Nghiên cứu biến thiên nhịp tim theo thời gian và theo phổ tần số ở người bình thường bằng holter điện tim 24 giờ

25 298 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2015, 11:18

NGHIÊN CỨU BIẾN THIÊN NHỊP TIM THEO THỜI GIAN VÀ THEO PHỔ TẦN SỐ Ở NGƢỜI BÌNH THƢỜNG BẰNG HOLTER ĐIỆN TIM 24 GIỜ BS TRẦN MINH TRÍ GS.TS HUỲNH VĂN MINH HOLTER ECG: LỊCH SỬ Norman Jefferis (J) Holter : Sinh Hoá ,sinh 01-02-1914 ở Helena, Montana và mất ngày 21-06-1983 c . Máy Holter nặng 38 Kg, bao gồm bộ phận truyền sóng radio ECG to lớn và bình điện nặng nề S. Serge Barold (2005). Norman J. “Jeff” Holter–“Father” of Ambulatory ECG Monitoring. Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology 14, 117–118 HOLTER ECG: HỆ THỐNG Peter R. Kowey, Dusan Z. Kocovic (2003). Ambulatory Electrocardiographic Recording. Circulation; 108:e31-e33 PHẦN MỀM XỬ LÝ BIẾN THIÊN NHỊP TIM [...]... giá gián tiếp khá chính xác hoạt động hệ thần kinh tự chủ tác động lên hệ tim mạch •Ứng dụng trong chẩn đoán, theo dõi và tiên lƣợng các bệnh lý tim mạch cũng nhƣ đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc tim mạch, máy tạo nhịp tim •Cần ứng dụng Holter điện tim 24 giờ trong lâm sàng rộng rãi TRỊ SỐ BÌNH THƢỜNG PHỔ TẦN SỐ HF(ms2) 207.38 23 .24 LnHF 4.87 0.10 LF (ms2) 155.29 32.05 LnLF 4.48 4.48 VLF (ms2) 141.93... variability J Am Coll Cardiol; 28:1539-1546 KẾT LUẬN Holter điện tim là phƣơng tiện chẩn đoán •Đơn giãn, dễ thực hiện •Phƣơng pháp chẩn đoán không xâm lấn •Đánh giá số lƣợng, mức độ và các dạng rối loạn nhịp khác nhau trên cùng bệnh nhân ở các thời điểm khác nhau, nhịp ngày đêm Biến thiên nhịp tim qua với phƣơng pháp phân tích theo phổ tần số •Phƣơng pháp chẩn đoán không xâm nhập •Đánh giá gián... nam trong mẫu và nhóm tuổi < 40 chiếm tỉ lệ cao hơn Bảng 2 Nhịp tim trung bình theo giới tính và nhóm tuổi Nhóm 1 ( 18 – 40 tuổi) Nhóm 2 ( > 40 tuổi) Chung 2 Nam Nhịp tim trung bình N Nữ Nam Nữ nhóm 74.95 74.44 75.78 76.62 75.11 (59-93) (51-100) (64-92) (60-93) (51-100) 20 43 18 13 94 Nhịp tim trung bình tƣơng tự nhau hai nhóm tuổi và không khác biệt giới tính (p > 0.05) Huỳnh Văn Minh và Trần Quốc... thông số BTNT theo thời gian (p>0.05) Các thông số BTNT theo thời gian giảm dần khi tuổi cao •Huỳnh văn Minh – Trần Quốc Anh [1] •Ken Umetanti và cộng sự [2} – n II: 200-203 2 Ken Umetani, Donald H Singer, Rollin Mccraty (1998) Twenty-Four Hour Time Domain Heart Rate Variability and Heart Rate: Relations to Age and Gender Over Nine Decades J Am Coll Cardiol ;31:593–601 Bảng 4 BTNT phổ tần số và giới... constitution Mid Taiwan J Med ;5:167-72 Bảng 6 Tƣơng quan giữa BTNT và nhịp tim trung bình trong 24 giờ Ln Ln Ln Ln SDNN SDANN ASDNN RMSSD Ln NTTB -0.46 -0.44 -0.59 -0.62 Ln Ln Ln Ln Ln TF HF LF VLF ULF -0.39 -0.38 -0.22 -0.36 -0.39 Có sự tƣơng quan nghịch giữa BTNT và nhịp tim trung bình trong 24 giờ D Ramaekers và cộng sự [1] H Tsuji và cộng sự [2] D Ramaekers, H Ector, A E Aubert, A Rubens and F Van...CÔNG DỤNG HOLTER ĐIỆN TIM ch nguyên nhân c p tim Huỳnh văn Minh (2008) Giáo trình sau đại học Tim mạch học Nhà xuất bản đại học Huế , trang 11-34 HUỲNH VĂN MINH & CS: BTNT THEO PHÂN TÍCH THỜI GIAN 91 SINH VIÊN LỨA TUỔI 21-40 Thời khoảng trung bình NN (ms) 806,26 ± 10,76 Tỉ lệ thời khoảng NN bình thƣờng 99,6 ± 0,08% Khác biệt ngày đêm thời khoảng NN (ms) 169,45 ± 9,12 Độ lệch chuẩn thời khoảng NN... máy ghi Holter hiệu DigiTrak XT của hãng Philips, Mỹ sản xuất 2008 với phần mềm xử lý Philips Zymed Holter 1810 series Version: 2.9.2, chạy trên môi trƣờng Window XP/ Win 7/Vista Các đối tƣợng đƣợc mang máy holter 24 giờ, không sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, không nghe điện thoại di động Nếu thời gian mang máy < 22 giờ hoặc trong khi mang may bị rớt điện cực thì loại khỏi nghiên cứu Sau 24 giờ tháo... chuẩn trung bình thời khoảng NN (ms) 99,34 ± 3,49 Trung bình độ lệch chuẩn thời khoảng NN (SDNNdix) (ms) 57,69 ± 1,99 Căn bậc hai của trung bình tổng bình phƣơng khác biệt các thời khoảng NN (RMMSSD) (ms) 36,25 ± 1,56 Tỉ lệ các thời khoảng NN kế tiếp có chênh lệch 50ms (pNN50) 12,48 ± 1,08% 81 ĐỐI TƢỢNG BÌNH THƢỜNG TUỔI TRÊN 60 Thời khoảng trung bình NN (ms) 937,23 ± 37,96 Tỉ lệ thời khoảng NN bình thƣờng... 4.4-82.27 24. 93-2733.33 24. 93-2733.33 17.73-95.6 >70 Nam 2334.39-4597.27 332.2-4089.95 58.6-836.65 7.66-49.46 429.35-1333.7 429.35-1333.7 50.55-92.35 < 20 Huỳnh Văn Minh Holter điện tâm đồ 24 giờ trong bệnh lý tim mạch Nhà xuất bản đại học Huế, 2009 U BTNT Ở ĐỐI TƢỢNG NGƢỜI BÌNH THƢỜNG ĐỐI TƢỢNG – PHƢƠNG PHÁP NC Đối tƣợng : 94 đối tƣợng khoẻ mạnh (bình thƣờng khám lâm sàng – cận lâm sàng) Nghiên cứu tiền cứu, ... 4.42 LnLF 4.55 4.60 4.58 4.25 4.29 4.27 4.48 LnHF 4.79 5.11 5.01 4.47 4.74 4.59 4.87 LnTF 7 .24 7.28 7.26 7.03 7.04 7.04 7.19 LnLF/LnHF 0.98 0.91 0.93 0.95 0.90 0.93 0.93 Không có khác biệt giới tính các thông số BTNT theo phổ tần số (p>0.05) Các thông số BTNT theo phổ tần số giảm dần khi tuổi cao Bảng 5 Cân bằng Giao cảm–Phó giao cảm RMSSD/SDNN LnLF/HF ≤ 40 tuổi (n= 63) 0.34 ± 0.03 0.93±0.01 Yung-Hsien . NGHIÊN CỨU BIẾN THIÊN NHỊP TIM THEO THỜI GIAN VÀ THEO PHỔ TẦN SỐ Ở NGƢỜI BÌNH THƢỜNG BẰNG HOLTER ĐIỆN TIM 24 GIỜ BS TRẦN MINH TRÍ GS.TS HUỲNH VĂN MINH HOLTER ECG: LỊCH SỬ Norman. NĂNG KIỂM SOÁT TỰ CHỦ CỦA TIM PHÂN TÍCH THEO THỜI GIAN (TIME DOMAIN) PHÂN TÍCH THEO PHỔ TẦN SỐ (TIME DOMAIN) CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT TỰ CHỦ CỦA TIM PHÂN TÍCH THEO THỜI GIAN (TIME DOMAIN) SDNN ng SDANN t. ASDNN t. RMSSD t nhau. CHỨC. 108:e31-e33 PHẦN MỀM XỬ LÝ BIẾN THIÊN NHỊP TIM
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu biến thiên nhịp tim theo thời gian và theo phổ tần số ở người bình thường bằng holter điện tim 24 giờ, Nghiên cứu biến thiên nhịp tim theo thời gian và theo phổ tần số ở người bình thường bằng holter điện tim 24 giờ, Nghiên cứu biến thiên nhịp tim theo thời gian và theo phổ tần số ở người bình thường bằng holter điện tim 24 giờ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn