Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

112 367 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2015, 11:02

vi MC LC PHN M ĐU 1. Lý do lựa chọn đ tài 1 2. Mc tiêu nghiên cứu 2 3. Đi tợng nghiên cứu 2 4. Khách th nghiên cứu 2 5. Gi thuyt nghiên cứu 2 6. Nhiệm v nghiên cứu 3 7. Phng pháp nghiên cứu 3 8. Gii hn và phm vi nghiên cứu 4 9. Cấu trúc lun văn 4 PHN NI DUNG Chng 1: C S LÝ LUN V LIÊN KT ĐÀO TO NGH 6 1.1. Tng quan vấn đ nghiên cứu 1.1.1. Tình hình liên kt đƠo to giữa nhƠ trng vi doanh nghiệp 6 1.1.2. Một s đ tài nghiên cứu có liên quan đn lun văn 8 1.2. Một s khái niệm 9 1.2.1. ĐƠo to 9 1.2.2. ĐƠo to ngh 9 1.2.3. Liên kt 10 1.2.4. Liên kt đƠo to ngh 10 1.3. Vai trò ca việc liên kt đƠo to giữa NhƠ trng và Doanh nghiệp 10 1.4. Nội dung liên kt đƠo to giữa Nhà trng và Doanh nghiệp 12 1.5. C sở thực tiễn v một s mô hình liên kt đƠo to trên th gii 13 Chng 2: THC TRNG LIÊN KT ĐÀO TO GIA TRNG CAO ĐNG NGH THÀNH PH H CHÍ MINH VI DOANH NGHIP 22 2.1. Gii thiệu v trng Cao đẳng ngh thành ph H Chí Minh 22 THÔNG TIN KHÁI QUÁT V LCH SỬ PHÁT TRIN VÀ THÀNH TÍCH NI BT CA TRNG 23 vii 2.2. Kho sát thực trng liên kt giữa trng Cao đẳng Ngh Tp H Chí Minh vi doanh nghiệp 26 2.2.1. Mc tiêu kho sát 26 2.2.2. Nội dung kho sát 26 2.2.3. Lựa chọn công c và thit k phiu kho sát 26 2.2.4. Mô t quá trình kho sát 27 2.2.5. Phm vi kho sát 27 2.2.6. Kt qu kho sát 27 2.3. Phân tích kt qu kho sát vƠ đa ra nhn đnh 28 2.3.1. Mc tiêu, nội dung chng trình đƠo to 28 2.3.2. Giáo viên 32 2.3.3. C sở vt chất 33 2.3.4. Tuyn sinh và gii quyt việc làm sau khi tt nghiệp 35 2.3.5. V việc trao đi cung cấp thông tin giữa trng Cao đẳng ngh Tp H Chí Minh vi doanh nghiệp 37 2.3.6. Hiệu qu v mi liên kt giữa trng Cao đẳng ngh tp HCM vi doanh nghiệp 39 2.4. Đánh giá thực trng việc liên kt giữa trng Cao đẳng ngh Tp H Chí Minh vi doanh nghiệp 45 2.4.1. Mc tiêu, nội dung chng trình đƠo to 45 2.4.2. Đội ngũ giáo viên 45 2.4.3. C sở vt chất 46 2.4.4. Tuyn sinh và gii quyt việc làm 46 2.4.5. Đánh giá kt qu học tp 47 2.5. Kim chứng tính thực tiễn và tính khoa học ca kt qu kho sát 48 TÓM TT CHNG II 50 Chng 3: Đ XUT GII PHÁP LIÊN KT ĐÀO TO NGH GIA TRNG CAO ĐNG NGH THÀNH PH H CHÍ MINH VI DOANH NGHIP 51 viii 3.1. Đ xuất gii pháp nâng cao tính hiệu qu trong liên kt đƠo to giữa trng Cao đẳng ngh Tp H Chí Minh vi doanh nghiệp 51 3.1.1. Xây dựng nội dung chng trình đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp 51 3.1.2. Phát trin giáo viên 56 3.1.3. Xây dựng c sở vt chất 59 3.1.4. Đánh giá kt qu học ngh 62 3.1.5. Tuyn sinh 63 3.1.6. Việc làm sau tt nghiệp 65 3.1.7. Thành lp bộ phn quan hệ doanh nghiệp 67 3.1.8. Ch trng chính sách ca nhƠ trng 70 3.2. Kim chứng tính logic, cấp thit và kh thi ca các gii pháp 72 TÓM TT CHNG III 78 PHN KT LUN VÀ KIN NGH 79 TÀI LIU THAM KHO 81 PH LC 84 ix DANH SÁCH CÁC BNG BNG TRANG Bng 2.1. Kim chứng v kt qu kho sát thực trng liên kt đƠo to ngh giữa trng Cao đẳng ngh Tp H Chí Minh vi doanh nghiệp. 48 Bng 3.1. Đánh giá ca chuyên gia v các gii pháp liên kt đƠo to ngh giữa trng Cao đẳng ngh Tp HCM vi doanh nghiệp 75 x DANH SÁCH CÁC BIU Đ BIU Đ TRANG Biu đ 2.1. Ý kin v mức độ phù hợp ca mc tiêu và nội dung đƠo to ngh so vi yêu cầu ca doanh nghiệp. 28 Biu đ 2.2. Đánh giá ca doanh nghiệp v mc tiêu, nội dung chng trình đƠo to ngh so vi yêu cầu ca doanh nghiệp 29 Biu đ 2.3. Kho sát giáo viên v sự phù hợp giữa thi lợng học lí thuyt và thực hành 30 Biu đ 2.4. Ý kin v việc liên kt xây dựng mc tiêu, chng trình đƠo to 30 Biu đ 2.5. Ý kin doanh nghiệp to điu kiện vƠ đa đim thực hành cho sinh viên 31 Biu đ 2.6. Ý kin v việc nhà trng và doanh nghiệp kí hợp đng liên kt đƠo to thực hành ti doanh nghiệp 21 Biu đ 2.7. Ý kin v hợp tác giữa nhƠ trng và doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học 32 Biu đ 2.8. Ý kin v việc nhƠ trng và doanh nghiệp phi hợp vi nhau trong đƠo to, chuyn giao công nghệ cho các giáo viên ca nhƠ trng 33 Biu đ 2.9. Ý kin v doanh nghiệp cung cấp thit b mi cho nhƠ trng 33 Biu đ 2.10. Nhn xét ca giáo viên v c sở vt chất ca nhƠ trng 34 Biu đ 2.11. Ý kin v việc kí hợp đng bi dỡng cho lao động ca doanh nghiệp 35 Biu đ 2.12. V việc doanh nghiệp thực hiện đƠo to tay ngh cho công nhân ti doanh nghiệp 35 Biu đ 2.13. Ý kin v kí hợp đng cung ứng lao động cho doanh nghiệp 36 Biu đ 2.14. Ý kin v việc nhƠ trng và doanh nghiệp liên kt tip nhn sinh viên tt nghiệp vào làm ti doanh nghiệp 37 Biu đ 2.15. Ý kin đánh giá v việc cung cấp thông tin v năng lực, chuyên môn, phẩm chất ca đội ngũ lao động 38 xi Biu đ 2.16. Ý kin v cung cấp thông tin v đƠo to ca trng và nhu cầu nhân lực ca doanh nghiệp 38 Biu đ 2.17. Ý kin v nội dung nhƠ trng và doanh nghiệp t chức hội ngh việc làm 39 Biu đ 2.18. Hiệu qu v việc cung cấp thông tin v năng lực đƠo to ca trng và nhu cầu nhân lực ca các doanh nghiệp 40 Biu đ 2.19. Hiệu qu v việc tuyn sinh và gii quyt việc làm cho sinh viên 41 Biu đ 2.20. Hiệu qu v vấn đ liên kt đƠo to thực hành ti xí nghiệp 41 Biu đ 2.21. Nhn xét ca giáo viên v hiệu qu việc liên kt đƠo to thực hành ti doanh nghiệp 42 Biu đ 2.22. Nhn xét ca giáo viên v hiệu qu mi liên kt ca trng cao đẳng ngh Tp HCM vi doanh nghiệp 43 Biu đ 2.23. V việc thực hiện mi liên kt 44 1 PHN M ĐU 1. Lý do la chọn đ tài Hinănayăcácăcăsở đƠoăto dy nghề đangăngƠyăcƠngăđẩy mnh sự liên kết với các doanh nghip nhằmăđƠoăto ra ngun nhân lực chtălngăcao,ăđápăứng nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên sự liên kếtăchaăđc chặt chẽ vn còn tn ti nhiều hn chế: - Căcuăngành, nghềăđào toăvnăchaăthtăphù hpăvớiăcăcuăngành, nghềăcủaă thătrờngălaoăđộng;ăchaăbổăsungăthờngăxuyên các nghềăđào toămớiătheoăyêu cầuăcủaăthătrờngălaoăđộng;ăthiếuălaoăđộngăkăthutătrình độăcaoăcungăcpăchoă các doanh nghipăthuộcăcácăngành kinh tếămũiănhọn,ăngành kinh tếătrọngăđiểmă và cho xutăkhẩuălaoăđộng. - Sinhăviênăđcăđào toătừăcácăcăsởăđào toărtăkhóătìm vicălàm. Các doanh nghipăkhiătiếpănhnăsinhăviên thì than phiềnăkhôngăđủănĕngălực,ăphiăđào toă li.ăHƠngănĕm,ăcácăcăsởăđào toăcủaăVităNamăđào toăhnă900ănghìn họcăsinhă họcănghềăvƠăhnă1ătriuăsinhăviênăcaoăđẳngă- điăhọc.ăĐộiăngũănhơnălựcăđcă đƠoătoăkhôngănh,ănhngăvnăchaăthểăđápăứngănhuăcầuăcủaăcácădoanhănghip.ă Mộtăbộăphnăhọcăsinh,ăsinhăviên ttănghipăraătrờngăvnăkhóătìm vicăvì trình độ,ăkănĕngănghềăyếu,ăkhôngăsátăvớiăyêu cầuădoanhănghip.ăĐiềuăđóăcóănguyên nhân từănộiădung,ăchngătrình nặngănề,ădàn tri;ăcăsởăvtăcht,ătrangăthiếtăbă máy móc phụcăvụăchoăgingădy,ăhọcătpăcòn lcăhu;ăphngăphápădyăvà họcă chuyểnăbiến chm,ăthờiăgianăthựcăhành ít… - Bên cnhăđóăkhông ít doanh nghipăchaăthtăsựăquanătơmăhpătácăvớiăcăsởădyă nghề,ăchaăcóăthóiăquenăcôngănhnămộtăcáchăcụăthểăgiáătrăcủaăcôngătácătăvnă hoặcănghiên cứuăkhoaăhọcăphụcăvụăchoădoanhănghipămình. Chaăkểătơm lý e dè, săbătiếtălộăthôngătinăraăngoƠi,ăđã làm nhiềuădoanhănghipăkhôngămunătiếpă nhnăgiáoăviên và sinh viên củaăcácătrờngăđếnăthựcătp,ănghiên cứu. - Miăquanăhătrờngăvà doanh nghipăchaăchặtăchẽănên trên thựcătếăcácătrờngă vnăchủăyếuăđào toătheo khănĕngă“cung”ăcủaămình chứăchaăthựcăsựăđào toă theo “cầu”ăcủaădoanhănghip. 2 Doăđó,ătình trngăthiếuăhụtăngunănhơnălựcăởăcácădoanhănghipădinăraăcăvềă mặtăsălngăvà chtălng:ăthiếuăcôngănhơn,ăkăthutăviên lành nghề,ăkiếnăthứcăvà kănĕngănghềăcủaăhọcăsinhăcòn khongăcáchăkháăxaăgiữaăđào toăvà yêu cầuăthựcătếă củaăsnăxut. Vnăđề đặt ra hin nay là phiăđẩy mnhăhnănữa mi liên kếtăđƠoăto phù hp giữaăcácănhƠătrờng và các doanh nghip nhằm tìm ra tiếngănóiăchungăđể nâng cao chtă lngă đƠoă toăđcănơngă cao,ă đápă ứngă đc nhu cầu doanh nghip.ă Doă đóă ngời nghiên cứuăđã chọnăđề tài: “Đ xut mt s gii pháp liên kt đƠo to ngh gia trng Cao đng ngh thành ph H Chí Minh vi doanh nghip nhm nâng cao cht lng dy ngh” 2. Mc tiêu nghiên cứu Đề xut một s gii pháp liên kết đƠoăto nghề đápăứng nhu cầu doanh nghip ti trờngăCaoăđẳng nghề Tp H Chí Minh. 3. Đi tng nghiên cứu Điătng nghiên cứu là các gii pháp liên kết đƠoăto nghề đápăứng nhu cầu của doanh nghip ti trờng Cao đẳng nghề Tp H Chí Minh. 4. Khách th nghiên cứu Khách thể nghiên cứu là các hotăđộng liên kết đƠoăto nghề ti trờngăCaoăđẳng nghề Tp H Chí Minh. 5. Gi thuyt nghiên cứu Nếu áp dụng những gii pháp liên kết đƠoăto nghề củaăngời nghiên cứu ti trờng Cao đẳng nghề Tp H Chí Minh với doanh nghip phù hp thì sẽ nâng cao đc chtălngăđƠoăto nghề. 3 6. Nhim v nghiên cứu - Xácăđnhăcăsở lí lun về vic liên kết đƠoăto nghề giữaănhƠătrờng với doanh nghip. - Đề xut gii pháp liên kết đƠoăto nghề củaătrờngăCaoăđẳng nghề Tp H Chí Minh với doanh nghip. - Kho sát và xin ý kiến chuyên gia. 7. Phng pháp nghiên cứu - Phngăphápănghiênăcứu lý lun: tác gi tiến hành nghiên cứu, phân tíchăđánhăgiá,ăh thng hóa các s liu của Vit Nam cũngănhăcácă nớc trên thế giới về liên kết đƠoăto nghề, mi quan h đƠoăto nghề với nhu cầu của doanh nghipăđể xây dựngăcăsở lý lun về liên kết đƠoăto nghề với doanh nghip. - Phngă phápă tổng hp phân tích s liu:ă Phngă phápă tổng hp phân tích s liuăđc sử dụngăđể thu thp, xử lý s liu,ăđánhăgiáătừ cácăvĕnăbn,ăbƠiăbáoăliênăquanăđếnăđề tài nghiên cứu. - Phngăphápăthng kê: cĕnăcứ vào mục tiêu củaăđề tƠi,ăngời nghiên cứu tổ chứcăđiều tra, khoăsát,ăđánhăgiáămứcăđộ đápăứng nhu cầu của doanh nghip củaăđƠoă to nghề thông qua các phiếu câu hi ly ý kiến tr lời từ các cán bộ qun lý, giáo viên củaă trờng Cao đẳng nghề Tp H Chí Minh, các doanh nghip liên kết vớiănhƠătrờng và đội ngũălaoăđộngăđã đcăđƠoăto ở trờng Cao đẳng nghề Tp H Chí Minh. Tiếpăđóăsử dụngăphngăphápăthngăkêăđể xử lý các s liu và kết qu điều tra. - Phngăphápătổng kết các kinh nghim thực tin: Tổng kết các kinh nghim thực tin từ các mô hình phát triểnă đƠoă to nghề, gắn kết giữaăđƠoăto và sử dụng nhân lực ở Vit Nam và một s nớc trên thế giới nhằm rút ra một s bài học kinh nghim cho h thngăđƠoă to nghề ở VităNam,ălƠmăcăsở đề xut một s gii pháp phát triển đƠoăto nghề đápăứng nhu cầu doanh nghip. 4 - Phngă phápă chuyênă gia: Ngời nghiên cứu xin ý kiến của các chuyên gia có trình độ và giàu kinh nghim trong nghiên cứu,ăđƠoă to, sử dụngălaoăđộngăđể củng c căsở lý lun,ăcăsở thực tin và hoàn thin các gii pháp phát triểnăđƠoăto nghề. 8. Gii hn và phm vi nghiên cứu Do giới hn về mặt thờiăgianănênăđề tài tp trung: Kho sát,ăđánhăgiáăthực trng liên kết đƠoăto 2 nghề Đin tử công nghip và Cắt gọt kim loi tiătrờng Cao đẳng nghề Tp H Chí Minh với các doanh nghip trênăđa bàn thành ph H Chí Minh. 9. Cu trúc lun văn Phần mở đầu Phần nội dung: gmă3ăchng Chngă1:ăCăsở lý lun về liên kết đƠoăto nghề Chngă2:ăThực trng liên kếtăđƠoăto giữaătrờngăCaoăđẳng nghề Tp H Chí Minh với doanh nghip Chngă3:ăĐề xut một s gii pháp liên kết đƠoăto nghề của trờng Caoăđẳng Nghề Tp H Chí Minh với doanh nghip Phần kết lun Tài liu tham kho Phụ lục [...]... păýăkiếnăvềămứcăđộăvà hi uăqu ăcủaăm i liên kết giữa tr ờng Cao đẳng nghề TpăH Chí Minh với doanh nghi p - Mứcăđộăphù h păcủaănộiădung,ăch ngătrình đƠoăt o nghề trình độ cao đẳng nghề cóăphù h p với yêu cầuăcủaăcác doanh nghi păhayăkhông - Đánhăgiá tay nghề của sinhăviênăđ c đào t oăt iătr ờng Cao đẳng nghề TpăH ă Chí Minh so với yêu cầuăthựcătếăs năxu tăcủa doanh nghi p - Ý kiếnăcủaănhƠătr ờngăvềăthờiăl... pháp lu t có liên quan.ă Tr ờngă Cao Đẳng Nghề Thành ph H Chí Minh lƠă đ nă v sự nghi p có quyền tự chủ một phần và tự ch u trách nhi mătheoăquyăđ nh của pháp lu t 25 2.2 Kh o sát th c tr ng liên k t gi a tr ng Cao đ ng Ngh Tp H Chí Minh v i doanh nghi p Cĕnăcứătrênăc ăsởălýălu năcủaăv n đề nghiên cứu,ăng ờiănghiên cứuăthựcăhi nă kh oăsátăthựcătr ng liên kết giữa tr ờng Cao đẳng nghề TpăH Chí Minh. .. (2009), Phối hợp cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp trong khu công nghiệp, Lu n án Tiến sĩăgiáo dục học, Vi n Khoa học giáo dục Vi t Nam, Hà Nội - Trần Khắc Hoàn (2006), Kết hợp đào tạo tại trường và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Lu n án Tiến sĩ giáo dục học,ăĐ i họcăS ăPh m, Hà Nội - ThS Nguy n Quang Hùng, tìm lối đi chung cho cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, ... phù h p với nhu cầu của doanh nghi păvƠăđ aăph 21 ng Ch ng 2 TH C TR NG LIÊN K T ĐÀO T O GI A TR THÀNH PH 2.1 Gi i thi u v tr Tênătr ờng: TR NG CAO Đ NG NGH H CHÍ MINH V I DOANH NGHI P ng Cao đ ng ngh thành ph H Chí Minh NG CAO Đ NG NGH THÀNH PH H CHÍ MINH Tên Tiếng Anh: HO CHI MINH CITY VOCATIONAL COLLEGE C ă quană chủ qu n: UBND THÀNH PH Th H CHÍ MINH – Sở Laoă động ngăbinhă&ăXã hội TP H Chí Minh Đ... 547] Khái ni m liên kết trong đề tƠiănƠyăđ c hiểu: liên kết là sự ph i h p, kết h p với nhau, cùng làm vi c với nhau theo một kế ho chăchungăđể đ tăđ c mụcăđíchă chung” 1.2.4 Liên k t đƠo t o ngh Qua hai khái ni m liên kết vƠăđƠoăt o nghề, khái ni m liên kết đƠoăt o nghề trong lu năvĕnănƠyăđ c hiểu là hình thức tổ chức h pătácăđƠoăt o nghề giữa Nhà tr ờng và Doanh nghi p nhằm nâng cao ch tăl đápăứngăđ... CH S PHÁT TRI N VÀ THÀNH NG Tr ờngă Cao đẳng nghề Thành ph H Chí Minh tiềnă thơnă lƠă Tr ờng Công nhân k thu t TP H Chí Minh đã đ c UBND Thành ph quyếtăđ nh thành l p vào tháng 10/1999 với nhi m vụ trọng tơmălƠăđƠoăt oălaoăđộng k thu t, cung c p ngu n nhân lực ch tăl ng cao cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành ph Trong 11ă nĕmă quaă Tr ờngă Cao đẳng nghề TP H Chí Minh không ngừng phát... đẳng nghề Tp H Chí Minh với doanh nghi p của hai nghề Đi n tử công nghi p và Cắt gọt kim lo i Đ iăt ng kh o sát: cán bộ qu n lý t i các phòng, ban, khoa, trung tâm thuộc tr ờng Cao đẳng nghề Tp H Chí Minh, giáo viên gi ng d y t iătr ờng - Kh o sát 2: Mục tiêu kh o sát: thu th p ý kiếnăđánhăgiáăcủa các lãnh đ o, cán bộ qu n lý doanh nghi p về tình hình liên kết đƠoăt o giữa doanh nghi pătr ờng với Cao đẳng. .. thu năchoăTr ờng Cao đẳng nghề TPHCM thực hi năch ngătrình liên kết đƠoăt o với h th ngă Tr ờngă Cao đẳng Lone Star (Hoa Kỳ) Tr ờngă Cao đẳng nghề TPHCM liên kết đƠoăt o 4 ngành: Qu n tr c ăsở dữ li u (Oracle), Qu n tr doanh nghi p, K thu t máy l nhăvƠăđiều hòa không khí, C ăđi n tử Mục tiêu củaăch ngătrình liên kết đƠoăt o g m hai phần:ăĐƠoăt o và cung c p ngu n nhân lực cho Vi t Nam với kiến thức,... tiêu chí kh oăsátăđánhăgiáădựaătrênăc ăsở các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểmăđ nh ch tă l ngă c ă sở đƠoă t o t i Vi tăNamă vƠă đ că ng ời nghiên cứu thiết kế l i cho phù h p với điều ki n thực tế củaătr ờng Cao đẳng nghề Tp H Chí Minh - Kh o sát 1: Mục tiêu kh o sát: thu th p ý kiếnăđánhăgiáăcủa cán bộ qu n lý, giáo viên t i tr ờng Cao đẳng nghề Tp H Chí Minh về tình hình liên kết đƠoă t o giữa tr ờng Cao ... oăsátăthựcătr ng liên kết giữa tr ờng Cao đẳng nghề TpăH Chí Minh với doanh nghi pănh ăsau: 2.2.1 M c tiêu kh o sát : Kh oăsát nhằm tìm hiểuăthựcătr ng liên kết giữa tr ờng Cao đẳng nghề TpăH ă Chí Minh với doanh nghi p vềăch tăl ngăđƠoăt oăcủaănhƠătr ờng đ i với nghề Đi nă tửăcông nghi păvà nghề Cắtăgọtăkimălo i, mứcăđộăđápăứngănhuăcầuăcủaăcác doanh nghi păcủaăsinhăviên sau khi t tănghi p 2.2.2 N i dung . đƠoăto nghề Chngă2:ăThực trng liên kết đƠoăto giữa trờng Cao đẳng nghề Tp H Chí Minh với doanh nghip Chngă3: Đề xut một s gii pháp liên kết đƠoăto nghề của trờng Cao đẳng Nghề. cứu Đề xut một s gii pháp liên kết đƠoăto nghề đápăứng nhu cầu doanh nghip ti trờng Cao đẳng nghề Tp H Chí Minh. 3. Đi tng nghiên cứu Điătng nghiên cứu là các gii pháp liên kết. H Chí Minh. 5. Gi thuyt nghiên cứu Nếu áp dụng những gii pháp liên kết đƠoăto nghề củaăngời nghiên cứu ti trờng Cao đẳng nghề Tp H Chí Minh với doanh nghip phù hp thì sẽ nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề , Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề , Đề xuất một số giải pháp liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề

Từ khóa liên quan