cấu trúc tổ chức hoạt động của ngân hàng nhà nước việt nam và cục dự trữ liên bang hoa kỳ

27 471 3
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2015, 03:06

Trang 1 /27 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- LUẬT    TÊN ĐỀ TÀI: CẤU TRÚC, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VÀ CỤC DỮ TRỮ LIÊN BANG HOA KỲ(FED). GVHD: Nhóm sinh viên thực hiện đề tài: k12401_nhóm 2. Lê Tuấn Anh K124010002 Đỗ Thị Bình K124010005 Lê Thị Quỳnh Chi K124010010 Nguyễn Thị Kim Hiếu K124010029 Nguyễn Hữu Hiệp K124012205  TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2014 Trang 2 /27 Mục lục Trang 3 /27 u Như ta đã biết, thế kỷ 20, mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử hình thành ngân hàng trung ương. Năm 1920, Hội nghị Tài chính và Tiền tệ quốc tế lần đầu tiên được tổ chức ở Brussels, nhấn mạnh rằng những quốc nào chưa có một ngân hàng trung ương giống ngân hàng Anh và BDF thì nên sớm có một ngân hàng như thế, vì một ngân hàng trung ương không những thực hiện tốt nhiệm vụ quản lí dự trữ quốc gia, cung ứng và điều tiết tiền tệ, mà còn tạo nhiều thuận lợi trong quan hệ quốc tế về thương mại, hợp tác kinh tế. Ngày nay, tất cả các quốc gia trên thế giới đều có một ngân hàng trung ương. Phương thức tổ chức và hoạt động của mỗi ngân hàng trung ương có thể khác nhau khi so sánh ngân hàng trung ương này với ngân hàng trung ương khác do đặc điểm tổ chức và mức độ phát triển của mỗi nền kinh tế ở mỗi quốc gia. Trong từng giai đoạn phát triển của mình, nền kinh tế thường đòi hỏi cơ cấu tổ chức và hoạt động thích hợp của các thiết chế có liên quan để phục vụ cho nó như ngân hàng trung ương, tổ chức chính quyền và các quy luật kinh tế. Đây là nguyên nhân giải thích vì sao có những ngân hàng trung ương rất nhỏ với phạm vi hoạt động thu hẹp và đơn giản, nhưng cũng có những ngân hàng trung ương đầy quyền lực với những hoạt động quản lí tinh vi, phức tạp, phạm vi ảnh hưởng và công việc lan tỏa ra toàn thế giới như Ngân hàng trung ương Mỹ, Ngân hàng trung ương Anh, Ngân hàng trung ương Nhật Bản…, đến nỗi mà hoạt động của ngân hàng trung ương ở các nước nói trên đã từng được giải thích như là nghệ thuật ngân hàng trung ương, và chẳng ai nghi ngờ gì khi cho nhận định các ngân hàng ở các nước phát triển trên phát triển hơn các ngân hàng ở các nước có nền kinh tế chậm phát triển như Việt Nam, Lào, Camphuchia…Tuy nhiên, hầu như tất cả các ngân hàng trung ương đều giống nhau một số nguyên tắc tổ chức hoạt động của ngân hàng trung ương, giúp Chính phủ điều hành nền kinh tế thông qua các định chế tài chính, các chính sách tiền tệ và lãi suất. Người ta nhận định rằng FED là mô hình và bài học tham khảo tốt cho NHTW Việt Nam ( tức ngân hàng nhà nước Việt Nam), vậy tại sao FED lại là bài học tốt nhất, chúng ta hãy cùng thông qua bài tiểu luận để tìm hiểu cấu trúc, tổ chức, hoạt động của ngân hàng nhà nước Việt Nam và FED Hoa Kỳ (FED). Trang 4 /27 CHƯƠNG 1: Cấu trúc, tổ chức, hoạt động của Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN). 1.1. Lịch sử: Trong thời kì Đông Dương thuộc Pháp, chính quyền thực dân Pháp đã quản lí và phát hành tiền thông quan Ngân hàng Đông Dương, trong thời kì này đóng vai trò là ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại trên khu vực Đông Dương thuộc Pháp. Sau cách mạng tháng 8, chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã từng bước xây dựng nền tài chính tiền tệ độc lập. Ngày 6 tháng 5 năm 1951, chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam với các nhiệm vụ phát hành giấy bạc, quản lí kho bạc, thực hiện chính sách tín dụng để phát triển sản xuất, phối hợp mậu dịch để quản lí tiền tệ và đấu tranh tiền tệ với thực dân Pháp. Ngày 21 tháng 1 năm 1960, đã đổi tên thành Ngân hàng nhà nước Việt Nam 1.2. Vị trí: Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng nhà nước là pháp nhân, có vốn pháp định thuộc sơ hữu nhà nước, có trụ sở chính tại thủ đô Hà Nội. NHNN có các chức năng sau đây: thực hiện chức năng quản lí Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, phát hành tiền, cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các tổ chức tín dụng và làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. 1.3. Tổ chức: Ngân hàng nhà nước được tổ chức thành hệ thống tập trung, thống nhất, gồm bộ máy điều hành và các đơn vị hoạt động nghiệp vụ tại trụ sở chính, chi nhánh của các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, tại các văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước. Cơ cấu tổ chức của NHNN do Chính phủ qui định. Trang 5 /27 Cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc NHNN do Thống đốc NHNN quy định, trừ qui định tại khoản 2 Điều 49 Luật NHNN. Thống đốc NHNN quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện, các ban, hội đồng tư vấn về các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của NHNN; quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động theo thẩm quyền các đơn vị trực thuộc NHNN hoạt động trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng, nghiên cứu thông tin, lí luận khoa học ngân hàng, cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động kho quỹ, dịch vụ công nghệ tin học ngân hàng và thanh toán, dịch vụ thông tin tín dụng Thống đốc NHNN là người chịu trách nhiệm lãnh đạo và điều hành NHNN. Giúp việc cho Thống đốc NHNN có các Phó Thống đốc và các giám đốc chi nhánh NHNN các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. 1.4. Cấu trúc: Về cơ cấu tổ chức, theo Nghị định 156/2013/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước có 27 đơn vị trực thuộc, trong đó 20 đơn vị giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng Ngân hàng trung ương, 7 đơn vị là tổ chức sự nghiệp. Trang 6 /27 Hình 1: Sơ đồ tổ chức NHNNVN.(Nguồn: NHNNVN). Trên cơ sở Nghị định 156/2013/NĐ-CP, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, như sau: Vụ Chính sách tiền tệ: Tham mưu, giúp Thống đốc xây dựng chính sách tiền tệ Quốc gia và sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ theo quy định của pháp luật. Vụ Quản lý ngoại hối: Tham mưu, giúp Thống đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về ngoại hối và hoạt động ngoại hối theo quy định của pháp luật. Vụ Thanh toán: Tham mưu, giúp Thống đốc thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực thanh toán trong nền kinh tế quốc dân theo quy định của pháp luật. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế: Tham mưu, giúp Thống đốc thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực tín dụng ngân hàng và điều hành thị trường tiền tệ theo quy định của pháp luật. Vụ Dự báo thống kê tiền tệ: Tham mưu, giúp Thống đốc thực hiện công tác dự báo, thống kê tiền tệ theo quy định của pháp luật. Trang 7 /27 Vụ Hợp tác quốc tế: Tham mưu, giúp Thống đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hợp tác và hội nhập quốc tế thuộc phạm vi quản lý của NHNN theo quy định của pháp luật. Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính: Tham mưu, giúp Thống đốc trong hoạt động, phân tích, đánh giá, thực thi chính sách an toàn vĩ mô của hệ thống tài chính và biện pháp phòng ngừa rủi ro của hệ thống tài chính. Vụ Kiểm toán nội bộ: Tham mưu, giúp Thống đốc thực hiện kiểm toán nội bộ hoạt động của các đơn vị thuộc NHNN. Vụ Pháp chế: Tham mưu, giúp Thống đốc thực hiện quản lý Nhà nước bằng pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong ngành ngân hàng. Vụ Tài chính - Kế toán: Tham mưu, giúp Thống đốc thực hiện công tác tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản của NHNN và quản lý Nhà nước về kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản của ngành Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Vụ Tổ chức cán bộ: Tham mưu, giúp Thống đốc, ban cán sự Đảng NHNN thực hiện công tác tổ chức, biên chế, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; chế độ tiền lương và các chế độ khác thuộc phạm vi quản lý của NHNN theo quy định của pháp luật. Vụ Thi đua khen thưởng: Tham mưu, giúp Thống đốc quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Văn phòng: Tham mưu, giúp Thống đốc chỉ đạo và điều hành hoạt động ngân hàng; thực hiện công tác cải cách hành chính của NHNN; quản lý hoạt động thông tin, tuyên truyền, báo chí, văn thư, lưu trữ của ngành Ngân hàng theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác hành chính, lễ tân, văn thư, lưu trữ tại trụ sở chính NHNN. Cục Công nghệ tin học: Tham mưu, giúp Thống đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực công nghệ tin học trong phạm vi toàn ngành Ngân hàng. Trang 8 /27 Cục Phát hành và kho quỹ: Tham mưu, giúp Thống đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và chức năng Ngân hàng Trung ương về lĩnh vực phát hành và kho quỹ theo quy định của pháp luật. Cục Quản trị: Giúp Thống đốc quản lý tài sản, tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật, hậu cần, bảo vệ, an ninh trật tự, an toàn cơ quan, chăm lo đời sống, sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc trụ sở chính NHNN. Sở Giao dịch: Tham mưu, giúp Thống đốc thực hiện các nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: Cơ quan trực thuộc NHNN thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giám sát chuyên ngành về ngân hàng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của NHNN; Tham mưu, giúp Thống đốc quản lý Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính quy mô nhỏ, hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác; thực hiện phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật. NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Là các đơn vị phụ thuộc của NHNN, chịu sự điều hành và lãnh đạo tập trung, thống nhất của Thống đốc NHNN; có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn và thực hiện một số nghiệp vụ Ngân hàng trung ương theo ủy quyền của Thống đốc. Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh: Đơn vị phụ thuộc của NHNN, thực hiện nhiệm vụ đại diện theo sự ủy quyền của Thống đốc NHNN. Viện Chiến lược ngân hàng: Đơn vị sự nghiệp Nhà nước trực thuộc NHNN, có chức năng nghiên cứu và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Ngân hàng; tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ngân hàng phục vụ cho yêu cầy quản lý Nhà nước của NHNN về tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trang 9 /27 Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam: Tổ chức sự nghiệp Nhà nước thuộc NHNN, có chức năng thu nhận, xử lý, lưu trữ, phân tích, dự báo thông tin tín dụng phục vụ cho yêu cấu quản lý Nhà nước của NHNN; thực hiện các dịch vụ thông tin ngân hàng theo quy định của NHNN và của pháp luật. Thời báo ngân hàng: Đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc NHNN; là cơ quan ngôn luận, diễn đàn xã hội và là công cụ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của ngành Ngân hàng theo quy định của NHNN và của pháp luật. Tạp chí ngân hàng: Đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc NHNN; là cơ quan ngôn luận và diễn đàn về lý luận, nghiệp vụ, khoa học và công nghệ ngân hàng; có chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, hoạt động ngân hàng và những thành tựu về khoa học, công nghệ của ngành Ngân hàng và lĩnh vực liên quan theo quy định của NHNN và của pháp luật. Trường bồi dưỡng cán bộ ngân hàng: Đơn vị sự nghiệp có thu thuộc cơ cấu tổ chức của NHNN, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngân hàng phục vụ yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của NHNN và của ngành ngân hàng theo quy hoạch, kế hoạch đã được Thống đốc phê duyệt. Trường Đại học ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh: Đào tạo học sinh, sinh viên, học viên nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác ở trong nước và trên thế giới. Học viện Ngân hàng: Đào tạo cán bộ ở bậc giáo dục chuyên nghiệp, bậc đại học và trên đại học về lĩnh vực tiền tệ - tín dụng - ngân hàng và một số ngành, chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ và công nghệ ngân hàng; tổ chức NCKH và công nghệ về ngân hàng; thực hiện hợp tác về đào tạo và NCKH ngân hàng với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định chung của Nhà nước. Trang 10 /27 1.5. Hoạt động của NHNN. NHNN có các hoạt động sau: • Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. • Phát hành tiền giấy và tiền kim loại. • Hoạt động tín dụng. • Mở tài khoản. • Hoạt động thanh toán và gây quỹ. • Quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối. • Hoạt động thông tin 1.5.1. Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia: Một là, chủ trì xây dựng dự án chính sách tiền tệ quốc gia và hàng năm trình chính phủ kế hoạch cung ứng lượng tiền tệ bổ sung cho lưu thông. Hai là, điều hành các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, thực hiện việc đưa tiền ra lưu thông, rút tiền từ lưu thông về theo tín hiệu của thị trường trong phạm vi lượng tiền cung ứng đã được chính phủ phê duyệt. Ba là, báo cáo chính phủ và quốc hội kết quả thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. 1.5.2. Phát hành tiền giấy và tiền kim loại. NHNN là cơ quan duy nhất được phép phát hành tiền của nước Việt Nam bao gồm tiền giấy và tiền kim loại. Hoạt động phát hành tiền của NHNN bao gồm: Một là, xác định số lượng, cơ cấu tiền giấy và tiền kim loại đủ cung ứng cho nhu cầu của nền kinh tế. Hai là, quản lý dự trữ phát hành the quy định của chính phủ. Ba là, in, đúc, bảo quản, vận chuyển, phát hành và tiêu hủy tiền. Bốn là, Xử lý tiền rách nát, hư hỏng, thu hồi thay thế tiền. [...]... công và bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế quốc gia Trang 25 /27 Kết luận Qua quá trình tìm hiểu đề tài, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hoạt động và tổ chức của ngân hàng nhà nước Việt Nam và hệ thống dự trữ liên bang Hoa Kỳ , các mục tiêu đề ra và giải pháp áp dụng trong hoạt động và tổ chức của ngân hàng nhà nước Việt Nam và hệ thống dự trữ liên bang Hoa Kỳ Từ nhận định và hoạt động. .. bao gồm 7 thành viên của Hội đồng thống đốc, chủ tịch của ngân hàng Dự trữ Liên Bang New York và các chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên Bang khác thường xuyên tiến hành tiến hành việc chỉ đạo các nghiệp vụ thị trường tự do 2.3.3 Các Ngân hàng của FED FED bao gồm 12 ngân hàng và 25 chi nhánh ở khắp nước Mỹ nên nó là một hệ thống ngân hàng trung ương tư nhân Mỗi ngân hàng dự trữ Liên bang đại diện cho một... /27 ngân sách hoạt động do Chính phủ xét duyệt Được sử dụng các khoản thu để trang trải chi phí hoạt động, chênh lệch chi thu sau khi trích quỹ được gộp vào ngân sách nhà nước kỳ và không được tái cử, ngân sách hoạt động độc lập Doanh thu đến từ tiền lãi của các tài sản nắm giữ Các ngân hàng thành viên Ngân hàng nhà nước Việt 12 ngân hàng địa phương và Nam và các chi nhánh tỉnh 25 chi nhánh khắp nước. .. Kho bạc Nhà nước và cho các ngân hàng nước ngoài, các tổ chức tiền tệ, tín dụng và ngân hàng quốc tế 1.5.5 Hoạt động thanh toán và gây quỹ NHNN tổ chức hệ thống thanh toán liên ngân hàng và cung cấp các dịch vụ thanh toán, thực hiện đầy đủ và kịp thời các giao dịch thanh toán theo yêu cầu của chủ tài khoản, ký kết và thực hiện các thỏa thuận về thanh toán với ngân hàng nước ngoài, với các tổ chức tiền... Chicago…Trong đó, Ngân hàng dự trữ Liên bang San Francisco có vùng hoạt động lớn nhất, nhưng Ngân hàng dự trữ Liên bang New York lại là ngân hàng có hiệu quả hoạt động lớn nhất, đảm nhiệm 25% toàn bộ hoạt động điều tiết của FED Mỗi ngân hàng có một ban giám đốc gồm 9 người: 6 người do hội đồng cổ đông bầu ra, 3 người còn lại do Hội đồng thống đốc của FED, luôn năm quyền tổng giám đốc và phó tổng giám đốc... hàng của các ngân hàng, ngân hàng của nhà nước hay chính phủ, cỗ máy “in tiền”… Đạo luật Dự trữ Liên bang đã giúp FED ra đời năm 1913 ngay trước Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và sau nhiều biến động kinh tế - tài chính trong nhiều thập niên trước đó Hoa Kỳ khi đó đã có Đạo luật về Ngân hàng, quy định chặt chẽ các hoạt động và mối tương quan giữa các ngân hàng thương mại FED đi vào hoạt động. .. trương của Chính phủ Hoa Kỳ là giúp điều hành và tài trợ cho các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ và các đồng minh Hoa Kỳ là một nước còn non trẻ, với lịch sử lập quốc bắt đầu từ cuộc di dân từ Anh quốc và châu Âu nên FED đã học được rất nhiều bài học kinh nghiệm về cơ cấu và hoạt động của các ngân hàng Anh quốc và châu Âu 2.2 Vị trí: FED là tổ chức độc lập với Chính phủ và Quốc hội Mỹ Trụ sở chính của FED... thì các Ngân hàng dự trữ Liên bang khu vực không phải là công cụ của chính quyền liên bang, chúng là các ngân hàng độc lập, sở hữu tư nhân, hoạt động theo luật pháp ở địa phương 2.3.4 Các ngân hàng thành viên (có cổ phần tại các chi nhánh) Tất cả ngân hàng thương mai của chính quyền đều được luật yêu cầu phải thuộc hệ thống này Hệ thống của ngân hàng thành viên chỉ chiếm 49% tổng số các ngân hàng trung... NHNN tổ chức thu nhập, phân tích và dự báo, công bố thông tin trong và ngoài nước kinh tế, tài chính, tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhằm phục vụ việc xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia Trang 13 /27 CHƯƠNG 2: Cấu trúc, tổ chức, hoạt động của FED Mỹ ( Federal Reserve System – Fed) 2.1 Lịch sử: FED ( Federal Reserve System – Fed) cũng như các NHTW trên thế giới thường được coi là ngân hàng. .. bảo tỷ lệ dự trữ Trang 19 /27 Trong thực tế, khi tỉ lệ dự trữ bắt buộc thay đổi ảnh hưởng tất cả đến ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng, nên FED ít khi sử dụng công cụ này Trong hoạt động, các ngân hàng trung gian thường duy trì một lượng rất nhỏ dự trữ bắt buộc, nên khi có một sự tăng nhỏ trong tỉ lệ phân trăm, dự trữ bắt buộc có thể làm cho nhiều ngân hàng rơi vào khủng hoảng dự trữ Do đó, . MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- LUẬT    TÊN ĐỀ TÀI: CẤU TRÚC, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VÀ CỤC DỮ TRỮ LIÊN BANG HOA KỲ(FED). GVHD: Nhóm sinh viên thực hiện đề tài: k12401_nhóm. NHTW Việt Nam ( tức ngân hàng nhà nước Việt Nam) , vậy tại sao FED lại là bài học tốt nhất, chúng ta hãy cùng thông qua bài tiểu luận để tìm hiểu cấu trúc, tổ chức, hoạt động của ngân hàng nhà nước. tổ chức, hoạt động của ngân hàng nhà nước Việt Nam và FED Hoa Kỳ (FED). Trang 4 /27 CHƯƠNG 1: Cấu trúc, tổ chức, hoạt động của Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN). 1.1. Lịch sử: Trong thời kì Đông
- Xem thêm -

Xem thêm: cấu trúc tổ chức hoạt động của ngân hàng nhà nước việt nam và cục dự trữ liên bang hoa kỳ, cấu trúc tổ chức hoạt động của ngân hàng nhà nước việt nam và cục dự trữ liên bang hoa kỳ, cấu trúc tổ chức hoạt động của ngân hàng nhà nước việt nam và cục dự trữ liên bang hoa kỳ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn