Giáo án Hóa học lớp 10 - Chương 6 NHÓM OXI Tiết 65 – Bài 40 KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI

3 428 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2015, 15:26

Trường THPT Thạnh Hóa Gv: Nguyễn Hải Long. 10NC Chương 6: NHĨM OXI Tiết 65 – Bài 40: KHÁI QT VỀ NHĨM OXI I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Hiểu được: - Vị trí nhóm oxi trong bảng tuần hồn. - Sự biến đổi độ âm điện, bán kính ngun tử, năng lượng ion hố và một số tính chất vật lí của các ngun tố trong nhóm. - Cấu hình lớp electron ngồi cùng của ngun tử các ngun tố nhóm oxi tương tự nhau; các ngun tố trong nhóm (trừ oxi) có nhiều số oxi hố khác nhau. - Tính chất hố học cơ bản của các ngun tố nhóm oxi là tính oxi hố , sự khác nhau giữa oxi và các ngun tố trong nhóm.; Sự biến đổi tính chất hóa học của các đơn chất trong nhóm oxi. Biết được: - Tính chất của hợp chất với hiđro, hiđroxit. 2. Kĩ năng - Viết được cấu hình lớp electron ngồi cùng dạng ơ lượng tử của ngun tử O, S, Se, Te ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích. - Dự đốn được tính chất hóa học cơ bản của nhóm oxi là tính oxi hóa dựa vào cấu hình lớp electron ngồi cùng và một số tính chất khác của ngun tử. - Viết được các PTHH chứng minh tính chất oxi hố của các ngun tố nhóm oxi quy luật biến đổi tính chất của các ngun tố trong nhóm. - Giải được một số bài tập hố học có liên quan đến tính chất đơn chất và hợp chất nhóm oxi – lưu huỳnh. 3. Trọng tâm - Cấu tạo ngun tử của các ngun tố nhóm oxi. - Tính chất của các ngun tố nhóm oxi: - Tính chất đơn chất, tính chất hợp chất (Hợp chất với hiđro, hiđroxit) II. CHUẨN BỊ Gv:bảng TH các nguyên tố hóa học. Bảng phụ theo SGK Hs: ôn lại kiến thức cấu tạo nguyên tử, viết cấu hình cấu tạo nguyên tử, khái niệm độ âm điện, số oxi hóa. III. PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, nêu vấn đề và diễn giải. IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp xen kẽ trong q trình giảng dạy. 3. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động của HS Nội dung Nội dung Hoạt động 1 Hoạt động 1 a) HS quan s¸t b¶ng tn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc vµ gäi tªn c¸c nguyªn tè nhãm VIA. ViÕt kÝ hiƯu vµ gäi tªn. - GV th«ng b¸o nhãm VIA ®ỵc gäi lµ nhãm oxi, trong ®ã poloni lµ nguyªn tè kim lo¹i, cã tÝnh phãng x¹, Hs: quan sát BTH các nguyên tố hóa học và gọi tên các nguyên tố thuộc nhóm VIA HS cho biết trạng thái tồn tại và tính phổ biến trong tự I. vÞ trÝ nhãm oxi trong b¶ng tn hoµn c¸c nguyªn tè - Nhãm VIA bao gåm c¸c nguyªn tè: O S Se Te Po Oxi Lu hnh Selen Telu Poloni - Oxi chÊt khÝ, chiÕm Trường THPT Thạnh Hóa Gv: Nguyễn Hải Long. 10NC kh«ng nghiªn cøu trong ch¬ng tr×nh. b) Dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc ®· ®ỵc häc, yªu cÇu HS cho biÕt tr¹ng th¸i tån t¹i ë ®iỊu kiƯn thêng vµ tÝnh phỉ biÕn trong tù nhiªn cđa c¸c nguyªn tè trong nhãm oxi. nhiên. 20% 50% 60% 89% Kh«ng khÝ Vá tr¸i ®Êt C¬ thĨ ngêi Níc + Lu hnh lµ chÊt r¾n, mµu vµng, cã nhiỊu trong lßng ®Êt, dÇu th«, nói lưa, c¬ thĨ ngêi. + Selen lµ chÊt b¸n dÉn r¾n, mµu n©u ®á, dÉn ®iƯn tèt khi ®ỵc chiÕu s¸ng. + Telu lµ chÊt r¾n, x¸m (nguyªn tè hiÕm). + Poloni lµ kim lo¹i, cã tÝnh phãng x¹. Hoạt động 2 Hoạt động 2 a) HS dùa vµo vÞ trÝ cđa c¸c nguyªn tè nhãm oxi trong b¶ng tn hoµn viÕt cÊu h×nh e líp ngoµi cïng vµ sù ph©n bè e trong c¸c « lỵng tư? GV bỉ sung cho ®Çy ®đ. b) C¨n cø vµo cÊu h×nh e vµ sù ph©n bè e trong c¸c « l- ỵng tư rót ra nhËn xÐt sù gièng nhau vỊ cÊu t¹o líp vá e, kh¶ n¨ng nhËn e? GV bỉ sung thªm. Cđng cè: BT 1 tr.159 SGK HS viết cấu hình e của các nguyên tử và phân bố vào ô lượng tử. II. cÊu t¹o nguyªn tư cđa nguyªn tư trong nhãm oxi 1. Gièng nhau - Nguyªn tư cđa c¸c nguyªn tè nhãm oxi cã 6 e ë líp ngoµi cïng (ns 2 np 4 cã 2e ®éc th©n. ns 2 np 4 0 -2 - Kh¶ n¨ng: X → 2e + X C¸c nguyªn tè trong nhãm oxi cã tÝnh oxi ho¸ vµ cã thĨ t¹o nªn nh÷ng hỵp chÊt trong ®ã chóng cã sè oxi ho¸ - 2. Hoạt động 3 Hoạt động 3 a) HS xem tranh vỊ cÊu h×nh e vµ sù ph©n bè e trong c¸c « lỵng tư cđa c¸c nguyªn tè nhãm oxi. HS rót ra ®iĨm kh¸c nhau gi÷a oxi vµ c¸c nguyªntè kh¸c trong nhãm ? b) GV gỵi ý vỊ tr¹ng th¸i kÝch thÝch e cđa nguyªn tư S, yªu cÇu HS viÕt sù ph©n bè e trong c¸c « lỵng tư vµ rót ra nhËn xÐt: S, Se, Te cã kh¶ n¨ng ®a lªn ph©n líp d bao nhiªu e ®éc th©n khi ®- ỵc kÝch thÝch? Hs nhận xét, Gv bổ sung Hs nhận xét, Gv bổ sung thêm. thêm. 2. Sù kh¸c nhau gi÷a oxi vµ c¸c nguyªn tè trong nhãm - Nguyªn tư O kh«ng cã ph©n líp electron d. - Nguyªn tư cđa nh÷ng nguyªn tè cßn l¹i (S, Se, Te) cã ph©n líp electron d cßn trèng. - Khi ®ỵc kÝch thÝch, nh÷ng e ngoµi cïng cđa nh÷ng nguyªn tư S, Se,Te cã thĨ chun lªn c¸c obitan d trèng ®Ĩ líp ngoµi cïng cã 4e hc 6e ®éc th©n tham gia liªn kÕt víi nguyªn tè cã ®é ©m ®iƯn lín h¬n, v× vËy chóng thĨ hiƯn sè oxi ho¸ +4, +6. Tr¹ng th¸i c¬ b¶n ns 2 np 4 nd 0 Tr¹ng th¸i kÝch thÝch thø nhÊt ns 2 np 4 nd 0 Tr¹ng th¸i kÝch thÝch thø hai Trường THPT Thạnh Hóa Gv: Nguyễn Hải Long. 10NC Cđng cè: BT5 tr. 160 SGK. Hs làm, Gv nhận xét và bổ Hs làm, Gv nhận xét và bổ sung. sung. ns 2 np 4 nd 0 Hoạt động 4 Hoạt động 4 Dùa vµo b¶ng ®é ©m ®iƯn, b¸n kÝnh nguyªn tư cđa c¸c nguyªn tè cho HS rót ra nhËn xÐt. - TÝnh phi kim cđa c¸c nguyªn tè trong nhãm oxi? - So s¸nh tÝnh phi kim cđa c¸c nguyªn tè nhãm oxi víi halogen trong cïng chu k×? - Sù biÕn ®ỉi tÝnh phi kim (tõ O→Te)? Hs phát biểu, Gv bổ sung Hs phát biểu, Gv bổ sung thêm. thêm. III. TÝnh chÊt cđa c¸c nguyªn tè trong nhãm oxi 1. TÝnh chÊt cđa ®¬n chÊt - Lµ nh÷ng nguyªn tè phi kim m¹nh (trõ Po). - Cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh (u h¬n halogen cïng chu k×). - TÝnh chÊt nµy gi¶m dÇn tõ O ®Õn Te. Hoạt động 5 Hoạt động 5 a) Cho HS viÕt c«ng thøc ph©n tư c¸c hỵp chÊt víi hi®ro, hỵp chÊt hi®roxit cđa c¸c nguyªn tè nhãm oxi ? GV nhËn xÐt vµ bỉ sung. b) C¨n cø vµo sù biÕn ®ỉi b¸n kÝnh nguyªn tư, ®é ©m ®iƯnvµ quy lt biÕn ®ỉi tÝnh chÊt hỵp chÊt theo nhãm A cđa b¶ng tn hoµn rót ra kÕt ln vỊ sù biÕn ®ỉi: - BiÕn thiªn ®é bỊn cđa c¸c hỵp chÊt víi hi®ro cđa c¸c nguyªn tè nhãm oxi? Hs phát biểu. Hs phát biểu. 2. TÝnh chÊt cđa hỵp chÊt - Hỵp chÊt víi hi®ro (H 2 S, H 2 Se, H 2 Te) lµ nh÷ng chÊt khÝ, mïi khã chÞu vµ ®éc h¹i. Dung dÞch trong níc cã tÝnh axit u. §é tan vµ tÝnh axit t¨ng theo chiỊu tõ H 2 S ®Õn H 2 Te. Theo chiỊu nay, ®é bỊn gi¶m dÇn. - Hỵp chÊt hi®roxit (H 2 SO 4 , H 2 SeO 4 , H 2 TeO 4 ) lµ nh÷ng axit. 4. Củng cố : Các nguyên tố nhóm oxi có tính phi kim và tính oxi hóa mạnh, tính chất này giảm dần từ oxi đến telu Các nguyên tố nhóm oxi đều có số oxi hóa –2; ngoài ra Se;S;Te còn có số oxi hóa dương:+4;+6. Làm các bài tập 1,2,3 SGK 5. Dặn dò: làm các bài tập SGK, soạn bài mới . Thạnh Hóa Gv: Nguyễn Hải Long. 10NC Chương 6: NHĨM OXI Tiết 65 – Bài 40: KHÁI QT VỀ NHĨM OXI I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức Hiểu được: - Vị trí nhóm oxi trong bảng tuần hồn. - Sự biến đổi độ âm điện, bán. ngun tố trong nhóm. - Giải được một số bài tập hố học có liên quan đến tính chất đơn chất và hợp chất nhóm oxi – lưu huỳnh. 3. Trọng tâm - Cấu tạo ngun tử của các ngun tố nhóm oxi. - Tính chất. oxi đến telu Các nguyên tố nhóm oxi đều có số oxi hóa –2 ; ngoài ra Se;S;Te còn có số oxi hóa dương:+4; +6. Làm các bài tập 1,2,3 SGK 5. Dặn dò: làm các bài tập SGK, soạn bài mới
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học lớp 10 - Chương 6 NHÓM OXI Tiết 65 – Bài 40 KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI, Giáo án Hóa học lớp 10 - Chương 6 NHÓM OXI Tiết 65 – Bài 40 KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI, Giáo án Hóa học lớp 10 - Chương 6 NHÓM OXI Tiết 65 – Bài 40 KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI

Từ khóa liên quan

Mục lục