Ôn tập thi Tin học đại cương (có đáp án)

6 1,779 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2015, 20:29

Ôn tập thi kết thúc môn tin học đại cương, gồm đề mẫu tiêu chuẩn và có lời giải. đề sát với chương trình dạy. Câu 1:(3 đ)Các phép toán trên hệ đếm: Cộng , trừ, nhânCâu 2: (3 đ)Trình bày ý nghĩa của 1 số phím tắt trong wordTrình bày các thao tác thực hiện: Tạo 1 văn bản mới, lưu văn bản, Mở tệp word đã tồn tại trên đĩa, Các thao tác với bảng biểu, định dạng trang văn bản, định dạng khối văn bản; chèn hình ảnh, chữ nghệ thuật, công thức toán học, ký tự đặc biệt; tạo cột báo, tạo chữ lớn đầu dòng, đánh số trang tự động, tạo đầu trang, chân trang. Định dạng tab….Câu 3: (4 điểm)Cho trước 1 vài bảng dữ liệu. Yêu cầu sử dụng các hàm trong excel (left, right, Mid, Sum, SumIf, count, CoutIF, IF, HlookUp, VlookUp,… ) để điền vào các ô còn trống theo yêu cầu. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG DẠNG ĐỀ Câu 1:(3 đ) Các phép toán trên hệ đếm: Cộng , trừ, nhân Câu 2: (3 đ) - Trình bày ý nghĩa của 1 số phím tắt trong word - Trình bày các thao tác thực hiện: Tạo 1 văn bản mới, lưu văn bản, Mở tệp word đã tồn tại trên đĩa, Các thao tác với bảng biểu, định dạng trang văn bản, định dạng khối văn bản; chèn hình ảnh, chữ nghệ thuật, công thức toán học, ký tự đặc biệt; tạo cột báo, tạo chữ lớn đầu dòng, đánh số trang tự động, tạo đầu trang, chân trang. Định dạng tab…. Câu 3: (4 điểm) Cho trước 1 vài bảng dữ liệu. Yêu cầu sử dụng các hàm trong excel (left, right, Mid, Sum, SumIf, count, CoutIF, IF, HlookUp, VlookUp,… ) để điền vào các ô còn trống theo yêu cầu. Một số bài tập mẫu phần word: 1. Hãy cho biết ý nghĩa của các (/Tổ hợp) phím tắt sau đây trong winword: Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+Shift+ C, Enter, Ctrl+ Enter, Shift+ Enter, Ctrl+M, Ctrl+ F2, F4,End, PgDn, Shift+Home, Ctrl+End, Ctrl + Home, Ctrl +A, Ctrl+ Shift+ Home, Ctrl+ Shift+ End,Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U, Ctrl+Z, Ctrl+O, Ctrl+P, Ctrl+H, Ctrl+], Ctrl+[, Ctrl + W, Alt+tab, Ctrl+Backspace, Ctrl+E, Ctrl+L, Ctrl+R, Ctrl+1, Ctrl+5, Ctrl+2, Ctrl+J, Ctrl+N, Ctrl+Shift+F, Ctrl+D, Ctrl+F, Ctrl+G, Ctrl+Shift+Z, Ctrl+Shift+F, Ctrl+Shift+P, Ctrl+P, Ctrl+S, Ctrl+=, Ctrl+ Shift+=, Ctrl+F1, Ctrl+T, Ctrl+ Shift+ V, Alt+F10, Alt+F5, 2. Hãy thực trình bày các thao tác trong MS word 2007 để thực hiện: - Mở một tệp tin văn bản đã tồn tại trên ổ đĩa. - Lưu một tệp tin văn bản - Chèn hình ảnh, clip Art, hình vẽ vào văn bản - Tạo chữ nghệ thuật, Tạo biểu đồ - Tạo cột báo - Tạo Drop cap - Chèn/ xoá bảng, Chèn cột, chèn dòng, thay đổi kích thước trong bảng, trộn ô, tách ô trong bảng, chọn 1 ô, cột, hàng của bảng. - Chuyển bảng thành văn bản, ngược lại - Chèn số trang vào văn bản - Định dạng border and shading của bảng - Tạo header and footer - Các chế độ hiển thị văn bản - Định dạng font chữ - Sao chép, di chuyển 1 khối văn bản - Các bước thiết lập chế độ lưu văn bản tự động trong winword - Định dạng trang văn bản, đoạn văn bản - Trình bày cách tạo mục lục động trong MS – Word 2007 - Canh lề cho văn bản Một số bài tập mẫu có lời giải phần Excel: Bài 1: Cho các bảng sau Anh (chị) hãy sử dụng các hàm của Excel đã học điền công thức vào các ô tương ứng để thực hiện các yêu cầu tính toán sau: - Tại ô C3 của cột phái: nếu kí tự cuối cùng của mã NV là ”0” thì phái là ”nam”, còn lại, là ”nữ” C3= if(right(A3,1)=”0”,”nam”,”nữ”) - Tại ô E3 của Cột chức vụ: Dựa vào kí tự đầu tiên của mã NV và bảng 1 E3= Vlookup(left(A3,1),$A$12:$B$17,2,0) - Tại ô F3 của Cột phụ cấp: + Nếu kí tự thứ 4 là ”D” (làm việc dài hạn) thì phụ cấp là 300000 + Nếu kí tự thứ 4 là ”T” thì phụ cấp là 100000 + Còn lại, không có phụ cấp F3= if(mid(A3,4,1)=”D”,300000,if(mid(A3,4,1)=”T”,100000,0)). - Tại ô G3 của Cột hệ số lương: + Nếu kí tự thứ 4 của mã NV là ”T” thì H.S lương là 0.75 + Nếu kí tự thứ 4 của mã NV là ”D” thì tham chiếu ở bảng 2 Trong đó: số năm công tác là kí tự thứ 2 và kí tự thứ 3 của mã NV được chuyển sang dữ liệu số. G3 =if(mid(A3,4,1)=”T”,0.75,hlookup(value(mid(A3,2,2)),$D$13:$H$14,2,0)) - Tại ô H3 của Cột thu nhập: = Lương + phụ cấp Trong đó: Lương = LCB*HS. Lương H3= D3*G3+F3 - Tại ô E17 hãy tính tổng lương của những người làm ở phòng ”Kế toán” E17=sumif(E3:E10,”Kế toán”,H3:H10) Bài 2 Cho các bảng sau: Anh (chị) hãy sử dụng các hàm của Excel đã học điền công thức vào các ô tương ứng để thực hiện các yêu cầu tính toán sau: - Tại ô F3 của Cột số tuần ở: Là số tuần mà khách đã ở trọ dựa vào thông tin là ngày đến và ngày đi - Tại ô G3 của Cột đơn giá tuần: Dựa vào kí tự thứ 2 của mã phòng và tham chiếu trong bảng 2: + Kí tự cuối cùng của mã phòng là ”1” thì tham chiếu ở cột tầng 1 + Kí tự cuối cùng của mã phòng là ”2” thì tham chiếu ở cột tầng 2 + Còn lại thì tham chiếu ở cột tầng 3 G3=vlookup(mid(C3,2,1),$B$12:$E$14, if(right(C3,1)=”1”,2,if(right(C3,1)=”2”,3,4)),0) - Tại ô H3 của Cột đơn giá ngày: Dựa vào kí tự thứ 2 của mã phòng và tham chiếu trong bảng 3 với qui tắc: + Kí tự cuối cùng của mã phòng là ”1” thì tham chiếu ở cột tầng 1 + Kí tự cuối cùng của mã phòng là ”2” thì tham chiếu ở cột tầng 2 + Còn lại thì tham chiếu ở cột tầng 3 H3=hlookup(mid(C3,2,1),$G$12:$J$15, if(right(C3,1)=”1”,2,if(right(C3,1)=”2”,3,4)),0) - Tại ô I3 củaCột số ngày ở: Là số ngày giữa ngày đến và ngày đi I3=E3-D3 - Tại ô J3 của Cột tiền phải trả Số tiền phải trả = số tuần * đơn giá tuần +số ngày* đơn giá ngày J3=int(I3/7)*G3+I3*H3 - Tại ô E15 hãy Tính tổng tiền phải trả của những khách ở phòng có mã phòng bắt đầu là ”PA” E15=sumif(C3:C8,”PA*”,J3:J8) Bài 3 Cho các bảng sau: Anh (chị) hãy sử dụng các hàm của Excel đã học điền công thức vào các ô tương ứng để thực hiện các yêu cầu tính toán sau: - Tại ô C4 của cột tên khách hàng: dựa vào kí tự đầu tiên của Mã số và bảng 2 C4= if(left(B4,1),$H$12:$I$16,2,0) - Tại ô D4 của cột mặt hàng: Nếu kí tự thứ 2 từ phải sang của mã số là ”K” thì điền ”Khác”, ngược lại điền thông tin dựa vào kí tự thứ 2 từ phải sang của Mã số và Bảng 1. D4= IF(LEFT(RIGHT(B4,2),1)=”K”,”KH ÁC”,HLOOKUP(L EFT(RIGHT(B4,2),1),$A$12:$F$15,2,0)) - Tại ô F4 của cột Số ngày gửi: là số ngày giữa ngày gửi hàng và ngày lấy hàng F4=$F$2-E4 - Tại ô G4 của cột đơn giá: Nếu kí tự thứ 2 từ phải sang của mã số là ”K” thì điền 100000, nếu khác thì dựa vào Bảng 1 – trong đó, nếu số ngày gửi lớn hơn 20 thì tính đơn giá 1, ngược lại tính đơn giá 2. G4= If(LEFT(RIGHT(B4,2),1)=”K”,100000,HLOOKUP(LEFT(RIGHT(B4,2),1),$A$12:$F$15, IF(F4>20,3,4),0)) +Tại ô I4 của cột thành tiền: = đơn giá *số lượng*số ngày gửi I4=G4*H4*F4 -Tại ô D16 hãy tính tổng số lượng các mặt hàng có số lượng >30 D16=SUMIF(H4:H10,”>30”,I4:I10) Đề thi mẫu Câu 1:( 3 điểm) Thực hiện các phép tính: a) 15 (8) +1010 (2) = ? (10) (0.75đ) b) 2A (16) + 25 (8) = ? (10) (0.75đ) c) 1010 (2) *1A (16) = ? (2) (0.75đ) d) 1010 (2) – 1001 (2) = ? (2) (0.75đ) Câu 2:( 3 điểm)Anh (chị) hãy: - Nêu tác dụng của các phím, tổ hợp phím sau trong Winword: Backspace, PgUp, Ctrl+Enter, Delete. (1đ) - Khi soạn thảo, chúng ta rất hay gặp lỗi chữ i bị đổi thành chữ I. Anh/chị hãy khắc phục lỗi trên? (1đ) - Trình bày cách tạo mục lục động trong MS – Word 2007? (1đ) Câu 3:( 4 điểm)Cho các bảng sau: Anh (chị) hãy sử dụng các hàm của Excel đã học điền công thức vào các ô tương ứng để thực hiện các yêu cầu tính toán sau: - Tại ô F3 của Cột số tuần ở: Là số tuần mà khách đã ở trọ dựa vào thông tin là ngày đến và ngày đi (0.5 đ) - Tại ô G3 của Cột đơn giá tuần: Dựa vào kí tự thứ 2 của mã phòng và tham chiếu trong bảng 2: (0.5 đ) + Kí tự cuối cùng của mã phòng là ”1” thì tham chiếu ở cột tầng 1 + Kí tự cuối cùng của mã phòng là ”2” thì tham chiếu ở cột tầng 2 + Còn lại thì tham chiếu ở cột tầng 3 - Tại ô H3 của Cột đơn giá ngày: (1 đ) Dựa vào kí tự thứ 2 của mã phòng và tham chiếu trong bảng 3 với qui tắc: + Kí tự cuối cùng của mã phòng là ”1” thì tham chiếu ở cột tầng 1 + Kí tự cuối cùng của mã phòng là ”2” thì tham chiếu ở cột tầng 2 + Còn lại thì tham chiếu ở cột tầng 3 - Tại ô I3 củaCột số ngày ở: (1 đ) Là số ngày giữa ngày đến và ngày đi - Tại ô J3 của Cột tiền phải trả Số tiền phải trả = số tuần * đơn giá tuần +số ngày* đơn giá ngày (1đ) . HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG DẠNG ĐỀ Câu 1:(3 đ) Các phép toán trên hệ đếm: Cộng , trừ, nhân Câu 2: (3 đ) - Trình bày ý nghĩa của 1 số phím tắt trong word - Trình bày các thao. Alt+F10, Alt+F5, 2. Hãy thực trình bày các thao tác trong MS word 2007 để thực hiện: - Mở một tệp tin văn bản đã tồn tại trên ổ đĩa. - Lưu một tệp tin văn bản - Chèn hình ảnh, clip Art, hình vẽ vào. dạng font chữ - Sao chép, di chuyển 1 khối văn bản - Các bước thiết lập chế độ lưu văn bản tự động trong winword - Định dạng trang văn bản, đoạn văn bản - Trình bày cách tạo mục lục động trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập thi Tin học đại cương (có đáp án), Ôn tập thi Tin học đại cương (có đáp án), Ôn tập thi Tin học đại cương (có đáp án)

Từ khóa liên quan