ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của PHƯƠNG PHÁP lấy CAO RĂNG SIÊU âm TRONG điều TRỊ VIÊM lợi, VIÊM QUANH RĂNG sớm

3 274 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2015, 10:42

y học thực hành (762) - số 4/2011 28 ĐáNH GIá HIệU QUả CủA PHƯƠNG PHáP LấY CAO RĂNG SIÊU ÂM TRONG ĐIềU TRị VIÊM LợI, VIÊM QUANH RĂNG SớM Hoàng Kim Loan, Đỗ Quang Trung TểM TT Mc tiờu: ỏnh giỏ hiu qu ca phng phỏp ly cao rng siờu õm trong iu tr bnh viờm li, viờm quanh rng sm. i tng v phng phỏp nghiờn cu: gm 122 bnh nhõn tui t 20-44 b viờm li v viờm quanh rng sm theo tiờu chun AAP (hip hi nha chu M, 1986) n khỏm ti khoa Nha chu, Vin RHM Trung ng t thỏng 1/2003 n thỏng 9/2003. Cỏc bnh nhõn ny c chia thnh hai nhúm ly cao rng bng tay v ly cao rng bng siờu õm, phi hp vi dựng thuc khỏng sinh ton thõn v khỏng sinh bụi ti ch. Kt qu iu tr c ỏnh giỏ theo s thay i ca ch s li, ch s mng bỏm rng sau 1 tun v sau 4 tun. C th sau 4 tun t l Tt l 50%, Khỏ 43,2%, Trung bỡnh 6,8%. Phng phỏp ly cao rng bng mỏy siờu õm n gin, d lm, hiu qu v cú th ỏp dng rng rói cỏc c s khỏm cha RHM. T khúa: cao rng, viờm li, viờm quanh rng SUMMARY: Aim: To evaluate the effect of ultrasonic scaling method in the treatment of gingivitis and early periodontitis. Objộct and method: The objects are included 122 patients (age from 20-44) have gingivitis and early periodontitis according to standard of the AAP (American Academy Periodontology), 1986. The study was carrying at Derpartement of Periodontology, Odonto Stomatology Institude from January to September 2003.The patients was divided into two groups.The first group was treated by calculus removal by hand instruments. The second group was treated by ultrasonic scaling.Both groups were indicated using local and systemic antibiotic. Result:The evaluation was carrying at 1 and 4 weeks after treatment.The result shows that: Good:50%, Quite good: 43.2%, Moderate: 6.8%. Conclusion: Ultrasonic scaling is simple and effective method. This method should be applied to every dental clinics. Keywords: ultrasonic scaling, gingivitis, early periodontitis T VN Trong s cỏc bnh rng ming, cựng vi sõu rng, bnh quanh rng l mt trong hai bnh ph bin nht v cú xu hng gia tng mi la tui, mi quc gia trờn ton th gii.Bnh quanh rng l bnh viờm món tớnh t chc quanh rng bao gm hai quỏ trỡnh viờm v quỏ trỡnh thoỏi húa. Tn thng chớnh l viờm nờn trong cỏc bnh vựng quanh rng cú hai bnh ph bin nht l viờm li v viờm quanh rng. Quỏ trỡnh viờm món tớnh li lan ti vựng dõy chng quanh rng, phỏ hy t chc, tiờu xng rng, nh hng ti sc nhai v cui cựng gõy mt rng. Hin nay iu tr bnh quanh rng c coi l iu tr c bn trong iu tr cỏc bnh vựng rng ming.Tỏc nhõn