ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ của SILDENAFIL TRONG TĂNG áp lực ĐỘNG MẠCH PHỔI NẶNG

29 283 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2015, 10:54

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA SILDENAFIL TRONG TĂNG ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI NẶNG TS. Đỗ Quốc Hùng ThS.Bùi Thế Long Viện Tim mạch Việt nam T VN Tng ỏp lc ng mch phi (TALMP): ALMP TB >25 mmHg lỳc ngh hoc >30 mmHg khi hot ng th lc TALMP nng: ALMP tõm thu > 65 mmHg trờn SA Doppler v thụng tim iu tr TALMP trc 1996: Ch l iu tr h tr: Thuc gión mch, li tiu, chng ụng v Digoxin. Hiu qu thp, nhiu tỏc dng ph: Tt HA, gim cung lng tim Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng SILDENALFIL trong iu tr TAMP Sildenafil (VIAGRA) Trờn th gii 2005: Cụng nhn vai trũ ca sildenafil trong iu tr TAMP Vit nam: ó c s dng trong iu tr TAMP Vin TM, nhng cha cú nghiờn cu ỏnh giỏ tng quỏt hiu qu iu tr ca Sildenafil trờn LS Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng T VN T VN MC TIấU NGHIấN CU: 1. ỏnh giỏ v ci thin triu chng LS iu tr TAMP nng bng s dng Sildenafil. 2. So sỏnh mt s ch s trờn S Doppler tim ca bnh nhõn TAMP nng trc v sau iu tr Sildenafil. Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng I TNG V PHNG PHP I TNG NGHIấN CU oTiờu chun la chn: TAMP tiờn phỏt TAMP kộo di trong bờnh tim BS cú shunt (HC Eisenmenger) ALMP tõm thu o trờn SA > 65 mmHg oTiờu chun loi tr: TAMP khụng do nguyờn nhõn TM (bnh h thng, bnh phi MT, HIV, do chốn ộp). Chng ch nh vi Sildenafil. D ng vi bt c thnh phn no ca thuc. ang dựng Nitrat ( tỏc dng h HA ca nitrat). Cn tr dũng chy tht trỏi (hp MC, VHL, bnh c tim phỡ i tc nghn). Tng mn cm vi cỏc yu t gión mch. Tt HA sau 1h-2h sau dựng Sildenafil 12,5mg. Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng I TNG V PHNG PHP Phng phỏp NC. o Thit k nghiờn cu: + NC tin cu - mụ t. + NC dc theo thi gian cú so sỏnh triu chng lõm sng trc v sau khi tin hnh iu tr bng Sildenafil. o Phng phỏp chn la i tng: + Tt c cỏc i tng trong NC c la chn theo trỡnh t thi gian, khụng phõn bit gii v tui, v c thm khỏm k lng trờn LS v CLS. a im NC. Vin Tim mch Vit Nam. Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng S.Tim NYHA/WHO Du hiu 1 Khụng hn ch hot ng th lc 2 Hn ch nh hot ng th lc: kho khi ngh; mt, khú th hoc au ngc khi vn ng th lc thụng thng 3 Hn ch nhiu hot ng th lc: Kho khi ngh nhng cú triu chng khi vn ng nh 4 Mi hot ng th lc u gõy khú chu; Triu chng c nng ca ST cú c khi ngh, tng khi hot ng th lc Tiờu chun, phng phỏp ỏnh giỏ TALMP I TNG V PHNG PHP Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng ỏnh giỏ ci thin k/n GS: thay i trong k/n i b ca BN. Theo dừi v ỏnh giỏ SpO 2 . Theo dừi v ỏnh giỏ cỏc triu chng khỏc: I TNG V PHNG PHP - Mt mi,kộm n - Phự - Ho mỏu - Ngt - Tớm mụi v u chi - Gan to - TMC ni - N/p gan-TMC - Mch, HA Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng T, X-Quang tim phi SA Doppler ỏnh giỏ thay i ALMP qua ph h van ba lỏ I TNG V PHNG PHP X Lí S LIU o S dng phn mm EPI INFO 2000. o X lý s liu theo cỏc thut toỏnTK: Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng Phõn TAMP tõm thu: o TAMP nh: 25 - 45 mmHg o TALMP va: 46 65 mmHg o TALMP nng: >65 mmHg KT QU V BN LUN Phõn b bnh nhõn nghiờn cu theo gii tớnh 76.7% 23.3% Nam N Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng N/nam: 3,3/1 (p<0,05) n=30 [...].. .Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng KT QU V BN LUN Phõn b bnh nhõn theo nhúm tui Tui cao nht 61 Tui thp nht 12 TB Nhúm tui S lng T l % 20 7 23,3 21 40 17 56,7 > 40 6 20,0 SD 29,911,9 Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng KT QU V BN LUN Nguyờn nhõn gõy bnh ca nhúm NC 40 36.7%... TAMP tiờn TLT TLN phỏt Nhúm TAMP th phỏt chim t l 63,3% CễM TLT+CễM Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng KT QU V BN LUN Phõn NYHA/WHO ca nhúm nghiờn cu 80 66.7% 60 40 23.3% 20 0 10% 0% 1 2 3 NYHA/WHO trung bỡnh 2,87 0,57 4 Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng KT QU V BN LUN p lc MP theo la tui Tui SL TL (%) ALMP tõm thu 20... tui khụng cú ý ngha thụng kờ (p>0,05) Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng KT QU V BN LUN c im chung v ECG ca nhúm nghiờn cu Triu chng S lng T l (%) Nhp xoang 27 90,0 Rung nh 5 16,7 Trc trung gian 2 6,7 Trc phi 28 93,3 Dy tht phi 26 86,7 Bloc nhỏnh phi 7 23,3 Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng KT QU V BN LUN Thay i lõm sng trc... thỏng Ngt au ngc Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng KT QU V BN LUN So sỏnh phõn NYHA/WHO trc v sau T 1 v 3 thỏng 76.7% T l: % 80 66.7% 63.6% 60 36.7% 40 23.3% 20 23.3% 10% 0% 0% 0 0% 0% Trc T NYHA/WHO p1-20,05 Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng KT... 10,6 >0,05 71,9 9,1 >0,05 Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng KT QU V BN LUN So sỏnh kt qu SpO2 trc v sau iu tr 1 v 3 thỏng SpO2 (%) Min-Max TB SD Trc T (1) 75 98 90,4 6,9 Sau 1 thỏng T (2) 84 100 93,5 4,5 Sau 3 thỏng T(3) 85 99 94,2 3,5 p p1-2 < 0,05 p1-3 < 0,05 p2-3 > 0,05 Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng KT QU V BN LUN So... 31,9 11,2 >0,05 Vỏch LT Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng KT QU V BN LUN p lc MP theo cỏc nghiờn cu ALMP tõm thu mmHg Tỏc gi n S S Korathi (2002) 14 112,40 45,21 > 0.05 B K Sastry (2003 22 105 17,82 > 0.05 A Gupta (2004) 12 109,2 23,5 > 0.05 Chỳng tụi 30 107 22,6 > 0.05 P Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng KT QU V BN LUN So sỏnh... 0,05 Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng KT QU V BN LUN Thay i ỏp lc MP theo cỏc nghiờn cu khỏc S S Korathi A Gupta BK Sastry Chỳng tụi 14 12 22 30 7 3 4 3 n Thi gian T (thỏng) ALMP trc T 110,87 46,10 ALMP sau T 96,67 42,63 p 0,002 109,2 23,5 105 17 104,77 24 98 24 97,1 105,9 0,03 0,09 22,6 18,8 < 0,05 Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi. .. điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng KT QU V BN LUN T l xut hin cỏc triu chng ph Triu chng S lng T l (%) au u 4 13.3 , núng bng mt 20 66.7 Tt huyt ỏp 0 Ri lon nhp 0 Nhi mỏu c tim 0 au mi c, chi 0 Khú tiờu 2 Tiờu chy 0 6,7 Cng dng kộo di 2/7 28,6 Ri lon kinh nguyt 9/23 39,1 Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng KT QU V BN LUN T l tỏc dng ph theo nghiờn... ngi - 10 (14%) 14 (21%) 16 (22%) Viờm d dy - 2 (3%) 2 (3%) 3 (4%) Cng dng kộo di (n=7) 2/7 - - - Ri lon kinh nguyt (n=23) 9/23 - - - - 0 3(4) 5(7%) Khú tiờu o giỏc Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng KT LUN 1.Tỏc dng ci thin lõm sng Sau 1 thỏng T NYHA/WHO t 2,87 0,57 1,33 0,55 (p=0,001) Sau 3 thỏng T NYHA/WHO: 2,87 0,57 1,11 0,49 (p=0,001) Sau 3 thỏng . cu Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng KT QU V BN LUN Thay i lõm sng trc v sau iu tr Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng 3.6 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Mt. cung lng tim Đánh giá hiệu quả điều trị Sildenafil trong tăng áp động mạch phổi nặng SILDENALFIL trong iu tr TAMP Sildenafil (VIAGRA) Trờn th gii 2005: Cụng nhn vai trũ ca sildenafil trong iu tr. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA SILDENAFIL TRONG TĂNG ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI NẶNG TS. Đỗ Quốc Hùng ThS.Bùi Thế Long Viện Tim mạch Việt nam T VN Tng ỏp lc ng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ của SILDENAFIL TRONG TĂNG áp lực ĐỘNG MẠCH PHỔI NẶNG, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ của SILDENAFIL TRONG TĂNG áp lực ĐỘNG MẠCH PHỔI NẶNG, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ điều TRỊ của SILDENAFIL TRONG TĂNG áp lực ĐỘNG MẠCH PHỔI NẶNG

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn