu thường có: - now, right now, at present, at the moment - Look!,… , Keep! , Listen! , Be quiet! - Today, still, this evening, tonight… 4/ Cách thêm ING: Nếu động từ tận cùng là: - e thì bỏ e rồi thêm ING: come……coming, live……living. - Y thì vẫn giữ nguyên thêm ING: play…… playing, study……studying. - ie thì đổi thành Y rồi thêm ING: lie……lying, die……. dying . - tận cùng là 1 phụ âm, trước nó là 1 nguyên âm, thì gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm ING: stop…….stopping, run… running, swim……swimming. - Nhưng nếu động từ tận cùng là 1 phụ âm, trước nó là 2 nguyên âm, thì giữ nguyên rồi thêm ING: meet….meeting, sleep……sleeping, eat…….eating. - Nếu động từ có 2 vần mà trọng âm rơi vào vần thứ hai , tận cùng là 1 phụ âm thì gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm ING: begin… beginning , prefer… preferred Thêm “ING” cho các động từ sau: - ?4+# - @1 - AB - +B4 - C - D - A - .E - F+ - A< - C - .! - +4< - < - @ - .3 - A+ - +4< - @+1 -  Bảng tra cụ thể THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN: THỂ CHỦ NGỮ ĐỘNG TỪ (V) VÍ DỤ Khẳng định (+)  am + V-ing am cooking+47 (1+2  is+ V-ing (is cooking+47 3#1+2  are+ V-ing are cooking+47 Phủ định (-)  am not+ V-ing am not cooking+47 (1+2  is not + V- ing (isn’t cooking+47 3#1+2  are not ++ V-ing aren’t cooking +47 Nghi vấn (?) G5 + V-ing…… ? Am I<!+48 51+2  + V-ing…… ? Is he<!+48 G5#3# 1+2 + V-ing……? Are we<!+48 What/ where/ when…+ am/ is/are + S+ V-ing…? - ++#1!8 - +#!!8 - (34!+#3+=!H8 - 666666666666666666677 EX: I/ do my homework at present. I am doing my homework at present. 1. Nam and Nga/ walk to school at the moment. ………………………………………………………………. 2. My brother/ travel to work by motorbike now. ………………………………………………………………. 3. I/ watch TV now. ………………………………………………………………. 4. Mr Tam/ drive his car at present. ………………………………………………………………. 5. They/ wait for friends now. ………………………………………………………………. • Đổi 5 câu trên sang phủ định và nghi vấn (làm vào vở) • HIỆN TẠI ĐƠN HAY HIỆN TẠI TIẾP DIỄN: 1. I (go)…………….to school by bus every day. 2. We (do)………………the homework at the moment. 3. Mai (have)……… lunch at home every day, but now she (have)…………… her lunch in a small restaurant. 4. I (listen)…………….to music now. 5. Mr Tam (travel)………to Ha Noi every month. But he (travel)……………to HCMC now. 6. Listen! The girls (play)…………….the piano. 7. My brother isn’t in his room. He (sing)……… a song in the kitchen now. 8. Mr Bean ( go)…………. to work by car twice a week. *ĐỘNG TỪ: study/ have/ do/ play+ danh từ (Noun) - Study (English, new words….) - Have (lessons, a new book….) - Do (homework, exercises…) - Play (football, badminton…) Unit 2:MY HOME There is/ There are: có…. • Khi muốn trình bày về sự tồn tại/ không tồn tại của 1 vật gì đó, ta dùng cấu trúc: - There is/ are: có… - There isn’t/ aren’t: không có… 1. There is : có (ít) 55++51+2 'isn’t5++51+2 8Is5++51+268 • % • I% EX: There is a book on the table There isn’t a book on the table Is there a book on the table? (Yes, there is/ No, there isn’t) 2. There are : có (nhiều) 5+51+2 'aren’t51+2 8Are51+268 • %+ • I%+ EX: There are 4 chairs in the living room. There aren’t 4 chairs…………. Are there 4 chairs……… ? (Yes, there are/ No, there aren’t) PREPOSITIONS OF PLACE ( giới từ chỉ nơi chốn) - In : trong - On: trên - At: tại - Under: dưới - Next to: kế bên - Near : gần - Opposite : đối diện - In front of: phía trước - Behind: phía sau - Between…… and……: giữa…….và… UNIT 3:MY FRIENDS ĐỘNG TỪ “HAVE”: CÓ (have/ has) • Quy định: I/ you/we/ they/ danh từ số nhiều have He/ she/ it/ danh từ số ít has 5#3#1+25have5IJKI1+2 '#3#1+25don’t have5IJKI1+2 8Do5#3#1+25have5IJKI1+28 • %.51 • I%.51 - I have a new pen - I don’t have a new pen - Do I have a new pen? 5(1+25has5IJKI1+2 '(1+25doesn’t have5IJKI1+2 8Does 51+25have5IJKI1+28 • %.51 • I%.51 - She has a new pen - She doesn’t have a new pen - Does she have a new pen? +33…+ do+#3#A.I5have? [...]... (t/gian) A Đổi các tính từ ngắn, dài sau đây sang so sánh hơn: 1) Long →……………… 14)Important →……………… 2) Expensive →……………… 15)Slow →……………… 3) Comfortable →…………………… 16) Fast →…………… 4) Good →…………………… 17)Beautiful →…………… 5) Bad →………………… 18)Tall →…………… 6) Dry →…………………… 19)Light →…………… 7) Large →………………… 20)Heavy 8) Dangerous →…………… → ……………… 21)Thin →……………… 9) Nice →…………… 22)Big →……………… 10)Short →…………… 23)Rich... Comfortable →………………… 22) Big →……………… 4) Good →………………… 23) Rich →……………… 5) Bad →………………… 24) Careless →……………… 6) Dry →………………… 25) Hard →……………… 7)Large →………………… 8)Dangerous →……………… 9)Nice →……………… 10) Short →………………… 11) Near →…………… 12) Noisy →………………… 13) Exciting →………………… 14) Important →………………… 15) Slow →……………… 16) Fast →……………… 17) Beautiful →………… 18) Tall →…………… 19) Light →……………… B Viết thành câu hoàn chỉnh... ……………………… …………………………………………………………………………… 4) Motorbikes/ bicycles (fast) → ……………………………………… …………………………………………………………………………… 5) Jane/ her sister (beautiful) → ………………………………………… …………………………………………………………………………… 6) Her English/ my English (good) → ………………………………… ………………………………………………………………………… 7) Skirts/ dresses (cheap) → …………………………………………… ………………………………………………………………………… 8) A bicycle/ a car (convenient) → ………………………………………... ………………………………………………………………………………… 4) Nile River/ long/ river in the world →………………………………… …………………………………………………………………………………… 5) He/ important/ person in the world →………………………………… …………………………………………………………………………………… 6) Winter/ cold/ season in the year →……………………………………… …………………………………………………………………………………… 7) They/ good/ students in my class →……………………………………… …………………………………………………………………………………… 8) Airplane/ fast/ means of transport... V (-) S + must not/ mustn’t + V (?) Must + S+ V? • must not= mustn’t: không được phép o o o o They must do homework She must go to school on time We mustn’t talk in class You mustn’t turn right UNIT 6: OUR TET HOLIDAY 1 SHOULD: NÊN SHOULDN’T= SHOULD NOT: KHÔNG NÊN • Dùng để cho lời khuyên ai đó nên/ không nên làm gì (+) S+ should+ V (-) S + shouldn’t + V (?) Should + S+ V…? • Yes , S + should • No,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ pháp tiếng anh 6 (sách mới), Ngữ pháp tiếng anh 6 (sách mới), Ngữ pháp tiếng anh 6 (sách mới)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn