Thị trường xăng dầu ở việt nam và các nhân tố tác động đến sự phát triển

77 5,840 88
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2015, 00:41

MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ BẢNG BIỂU ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của chuyên đề Xăng dầu là sản phẩm có vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực sản xuất và đời sống xã hội. Trên phương diện kinh tế, giá trị của mọi sản phẩm hàng hoá dịch vụ ít nhiều đều chứa đựng giá trị của xăng dầu. Có thể nói: Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu xăng dầu ngày càng lớn và vai trò của xăng dầu ngày càng trở nên quan trọng. Thời gian qua, mặc dù trên thị trường xăng dầu thế giới có những biến động rất lớn, đặc biệt là giả cả diễn biến rất khó lường, nhưng thị trường xăng dầu trong nước vẫn ngày càng phát triển: Quy mô thị trường xăng dầu ngày càng tăng, đã có nhiều chủ thể tham gia kinh doanh trên thị trường và le lói yếu tố cạnh tranh, giá cả xăng dầu bị ảnh hưởng của thị trường nhưng có sự điều tiết của Nhà nước nên cơ bản ổn định, không có xáo trộn lớn, hệ thống phân phối xăng dầu trên thị trường Việt Nam không ngừng được mở rộng và phát triển. Tuy nhiên, hiện nay thị trường xăng dầu nước ta chưa vận hành đúng với cơ chế thị trường, yếu tố cạnh tranh trên thị trường hiện nay chưa thực sự được phát huy, thị trường xăng dầu cơ bản vẫn do Nhà nước độc quyền, Chính phủ vẫn trực tiếp kiểm soát toàn bộ hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu. Giá cả thị trường xăng dầu còn chịu sự chi phối quá lớn của các chính sách của Nhà nước làm cho kết quả kinh doanh không phản ánh đầy đủ và trung thực hoạt động kinh doanh xăng dầu. Thị trường xăng dầu Việt Nam suốt từ năm ra đời đến nay cơ bản phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, Xăng dầu sử dụng và tiêu dùng trong nước chủ yếu vẫn được nhập từ nước ngoài, đây là mặt hàng có tỷ trọng lớn trong những mặt hàng nhập khẩu ở nước ta. Cho đến nay, mặc dù ở nước ta đã có 11 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu và tham gia phân phối xăng dầu, nhưng Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Petrolimex luôn là doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường trong nước (chiếm khoảng 60% thị phần) và vị trí này có lẽ sẽ khó có sự thay đổi trong tương lai gần. Ngoài Tập đoàn xăng dầu Việt Nam thì các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu và kinh doanh xăng 1 dầu khác cũng đều là của Nhà nước, điều này cho thấy: Thị trường xăng dầu ở Việt Nam vẫn có độc quyền nhóm, tính chủ động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu còn nhiều hạn chế, hiệu quả kinh doanh chưa cao. Công tác quản lý Nhà nước đối với thị trường xăng dầu còn nhiều bất cập: Nhà nước quản lý thị trường xăng dầu còn lỏng lẻo, nhiều sơ hở, tình trạng buôn gian, bán lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu còn xảy ra ở rất nhiều nơi, hoạt động tạm nhập tái xuất còn lộn xộn và chưa được giải quyết. Đặc biệt, Nhà nước rất lúng túng trong việc điều hành và đối phó với sự biến động của giá xăng dầu trên thị trường. Trước tình hình đó Nhà nước phải đổi mới quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm đạt được mục tiêu: Ổn định thị trường, đồng thời tạo điều kiện để cho doanh nghiệp chủ động, phát triển. Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, luôn ở vị trí chiến lược lược trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam phải được coi là một trong những mục tiêu trọng tâm trong việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đất nước. Việc nghiên cứu các nhân tố tác động tới sự phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để từ đó đề xuất những giải pháp đưa thị trường xăng dầu Việt Nam hoạt động tự do, minh bạch và vận hành đúng theo quy luật thị trường. Trước đây đã có một số công trình nghiên cứu về thị trường xăng dầu và kinh doanh xăng dầu, đổi mới quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam hoặc tổ chức kinh doanh, tái xuất của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam tuy nhiên các công trình nghiên cứu trước đây còn nhiều khoảng trống, chưa có để tài hay công trình nào phân tích đánh giá toàn diện và trực tiếp nghiên cứu những nhân tố tác động đến sự phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam dẫn đến tôi lựa chọn đề tài: “Thị trường xăng dầu ở Việt Nam và các nhân tố tác động đến sự phát triển” làm chuyên đề nghiên cứu sinh. 2. Mục đích của nghiên cứu - Luận giải cơ sở lý luận và nhận diện các nhân tố tác động đến thị trường xăng dầu ở Việt Nam; - Phân tích và đánh giá sự tác động của các nhân tố tác động tới sự phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam trong những năm qua; 2 - Dự báo các nhân tố tác động đến sự vận động của thị trường xăng dầu Việt Nam đến năm 2020; - Đề xuất các quan điểm, giải pháp để tăng cường sự tác động của các nhân tố nhằm chuyển thị trường xăng dầu hiện nay vận hành theo đúng quy luật thị trường. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Những nhân tố cơ bản tác động tới sự vận động của thị trường xăng dầu Việt Nam đối với những sản phẩm xăng dầu chính (Xăng động cơ, Dầu Diesel, Dầu Mazut, Dầu hỏa) phục vụ cho nhu cầu giao thông vận tải (xe cơ giới, tàu thuyền), cho các hoạt động công nghiệp (lò đốt, nhà máy nhiệt điện…), hoặc nhu cầu tiêu dùng cá nhân (phương tiện đi lại, chạy máy phát điện gia đình, bơm nước, đun nấu…). Do đối tượng và phạm vi nghiên cứu của thị trường xăng dầu rất rộng, từ các khâu thuộc lĩnh vực thượng nguồn như: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác (cả ở trên bờ lẫn ngoài khơi), các khâu tồn trữ, chế biến (lọc, hóa dầu), vận chuyển đến lĩnh vực hạ nguồn như: Bảo quản, phân phối, tiêu thụ (nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ). Ở trong mỗi khâu này lại bao gồm rất nhiều công đoạn yêu cầu công nghệ, kỹ thuật, phương thức kinh doanh… khác nhau. Trong khuôn khổ nhất định, Chuyên đề chỉ đi sâu phân tích lĩnh vực hạ nguồn. 3.2. Phạm vi nghiên cứu: Các nhân tố tác động tới các yếu tố của thị trường xăng dầu ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay với các số liệu thứ cấp về thị trường xăng dầu Việt Nam và số liệu sơ cấp về các nhân tố tác động đến phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam hiện nay. 4. Phương pháp nghiên cứu dự kiến Tác giả dự kiến sử dụng phương pháp luận chung của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, sử dụng các phương pháp phổ biến nghiên cứu kinh tế như: Hệ thống hóa, khái quát hóa, tổng hợp, phân tích, so sánh, thống kê, phương pháp dự báo trên các lý thuyết về kinh tế học, phương pháp nghiên cứu tại bàn (Desk Stuty) và phương pháp nghiên cứu tại hiện trường (Field Study) 3 5. Kết cấu của chuyên đề Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, Chuyên đề được kết cấu làm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về thị trường xăng dầu và sự vận động của thị trường xăng dầu trong điều kiện của nền kinh tế Việt Nam Chương 2: Nghiên cứu những nhân tố tác động đến thị trường xăng dầu ở Việt Nam hiện nay Chương 3: Giải pháp phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam và tăng cường sự tác động của các nhân tố đến quá trình phát triển thị trường 4 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU VÀ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM 1.1. Vai trò và đặc điểm của thị trường xăng dầu đối với nền kinh tế Việt Nam 1.1.1. Vai trò của thị trường xăng dầu đối với nền kinh tế Việt Nam Xăng dầu là nguồn năng lượng chủ yếu, là mặt hàng chiến lược, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nó tham gia vào hầu hết các lĩnh vực: Hoạt động sản xuất, giao thông vận tải, thương mại, dịch vụ và đời sống xã hội. Để tạo ra một sản phẩm hàng hoá hay dịch vụ nào thì cũng cần đến một lượng xăng dầu nhất định, trong các ngành công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ chi phí xăng dầu là bộ phận chi phí quan trọng, ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm. Xăng dầu lại càng đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, những phương tiện máy móc như: Ôtô, tàu thuỷ, máy bay…phục vụ cho diễn tập và chiến đấu đều cần phải có xăng dầu để hoạt động. Thị trường xăng dầu ở Việt Nam đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế quốc dân và sinh hoạt của đời sống nhân dân. Ở nước ta, thị trường xăng dầu không chỉ có ý nghĩa đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn thực sự thúc đẩy sản xuất, góp phần ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát, tăng tích lũy cho Ngân sách Nhà nước. Thời gian qua, giá cả xăng dầu trên thế giới đã liên tục diễn biến rất phức tạp, Giá xăng dầu mang đầy màu sắc chính trị và rất nhạy cảm với tình hình chính trị - kinh tế - quân sự của thế giới và được biểu hiện qua cung - cầu. Giá cả biến động đã ảnh hưởng rất lớn dẫn đến nhiều nước rơi vào suy thoái và lạm phát. Cuộc khủng hoảng toàn cầu từ năm 2008 đã làm chấn động đến đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của các nước trên thế giới, kể một số nền kinh tế lớn như: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga… cũng bị đảo lộn, một trong những nguyên nhân chủ yếu là do sự biến động của giá dầu trên thế giới. Đứng trước khó khăn của nền kinh tế do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng, Chính phủ Việt Nam sử dụng rất nhiểu cơ chế, biện pháp trong đó đã can thiệp vào 5 cơ chế giá xăng dầu bằng rất nhiều hình thức khác nhau, sử dụng các công cụ như: Thuế, phí, quỹ hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu…để điều tiết cơ chế giá nhằm ổn định giá bán xăng dầu trong nước, giảm thiểu ảnh hưởng của biến động giá tới nền kinh tế quốc dân. 1.1.2. Đặc điểm của thị trường xăng dầu Thị trường xăng dầu ở Việt Nam được điều tiết bởi cơ chế quản lý của Nhà nước, Nhà nước can thiệp rất sâu vào thị trường. 1.1.2.1. Nhà nước can thiệp vào thị trường xăng dầu bằng chính sách giá Mặc dù Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để từng bước mở rộng quyền chủ động điều chỉnh giá cho các doanh nghiệp nhưng các doanh nghiệp không thực sự được quyết định giá bán xăng dầu.  Nguyên tắc quản lý giá bán xăng dầu Điều 27, Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ quy định nguyên tắc quản lý giá bán xăng dầu a- Giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước; b- Thương nhân đầu mối được quyền quyết định giá bán buôn; việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu được thực hiện theo nguyên tắc, trình tự quy định tại Điều này; có trách nhiệm tham gia bình ổn giá theo quy định của pháp luật hiện hành và được bù đắp lại những chi phí hợp lý khi tham gia bình ổn giá; c- Thời gian giữa hai (02) lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là mười (10) ngày dương lịch đối với trường hợp tăng giá, tối đa là mười (10) ngày dương lịch đối với trường hợp giảm giá; khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, thương nhân đầu mối đồng thời phải gửi quyết định giá và phương án giá của mình đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; d- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khi nhận được quyết định giá và phương án giá của thương nhân đầu mối, có trách nhiệm giám sát để bảo đảm việc điều chỉnh giá của thương nhân đầu mối thực hiện đúng quy định của pháp luật. 6 1.1.2.2. Nhà nước can thiệp vào thị trường xăng dầu bằng chính sách thuế Nhà nước hiện đang áp dụng thu nhiều loại thuế đối với những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu: - Thuế nhập khẩu; - Thuế tiêu thụ đặc biệt; - Thuế giá trị gia tăng; - Phí xăng dầu; - Các loại thuế, phí và các khoản trích nộp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. Nhà nước đang áp dụng phương pháp đánh thuế nhập khẩu theo % của giá CIF, khi giá xăng dầu thế giới tăng cao thì thuế nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt cũng tăng theo (hai loại thuế này chiếm tỷ trọng chủ yếu trong các loại thuế xăng dầu), Ngân sách Nhà nước do đó cũng tăng, Nhà nước thì có lợi vì thu được nhiều thuế, nhưng các doanh nghiệp thì rất khó khăn vì khi giá bán lẻ của Nhà nước quy định không tăng kịp với xu hướng tăng của giá quốc tế, dẫn đến tình trạng kinh doanh không có hiệu quả ở các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Trái lại: Khi giá nhập giảm thì thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt cũng giảm theo. Ngân sách Nhà nước lại bị giảm đáng kể. Để bù đắp sự thiếu hụt Ngân sách thì Nhà nước lại tăng thuế để đảm bảo nguồn thu. Song khi tăng thuế thì lại kéo theo rất bất lợi cho nền kinh tế - xã hội. 1.1.2.3. Nhà nước can thiệp vào thị trường xăng dầu bằng cách bù lỗ cho các doanh nghiệp Để ổn định thị trường, Nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối phải thực hiện nghĩa vụ nhập khẩu xăng dầu kể cả những thời điểm giá xăng dầu thế giới có những biến động lớn. Các doanh nghiệp đồng thời phải đảm bảo có đủ nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của xã hội nhưng chỉ được điều chỉnh giá trong phạm vi cho phép để ổn định kinh tế vĩ mô. Các doanh nghiệp lớn như: Petrolimex, PVOIL, PETEC…phải thực hiện nhập khẩu đúng tiến độ, bán đúng giá 7 mà còn phải thực hiện nhiệm vụ chính trị là đảm bảo có nguồn xăng dầu bán theo giá quy định tại các vùng núi, hải đảo xa xôi dẫn đến việc các doanh nghiệp bị lỗ lớn trong nhiều thời điểm. Để khắc phục tình trạng này những năm qua, Nhà nước đã bù lỗ khoản tiền rất lớn cho doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu. 1.1.2.4. Nhà nước chỉ cho phép các doanh nghiệp có đủ điều kiện mới được kinh doanh xăng dầu - Xăng dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, theo quy định tại Nghị định số Số: 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ thì các Thương nhân có đủ các điều kiện quy định dưới đây được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu: + Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh xăng dầu; + Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam, bảo đảm tiếp nhận được tầu chở xăng dầu nhập khẩu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu 7.000 tấn (bảy ngàn tấn), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê dài hạn từ 05 (năm) năm trở lên; + Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu 15.000 m 3 (mười lăm ngàn mét khối) để trực tiếp nhận xăng dầu từ tầu chở dầu và phương tiện vận tải xăng dầu khác, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng dài hạn từ 05 (năm) năm trở lên; + Có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng dài hạn từ 05 (năm) năm trở lên để bảo đảm cung ứng xăng dầu cho hệ thống phân phối của mình; + Có hệ thống phân phối xăng dầu của mình: Tối thiểu 10 (mười) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu và hệ thống đại lý tối thiểu 40 (bốn mươi) đại lý bán lẻ xăng dầu; - Những tổ chức, cá nhân cần phải có những điều kiện cơ bản sau đây mới được tham gia kinh doanh xăng dầu trong nước: + Chủ thể kinh doanh là tổ chức, tập thể hay cá nhân có đăng ký kinh doanh, 8 [...]... CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 28 2.1 Các nhân tố tác động đến thị trường xăng dầu ở Việt Nam 2.1.1 Những nhân tố vĩ mô tác động đến thị trường xăng dầu - Nhân tố kinh tế Nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của toàn xã hội phụ thuộc rất lớn vào khả năng kinh tế của đất nước, kinh tế tăng trưởng thì nhu cầu tiêu thụ xăng dầu cũng tăng theo Đồng thời khả năng tiêu dùng xăng dầu. .. thị trường, nội dung phát triển thị trường xăng dầu gồm: - Phát triển theo chiều rộng: Là việc mở rộng thị trường tiêu thụ xăng dầu theo phạm vi địa lý, tăng quy mô sản xuất kinh doanh, mở mang mặt hàng, tăng số lượng khách hàng Để phát triển thị trường theo hướng này thì các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu phải mở rộng tiêu thụ xăng dầu bằng cách: + Phát triển thị trường nhập khẩu xăng dầu, ... chiếm lĩnh thị trường và mở rộng khách hàng - đây chính là quy luật của sự vận động phát triển Sự xuất hiện nhiều tổ chức kinh doanh xăng dầu đã hạn chế bớt sự độc quyền của tổ chức kinh doanh xăng dầu duy nhất là Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và có tác dụng lớn là đưa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hoạt động theo quy tắc của thị trường Từ khi nước ta mở cửa thị trường theo quy định của các tổ chức... cầu tiêu thụ xăng, dầu của Việt Nam chủ yếu tập trung ở khu vực: Giao thông vận tải, Công nghiệp, Thương mại và dịch vụ, Nông nghiệp… Nhu cầu tiêu dùng xăng dầu đa dạng của các hộ tiêu thụ sẽ được đáp ứng đầy đủ, thị trường xăng dầu tới đây phát triển theo quy luật của thị trường - Giá cả: Thị trường xăng dầu Việt Nam đã từng bước hòa nhập với thị trường xăng dầu của thế giới Giá cả xăng dầu dần phải... của thị trường xăng dầu trong môi trường vĩ mô 2.1.2 Những nhân tố vi mô tác động đến thị trường xăng dầu - Nhân tố Khách hàng Khách hàng là thị trường của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, mỗi biến đổi về nhu cầu của khách hàng đều buộc doanh nghiệp phải xem xét các quyết định kinh doanh của mình Mỗi doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam có thể có 31 5 loại khách hàng và tạo nên 5 loại thị trường: ... phân phối xăng dầu trên thị trường Việt Nam không ngừng được mở rộng và phát triển - Cơ sở vật chất để phục vụ cho sự phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam được đầu tư mới và ngày càng hiện đại hơn - Quy mô của các Doanh nghiệp rất lớn cả về cơ sở vật chất kỹ thuật, số vốn, 34 lực lượng lao động, kinh doanh được mở rộng cả về bề rộng cũng như chiều sâu - Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã sớm... phí tối ưu để lưu thông hàng hóa Xét trên góc độ của người tiêu dùng, cạnh tranh làm cho người tiêu dùng được quyền lựa chọn các mặt hàng xăng dầu tốt nhất, tại địa điểm mong muốn nhất với giá cả hợp lý 1.3 Những nội dung cơ bản về phát triển thị trường xăng dầu, động thái phát triển thị trường xăng dầu 1.3.1 Những nội dung cơ bản về phát triển thị trường xăng dầu Có thể quan niệm: Phát triển thị trường. .. dưới sự điều hành của Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp Từ thực tế trên, muốn Doanh nghiệp hướng tới mục tiêu chung thì phải phá bỏ được các rào cản, tạo được sự đồng thuận cao giữa các bộ phận 2.2 Đánh giá sự tác động của các nhân tố đến thị trường xăng dầu ở Việt Nam những năm qua 2.2.1 Những tác động tích cực Trong những năm qua, các nhân tố đã có những tác động tích cực trên nhiều phương diện đến thị trường. .. trường xăng dầu ở Việt Nam khi bước vào họat động kinh doanh trong xu thế cạnh tranh thực sự - Cạnh tranh: Những năm trước đây, trên thị trường xăng dầu ở Việt Nam chỉ có duy nhất một đơn vị hoạt động kinh doanh xăng dầu là Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, nhưng gần đây ngoài Petrolimex đã xuất hiện một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu khác, các doanh nghiệp này có định hướng phát triển và có... 1.2 Các yếu tố cơ bản của thị trường xăng dầu 11 - Cung xăng dầu Cung xăng dầu là số lượng xăng dầu mà các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu có khả năng bán và sẵn sàng bán ra ở các mức giá khác nhau Nguồn cung xăng dầu vận động theo xu hướng tỷ lệ thuận với giá cả, giá cao thì cung tăng, giá thấp thì cung giảm Ngoài tác động của giá cả, cung xăng dầu còn chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố như: . và trực tiếp nghiên cứu những nhân tố tác động đến sự phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam dẫn đến tôi lựa chọn đề tài: Thị trường xăng dầu ở Việt Nam và các nhân tố tác động đến sự phát. sự tác động của các nhân tố tác động tới sự phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam trong những năm qua; 2 - Dự báo các nhân tố tác động đến sự vận động của thị trường xăng dầu Việt Nam đến. pháp phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam và tăng cường sự tác động của các nhân tố đến quá trình phát triển thị trường 4 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU VÀ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Thị trường xăng dầu ở việt nam và các nhân tố tác động đến sự phát triển, Thị trường xăng dầu ở việt nam và các nhân tố tác động đến sự phát triển, Thị trường xăng dầu ở việt nam và các nhân tố tác động đến sự phát triển

Từ khóa liên quan