Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật

118 339 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2015, 16:40

Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT VÕ THỊ QUYÊN HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT VÕ THỊ QUYÊN HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở VIỆT NAM Chuyên ngành : Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật Mã số : 60 38 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH ĐÀO TRÍ ÚC HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Võ Thị Quyên MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Mục lục MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở VIỆT NAM 8 1.1. Vị trí, vai trò của ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân 8 1.1.1. Khái niệm ngành xây dựng và các ngành trực tiếp có liên quan 8 1.1.2. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng và các chủ thể tham gia vào quá trình hình thành công trình xây dựng 9 1.1.3. Vai trò của ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân 10 1.2. Khái niệm và cấu trúc của khung pháp luật về Xây dựng cơ bản 12 1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động đầu tư xây dựng - đối tượng điều chỉnh của pháp luật về xây dựng cơ bản 12 1.2.2. Vai trò và quá trình hình thành cơ chế quản lý đầu tư xây dựng 19 1.2.3. Các nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản 23 1.3. Nội dung của khung pháp luật về xây dựng cơ bản 28 1.4. Kinh nghiệm quốc tế về đầu tư xây dựng 28 1.4.1. Trung Quốc 28 1.4.2. Malaysia 31 1.4.3. Pháp 31 1.4.4. Hoa Kỳ 32 Chương 2: THỰC TRẠNG KHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 36 2.1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng ở Việt Nam 36 2.2. Quy định của pháp luật Việt Nam về Xây dựng cơ bản 37 2.2.1. Pháp luật về quy hoạch xây dựng 37 2.2.2. Pháp luật về dự án đầu tư xây dựng 39 2.2.3. Pháp luật về khảo sát, thiết kế xây dựng 43 2.2.4. Pháp luật về xây dựng công trình 47 2.2.5. Pháp luật về lựa chọn nhà đầu tư và hợp đồng xây dựng 55 2.2.6. Pháp luật về quản lý Nhà nước về xây dựng 57 2.3. Những kết quả đạt được trong hoạt động xây dựng khung pháp luật về Xây dựng cơ bản ở Việt Nam 60 2.4. Một số bất cập và hạn chế trong việc xây dựng và thực thi khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở Việt Nam 65 2.4.1. Về hệ thống pháp luật 65 2.4.2. Một số vấn đề khác 77 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở VIỆT NAM 79 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện khung pháp luật về Xây dựng cơ bản ở Việt Nam 79 3.2. Những yêu cầu và phương hướng hoàn thiện khung pháp luật về Xây dựng cơ bản ở Việt Nam 83 3.2.1. Những yêu cầu hoàn thiện khung pháp luật về Xây dựng cơ bản ở Việt Nam 83 3.2.2. Phương hướng hoàn thiện 85 3.3. Các giải pháp hoàn thiện khung pháp luật về Xây dựng cơ bản ở Việt Nam 86 3.3.1. Các giải pháp hoàn thiện khung pháp luật điều chỉnh xây dựng cơ bản ở Việt Nam 86 3.3.2. Hoàn thiện, nâng cao tổ chức thực hiện pháp luật về xây dựng cơ bản 97 3.3.3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng cơ bản 100 KẾT LUẬN 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Kinh tế - xã hội nước ta năm 2013 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới do khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu chưa được giải quyết triệt để. Hệ quả xấu vẫn đang tiếp diễn từ sự suy thoái trong khu vực đồng euro với khủng hoảng tín dụng và tình trạng thất nghiệp gia tăng tại các nước thuộc khu vực này. Thương mại toàn cầu bị tác động mạnh, giá cả hàng hóa diễn biến phức tạp. Các nền kinh tế đầu tàu suy giảm kéo theo sự giảm sút của các nền kinh tế khác. Một số quốc gia và khối liên minh lớn có vị trí quan trọng trong quan hệ thương mại song phương với nước ta như: Mỹ, Trung Quốc, Nhật bản và EU đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn nên tăng trưởng chậm. Những bất lợi từ sự suy giảm của kinh tế thế giới ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư trong nước. Thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho ở mức cao, sức mua giảm mạnh. Vấn đề nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể, phá sản. Trong đó, ngành xây dựng là lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhiều nhất từ khó khăn chung đó. Hầu hết các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng đều phải hứng chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão khủng hoảng kinh tế thế giới, chịu nhiều khó khăn do việc chậm tiêu thụ, tồn đọng hàng hoá lớn, thất nghiệp tăng cao. Chủ đầu tư các dự án lại chậm thanh toán, lãi suất cho vay còn cao, khó tiếp cận nguồn vốn Đặc biệt như lĩnh vực xây lắp, nhiều công trình không thể triển khai thi công tiếp do chưa thu xếp được vốn của chủ đầu tư, dẫn đến bị đình trệ hoặc tạm hoãn, khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản phải “gồng mình” gánh chi phí lãi vay và các chi phí đầu vào liên tục tăng cao. Về nhà ở và hạ tầng, lượng vốn huy động từ xã hội lại rất thấp do thị trường bất động sản đang đóng băng cùng những khó khăn, hạn chế trong việc tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng đã làm 2 cho nhiều dự án phát triển nhà và đô thị phải dừng đầu tư, hoặc triển khai cầm chừng. Theo dự tính của các chuyên gia kinh tế, khủng hoảng luôn mang tính chất chu kỳ của kinh tế thị trường, chính vì vậy phần lớn các quốc gia trên thế giới đều tính đến vai trò ngành xây dựng trong việc vực dậy nền kinh tế trong thời gian ngắn hạn cũng như dài hạn. Do đặc thù ngành xây dựng trải rộng khắp toàn quốc, trải đều trên nhiều vùng, với số lượng công việc đa dạng nên khả năng kiến tạo và chuyển đổi việc làm nhanh, tiêu thụ nhiều sản phẩm đầu ra của các ngành khác. Trước tình hình kinh tế biến động phức tạp như vậy, Đảng, Quốc hội và Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những hạn chế, bất cập trong nội tại nền kinh tế, đồng thời đi sâu phân tích những cơ hội và thách thức hiện nay, trên cơ sở đó ban hành nhiều văn bản quan trọng với những định hướng đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế-xã hội. Mà trọng yếu là Xây dựng cơ bản, một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn, tạo cơ sở hạ tầng quan trọng cho sự phát triển đất nước, đồng thời bao trùm phổ rộng các loại quan hệ xã hội tham gia vào đời sống kinh tế, vì vậy ngành này đứng trước yêu cầu cấp bách là thay đổi căn bản cách thức quản lý nhà nước thông qua việc hoàn thiện khung pháp luật về Xây dựng cơ bản, nhằm vượt qua những khó khăn thách thức to lớn trước mắt của toàn ngành nói riêng cũng như của nền kinh tế nói chung. Những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, làm chậm tiến độ, lỡ cơ hội đầu tư; việc quy định trách nhiệm của các chủ thể chưa rõ ràng, các chế tài chưa đủ mạnh, nên tình trạng vi phạm pháp luật xây dựng vẫn còn tràn lan, tiếp diễn phức tạp nhưng lại thiếu các căn cứ để xử lý. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tồn tại này là hệ thống pháp luật điều chỉnh những vấn đề về xây dựng cơ bản chưa được thống nhất, chưa được điều chỉnh kịp thời. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh của pháp luật về xây dựng cơ bản cần đầy đủ, toàn diện hơn: điều chỉnh toàn bộ các hoạt động xây dựng, 3 như đầu tư xây dựng, từ việc lập quy hoạch xây dựng đến lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, quản lý dự án, giám sát việc xây dựng, nghiệm thu, thanh quyết toán Tiếp tục tập trung hơn nữa vào điều chỉnh, quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng ở nông thôn - nơi đang gây bức xúc do tốc độ đô thị hóa nhanh, như xây dựng lấn chiếm đất công, tranh chấp, khiếu kiện, ô nhiễm môi trường Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản còn có những biểu hiện tuỳ tiện không tuân theo pháp luật và chưa đáp ứng được yêu cầu ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, như tình trạng xây dựng tự phát không tuân thủ quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, buông lỏng công tác tiền kiểm của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng trong giai đoạn hình thành dự án dẫn đến việc chủ đầu tư có thể tùy tiện thay đổi, chỉnh sửa thiết kế. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch được duyệt còn yếu kém, chưa thu hút được sự tham gia rộng rãi của cộng đồng.Vấn đề quy định, thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch còn mất nhiều thời gian, chưa đáp ứng được thực tế yêu cầu phát triển. Ngoài ra, việc đầu tư nghiên cứu xây dựng mới hệ thống các quy trình, quy phạm tiêu chuẩn và quy chuẩn, phương pháp thiết kế quy hoạch xây dựng và quản lý các loại quy hoạch xây dựng cũng chưa được quan tâm một cách thỏa đáng, chưa phù hợp với yêu cầu quản lý và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay và tương lai. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp trong lĩnh vực xây dựng cơ bản còn chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, hiệu lực pháp lý thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý toàn diện về phát triển xây dựng trong cả nước, tại các vùng, các khu vực đặc thù, như các loại quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, liên huyện; quy hoạch xây dựng các khu kinh tế, khu du lịch sinh thái, quy hoạch xây dựng nông thôn ngoài các điểm dân cư nông thôn… Các văn bản pháp luật còn thiếu và không đồng bộ như vậy thì việc tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật đã ban hành gặp nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng không nhỏ đến ý thức sống và làm việc theo pháp luật của các 4 cá nhân, tổ chức tạo nên rào cản lớn gây trở ngại cho sự phát triển ổn định kinh tế - xã hội của đất nước. Từ những lý do trên, học viên đã lựa chọn đề tài là “Hoàn thiện khung pháp luật về Xây dựng cơ bản ở Việt Nam” cho luận văn của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Hiện nay, có một số luận án đã nghiên cứu các vấn đề chuyên ngành của luật xây dựng như: đề tài Phân cấp quản lý nhà nước về xây dựng của Ths. Đỗ Thị Hồng Mai, Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2007; đề tài Pháp luật về các hình thức huy động vốn đầu tư xây dựng nhà ở tại Việt Nam, của Ths. Hà Thị Thu Trang, Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2014; đề tài Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở Việt Nam của Ths. Nguyễn Mạnh Khởi, Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2010; đề tài Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, liên hệ qua thực tiễn ở thành phố Hà Nội của Ths. Quân Ngọc Anh năm 2009. Các luận án mới chỉ nghiên cứu, đánh giá các quy phạm pháp luật xây dựng ở từng lĩnh vực cụ thể mà chưa có công trình đánh giá tổng thể hệ thống pháp luật về xây dựng cơ bản ở Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, tồn tại một luận án tiến sĩ về hệ thống văn bản pháp luật về xây dựng cơ bản của Việt Nam là đề tài Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành xây dựng của TS. Bùi Sĩ Hiển, Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2004 nhưng luận án đã sử dụng các văn bản pháp luật hiện nay đã hết hiệu lực, chưa có đánh giá, so sánh với Luật xây dựng năm 2014 mới được ban hành trong thời gian vừa qua. Chính vì vậy, đề tài “Hoàn thiện khung pháp luật về Xây dựng cơ bản ở Việt Nam” là mới so với các đề tài nghiên cứu trước đây. 5 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu - Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật về xây dựng cơ bản, để xác định phương hướng và nội dung hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở Việt Nam hiện nay. - Phân tích cơ sở lý luận của sự hình thành và phát triển pháp luật về xây dựng cơ bản, những đặc điểm, đặc trưng pháp luật về xây dựng cơ bản; - Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật về xây dựng cơ bản và từ thực tiễn thi hành pháp luật về xây dựng cơ bản trong thời gian qua, xác định phương hướng, đề xuất nội dung cụ thể hoàn thiện pháp luật về xây dựng cơ bản; - Trên cơ sở những vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật về xây dựng cơ bản, thực tiễn thi hành pháp luật về xây dựng cơ bản trong thời gian qua và có tham khảo một cách chọn lọc pháp luật của một số quốc gia khác, đề xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện nội dung, hình thức pháp luật về xây dựng cơ bản ở Việt Nam hiện nay. Trong đó tập trung vào việc hoàn thiện các quy định pháp luật về xây dựng cơ bản tạo khung pháp lý tối ưu cho việc tổ chức và hoạt đông quản lý xây dựng cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta và hội nhập kinh tế thế giới. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu đề tài, học viên vận dụng các phương pháp khoa học như: phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phương pháp xã hội học, kết hợp phương pháp thống kê, phương pháp hệ thống hóa, phương pháp phân tích mô tả, phương pháp so sánh luật học, phương pháp tiếp cận thu thập thông tin, phương pháp nghiên cứu tài liệu… 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hệ thống pháp luật hiện hành về xây dựng cơ bản ở Việt Nam. Qua nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng hệ [...]... về xây dựng cơ bản ở Việt Nam hiện nay Chương 2: Thực trạng Khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở Việt Nam hiện nay Chương 3: Phương hướng và các giải pháp hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở Việt Nam hiện nay 7 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở VIỆT NAM 1.1 Vị trí, vai trò của ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân 1.1.1 Khái niệm ngành xây. ..thống pháp luật về xây dựng cơ bản, luận văn đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về xây dựng cơ bản ở Việt Nam hiện nay - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung vào nghiên cứu công tác xây dựng pháp luật về xây dựng cơ bản trên cơ sở hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật xây dựng cơ bản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan Luận văn phân tích và khái... của khung pháp luật về xây dựng cơ bản Nhìn chung, khung pháp luật về xây dựng cơ bản nhằm điều chỉnh các mối quan hệ trong hoạt động xây dựng và thường bao gồm: 28 - Pháp luật về quy hoạch xây dựng Bao gồm các quy định về quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quản lý quy hoạch xây dựng - Pháp luật về dự án đầu tư xây dựng. .. đầu tư xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện 1.2.3 Các nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản Theo quan niệm chung nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản là những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ các chế định pháp luật, các quy phạm pháp luật cụ thể về đầu tư xây dựng cơ bản [50, tr30] Vì pháp luật đầu tư xây dựng cơ bản là một ngành luật riêng... chung về dự án đầu tư xây dựng, quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí - Pháp luật về khảo sát, thiết kế xây dựng - Pháp luật về xây dựng công trình Bao gồm các quy định về cấp phép xây dựng, giải phóng mặt bằng xây dựng, thi công xây dựng - Pháp luật về lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng - Pháp luật về. .. vấn đề lý luận về pháp luật xây dựng cơ bản nhằm mục đích đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về xây dựng cơ bản bao gồm hoàn thiện về hình thức và nội dung, theo hướng ngày càng đồng bộ, thống nhất, khả thi theo Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Luận văn hướng tới làm sáng tỏ những vấn đề lý luận pháp luật về xây dựng cơ bản, tạo... trong toàn bộ hệ thống pháp luật Ở phương diện khác, tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật về xây dựng cơ bản còn cần đặt trong mối tương quan đối với toàn bộ hệ thống pháp luật, các ngành luật khác như ngành luật dân sự, ngành luật hành chính… 1.2.2.5 Một số nguyên tắc riêng của pháp luật về xây dựng cơ bản Bên cạnh những nguyên tắc cơ bản nêu trên, pháp luật về xây dựng cơ bản còn phải đảm bảo một... XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân [1] Hệ thống pháp luật về xây dựng cơ bản đa dạng về thể loại văn bản và lớn về số lượng văn bản quy phạm pháp luật Vì vậy, để đáp ứng các đòi hỏi của xã hội, hệ thống pháp luật về xây dựng cơ bản phải đảm bảo tính khoa học, phải thỏa mãn các tiêu chí về tính đồng bộ, tính thống nhất Tính đồng bộ, thống nhất của pháp. .. pháp luật xây dựng cơ bản được hiểu là sự phù hợp, đồng bộ trong các quy định của pháp luật Xét về mặt nội dung, tính đồng bộ, thống nhất đòi hỏi pháp luật phải đảm bảo sự nhất quán Điều này được thể hiện ở 27 chỗ văn bản pháp luật điều chỉnh vấn đề xây dựng cơ bản phải đảm bảo tránh tình trạng văn bản luật thì cho phép nhưng văn bản hướng dẫn thi hành luật lại không cho phép, đồng thời văn bản luật. .. hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản góp phần tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật đúng với định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách kinh tế vĩ mô, tạo hành lang pháp lý an toàn ổn định thúc đẩy sự phát triển bền vững đưa ngành xây dựng cơ bản nước nhà nhanh chóng tiến kịp với các nước trong khu vực và trên thế giới - Luận văn hoàn . Các giải pháp hoàn thiện khung pháp luật về Xây dựng cơ bản ở Việt Nam 86 3.3.1. Các giải pháp hoàn thiện khung pháp luật điều chỉnh xây dựng cơ bản ở Việt Nam 86 3.3.2. Hoàn thiện, nâng. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở VIỆT NAM 79 3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện khung pháp luật về Xây dựng cơ bản ở Việt Nam 79 3.2. Những yêu cầu và phương hướng hoàn. TRẠNG KHUNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 36 2.1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng ở Việt Nam 36 2.2. Quy định của pháp luật Việt Nam về Xây dựng cơ bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật, Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật, Hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng cơ bản ở việt nam luận văn ths luật

Từ khóa liên quan