Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 (kèm đáp án chi tiết)

117 3,136 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2015, 22:01

ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI MÔN :TOÁN LỚP 6 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) ***************** Bài 1(1,5 điểm): a) So sánh: 2 225 và 3 151 b) So sánh không qua quy đồng: 2006200520062005 10 7 10 15 10 15 10 7 − −− − + ++ + − −− − = == = − −− − + ++ + − −− − = == = B;A Bài 2 (1,5 điểm): Không quy đồng hãy tính hợp lý các tổng sau: a) 90 1 72 1 56 1 42 1 30 1 20 1 A − + − + − + − + − + − = b) 4.15 13 15.2 1 2.11 3 11.1 4 1.2 5 B ++++= Bài 3 (1,5 điểm): Cho A = 3n 2n + − .Tìm giá trị của n để: a) A là một phân số. b) A là một số nguyên. Bài 4 (1,5 điểm): a)Tìm số tự nhiên n để phân số 10n4 3n10 B − − = đạt giá trị lớn nhất .Tìm giá trị lớn nhất đó. b)Tìm các số tự nhiên x, y sao cho: 18 1 y 3 9 x =− Bài 5 (1,5 điểm):Một người bán năm giỏ xoài và cam. Mỗi giỏ chỉ đựng một loại quả với số lượng là: 65 kg; 71 kg; 58 kg; 72 kg; 93 kg. Sau khi bán một giỏ cam thì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại. Hãy cho biết giỏ nào đựng cam, giỏ nào đựng xoài? Bài 6 (2,5 điểm): Cho góc AOB và góc BOC là hai góc kề bù . Biết góc BOC bằng năm lần góc AOB. a) Tính số đo mỗi góc. b) Gọi OD là tia phân giác của góc BOC. Tính số đo góc AOD. c) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AC chứa tia OB,OD, vẽ thêm n tia phân biệt (không trùng với các tia OA;OB;OC;OD đã cho) thì có tất cả bao nhiêu góc? ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 6 Bài 1(1,5 điểm): a) 2 225 = 2 3.75 = 8 75 ; 3 151 > 3 150 mà 3 150 = 3 2.75 = 9 75 (0,5điểm) 9 75 > 8 75 nên: 3 150 > 2 225 .Vậy: 3 151 > 3 150 > 2 225 (0,25điểm) BA 10 8 10 8 10 7 10 8 10 7 10 7 10 15 B 10 7 10 8 10 7 10 15 10 7 A)b 20052006 20062005200520062005 20062006200520062005 >⇒ − > − − + − + − = − + − = − + − + − = − + − = (0,25điểm) Bài 2(1,5 điểm): 20 3 ) 10 1 4 1 () 10 1 9 1 7 1 6 1 6 1 5 1 5 1 4 1 ( ) 10.9 1 7.6 1 6.5 1 5.4 1 ( 90 1 42 1 30 1 20 1 A)a − =−−=−++++−+−−= ++++−= − ++ − + − + − = 4 1 3 4 13 ) 28 1 2 1 .(7) 28 1 15 1 15 1 14 1 14 1 11 1 11 1 7 1 7 1 2 1 .(7 ) 28.15 13 15.14 1 14.11 3 11.7 4 7.2 5 .(7 4.15 13 15.2 1 2.11 3 11.1 4 1.2 5 B)b ==−=−+−+−+−+−= ++++=++++= Bài 3(1,5 điểm): 3n 2n A)a + − = là phân số khi: n-2 ∈ ∈∈ ∈ Z , n+3 ∈ ∈∈ ∈ Z và n+3 ≠ ≠≠ ≠ 0 ⇔ ⇔⇔ ⇔ n ∈ ∈∈ ∈ Z và n ≠ ≠≠ ≠ -3 (0,25điểm) 3n 5 1 3n 5)3n( 3n 2n A)b + −= + − + = + − = A là số nguyên khi n+3 ∈ ∈∈ ∈ Ư(5) ⇔ ⇔⇔ ⇔ n+3 ∈ ∈∈ ∈ { } 5;5;1;1 − − ⇔ ⇔⇔ ⇔ n ∈ ∈∈ ∈ { } 2;8;2;4 − − − Bài 4 (1,5 điểm): ( (( ( ) )) ) 52 11 2 5 522 22 2 5 522 22525 104 310 − −− − + ++ += == = − −− − + ++ += == = − −− − + ++ + − −− − = == = − −− − − −− − = == = n)n(n )n( n n B)a B đạt giá trị lớn nhất khi 52 11 − −− − n đạt giá trị lớn nhất. Vì 11>0 và không đổi nê n 52 11 − −− − n đạt giá trị lớn nhất khi:2n - 5> 0 và đạt giá trị nhỏ nhất ⇔ ⇔⇔ ⇔ 2n - 5 = 1 ⇔ ⇔⇔ ⇔ n = 3 ( 0,25điểm) (0,25điểm) (0,25điểm) (0,5điểm) (0,25điểm) (0,25điểm) (0,5điểm) (0,5điểm) (0,25điểm) (0,25điểm) (0,25điểm) (0,25điểm) Vậy:B đạt giá trị lớn nhất là 51311 2 5 ,= == =+ ++ + khi n = 3 (0,25điểm) b) Từ 18 1 y 3 9 x =− ta có: 18 1x2 18 1 9 x y 3 − =−= (x,y ∈ ∈∈ ∈ N) (0,25điểm) Suy ra: y(2x-1) = 54 do đó y ∈ ∈∈ ∈ Ư(54) = { } 54;27;18;9;6;3;2;1 , vì 54 là số chẵn mà 2x-1 là số lẻ nên y là ước chẵn của 54. Vậy y ∈ ∈∈ ∈ { {{ { } }} } 541862 ;;; Ta có bảng sau: Vậy (x;y) ∈ ∈∈ ∈ { } )54;1();18;2();6;5();2;14( (0,25điểm) Bài 5(1,5 điểm): Tổng số xoài và cam lúc đầu: 65+ 71+ 58+ 72+ 93 = 359 (kg) (0,25điểm) Vì số xoài còn lại gấp ba lần số cam còn lại nên tổng số xoài và cam còn lại là số chia hết cho 4, mà 359 chia cho 4 dư 3 nên giỏ cam bán đi có khối lượng chia cho 4 dư 3. (0,25điểm) Trong các số 65; 71; 58; 72; 93 chỉ có 71 chia cho 4 dư 3 . Vậy giỏ cam bán đi là giỏ 71 kg. (0,25điểm) Số xoài và cam còn lại : 359 - 71= 288 (kg) (0,25điểm) Số cam còn lại : 288:4 = 72(kg) (0,25điểm) Vậy: các giỏ cam là giỏ đựng 71 kg ; 72 kg . các giỏ xoài là giỏ đựng 65 kg ; 58 kg; 93 kg. (0,25điểm) Bài 6(2,5 điểm:) Vẽ hình đúng a)Vì góc AOB và góc BOC là hai góc kề bù nên: AOB + BOC =180 0 (0,25điểm) mà BOC = 5AOB nên: 6AOB = 180 0 (0,25điểm) Do đó: AOB = 180 0 : 6 = 30 0 ; BOC = 5. 30 0 = 150 0 (0,5điểm) b)Vì OD là tia phân giác của góc BOC nên BOD = DOC = 2 1 BOC = 75 0 . (0,25điểm) Vì góc AOD và góc DOC là hai góc kề bù nên: AOD + DOC =180 0 (0,25điểm) Do đó AOD =180 0 - DOC = 180 0 - 75 0 = 105 0 (0,25điểm) c) Tất cả có n+4 tia phân biệt. Cứ 1 tia trong n+4 tia đó tạo với n+4 - 1= n+3 tia còn lại y 2 6 18 54 2x-1 27 9 3 1 x 14 5 2 1 A B C O D (0,25điểm) (0,25điểm) thành n+3 góc.Có n+4 tia nên tạo thành (n+4)(n+3) góc, nhưng như thế mỗi góc được tính hai lần .Vậy có tất cả 2 )3n)(4n( + + góc (0,5điểm) *Chú ý :Học sinh có thể giải cách khác, nếu chính xác thì hưởng trọn số điểm câu đó. Phßng GD&§T Thanh s¬n tr−êng thcs chu v¨n an §Ò KHẢO SÁT HỌC SINH NĂNG KHIẾU M«n: To¸n 6 (§Ò thi cã 1 trang) (Thêi gian: 120 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò) Bài 1 (4 điểm): Thực hiện các phép tính a) S = 1.2 + 2.3 + 3.4 + + 99.100 b) [528: (19,3 - 15,3)] + 42(128 + 75 - 32) – 7314 Bài 2 : (4 điểm) Tìm các số nguyên x, biết: a) ( ) ( ) 2 2 2 19x 2.5 :14 13 8 4 + = − − b) 3 2 (7 11) ( 3) .15 208 x − = − + c) 2 7 20 5.( 3) x − = + − Bài 3 : (2 điểm) Tìm hai số tự nhiên a và b, biết: BCNN(a,b)=300; ƯCLN(a,b)=15 và a+15=b. Bài 4: ( 4 điểm) a) Một số tự nhiên chia cho 7 dư 5,chia cho 13 dư 4. Nếu đem số đó chia cho 91 thì dư bao nhiêu? b) So sánh hai phân số sau: B = 10 10 1010 2013 2012 − − và A = 10 10 1010 2012 2011 + + Bài 5 : (6 điểm) Cho đoạn thẳng AB, điểm O thuộc tia đối của tia AB. Gọi M, N thứ tự là trung điểm của OA, OB. a) Chứng tỏ rằng OA < OB. b) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? c) Chứng tỏ rằng độ dài đoạn thẳng MN không phụ thuộc vào vị trí của điểm O (O thuộc tia đối của tia AB). Phßng GD&§T Thanh s¬n tr−êng thcs chu v¨n an ĐÁP ÁN §Ò KHẢO SÁT HỌC SINH NĂNG KHIẾU M«n: To¸n 6 (Đáp án cã 2 trang) Câu Đáp án Điểm a) S = 1.2 + 2.3 + 3.4 + + 99.100 3.S = (1.2 + 2.3 + 3.4 + + 99.100).3 = 1.2.3 + 2.3.3 + 3.4.3 + + 99.100.3 = 1.2.3 +2.3.(4 - 1) + 3.4.(5 - 2) + + 99.100.(101 - 98) = 1.2.3 - 1.2.3 + 2.3.4 - 2.3.4 + 3.4.5 - - 98.99.100 + 99.100.101 S = 99.100.101: 3 = 33. 100 . 101 = 333300 2 Bài 1 4đ b) [528: (19,3 - 15,3)] + 42(128 + 75 - 32) – 7314 = (528 : 4) + 42. 171 - 7314 = 132 + 7182 - 7314 = 0 2 a) ( ) ( ) 2 2 2 19x 2.5 :14 13 8 4 + = − − ( ) { } 2 2 2 x 14. 13 8 4 2.5 :19 x 4   ⇒ = − − −   ⇒ = 1 3 2 3 3 3 )(7 11) ( 3) .15 208 (7 11) 9.15 208 (7 11) 7 18 7 11 7 7 b x x x x x − = − + − = + − = ⇒ − = ⇔ = (không thỏa mãn) 1 Bài 2 4đ ) 2 7 20 5.( 3) 2 7 5 2 7 5 2 12 6 [ [ [ 2 7 5 2 2 1 c x x x x x x x x − = + − − = − = = = ⇔ ⇔ ⇔ − =− = = Vậy { } 1;6 x ∈ 2 Bài 3 2đ Từ dữ liệu đề bài cho, ta có : + Vì ƯCLN(a, b) = 15, nên ắt tồn tại các số tự nhiên m và n khác 0, sao cho: a = 15m; b = 15n (1) và ƯCLN(m, n) = 1 (2) + Vì BCNN(a, b) = 300, nên theo trên, ta suy ra : 0,5 ( ) ( ) BCNN 15m; 15n 300 15.20 BCNN m; n 20 (3) ⇒ = = ⇒ = + Vì a + 15 = b, nên theo trên, ta suy ra : 15m 15 15n ⇒ + = ( ) 15. m 1 15n m 1 n (4) ⇒ + = ⇒ + = Trong các trường hợp thoả mãn các điều kiện (2) và (3), thì chỉ có trường hợp : m = 4, n = 5 là thoả mãn điều kiện (4). Vậy với m = 4, n = 5, ta được các số phải tìm là : a = 15 . 4 = 60; b = 15 . 5 = 75 0,5 0,5 0,5 a) Gọi số đó là a Vì a chia cho 7 dư 5, chia cho 13 dư 4 9 7; 9 13 a a⇒ + + M M mà (7,13)=1 nên 9 7.13 a + M ⇒ a+9=91k ⇒ a=91k-9 =91k-91+82=91(k-1)+82 (k ∈ N) Vậy a chia cho 91 dư 82. 2 Câu 4 4đ b) Vì B < 1, nên B< 2012 2012 2011 2011 2013 2013 2012 2012 10 10 110 10 100 10(10 10) 10 10 10 10 110 10 100 10(10 10) 10 10 A − + + + + = = = = − + + + + Vậy B<A. 2 b m n a o 1 a)Hai tia AO, AB đối nhau, nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B, suy ra : ⇒ OA < OB. 1 b)Ta có M và N thứ tự là trung điểm của OA, OB, nên : OA OB OM ; ON 2 2 ⇒ = = Vì OA < OB, nên OM < ON. Hai điểm M và N thuộc tia OB, mà OM < ON, nên điểm M nằm giữa hai điểm O và N. 2 Câu 5 6đ c)Vì điểm M nằm giữa hai điểm O và N, nên ta có : OM MN ON ⇒ + = suy ra : MN ON OM ⇒ = − hay : OB OA AB MN 2 2 − ⇒ = = Vì AB có độ dài không đổi, nên MN có độ dài không đổi, hay độ dài đoạn thẳng MN không phụ thuộc vào vị trí của điểm O (O thuộc tia đối của tia AB). 2 UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN: TOÁN 6 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) ***************** Bài 1 (1,0 điểm): Tính giá trị của biểu thức (Tính nhanh nếu có thể). a) 53.39 +47.39 – 53.21 – 47.21. b) 5 4 3 1 13 + + + + 2.1 1.11 11.2 2.15 15.4 Bài 2(1,5 điểm): 1.Tìm x, biết: a) 1 3 7 3 1 5 5 10 x − = + b) 2012 2 ( 1) x − = − 2.Tìm x, y để 56x3 90 y M Bài 3(2 điểm): So sánh: a) A = 1 2009 12009 2009 2008 + + với B = 1 2009 12009 2010 2009 + + b) 31 11 và 17 14 Bài 4(2 điểm):a) Cho A = 1 + 3 2 + 3 4 + 3 6 + +3 2004 + 3 2006 . Chứng minh A chia 13dư 10 b) Chứng tỏ rằng 2n + 1 và 2n + 3 ( n ∈ N) là hai số nguyên tố cùng nhau Bài 5 (2,5 điểm): Cho  AOB và  BOC là hai góc kề bù . Biết   5 BOC AOB = . a) Tính số đo  AOB và  BOC . b) Gọi OD là tia phân giác của  BOC . Tính số đo  AOD . c) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AC chứa tia OB và OD, vẽ thêm n tia phân biệt (không trùng với các tia OA, OB, OC,OD ). Trên hình vẽ có tất cả bao nhiêu góc? Bài 6 (1,0 điểm): Tính tổng: S = 1 2 + 2 2 + 3 2 + + 100 2 H HH HẾT UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG MÔN: TOÁN 6 Ký hiệu mã HDC: Bài Lời giải Điểm a) 53(39– 21) +47.(39 – 21) = 18(53 + 47) = 18.100 = 1800 0,25 0,25 1 (1,0đ) 5 4 3 1 13 ) 7.( ) 2.7 7.11 11.14 14.15 15.28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 7.( ) 7.( ) 3 2 7 7 11 11 14 14 15 15 28 2 28 4 4 b = + + + + = − + − + − + − + − = − = = 0,25 0,25 a) 1 3 7 3 1 5 5 10 3 7 8 7 16 7 9 1 5 10 5 10 10 10 10 x x = − − = − = − = − = 0,25 0,25 b) 2 1 x − = ⇒ x – 2 = 1 hoặc x – 2 = - 1 ⇒ x = 3 hoặc x = 1 0,25 0,25 2 (1,5đ) 56x3 90 56x3 9 à 56x39 10 56x3 10 0 56x3 9 (5 6 3 0) 9 (14 ) 9 y y v y y y x x ⇔ ⇒ = ⇔ + + + + ⇔ + M M M M M M M Mà x là chữ số nên x = 4. Vậy x = 4;y = 0 0,25 0,25 a) Thực hiện qui đồng mẫu số: A = )12009)(12009( 1200920092009 )12009)(12009( )12009)(12009( 20102009 200820104018 20102009 20102008 ++ +++ = ++ ++ 0,25 B = )12009)(12009( 1200920092009 )12009)(12009( )12009)(12009( 20092010 200920094018 20092010 20092009 ++ +++ = ++ ++ 0,25 )12009(200920092009 2200820082010 +=+ )20092009(200920092009 200820092009 +=+ 0,25 Do )12009( 2 + > )20092009( + nên A > B (Có thể chứng tỏ A - B > 0 để kết luận A > B). 0,25 3 (2,0 đ) b) Ta có 31 11 < 32 11 = (2 5 ) 11 =2 55 2 55 < 2 56 = (2 4 ) 14 =16 14 < 17 14 Vậy 31 11 < 17 14 0,25 0,5 0,25 4 (2,0 đ) a) A có (2006 – 0):2 + 1 = 1004 ( số hạng) mà 1004 chia 3 dư 2 A =(1 + 3 2 )+( 3 4 + 3 6 + 3 8 ) +(3 10 + 3 12 + 3 14 )+ +(3 2002 +3 2004 +3 2006 ) A = 10 + 3 4 ( 1 + 3 2 + 3 4 ) + 3 10 ( 1 + 3 2 + 3 4 ) + + 3 2002 (1 + 3 2 + 3 4 ) A = 10 + 3 4 .91 + 3 10 .91 + + 3 2002 .91 A = 10 + 3 4 . 7. 13 + 3 10 . 7. 13 + + 3 2002 .7.13 A = 10 + 13.(3 4 + 3 10 + + 3 2002 ) ⇒ A :13 dư10 0,5 0,25 0,25 [...]... t s l khụng chia h t cho 3 nờn a cú d ng: a = 6k 1 v a = 6k + 1 v i k N Khi a = 6k 1 2 a 2 1 = ( 6k 1) 1 = ( 6k 1)( 6k 1) 1 = 6k ( 6k 1) ( 6k 1) 1 = 36k 2 6k 6k + 1 1 = 36k 2 12k = 6k ( 6k 2 )M 6 v i m i k V y a 2 1M 6 2 Khi a = 6k + 1 a 2 1 = ( 6k + 1) 1 = ( 6k + 1)( 6k + 1) 1 = 6k ( 6k + 1) + ( 6k + 1) 1 = 36k 2 + 6k + 6k + 1 1 = 36k 2 + 12k = 6k ( 6k + 2 )M 6 v i m i k... 4n + 3 = 187 => n = 46 (1,5 ) V y n = 2; 46 b) n = 1 56 => M = 1441 = 131 62 7 57 1513 89 n = 165 => M = = 66 3 39 1529 139 n = 167 => M = = 67 1 61 Vỡ a chia cho 5 d 4, chia cho 7 d 5, chia cho 11 d 6 nờn (a + 16) M 5; 7; 11 Bi 4 => a + 16 BC(5; 7; 11) (1,5 ) BCNN(5; 7 ; 11) = 5.7.11 = 385 => BC(5; 7; 11) = {0; 385; 770, 1155; } Do a l s t nhiờn nh nh t nờn a + 16 = 385 => a = 369 Bi 5 0,25 0,25 0,25... 56) + 56( 5 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56) + + 51998(5 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56) T ng trờn cú 2004: 6 = 334 s h ng chia h t cho 1 26 nờn nú chia h t cho 1 26 Cú: 5 + 52 + 53 + 54 = 5+ 53 + 5(5 + 53) = 130 + 5 130 5 + 52 + 53 + 54 chia h t cho 130 S = 5 + 52 + 53 + 54 + 54 (5 + 52 + 53 + 54 ) + + 52000(5 + 52 + 53 + 54 ) T ng trờn cú (2004: 4 =) 501 s h ng chia h t cho 130 nờn nú chia h t cho 130 Cú S chia... ABCD T ng hai ỏy hỡnh thang: 16. 2 = 16m 2 Hi u hai ỏy hỡnh thang: 4m ỏy l n hỡnh thang : ( 16+ 4):2 = 10m ỏy nh hỡnh thang : ( 16- 4):2 = 6m BI 5 :(2 ) 0,25 0,25 0,5 2.1 = 2m 0,5 1 0,5 0,5 S b chia khụng i nờn s chia v s thng t l ngh ch 0,5 T s c a s chia trong phộp chia th nh t v s chia trong phộp chia th hai l: Nờn t s c a s thng trong phộp chia th nh t v s thng trong phộp chia th hai l : 5 2 Tỡm hai s... N CH M THI H C SINH GI I C P HUY N NM H C 2011-2012 Mụn: Toỏn - L p 6 Th i gian lm bi: 150 phỳt (Khụng k th i gian giao ) Bi 1: ( 5 i m) ababab = ab 10000 + ab 100 + ab = 10101 ab - Do 10101 chia h t cho 3 nờn ababab chia h t cho 3 hay ababab l b i - c a 3 Cú: 5 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 = 5(1 + 53) + 52(1 + 53) + 53(1 + 53) = 5 1 26 + 52.1 26 + 53.1 26 5 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 chia h t cho 1 26 S =... CH M THI CH N HSG MễN: TON 6 a i m 0,75 b (-284).