gõy viờm ch yu trong bnh cn bnh sinh bnh quanh rng l cao rng, mng bỏm rng.Cho nờn ly cao rng l mt bc khụng th thiu c trong quỏ trỡnh iu tr bnh quanh rng (1).iu tr tớch cc bnh viờm li v viờm quanh rng sm cú ý ngha trong vic lm ngn cn s phỏt trin v nng lờn ca bnh. Cú hai phng phỏp ly cao rng ch yu l ly cao rng bng tay v ly cao rng bng siờu õm. nc ta, ly cao rng bng tay ó c s dng t lõu cũn ly cao rng bng siờu õm mi ph bin v cha cú mt nghiờn cu c th no v phng phỏp ny. gúp phn nghiờn cu v hiu qu ca phng phỏp ny, chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ny vi mc tiờu: ỏnh giỏ hiu qu ca phng phỏp ly cao rng siờu õm trong iu tr bnh viờm li, viờm quanh rng sm. I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 1. i tng nghiờn cu: gm 122 bnh nhõn c chn oỏn l viờm li v viờm quanh rng sm n khỏm ti khoa Nha chu, Vin Rng Hm Mt Trung ng t thỏng 1/2003 n thỏng 9/2003. - Tiờu chun la chn: + Nam v n tui t 20-44 + c chn oỏn l viờm li hoc viờm quanh rng sm theo tiờu chun ca AAP (Vin hn lõm nha chu M- 1986)(8) +Viờm li (AAPI): li bin i mu sc, hỡnh dng, mt , v trớ, cú chy mỏu hoc dch li khi thm khỏm, cú cao rng v mng bỏm rng. +Viờm quanh rng sm (AAPII): cú tỳi li bnh lý >3mm, mt bỏm dớnh 2mm, tiờu xng rng ớt, rng khụng lung lay, cú cao rng v mng bỏm rng. 2. Phng phỏp nghiờn cu: S dng phng phỏp nghiờn cu tin cu - 122 bnh nhõn c khỏm lõm sng v ỏnh giỏ cỏc ch s li (GI), ch s mng bỏm rng (PLI) tt c cỏc rng tr rng khụn sau khi i chiu vi cỏc tiờu chun ỏnh giỏ ca Lo and Sillness (7) + Tiờu chun ỏnh giỏ ch s li (GI) . O: Li bỡnh thng . 1: Li viờm n nh, i mu ớt, khụng chy mỏu khi thm khỏm . 2: Li viờm trung bỡnh, , n búng, chy mỏu khi thm khỏm . 3: Li viờm nng, n nhiu, loột, chy mỏu khi thm khỏm v chy mỏu t nhiờn + Tiờu chun ỏnh giỏ ch s mng bỏm rng (PLI) . 0: khụng cú mng bỏm rng . 1: Cú mt mng mng dc c rng . 2: Cú tng ỏm dy mng bỏm rng k li, ng vin li . 3: Cú rt nhiu mng bỏm rng ng vin li v mt thõn rng - Mi rng khỏm 3 mt (ngoi, gn, trong) v ly s trung bỡnh lm kt qu. - Tt c cỏc kt qu thm khỏm c ghi li vo mt bng ỏnh giỏ phỏt hin tỡnh trng chy mỏu li v tỡnh trng mng bỏm rng vi cỏc ch s ghi t mó s 0,1,2,3 (theo mc t bỡnh thng, nh, trung bỡnh v nng). - 122 bnh nhõn c chia thnh 02 nhúm iu tri + Nhúm I (54 bnh nhõn): iu tr bng phng phỏp ly cao rng bng tay + Nhúm II (68 bnh nhõn): iu tr bng phng phỏp ly cao rng bng siờu õm - Tt c cỏc bnh nhõn hai nhúm u c dựng khỏng sinh ton thõn (Rodogyl 750mg), thuc bụi li y häc thùc hµnh (762) - sè 4/2011 29 (Piralvex), nước xúc miệng (Lysterin) - Theo dõi lâm sàng và đánh giá các chỉ số lợi, chỉ số mảng bám răng sau 1 tuần, sau 4 tuần. Dựa theo sự thay đổi của các chỉ số lợi (GI) và chỉ số mảng bám răng (PLI) chúng tôi đánh giá theo 3 mức dộ: Tốt: Lợi không viêm, không chảy máu khi thăm khám, không có mảng bám răng Khá: Lợi viêm nhẹ, không chảy máu khi thăm khám, có rất ít mảng bám răng Trung bình: Lợi viêm nhiều, có chảy máu khi thăm khám, nhiều mảng bám răng. - Tất cả thông tin về bệnh nhân đều được ghi lại theo mẫu bệnh án nghiên cứu, được phân thành các nhóm tuổi, theo giới tính, tình trạng lợi và mảng bám răng tại thời điểm sau 1 tuần và sau 4 tuần. - Bệnh nhân được chụp ảnh trước và sau khi điều trị tại các thời điểm đánh giá. - Các số liệu thu được trên từng bệnh nhân được tập hợp và xử lý trên máy vi tính vói phần mềm Epi-info 6.0 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 1: Thay đổi chỉ số lợi (GI) sau lấy cao răng siêu âm Chỉ số lợi (GI) Thời gian 0 1 2&3 Tổng số Trước điều trị 0 30 38 68 Sau 1 tuần điều trị 12 49 7 68 Sau 4 tuần điều trị 25 32 0 57 Nhận xét: Số bệnh nhân có chỉ số lợi = 0 tăng dần theo thời gian, sau 1 tuần là 25/37 chiếm 67,57%. Số bệnh nhân có chỉ số lợi = 2&3 giảm nhiều và sau 4 tuần không còn bệnh nhân nào. Bảng 2: Hiệu quả cải thiện chỉ số lợi (GI) sau lấy cao răng siêu âm Tốt Khá Trung bình Thời gian N % N % N % Tổng số theo dõi Sau 1 tuần điều trị 20 29,41 41 60,29 7 10,29 68 Sau 4 tuần điều trị 47 82,46 10 17,54 0 0 57 Tổng số 67 51 7 125 Nhận xét: Kết quả tốt tăng dần theo thời gian điều trị. Sau 4 tuần có 47/57 bệnh nhân chiếm 82,46%, kết quả khá có 10/57 bệnh nhân chiếm 17,54% và kết quả trung bình là 0%. Bảng 3: Thay đổi chỉ số mảng bám răng (PLI) sau lấy cao răng siêu âm Chỉ số mảng bám răng (PLI) Thời gian 0 1 2&3 Tổng số Trước điều trị 1 35 32 68 Sau 1 tuần điều trị 40 28 0 68 Sau 4 tuần điều trị 15 42 0 57 Nhận xét: Số bệnh nhân có chỉ số mảng bám răng = 0 cao nhất sau 1 tuần điều trị là 40/68 chiếm 58,82% nhưng giảm đi sau 4 tuần điều trị còn 15/57 chiếm 26,32%. Số bệnh nhân có chỉ số mảng bám răng = 2&3 giảm nhiều sau 1 tuần và sau 4 tuần không còn bệnh nhân nào Bảng 4: Hiệu quả cải thiện chỉ số mảng bám răng sau lấy cao răng siêu âm Tốt Khá Trung bình Thời gian N % N % N % Tổng số theo dõi Sau 1 tu ần điều trị 40 58,82 25 36,76 3 4,41 68 Sau 4 tu ần điều trị 18 31,58 32 56,14 7 12,28 57 Tổng số 58 57 10 125 Nhận xét: Kết quả tốt giảm dần theo thời gian điều trị. Sau 4 tuần có 18/57 bệnh nhân chiếm 31,58%, kết quả khá có 32/57 bệnh nhân chiếm 56,14% và kết quả trung bình tăng lên là 7/57 chiếm 12,28%. Bảng 5: Hiệu quả điều trị của phương pháp lấy cao răng siêu âm Tốt Khá TB Chỉ số N % N % N % Tổng số theo dõi Chỉ số lợi (GI) 67 53,6 51 40,8 7 5,6 125 Chỉ số MBR (PLI) 58 46,4 57 45,6 10 8 125 Tổng số 125 50 108 43,2 17 6,8 250 Nhận xét: Kết quả tốt là 125/250 chiếm 50%, kết quả khá là 108/250 chiếm 43,2%, kết quả trung bình là 17/250 chiếm 6,8% BÀN LUẬN 1.Về giới: Trong số 122 bệnh nhân nghiên cứu có 56 nam chiếm 45,9% và 66 nữ chiếm 54,1%. Như vậy tỷ lệ mắc bệnh viêm lợi và viêm quanh răng về giới không có sự khác biệt. Điều này cũng phù hợp với nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước. 2.Về tỷ lệ nhóm bệnh theo nhóm tuổi: Trong nghiên cứu của chúng tôi, các bệnh nhân có tuổi từ 20-44 được phân thành hai nhóm lứa tuổi là 20-29 và 30-44. Ở nhóm tuổi 20-29, tỷ lệ viêm lợi là 98,33% và tỷ lệ viêm quanh răng sớm là 1,67%. Theo kết quả nghiên cứu của Somsak Chuckpai năm 2000 (6), ở lứa tuổi 20-29, tỷ lệ viêm quanh răng là 1,5% cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của chúng tôi.Ở nhóm tuổi 30-44, tỷ lệ viêm lợi là 54,84% còn tỷ lệ viêm quanh răng sớm là 45,16%. Theo Nguyễn Cẩn (1), ở lứa tuổi 20-29, tỷ lệ viêm lợi là 88,55%, tỷ lệ viêm quanh răng là 8%. Một nghiên cứu trên 73 bệnh nhân viêm quanh răng được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật của tác giả Đỗ Quang Trung (2) cho thấy tỷ lệ viêm quanh răng lứa tuổi 20-29 là 33,8%, lứa tuổi 30-44 là 50,3%. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với nghiên cứu của các tác giả rằng tỷ lệ viêm lợi cao hơn ở lứa tuổi 20-29, tỷ lệ viêm quanh răng cao hơn ở lứa tuổi 30-44. Tuy nhiên có sự khác biệt về tỷ lệ bệnh viêm quanh răng so với các tác giả khác bởi vì chúng tôi chỉ nghiên cứu thể loại viêm quanh răng sớm chứ không phải tất cả các thể loại viêm quanh răng. 3.Hiệu quả điều trị của phương pháp lấy cao răng siêu âm - Do thời gian theo dõi và đánh giá hiệu quả điều trị chỉ ở hai thời điểm là 01 tuần và 04 tuần nên bước đầu chúng tôi mới chỉ đánh giá sự thay đổi của các chỉ số lợi (GI) và chỉ số mảng bám răng (PLI).Qua đó đánh giá hiệu quả của phương pháp lấy cao răng siêu âm đối với các bệnh nhân bị viêm lợi và viêm quanh răng sớm. Hiệu quả ấy thể hiện qua mức độ viêm lợi giảm dần, bề mặt răng sạch, không có hoặc có rất ít mảng bám răng, không có cao răng. 3.1. Mức độ cải thiện chỉ số lợi (GI) Chỉ số lợi thay đổi tốt lên theo thời gian điều trị, sau 4 tuần, ở nhóm lấy cao răng bằng tay vẫn còn 5/49 bệnh nhân có lợi viêm nặng trong khi ở nhóm lấy cao răng siêu âm không còn bệnh nhân nào. Điều đó chứng tỏ việc lấy cao răng siêu âm có hiệu quả làm giảm viêm lợi hơn so với lấy cao răng bằng tay. 3.2. Mức độ cải thiện chỉ số mảng bám răng (PLI) Bảng 3, 4 cho thấy trước điều trị số bệnh nhân có chỉ số PLI=0 là 1/68 bệnh nhân, sau 1 tuần điều trị, số bệnh y học thực hành (762) - số 4/2011 30 nhõn cú PLI=0 tng lờn l 40/68 bnh nhõn. iu ny cng phự hp vi nghiờn cu ca tỏc gi Hong Th Bớch Liờn (3) l thi im sau 1 tun s bnh nhõn khụng cũn mng bỏm rng gp cao nht.Hiu qu lm sch MBR ca phng phỏp ly cao rng siờu õm cao hn so vi ly cao rng bng tay nhng sau 4 tun c hai nhúm hiu qu lm sch MBR u gim i. Nguyờn nhõn cú th do bnh nhõn v sinh rng ming cha tt, hoc bnh nhõn chi rng khụng ỳng phng phỏp. 3.4. Kt qu iu tr: Bng 5 cho thy kt qu iu tr tt t 50% tc l bnh nhõn cú ch s li (GI) v ch s mng bỏm rng (PLI) bng 0.Nghiờn cu ca tỏc gi Nguyn Th Thm (4) cho rng sau 1 tun v 4 tun kt qu tt t t 87,5% - 94,2%. Cú s khỏc nhau ny l do khỏc nhau v tiờu chun la chn bnh nhõn v tiờu chớ ỏnh giỏ hiu qu iu tr. Trong iu tr bnh quanh rng, quan trng nht l ly sch cao rng, MBR phi hp vi vic v sinh rng ming ca bnh nhõn. Vic kim soỏt cao rng, mng bỏm rng cú nh hng mt cỏch ỏng k n hiu qu iu tr lõm sng (8). Khi ly cao rng bng mỏy siờu õm, cú u phun nc s lm mỏt v lm sch b mt rng nhn hn, g gh ớt hn, do ú MBR chm hỡnh thnh v cao rng lõu cú.Tỏc gi Nguyn c Thng (5) so sỏnh gia b mt rng khi ly cao rng bng tay v ly cao rng bng mỏy thỡ b mt rng nhn hn, g gh ớt hn, do ú mng bỏm rng chm hỡnh thnh. Tuy nhiờn do thi gian theo dừi sau khi iu tr ca chỳng tụi cũn ngn nờn mc bin i ca cỏc ch s li v ch s mng bỏm rng vn cha phn ỏnh hon ton hiu qu ca phng phỏp nhng cng ó núi lờn hiu qu iu tr ca phng phỏp ly cao rng siờu õm. KT LUN - Ly cao rng bng mỏy siờu õm l phng phỏp iu tr bnh quanh rng cú hiu qu v hp lý. Sau 4 tun, kt qu tt l 50%, khỏ l 43,2%, trung bỡnh l 6,8% - Hiu qu iu tr ca phng phỏp ly cao rng siờu õm ln hn cú ý ngha thng kờ so vi phng phỏp ly cao rng bng tay. - Ly cao rng siờu õm nờn phi hp dựng thuc khỏng sinh ton thõn v khỏng sinh bụi ti ch cú tỏc dng iu tr tt bnh viờm li v viờm quanh rng sm, lm gim s phỏt trin ca bnh quanh rng, ngn khụng cho bnh chuyn sang giai on nng. TI LIU THAM KHO 1. Nguyn Cn (1996).Tp chớ y hc s 3, tr 68-72 2. Quang Trung (2001).iu tr bnh viờm quanh rng, tr 41-43 3. Hong Th Bớch Liờn (1997).Hiu qu iu tr bnh viờm quanh rng bng phng phỏp khụng phu thut, tr 51-52 4. Nguyn Th Thm (1994). ỏnh giỏ hiu qu ca phng phỏp ly cao rng trong iu tr bnh viờm li món, tr 44-49 5.Nguyn c Thng (1999).So sỏnh ly cao rng bng dng c cm tay v mỏy ly cao siờu õm. Tp chớ Y hc s 10, 11, tr 62-63 6.Somsak Chuckpai (2000) Southeast Asian J.Trop Med PublicHealth, Vol 31.No 4.December GIảM MẫN CảM ĐặC HIệU TRÊN NGƯờI BệNH HEN PHế QUảN BằNG Dị NGUYÊN Bọ NHà TRịNH MạNH HùNG T VN iu tr hen ph qun (HPQ), cho n nay ngi ta vn thng ỏp dng nhiu phng phỏp khỏc nhau: iu tr triu chng, c hiu, d phũng, iu tr theo ụng y (thuc, bm huyt, chõm cu), khớ cụng dng sinh (Yoga)Nhng túm li, vn cú 2 phng phỏp chớnh hay c ỏp dng ú l: iu tr triu chng v c hiu. iu tr triu chng l phng phỏp n gin, cú hiu qu, s dng thuc trong mt thi gian ngn hoc di, nhiu trng hp cú vai trũ quyt nh v cú th cu sng c ngi bnh nht l khi cú cn HPQ ỏc tớnh v nng. Nhng nu vic s dng thuc kộo di, khụng hp lý s dn n tai bin, tỏc dng ph do thuc gõy ra v cú th dn n t vong. Trong khi ú iu tr c hiu l phng phỏp c bn, tuy vic ỏp dng phng phỏp ny vn cũn gp nhiu khú khn, vỡ HPQ l bnh do nhiu nguyờn nhõn, vic xỏc nh c nguyờn nhõn (d nguyờn) ớch thc gõy HPQ rt khú, kinh phớ chn oỏn v iu tr cao, thi gian iu tr kộo di Tuy nhiờn, õy vn l phng phỏp iu tr an ton, hiu qu, cú nhiu trin vng v ang c ỏp dng nhiu nc. Do ú, chỳng tụi thc hin ti ny nhm mc tiờu: 1. ỏnh giỏ mt s phng phỏp chn oỏn c hiu, khụng c hiu, hin cú th tin hnh nc ta chn oỏn HPQ do b nh. 2. Bc u ỏnh giỏ kt qu iu tr gim mn cm c hiu trờn mt s ngi bnh hen ph qun do b nh gõy ra. I TNG, PHNG PHP NGHIấN CU 1 - i tng nghiờn cu - Nhúm ngi bnh: tuyn chn ngi bnh HPQ b nh . Bc 1: chn ngi bnh c chn oỏn xỏc nh l HPQ mc nh, va (GINA nm 2000). . Bc 2: chn ngi bnh c chn oỏn xỏc nh l HPQ do b nh. . Bc 3: chn ngi bnh HPQ b nh tham gia quỏ trỡnh iu tr. - Nhúm chng: l nhng ngi khe mnh 2 - Phng phỏp nghiờn cu bao gm - Khai thỏc tin s d ng (theo mu), khỏm lõm sng. - Tột ly da (prick test). - Phn ng tiờu bch cu c hiu: da theo c ch týp II. - nh lng IgE ton phn: bng phng phỏp ELISA. - nh lng IgG ton phn: trờn mỏy phõn tớch t ng Autolab/BM. - Phng phỏp iu tr gim mn cm c hiu (GMCH) . Nguyờn tc: a dn DN mn cm vo c th ngi bnh theo ng di da, vi liu lng v nng tng dn, nhm kớch thớch c th hỡnh thnh KT bao võy (IgG4). Nhng KT bao võy ny ngn chn, bao võy cỏc KT d ng (IgE), khụng cho KT d ng kt hp vi . loại viêm quanh răng sớm chứ không phải tất cả các thể loại viêm quanh răng. 3 .Hiệu quả điều trị của phương pháp lấy cao răng siêu âm - Do thời gian theo dõi và đánh giá hiệu quả điều trị. 28 ĐáNH GIá HIệU QUả CủA PHƯƠNG PHáP LấY CAO RĂNG SIÊU ÂM TRONG ĐIềU TRị VIÊM LợI, VIÊM QUANH RĂNG SớM Hoàng Kim Loan, Đỗ Quang Trung TểM TT Mc tiờu: ỏnh giỏ hiu qu ca phng phỏp ly cao. chỉ đánh giá sự thay đổi của các chỉ số lợi (GI) và chỉ số mảng bám răng (PLI).Qua đó đánh giá hiệu quả của phương pháp lấy cao răng siêu âm đối với các bệnh nhân bị viêm lợi và viêm quanh răng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của PHƯƠNG PHÁP lấy CAO RĂNG SIÊU âm TRONG điều TRỊ VIÊM lợi, VIÊM QUANH RĂNG sớm, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của PHƯƠNG PHÁP lấy CAO RĂNG SIÊU âm TRONG điều TRỊ VIÊM lợi, VIÊM QUANH RĂNG sớm, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của PHƯƠNG PHÁP lấy CAO RĂNG SIÊU âm TRONG điều TRỊ VIÊM lợi, VIÊM QUANH RĂNG sớm

Từ khóa liên quan