Các giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay của Ngân hàng công thương tỉnh Hà Tây

32 377 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2013, 16:11

Cho vay là một hình thức cấp tín dụng theo đó TCTD giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Danh mục các từ viết tắt CBTD Cán bộ tín dụng CIC Trung tâm thông tin tín dụng NHCT Ngân hàng công thương NHCT HT Ngân hàng công thương Tây NHCT VN Ngân hàng công thương Việt Nam NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng SV: Nguyễn Thị Hằng Lớp Kinh tế & Quản lý công 46 Chuyên đề thực tâp tốt nghiệp 2 Khoa Khoa học quản lý Danh mục bảng biểu, sơ đồ Trang Sơ đồ 2.1 –Sơ đồ cơ cấu tổ chức NHCT HT 29 Đồ thị 2.1 - Tổng vốn huy động của ngân hàng qua các năm 33 Đồ th ị 2.2 – Doanh số cho vay của Ngân hàng qua các năm .35 Bảng 2.1 – Tình hình huy động vốn tại NHCT HT từ 2005 đến 2007 32 Bảng 2.2 - Doanh số cho vay qua các năm .34 Bảng 2.3 - Dư nợ cho vay của ngân hàng qua các năm .37 Bảng 2.4 – Hoạt động thanh toán quốc tế 38 Bảng 2.5 – Cho vay theo hình thức đảm bảo 50 Bảng 2.6 – Doanh số thu nợ của ngân hàng qua các năm .52 Bảng 2.7 - Nợ quá hạn của Ngân hàng qua các năm 53 GVHD: PGS,TS Đoàn Thị Thu Lớp Kinh tế & Quản lý công 46 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong nền kinh tế thị trường hệ thống ngân hàng được ví như hệ thần kinh của cả nền kinh tế, hệ thống ngân hàng quốc gia hoạt động thông suốt lành mạnh và hiệu quả là tiền đề để các nguồn lực tài chính luân chuyển, phân bổ và sử dụng hiệu quả, kích thích tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. Tuy nhiên trong kinh tế thị trường, rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là không thể tránh khỏi, đặc biệt là rủi ro trong kinh doanh ngân hàng có phản ứng dây chuyền, lây lan và ngày càng có biểu hiện phức tạp, mà rủi ro trong hoạt động cho vay là lớn nhất, khi ngân hàng rơi vào trạng thái tài chính khó khăn nghiêm trọng thì nguyên nhân thường phát sinh từ hoạt động cho vay của ngân hàng nhưng hoạt động cho vay cũng là hoạt động đem lại nhiều lợi nhuận nhất. Đồng thời hiện nay, nợ quá hạn của NHCT HT còn cao và việc kiểm soát hoạt động cho vay của ngân hàng còn nhiều mặt tồn tại. Nhằm góp phần khắc phục những tồn tại đó đồng thời giảm thiểu rủi ro và tối đa hoá lợi nhuận dự kiến của hoạt động cho vay của NHCT HT nên tác giả đã chon đề tài “Các giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay của Ngân hàng công thương tỉnh Tây”. 2. Mục tiêu nghiên cứu − Nghiên cứu những vấn đề lý luận về cho vaykiểm soát hoạt động cho vay của NHTM, − Phân tích, đánh giá thực trạng cho vaykiểm soát hoạt động cho vay tại NHCT HT, − Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay đối với NHCT HT. SV: Nguyễn Thị Hằng Lớp Kinh tế & Quản lý công 46 Chuyên đề thực tâp tốt nghiệp 4 Khoa Khoa học quản lý 3. Kết cấu chuyên đề Để đạt được những mục tiêu nghiên cứu trên, chuyên để có kết cấu như sau: Chương 1 -Tổng quan về hoạt động cho vaykiểm soát hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại Chương 2 Thực trạng kiểm soát hoạt động cho vay tại Ngân hàng công thương tỉnh Tây Chương 3 Các giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay tại Ngân hàng công thương tỉnh Tây GVHD: PGS,TS Đoàn Thị Thu Lớp Kinh tế & Quản lý công 46 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương 1 Tổng quan về hoạt động cho vaykiểm soát hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 1.1. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 1.1.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động cho vay Với vai trò là một trung gian tài chính, các NHTM hiện nay ngày càng thực hiện thêm rất nhiều dịch vụ ngân hàng như mua bán ngoại tệ, thanh toán, bảo lãnh, cho thuê tài chính, uỷ thác, tư vấn, môi giới đầu tư chứng khoán, bảo hiểm, cung cấp các dịch vụ đại lý… nhưng nó không hề quên đi nhiệm vụ chính là dẫn vốn từ những nơi thừa vốn tạm thời đến những nơi thiếu vốn giúp cho nền kinh tế vận động linh hoạt hơn. Đó là chức năng huy động vốn và cho vay. “Cho vay là một hình thức cấp tín dụng theo đó TCTD giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời hạn nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.” 1 Đối với ngân hàng - Là một doanh nghiệp kinh doanh một loại hàng hoá đăc biệt - tiền tệ, hoạt động cho vay được coi là hoạt động cơ bản nhất, mang lại thu nhập lớn nhất cho các ngân hàng, ”khoản mục cho vay chiếm quá nửa giá trị tài sản và tạo ra từ 1/2 đến 2/3 nguồn thu của ngân hàng” 2 . Do đó các ngân hàng sử dụng mọi nỗ lực của mình để nâng cao chất lượng và số lượng cho vay nhưng trên cơ sở tối đa lợi nhuận và đảm bảo an toàn. 1 TS Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, NXB Thống kê, tr 225. 2 Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, 2004. SV: Nguyễn Thị Hằng Lớp Kinh tế & Quản lý công 46 Chuyên đề thực tâp tốt nghiệp 6 Khoa Khoa học quản lý Còn đối với nền kinh tế, hoạt động cho vay của ngân hàng nói riêng, của các TCTD nói chung là đòn bẩy kinh tế để thực hiện tái sản xuất mở rộng, ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. Ngoài ra hoạt động cho vay còn là công cụ tài trợ cho các dự án tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo và sự nghiệp dân giàu nước mạnh, góp phần giải quyết một số tệ nạn xã hội, khai thác có hiệu quả các nguồn lực quốc gia… Hoạt động cho vay thúc đẩy quá trình tích tụ tập trung vốn sản xuất, mở rộng quá trình phân công lao động và hợp tác kinh tế quốc tế. Với vai trò đặc biệt quan trọng trên thì Nhà nước cũng như các ngân hàng cần mở rộng hoạt động cho vay giúp nên kinh tế đất nước tăng trưởng và hội nhập quốc tế. 1.1.2. Phân loại hoạt động cho vay 1.1.2.1. Theo mục đích sử dụng vốn vayCho vay kinh doanh, sản xuất: các mặt hàng không bị pháp luật cấm và trong danh mục cho vay của NHCT VN. • Cho vay tiêu dùng: mua vật dụng gia đình, phương tiện giao thông, sửa chữa nhà cửa,… 1.1.2.2. Theo thời hạn cho vayCho vay ngắn hạn: là các khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng; • Cho vay trung hạn: là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng; • Cho vay dài hạn: là các khoản vay có thời hạn từ trên 60 tháng trở lên. 1.1.2.3. Theo đối tượng cho vayCho vay các tổ chức kinh tế; • Cho vay cá nhân, hộ gia đình. GVHD: PGS,TS Đoàn Thị Thu Lớp Kinh tế & Quản lý công 46 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1.2.4. Theo hình thức cho vayCho vay thấu chi: Là hình thức cho vay qua đó ngân hàng cho phép người vay được chi trội (vượt) trên số dư tiền gửi thanh toán của mình đến một giới hạn nhất định và trong khoảng thời gian xác định. • Cho vay trực tiếp từng lần: là hình thức cho vay khi khách hàng có nhu cầu vay không thường xuyên. • Cho vay theo hạn mức: là hình thức cho vay theo đó ngân hàng thoả thuận cấp cho khách hàng một hạn mức nhất định có thể cho cả kỳ hoặc cuối kỳ. khách hàng không được vượt hạn mức đó. • Cho vay luân chuyển: Là hình thức cho vay dựa trên luân chuyển hàng hoá. Ngân hàng cho khách hàng vay để mua hàng hoá và sẽ thu nợ khi họ bán được hàng. • Cho vay trả góp: là hình thức cho vay theo đó ngân hàng cho phép khách hàng trả gốc làm nhiều lần trong thời hạn đã thoả thuận. • Cho vay gián tiếp: Thông qua các tổ, đội, nhóm… 1.1.2.5. Theo hình thức đảm bảo • Cho vay có tài sản đảm bảo: là việc cho vay mà theo đó nghĩa vụ trả nợ của khách hàng được cam kết bảo đảm thực hiện bằng tài sản cầm cố, thế chấp, tài sản hình thành từ vốn vay của khách hàng vay hoặc bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba. • Cho vay không có tài sản đảm bảo: là việc cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của bên thứ ba. 1.1.3. Quy trình cho vay của Ngân hàng thương mại 3 Bước1: Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ vay vốn và sao gửi hồ sơ cho phòng quản lý rủi ro. 3 Tham khảo tại “Quyết định về việc cho vay theo dự án đầu tư đối với khách hàng là tổ chức kinh tế. MS:QT.05.01.” SV: Nguyễn Thị Hằng Lớp Kinh tế & Quản lý công 46 Chuyên đề thực tâp tốt nghiệp 8 Khoa Khoa học quản lý Người thực hiện là CBTD. Nội dung thực hiện: − Hướng dẫn khách hàng lập và hoàn thiện hồ sơ: + Đối với khách hàng vay vốn lần đầu: CBTD hướng dẫn khách hàng thiết lập hồ sơ vay vốn và cung cấp những thông tin cần thiết theo quy định của NHCT. + Đối với khách hàng đã có quan hệ cho vay: CBTD hướng dẫn khách hàng bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ xin vay gồm: Đơn xin vay, Phương án sử dụng vốn, các báo cáo về tình hình tài chính của tổ chức, đơn vị trong thời gian gần đây, giấy tờ về tài sản thế chấp nếu có, chứng minh thư (bản sao) và một số giấy tờ khác. − Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ + Nếu hồ sơ đầy đủ và đúng quy định, CBTD báo cáo lãnh đạo phòng và tiếp tục tiến hành các bước tiếp theo của quy trình. + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ. CBTD yêu cầu khách hàng bổ sung hồ sơ và kiểm tra cho đến khi đầy đủ và đúng quy định. − Khai thác thông tin từ CIC: CBTD gửi yêu cầu cho CIC đề nghị cung cấp thông tin về khách hàng, quan hệ tín dụng của khách hàng tại các TCTD đến thời điểm gần nhất. − Nếu khoản vay phải thẩm định rủi ro tín dụng độc lập theo quy định thì CBTD sao gửi hồ sơ khoản vay cho phòng quản lý rủi ro. − Trong thời hạn tối đa 2 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Phòng quản lý rủi ro xem xét hồ sơ và đề nghị phòng khách hàng bổ sung các hồ sơ, thông tin liên quan còn thiếu. Nhận được đề nghị của phòng quản lý rủi ro, phòng khách hàng làm việc với khách hàng để yêu cầu bổ sung hồ sơ và giải trình các vấn đề, thông tin còn chưa rõ. Bước 2: Thẩm định/ tái thẩm định khách hàng vay vốn, dự án đầu tư, biện pháp bảo đảm tiền vay và trình duyệt tờ trình thẩm định/ tái thẩm định. GVHD: PGS,TS Đoàn Thị Thu Lớp Kinh tế & Quản lý công 46 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 − Căn cứ vào các thông tin thu thập được từ phỏng vấn khách hàng và từ điều tra để thẩm định/ tái thẩm định khách hàng vay vốn, Phương án sử dụng vốn, các báo cáo tài chính của tổ chức, dự án đầu tư, các biện pháp bảo đảm tiền vay. Từ đó xác định lãi suất cho vay. − Sau đó, CBTD lập tờ trình thẩm định/ tái thẩm định ghi rõ ý kiến đề xuất cho vay đối với khách hàng, ký và trình lãnh đạo phòng khách hàng. Trong quá trình thẩm định/ tái thẩm định, nếu cần lấy ý kiến tham gia của các phòng ban, cá nhân khác, CBTD báo cáo lãnh đạo phòng để trình giám đốc xem xét. Nếu dự án đầu tư có quy mô lớn, phức tạp, CBTD báo cáo lãnh đạo phòng để trình giám đốc xem xét, quyết định mua thông tin, thuê cơ quan tư vấn có chức năng thẩm định để thẩm định độc lập. − Nhận được tờ trình, lãnh đạo phòng khách hàng kiểm tra, rà soát hồ sơ trình và nội dung tờ trình (yêu cầu CBTD bổ sung chỉnh sửa và làm rõ các nội dung còn thiếu hoặc các thông tin chưa đầy đủ nếu cần), ký tắt trên từng trang tờ trình thẩm định/ tái thẩm định, ghi rõ ý kiến đề xuất cho vay/ không cho vay, ký trình người có thẩm quyền quyết định cho vay. Bước 3: Thẩm định rủi ro tín dụng độc lâp và trình duyệt báo cáo kết quả thẩm định rủi ro tín dụng (áp dụng cho các trường hợp phải thẩm định rủi ro theo quy định của Tổng giám đốc hoặc khi người có thẩm quyền quyết định cho vay yêu cầu) Bước 4: Xét duyệt khoản vay − Trong trường hợp khoản vay thuộc thẩm quyền của người có thẩm quyền quyết định cho vay tại Chi nhánh: người có thẩm quyền kiểm tra toàn bộ hồ sơ khoản vay và tờ trình có chữ ký của CBTD và lãnh đạo phòng khách hàng, báo cáo kết quả thẩm định rủi ro tín dụng (nếu có) đã có chữ ký của cán bộ SV: Nguyễn Thị Hằng Lớp Kinh tế & Quản lý công 46 Chuyên đề thực tâp tốt nghiệp 10 Khoa Khoa học quản lý phòng quản lý rủi ro (nếu cần thì yêu cầu bổ sung hồ sơ và các điều kiện cần thiết), sau đó ghi ý kiến đồng ý hay không đồng ý cho vay. − Còn trong trường hợp khoản vay vượt thẩm quyền của người có thẩm quyền quyết định cho vay tại chi nhánh thì người có thẩm quyền quyết định cho vay tại chi nhánh chuyển hồ sơ lên phòng khách hàng Trụ sở chính. Bước 5: Thông báo cho khách hàng − Trường hợp khoản vay thuộc thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc/ phó giám đốc chi nhánh: CBTD soạn thảo công văn thông báo ý kiến của người có thẩm quyền quyết định cho vay, trình lãnh đạo phòng kiểm soát, trình người có thẩm quyền quyết định cho vay ký phê duyệt, gửi thông báo cho khách hàng và lưu bản chính tại hồ sơ tín dụng; − Trường hợp khoản vay thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng tín dụng cơ sở: Thư ký hội đồng tín dụng soạn thảo công văn thông báo ý kiến của hội đồng tín dụng cơ sở, trình chủ tịch hội đồng tín dụng cơ sở (hoặc người được uỷ quyền) ký duyệt và thông báo cho khách hàng; − Trương hợp khoản vay vượt thẩm quyền của chi nhánh: căn cứ công văn thông báo của trụ sở chính NHCT VN và ý kiến của người có thẩm quyền quyết định cho vay tại chi nhánh, CBTD soạn thảo công văn thông báo ý kiến của người có thẩm quyền quyết định cho vay, trình lãnh đạo phòng khách hàng kiểm soát và trình giám đốc/ phó giám đốc phê duyệt và thông báo cho khách hàng. Bước 6: Soạn thảo Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, ký kết hợp đồng, làm thủ tục giao nhận tài sản đảm bảo và giấy tờ tài sản bảo đảm và nhập các thông tin về khoản vay, kiểm tra giảm sát việc nhập thông tin trên hệ thống INCAS GVHD: PGS,TS Đoàn Thị Thu Lớp Kinh tế & Quản lý công 46 [...]... thiểu mà tăng cường kiếm soát hoạt động cho vay ở đây là giúp cho việc cho vay có hiệu quả hơn (giảm thiểu rủi ro, tối đa hoá lợi nhuận từ hoạt động cho vay) 1.2.3.Quy trình kiểm soát hoạt động cho vay Trong các giai đoạn của quy trình cho vay: trước giải ngân, giải ngân và sau giải ngân, quy trình kiểm soát đều gồm các bước sau: − XĐ mục tiêu, nội dung, các chỉ số kiểm soát − XĐ hệ thống kiểm soát: chủ... toàn cho các hoạt động của ngân hàng nói chung hoạt động cho vay nói riêng thì hoạt động kiểm soát cho vay của các NHTM cần rất được chú ý và quan tâm hàng đầu 1.3.2.4 Các tổ chức cung cấp hoạt động cho vay khác Đó là các công ty bảo hiểm, các công ty tài chính…dịch vụ cho vay chỉ là 1 lĩnh vực hoạt động rất nhỏ của các tổ chức này, với thế mạnh trong hoạt động cho vay nhưng các NHTM cũng không thể... hoạt động cho vay không hiệu quả 1.2.4.2 Dư nợ cho vay Dư nợ cho vay là tổng số tiền mà ngân hàng cho vay đối với nền kinh tế tại một thời điểm nhất định Dư nợ cho vay của ngân hàng là một chỉ tiêu rất quan trọng, phản ánh hoạt động cho vay của ngân hàng, ta cũng thấy được tình hình kiểm soát hoạt động cho vay từ chỉ tiêu này qua hai tiêu chí sau: − Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay và tốc độ tăng trưởng... chắn, nếu biết chắc chắn là cho vay sẽ mất vốn thì ngân hàng đã không cho vay Thứ hai, rủi ro vừa tiềm ẩn thiệt hại vừa tiềm ẩn lợi nhuận, ngân hàng cho vay là kỳ vọng tìm kiếm lợi nhuận, nếu biết cho vay không có lợi nhuận ngân hàng đã không cho vayvậy đứng về phía ngân hàng thì kiểm soát hoạt động cho vay là rất cần thiết Mục đích của việc kiểm soát hoạt động cho vay là kịp thời phát hiện và... vậy việc kiểm soát hoạt động cho vay của NHTM cũng cần lưu ý để có thể cạnh tranh thu hút được khách hàng với các tổ chức này và đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay 1.3.3 .Các yếu tố bên trong 1.3.3.1 Chiến lược Việc kiểm soát hoạt động cho vay phụ thuộc vào chiến lược cho vay của ngân hàng, ở đây cụ thể là chính sách cho vay Chính sách cho vay của NHTM là nói đến các nội dung: đối tượng cho vay, thời... hạn cho vay, giới hạn cho vay, chính sách lãi suất áp dụng, các quy định về quy trình cho vay, quy định về tài sản đảm bảo… Việc kiểm soát hoạt động cho vay phải dựa trên chính sách cho vay của chính ngân hàng hay nói cách khác chính sách cho vay là định hướng cho các cán bộ ngân hàng trong việc lựa chọn khách hàng, thẩm định hồ sơ vốn vay để đi tới quyết định cho vay và giám sát việc sử dụng vốn vay. .. soát của khách hàng cũng như của ngân hàng Việc thu hồi vốn của ngân hàng gặp khó khăn Khi đó tuỳ từng trường hợp mà ngân hàng tiến hành cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng 1.3.2 .Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 1.3.2.1 Khách hàng Yếu tố khách hàng là rất quan trọng trong việc kiểm soát hoạt động cho vay, nó bao hàm cả trình độ và sự trung thực của khách hàng Nếu khách hàng có trình độ, có khả năng... sau: Kiểm soát hoạt động cho vay là quá trình kiểm tra, giám sát, đo lường, chấn chỉnh hoạt động cho vay và khách hàng vay vốn nhằm giảm thiểu rủi ro, tối đa hoá lợi nhuận dự kiến của hoạt động cho vay 1.2.2 Sự cần thiết và Mục đích của kiểm soát hoạt động cho vay NHTM là những định chế trung gian tài chính với hoạt động chủ yếu là nhận tiền gửi tiết kiệm và hoàn trả, đầu tư cho vay; cung cấp các dịch... trình cho vay; bảo đảm việc tuân thủ đúng pháp luật và các quy đình hiện hành về việc cho vay Với mục tiêu cuối SV: Nguyễn Thị Hằng Lớp Kinh tế & Quản lý công 46 Chuyên đề thực tâp tốt nghiệp 16 Khoa Khoa học quản lý cùng là giảm thiểu rủi ro của hoạt động cho vay, tối đa hoá lợi nhuận dự kiến từ hoạt động cho vay của ngân hàngvậy tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay không phải là hạn chế cho vay. .. chất lượng của công tác kiểm soát hoạt động cho vay Ngoài các chỉ tiểu trên, để đánh giá chất lượng công tác kiểm soát hoạt động cho vay còn rất nhiều chỉ tiêu khác như: số lần phát mãi tài sản đam bảo trên số món vay; tỉ lệ phát hiện sai sót về chữ kí, giấy phép kinh doanh, quyền sử dụng đất… 1.3 .Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác kiểm soát hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 1.3.1 .Các yếu tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay của Ngân hàng công thương tỉnh Hà Tây, Các giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay của Ngân hàng công thương tỉnh Hà Tây, Các giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay của Ngân hàng công thương tỉnh Hà Tây, Phân loại hoạt động cho vay, Quy trình cho vay của Ngân hàng thương mại, Sự cần thiết và Mục đích của kiểm sốt hoạt động cho vay, Các lĩnh vực hoạt động, Phòng Kế tốn giao dịch: Phòng Tài trợ thương mại Phòng khách hàng doanh nghiệp Phòng khách hàng cá nhân .Phòng thơng tin điện tốn Phòng Tổng hợp tiếp thị