(172 72) = (-284).100 = - 28400 c 1 ỏp ỏn ( 1 + 2 + 3 + + 2012 ).0 = 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + + + + + + + + = 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 0,75 0,75 2 2 2 2 - G i x l s ph i tỡm ( K: x N ) Theo bi: x 1 chia h t cho 2, cho 3, cho 4, cho 5, cho 6 x 1 BC (2;3; 4;5 ;6) Ta cú: BCNN(2;3;4;5 ;6) = 60 a 2 0,25 x 1 BC (2;3; 4;5 ;6) = B (60 ) = {0 ;60 ;120;180;... ) (0,5 ) 4 6 9 7 + + + 7 31 7 41 10 41 10 57 1 4 6 9 7 nờn A = + + + 5 35. 31 35. 41 50.41 50.57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = + + + = 31 35 35 41 41 50 50 57 31 57 (0,25 ) 7 5 3 11 + + + 19 31 19 43 23 43 23 57 1 7 5 3 11 nờn B = + + + 2 38.31 38.43 46. 43 46. 57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = + + + = 31 38 38 43 43 46 46 57 31 57 B= Do ú: (0,25 ) 1 1 A 5 A = B = 5 2 B 2 (0, 5 ) Bi 4 (2 i m): 1 3 6 3 tu i anh... 10abcM 27 1000a + bc0M 27 999a + bca M 27 0.25 0.25 0.25 0.25 m 999a = 9.111.a=37.27.aM 27 Suy ra bca M 27 Ta cú = 3.b 0.25 0.25 31 32 60 31.32 60 = 2 2 2 230 0.25 ( 31.32 60 )(1.2.3 30 ) 230 (1.2.3 30 ) 0.25 1.2.3 60 2.4 .6 60 (1.3.5 59 )( 2.4 .6 60 ) = 1.3.5 59 = ( 2.4 .6 60 ) = 4.1 0.25 0.25 M i i m trờn ng th ng l g c chung c a hai tia i nhau Trờn ng th ng xy cú m i m phõn bi t nờn trong hỡnh v cú... n hn 3 v chia h t cho 3 nờn khụng l s nguyờn t 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - N u p chia 3 d 2 thỡ p + 10 l s l n hn 3 v chia h t cho 3 nờn khụng l s nguyờn t - Suy ra p chia h t cho 3, p nguyờn t nờn p = 3 0,5 2,0 Câu 4 (3,0 i m) Gọi số bị chia l a; số chia l b (b 0) Phép chia có thơng bằng 5 số d l 12 a = 5b+12 1,0 Số bị chia chia cho tổng số chia v số... nhau b, Di n tớch hỡnh thang 16m2 v hi u hai ỏy c a nú b ng 4m.Tớnh di m i ỏy hỡnh thang.Bi t r ng khi gi m ỏy l n 1m thỡ di n tớch hỡnh thang gi m 1m2 Bi 5(2 ) Tỡm s t nhiờn Bi t s ú v a chia h t cho 2 v a chia h t cho5 v hi u hai thng tỡm c l 60 3 P N TON VO L P 6 CH N BI 1: (1,5 ) a, S l n ( 16+ 4):2 = 10 S nh ( 16- 4):2 = 6 b, T ng s ph n b ng nhau: 5 +6 = 11 S l n (22:11) .6 = 12 S nh (22:11) 5 = 10 . B v BN bng 6( cm). 0,5 N A M B Trường THCS Nguyễn Khuyến Đề thi học sinh giỏi Đà Nẵng Năm học 2011 - 2012 Đề chính thức Môn thi: Toán lớp 6 Thời gian. ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI MÔN :TOÁN LỚP 6 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) ***************** Bài 1(1,5 điểm): a) So sánh: 2 225 và 3 151 b) So sánh không qua. PHÒNG GD& ĐT HOÀ AN HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Toán - Lớp 6 Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Bài 1: ( 5 điểm) - ababab =
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 (kèm đáp án chi tiết), Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 (kèm đáp án chi tiết), Tuyển tập 35 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 (kèm đáp án chi tiết)

Từ khóa liên quan