Vai trò của công tác xã hội trong công tác dồn điền đổi thửa tại huyện ba vì, thành phố hà nội

97 425 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2015, 11:18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ VĂN ĐÁNG VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TẠI HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Công tác xã hội HÀ NỘI – 2015 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ VĂN ĐÁNG VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TẠI HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Công tác xã hội Mã số: 60 90 01 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Mai Hồng HÀ NỘI – 2015 2 LỜI CẢM ƠN  t lun c s ng d i hc Khoa h- i hc Qui. c hri hc Khoa h- i hc Quc bing thy bt thi gian hc tp tng. c bi i li bi   c nht ti TS Nguyn Th Mai Ht nhiu thi gian ng dn t nghip. u Ti hc Khoa h h- i hc Qui hu kic tp c . Cup ca huyn n Hu kiu t Miu c gn lung c s nhi     c ca ca b       i nhng thit mong nhc s  n. ng c Hà Nội, tháng 3 năm 2015 H  LỜI CAM ĐOAN u thc s cc thi s ng dn khoa hc ca Tin s Nguyn Th Mai Hng.  liu, nhng kt lu       a t    trong bt c   m v u c H  MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU 1  1  4  6  7  7  8  8  8  10 NỘI DUNG CHÍNH 11 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 11  11 1.1.1 Các khái niệm công cụ 11 1.1.1.1 Vai trò 11 1.1.1.2 Công tác xã hội và vai trò của công tác xã hội 14 1.1.1.3 Công tác dồn điền đổi thửa 21 1.1.1.4 Truyền thông và kỹ năng của truyền thông. 23 1.1.2 Lý thuyết ứng dụng trong nghiên cứu 26 1.1.2.1 Lý thuyết vai trò xã hội 26 1.1.2.2 Lý thuyết nhận thức hành vi 28 1.1.2.3 Thuyết nhu cầu của Maslow 30  33 1.2.1 Thực trạng công tác dồn điền đổi thửa ở Việt Nam 33 1.2.2 Khái quát chung về huyện Ba Vì 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TẠI HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 40 2.1 Thc tri tha ti huy 40 2.1.1. Phương án dồn điền đổi thửa 40 2.1.1.1. Thành lập tiểu ban dồn điền đổi thửa 40 2.1.1.2. Nội dung phương án dồn điền đổi thửa 41 2.1.1.3 Phương pháp dồn điền đổi thửa tại huyện Ba Vì 41 2.1.2 Kết quả công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Ba Vì 44 2.1.3 Những tồn tại trong công tác dồn điền đổi thửa 52 2.1.4 Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Ba Vì 54   55 2.2.1 Vai trò vận động, kết nối nguồn lực 55 2.2.2 Vai trò tư vấn, tham vấn 57 2.2.3 Vai trò trợ giúp xây dựng và thực hiện kế hoạch cộng đồng. 60 2.2.4 Vai trò tuyên truyền, vận động chính sách 62 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TẠI HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 65  65   67 3.2.1 Kỹ năng truyền thông trong công tác dồn điền đổi thửa ở huyện Ba Vì 67 3.2.2 Xây dựng mô hình truyền thông nhằm nâng cao vai trò của công tác xã hội trong công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Ba Vì 70 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT    GD-   NTM  -TB&XH    DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ Ba H. Lasswell  Hng 2.1: nh th hin i tha : trong  bu, tha din, i tha. 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài                              .  ,  02-CTr/TU,     P                    68/KH- - , ,                    2   T                                                       [...]... của công tác xã hội trong công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Ba Vì Những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của công tác xã hội trong công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 6 Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Ba Vì được tổ chức thực hiện và có kết quả như thế nào? Huyện Ba Vì đã triển khai những chính sách gì nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác dồn. .. thuyết của công tác xã hội và những lý thuyết liên quan Nâng cao hiệu quả của kỹ năng truyền thông trong công tác dồn điền đổi thửa tại địa huyện Ba Vì 7 Nâng cao vai trò của công tác xã hội trong công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Ba Vì 5.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Ba Vì Những chương trình chính sách liên quan đến công tác dồn điền đổi thửa Vai trò của. .. tới vai trò của công tác xã hội trong đó nhấn mạnh tới vai trò của nhân viên công tác xã hội trong công tác dồn điền đổi thửa như vai trò vận động và kết nối nguồn lực, vai trò tư vấn, tham vấn, vai trò trợ giúp xây dựng kế hoạch cộng đồng Đặc biệt luận văn chú trọng tới vai trò tuyên truyền, vận động chính sách trong quá trình thực hiện công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. .. xã hội trong công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của công tác xã hội trong công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 10 NỘI DUNG CHÍNH CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Các khái niệm công cụ 1.1.1.1 Vai trò Vai trò là tập hợp hành vi hoặc các mô hình hành vi gắn với vị... cứu về sau, đánh giá hiệu quả công tác dồn điền đổi thửa nói chung Nghiên cứu sẽ góp phần làm sáng tỏ lý thuyết công tác xã hội và vai trò của công tác xã hội trong công tác dồn điền đổi thửa 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề tài giúp phát huy vai trò của công tác xã hội trong công tác dồn điền đổi thửa tại địa phương và có ý nghĩa to lớn với người dân Một khi vai trò 6 công tác xã hội được thực hiện và mang lại... đây Để làm rõ hơn được vai trò công tác xã hội tôi đã quyết định lựa chọn và thực hiện đề tài: Vai trò của công tác xã hội trong công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Ba Vì- thành phố Hà Nội 3 2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Hiện nay công tác dồn điền đổi thửa đã và đang diễn ra ở nhiều nơi Phần lớn đều áp dụng chuyển đổi từ ô thửa nhỏ sang ô thửa lớn để tích tụ ruộng đất, hình thành các trang trại chăn... viên công tác xã hội và vai trò của những người làm công tác dồn điền đổi thửa, đặc biệt là chính người dân, những người liên quan trực tiếp tới công tác này Trên thực tế vai trò của nhân viên công tác xã hội vẫn chưa được thể hiện rõ ở các địa phương mà chủ yếu ẩn dưới các tổ chức, các đoàn thể xã hội Với công tác dồn điền đổi thửa thì vai trò của CTXH chủ yếu là vai trò kết nối nguồn lực, vai trò. .. tôi lựa chọn những vai trò quan trọng và phù hợp của công tác xã hội liên quan đến công tác dồn điền đổi thửa 1.1.1.2 Công tác xã hội và vai trò của công tác xã hội Công tác xã hội: Trên thế giới, Công tác xã hội đã được khẳng định là một ngành khoa học độc lập có đối tượng nghiên cứu riêng, có hệ thống lý luận, phương pháp nghiên cứu riêng Tuy nhiên bấy lâu nay ở nước ta Công tác xã hội bị đánh đồng... điền đổi thửa? Vai trò của công tác xã hội trong công tác dồn điền đổi thửa được thể hiện trong thời gian qua như thế nào ở huyện Ba Vì? 7 Giả thuyết nghiên cứu Công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Ba Vì đã được thực hiện trong thời gian qua và mang lại những hiệu quả thiết thực, tuy nhiên công tác này đã gặp phải không ít khó khăn Huyện Ba vì đã triển khai nhiều chính sách nhằm nâng cao hiệu quả trong. .. của người dân Phương pháp ABCD là phương pháp dựa trên những nguồn lực sẵn có Vai trò của công tác xã hội Trong các khoa học xã hội nói chung và xã hội học nói riêng, có nhiều hướng tiếp cận khác nhau về lý thuyết vai trò Tùy từng lĩnh vực, vai trò sẽ được thể hiện khác nhau và trong công tác xã hội cũng vậy.Từ đối tượng của công tác xã hội và việc sử dụng các phương pháp của công tác xã hội Công tác . huyện Ba Vì 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TẠI HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 40 2.1 Thc tri. quả công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Ba Vì 44 2.1.3 Những tồn tại trong công tác dồn điền đổi thửa 52 2.1.4 Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác dồn điền đổi thửa tại huyện Ba Vì. QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ VĂN ĐÁNG VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TẠI HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của công tác xã hội trong công tác dồn điền đổi thửa tại huyện ba vì, thành phố hà nội , Vai trò của công tác xã hội trong công tác dồn điền đổi thửa tại huyện ba vì, thành phố hà nội , Vai trò của công tác xã hội trong công tác dồn điền đổi thửa tại huyện ba vì, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan