Áp dụng phương pháp đánh giá mới trên điện tâm đồ trong chẩn đoán phân biệt nhịp nhanh có QRS giãn rộng

16 247 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2015, 10:54

ÁP DỤNG PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MỚI TRÊN ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT NHỊP NHANH CÓ QRS GIÃN RỘNG TS.BS. Nguyễn Đức Hoàng ThS.BS. Nguyễn Văn Điền HỘI TIM MẠCH THỪA THIÊN HUẾ I. Đặt vấn đề (1) • Nhịp nhanh có QRS giãn rộng là một trong những RLNT rất nguy hiểm và phức tạp. • Lâm sàng cần phải chẩn đoán phân biệt nhịp nhanh có QRS giãn rộng trên thất hay tại thất. • Có rất nhiều PP phân biệt trên ECG được đề xuất. 1. Đặt vấn đề (2) • NC của chúng tôi áp dụng một PP mới để chẩn đoán phân biệt CNN thất hoặc trên thất có QRS giãn rộng với 2 mục tiêu: • 1. Xác định tỷ lệ CNN nhanh thất và trên thất có QRS giãn rộng. • 2. Đánh giá độ nhạy và độ đặc hiệu của PP trên ECG của CNN có QRS giãn rộng, so sánh với các PP đánh giá của Brugada. II. Đối tƣợng và PP nghiên cứu 1. Đối tƣợng nghiên cứu • Gồm 100 BN nhập viện có CNN QRS giãn rộng >120ms (3mm) trên ECG. • Đánh giá lâm sàng, huyết động và đo ECG. 2. Phương pháp nghiên cứu • Đo ECG, đánh giá ECG theo tiêu chuẩn mới và các tiêu chuẩn khác như: phân ly nhĩ thất, tiêu chuẩn Brugada và Willenens. • PP mới và một số PP khác trong chẩn đoán CNN có QRS giãn rộng. Sơ đồ chẩn đoán nhịp nhanh có QRS giãn rộng (1) Tiêu chuẩn đánh giá mới Vi (Velocity initial): Biên độ của 40ms đầu tiên của QRS Vt (Velocity terminal): Biên độ 40ms cuối cùng của QRS Sơ đồ chẩn đoán nhịp nhanh QRS giãn rộng (2) Tiêu chuẩn Brugada Cách tính Vi/Vt trong phương pháp chẩn đoán mới III. Kết quả (1) Kết quả (2) Hình 3. Đường cong ROC biểu diễn độ nhạy và độ đặc hiệu của tiêu chuẩn Vi/Vt diện tích dưới đường cong là 0,82. 1 - Specificity 1.00.80.60.40.20.0 Sensitivity 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 ROC Curve Diagonal segments are produced by ties. [...]... thái QRS ở aVR trong chẩn đoán CNN thất có độ nhạy thấp (36,3%) V Kết luận: • Tỷ lệ xuất hiện CNN trên thất và thất có QRS giãn rộng theo PP mới (Vi/Vt) lần lượt là 26%, 74% • Cần áp dụng tiêu chuẩn mới trong chẩn đoán phân biệt CNN có QRS giãn rộng, sơ đồ các bước trong tiêu chuẩn tương đối đơn giản dễ thực hiện trên lâm sàng, có độ nhạy và độ đặc hiệu khá cao • Cần kết hợp nhiều tiêu chuẩn đánh giá. .. thất có độ nhạy 96.11% và độ đặc hiệu 74.23% IV BÀN LUẬN (3) • Phân biệt CNN trên thất và thất có QRS giãn rộng trong NC chúng tôi theo tiêu chuẩn mới, có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn có ý nghĩa thống kê so với tiêu chuẩn Brugada (p . ÁP DỤNG PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MỚI TRÊN ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT NHỊP NHANH CÓ QRS GIÃN RỘNG TS.BS. Nguyễn Đức Hoàng ThS.BS. Nguyễn. phân ly nhĩ thất, tiêu chuẩn Brugada và Willenens. • PP mới và một số PP khác trong chẩn đoán CNN có QRS giãn rộng. Sơ đồ chẩn đoán nhịp nhanh có QRS giãn rộng (1) Tiêu chuẩn đánh giá mới Vi. (1) • Nhịp nhanh có QRS giãn rộng là một trong những RLNT rất nguy hiểm và phức tạp. • Lâm sàng cần phải chẩn đoán phân biệt nhịp nhanh có QRS giãn rộng trên thất hay tại thất. • Có rất
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng phương pháp đánh giá mới trên điện tâm đồ trong chẩn đoán phân biệt nhịp nhanh có QRS giãn rộng, Áp dụng phương pháp đánh giá mới trên điện tâm đồ trong chẩn đoán phân biệt nhịp nhanh có QRS giãn rộng, Áp dụng phương pháp đánh giá mới trên điện tâm đồ trong chẩn đoán phân biệt nhịp nhanh có QRS giãn rộng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn