Giáo án dạy thêm Vật lý lớp 10 cơ bản

126 1,408 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2015, 19:12

Các dạng bài tập vật lý 10 Biên soạn: Kiều Quang Vũ 1 GV: Tr. THPT NCP_ Quảng Ngãi MỤC LỤC PHẦN I: CƠ HỌC 4 Chương I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 4 A. HỆ THỐNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4 Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ 4 Bài 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 5 Bài 3: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 5 Bài 4: SỰ RƠI TỰ DO 7 Bài 5: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 8 Bài 6: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC 9 Bài 7: SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ 10 B. HỆ THỐNG BÀI TẬP 11 DẠNG 1: XÁC ĐỊNH VẬN TỐC TRUNG BÌNH TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 11 DẠNG 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 15 DẠNG 3: ĐỒ THỊ CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU. 20 DẠNG 4: XÁC ĐỊNH VẬN TỐC, GIA TỐC, QUÃNG DƯỜNG ĐI TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. 21 DẠNG 5: TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG VẬT ĐI ĐƯỢC TRONG GIÂY THỨ N VÀ TRONG N GIÂY CUỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. 23 DẠNG 6: VẬN DỤNG CÔNG THỨC TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG, VẬN TỐC TRONG RƠI TỰ DO 25 DẠNG 7: TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG VẬT RƠI TRONG N GIÂY CUỐI, VÀ TRONG GIÂY THỨ N 26 DẠNG 8: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ 2 VẬT GẶP NHAU ĐƯỢC THẢ RƠI VỚI CÙNG THỜI ĐIỂM KHÁC NHAU. 31 DẠNG 8: VẬN DỤNG CÁC CÔNG THỨC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 32 DẠNG 9: XÁC ĐỊNH VẬN TỐC TƯƠNG ĐỐI, TUYỆT ĐỐI, KÉO THEO. 35 BÀI TẬP ÁP DỤNG CHƯƠNG I 39 Chương II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 44 A. HỆ THỐNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 44 Bài 9: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM 44 Bài 10 : BA ĐỊNH LUẬT NIUTƠN 44 Bài 11: LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 46 Bài 12: LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO. ĐỊNH LUẬT HÚC 46 Các dạng bài tập vật lý 10 Biên soạn: Kiều Quang Vũ 2 GV: Tr. THPT NCP_ Quảng Ngãi Bài 13: LỰC MA SÁT 47 Bài 14: LỰC HƯỚNG TÂM 48 Bài 15: BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 48 B. HỆ THỐNG BÀI TẬP 49 DẠNG 2: ÁP DỤNG 3 ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN 50 DẠNG 3: VẬN DỤNG CÔNG THỨC TÍNH LỰC HẤP DẪN VÀ GIA TỐC TRỌNG TRƯỜNG. 52 DẠNG 4: VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT HÚC 53 DẠNG 5: VẬN DỤNG CÔNG THỨC TÍNH MA SÁT VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC. 54 DẠNG 6: VẬN DỤNG CÁC CÔNG THỨC CỦA LỰC HƯỚNG TÂM 56 DẠNG 7: VẬN DỤNG CÔNG THỨC CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 58 BÀI TẬP CHƯƠNG II 61 Chương III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN 66 A. HỆ THỐNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 66 Bài 17: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG 66 Bài 18: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MÔ MEN LỰC 66 Bài 19: QUI TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU 67 Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG. CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ 67 Bài 21: CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN. CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH 68 Bài 22: NGẪU LỰC 69 B. HỆ THỐNG BÀI TẬP 70 DẠNG 1: HỢP LỰC CỦA HAI LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU. 70 DẠNG 2: BÀI TOÁN VỀ MÔ MEN LỰC. 72 BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG 2 VÀ CHƯƠNG 3 74 Chương IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 75 A. HỆ THỐNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 75 Bài 23: ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG 75 Bài 24: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 76 Bài 25: ĐỘNG NĂNG 77 Bài 26: THẾ NĂNG 77 Bài 27: CƠ NĂNG 78 B. HỆ THỐNG BÀI TẬP 79 DẠNG 1: TÌM ĐỘ LỚN CỦA ĐỘNG LƯỢNG 79 DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 82 Các dạng bài tập vật lý 10 Biên soạn: Kiều Quang Vũ 3 GV: Tr. THPT NCP_ Quảng Ngãi DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ ĐỘNG NĂNG VÀ ĐỊNH LÝ ĐỘNG NĂNG 83 DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG VÀ THẾ NĂNG ĐÀN HỒI 85 DẠNG 5: CƠ NĂNG CỦA VẬT TRONG TRỌNG TRƯỜNG – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG 88 BÀI TẬP CHƯƠNG IV 90 PHẦN HAI: NHIỆT HỌC 96 Chương V. CHẤT KHÍ 96 A. HỆ THỐNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 96 Bài 28: CẤU TẠO CHẤT. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ 96 Bài 29: QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ-MA-RI-ÔT 97 Bài 30: QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH. ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ 97 Bài 31: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 97 B. HỆ THỐNG BÀI TẬP 99 DẠNG 1: BÀI TOÁN ĐỊNH LUẬT BÔI - LƠ VÀ MA - RI - ỐT 99 DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH. 101 DẠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH KHÍ LÝ TƯỞNG 102 BÀI TẬP CHƯƠNG V 104 Chương VI. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 107 A. HỆ THỐNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 107 Bài 32: NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI NỘI NĂNG 107 Bài 33: CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 107 B. HỆ THỐNG BÀI TẬP 108 DẠNG 1: BÀI TẬP VỀ NHIỆT LƯỢNG TỎA RA VÀ THU VÀO TRONG CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT 108 DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 111 Chương VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ 115 A. HỆ THỐNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 115 Bài 34: CHẤT RẮN KẾT TINH. CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH 115 Bài 36: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN 115 Bài 37: CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 116 Bài 38: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT 118 Bài 39: ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ 119 B. HỆ THỐNG BÀI TẬP 120 DẠNG 1: NỞ VÌ NHIỆT 120 DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ LỰC CĂNG MẶT NGOÀI 121 BÀI TẬP CHƯƠNG VII 123 Các dạng bài tập vật lý 10 Biên soạn: Kiều Quang Vũ 4 GV: Tr. THPT NCP_ Quảng Ngãi PHẦN I: CƠ HỌC Chương I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ I. Chuyển động cơ – Chất điểm 1. Chuyển động cơ Chuyển động của một vật là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian. 2. Chất điểm Những vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc với những khoảng cách mà ta đề cập đến), được coi là chất điểm. Khi một vật được coi là chất điểm thì khối lượng của vật coi như tập trung tại chất điểm đó. 3. Quỹ đạo Quỹ đạo của chuyển động là đường mà chất điểm chuyển động vạch ra trong không gian. II. Cách xác định vị trí của vật trong không gian. 1. Vật làm mốc và thước đo Để xác định chính xác vị trí của vật ta chọn một vật làm mốc và một chiều dương trên quỹ đạo rồi dùng thước đo chiều dài đoạn đường từ vật làm mốc đến vật. 2. Hệ toạ độ a) Hệ toạ độ 1 trục (sử dụng khi vật chuyển động trên một đường thẳng): Toạ độ của vật ở vị trí M : x = b) Hệ toạ độ 2 trục (sử dụng khi vật chuyển động trên một đường cong trong một mặt phẳng): Toạ độ của vật ở vị trí M : x =         y =         III. Cách xác định thời gian trong chuyển động . 1. Mốc thời gian và đồng hồ. Để xác định từng thời điểm ứng với từng vị trí của vật chuyển động ta phải chọn mốc thời gian và đo thời gian trôi đi kể từ mốc thời gian bằng một chiếc đồng hồ. 2. Thời điểm và thời gian. Vật chuyển động đến từng vị trí trên quỹ đạo vào những thời điểm nhất định còn vật đi từ vị trí này đến vị trí khác trong những khoảng thời gian nhất định. IV. Hệ qui chiếu. OM Các dạng bài tập vật lý 10 Biên soạn: Kiều Quang Vũ 5 GV: Tr. THPT NCP_ Quảng Ngãi Một hệ qui chiếu gồm : + Một vật làm mốc, một hệ toạ độ gắn với vật làm mốc. + Một mốc thời gian và một đồng hồ Bài 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I. Chuyển động thẳng đều 1. Tốc độ trung bình: v tb =   Với : s = x 2 – x 1 ; t = t 2 – t 1 2. Chuyển động thẳng đều: Là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường. 3. Quãng đường đi trong chuyển động thẳng đều: s = v tb t = vt Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t. II. Phương trình chuyển động và đồ thị toạ độ – thời gian của chuyển động thẳng đều. 1. Phương trình chuyển động. x = x o + s = x o + vt Trong đó: + s: là quãng đường đi + v: là vận tốc của vật hay tốc độ + t: là thời gian chuyển động + x 0 : là tọa độ ban đầu lúc t = 0 + x: là tọa độ ở thời điểm t 2. Đồ thị toạ độ – thời gian của chuyển động thẳng đều. a) Bảng t(h) 0 1 2 3 4 5 6 x(km) 5 15 25 35 45 55 65 b) Đồ thị Bài 3: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU I. Vận tốc tức thời. Chuyển động thẳng biến đổi đều. 1. Độ lớn của vận tốc tức thời. Đại lượng: v =   là độ lớn vận tốc tức thời của vật tại M khi Δt rất nhỏ, s rất ngắn. Đơn vị vận tốc là m/s 2. Véc tơ vận tốc tức thời. Các dạng bài tập vật lý 10 Biên soạn: Kiều Quang Vũ 6 GV: Tr. THPT NCP_ Quảng Ngãi Vecto vận tốc tức thời tại một điểm trong chuyển động thẳng có: + Gốc nằm trên vật chuyển động khi qua điểm đó + Hướng trùng với hướng chuyển động + Độ dài biểu diễn độ lớn vận tốc theo một tỉ xích nào đó và được tính bằng:v =   Với + Δs là quãng đường đi rất nhỏ tính từ điểm cần tính vận tốc tức thời + Δt là khoảng thời gian rất ngắn để đi đoạn Δs 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều - Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian. - Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian. Nói tóm lại chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng có vận tốc thức thời biến đổi đều theo thời gian (tăng hoặc giảm đều theo thời gian) II. Chuyển động thẳng nhanh dần đều và thẳng chậm dần đều. 1. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều và thẳng chậm dần đều. a) Khái niệm gia tốc. a =   = hằng số Với: v = v – v o ; t = t – t o Đơn vị gia tốc là m/s 2 . b) Véc tơ gia tốc            - Đối với chuyển động nhanh dần đều: vectơ gia tốc  luôn cùng chiều với các vectơ vận tốc. - Đối với chuyển động chậm dần đều: vectơ gia tốc  luôn ngược chiều với các vectơ vận tốc. 2. Vận tốc, quãng đường đi, phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đề và thẳng chậm dần đều: - Công thức vận tốc: v = v 0 + at - Công thức tính quãng đường đi: s = v 0 t +     - Phương trình chuyển động: x = x 0 + v 0 t +     - Công thức liên hệ giữa a, v và s của chuyển động thẳng biến đổi đều: v 2 – v o 2 = 2as Trong đó: + v 0 là vận tốc ban đầu + v là vận tốc ở thời điểm t Các dạng bài tập vật lý 10 Biên soạn: Kiều Quang Vũ 7 GV: Tr. THPT NCP_ Quảng Ngãi + a là gia tốc của chuyển động + t là thời gian chuyển động + x 0 là tọa độ ban đầu + x là tọa độ ở thời điểm t * Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động thì: + v 0 > 0 và a > 0 với chuyển động thẳng nhanh dần đều + v 0 > 0 và a < 0 với chuyển động thẳng chậm dần đều. Bài 4: SỰ RƠI TỰ DO I. Sự rơi trong không khí và sự rơi tự do. 1. Sự rơi của các vật trong không khí. Các vật rơi trong không khí xảy ra nhanh chậm khác nhau là do lực cản của không khí tác dụng vào chúng khác nhau. 2. Sự rơi của các vật trong chân không (sự rơi tự do). - Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì mọi vật sẽ rơi nhanh như nhau. Sự rơi của các vật trong trường hợp này gọi là sự rơi tự do. Định nghĩa: - Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực. II. Nghiên cứu sự rơi tự do của các vật. 1. Những đặc điểm của chuyển động rơi tự do. + Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng (phương của dây dọi). + Chiều của chuyển động rơi tự do là chiều từ trên xuống dưới. + Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc g. 2. Các công thức của chuyển động rơi tự do không có vận tốc đầu: + Vận tốc rơi của vật theo thời gian: v = g.t + Quãng đường vật rơi được sau thời gian t: S= + Mối liên hệ giữa quãng đường và vận tốc tại một thời điểm bất kì: v 2 = 2gS Trong đó: + v vận tốc của vật tại thời điểm t + S là quãng đường vật đi được trong t(s) 3. Gia tốc rơi tự do. + Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g. + Ở những nơi khác nhau trên Trái Đất và ở những độ cao khác nhau, gia tốc rơi tự do sẽ khác nhau - Ở địa cực g lớn nhất : g = 9,8324m/s 2 . - Ở xích đạo g nhỏ nhất : g = 9,7872m/s 2 + Nếu không đòi hỏi độ chính xác cao, ta có thể lấy g = 9,8m/s 2 hoặc g = 10m/s 2 . 2 2 1 gt Các dạng bài tập vật lý 10 Biên soạn: Kiều Quang Vũ 8 GV: Tr. THPT NCP_ Quảng Ngãi Bài 5: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU I. Định nghĩa. 1. Chuyển động tròn. Chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn. 2. Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn. Tốc độ trung bình của chuyển động tròn là đại lượng đo bằng thương số giữa độ dài cung tròn mà vật đi được và thời gian đi hết cung tròn đó. v tb =   3. Chuyển động tròn đều. Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau. II. Tốc độ dài và tốc độ góc. 1. Tốc độ dài. v =   Trong chuyển động tròn đều tốc độ dài của vật có độ lớn không đổi. 2. Véc tơ vận tốc dài trong chuyển động tròn đều.  =    Véctơ vận tốc dài trong chuyển động tròn đều luôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo. Trong chuyển động tròn đều véctơ vận tốc có phương luôn luôn thay đổi. 3. Tần số góc, chu kì, tần số. a) Tốc độ góc. Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là đại lượng đo bằng góc mà bán kính quay quét được trong một đơn vị thời gian. ω =   trong đó: Δα: góc mà bán kính quét được trong thời gian Δt. + Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là một đại lượng không đổi. + Đơn vị tốc độ góc là rad/s. b) Chu kì. Chu kì T của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng trên quĩ đạo. Liên hệ giữa tốc độ góc và chu kì : T =   Đơn vị chu kì là giây (s). c) Tần số. Tần số f của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây.  R Δ α M 1 Δ Δ Δ Δ M 2 Các dạng bài tập vật lý 10 Biên soạn: Kiều Quang Vũ 9 GV: Tr. THPT NCP_ Quảng Ngãi Liên hệ giữa chu kì và tần số : f =   Đơn vị tần số là vòng trên giây (vòng/s) hoặc héc (Hz). d) Liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc. v = R. II. Gia tốc hướng tâm. 1. Hướng của véctơ gia tốc trong chuyển động tròn đều. Trong chuyển động tròn đều, tuy vận tốc có độ lớn không đổi, nhưng có hướng luôn thay đổi, nên chuyển động này có gia tốc. Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm. 2. Độ lớn của gia tốc hướng tâm. a ht =    = ω 2 .R trong đó R là bán kính quĩ đạo Bài 6: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC I. Tính tương đối của chuyển động. 1. Tính tương đối của quỹ đạo. Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ qui chiếu khác nhau thì khác nhau. Quỹ đạo có tính tương đối 2. Tính tương đối của vận tốc. Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ qui chiếu khác nhau thì khác nhau. Vận tốc có tính tương đối II. Công thức cộng vận tốc. 1. Hệ qui chiếu đứng yên và hệ qui chiếu chuyển động. + Hệ qui chiếu gắn với vật đứng yên gọi là hệ qui chiếu đứng yên. + Hệ qui chiếu gắn với vật vật chuyển động gọi là hệ qui chiếu chuyển động. 2. Công thức cộng vận tốc. + Công thức cộng vận tốc:        Trong đó: *   vận tốc tuyệt đối ( vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu đứng yên) *   vận tốc tương đối ( vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu chuyển động) *   vận tốc kéo theo ( vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng yên) * Trường hợp   cùng phương, cùng chiều   - Về độ lớn: v 13 = v 12 + v 23 - Về hướng:   cùng hướng với   và   * Trường hợp   cùng phương, ngược chiều   - Về độ lớn: v 13 = |v 12 - v 23 | - Về hướng: Các dạng bài tập vật lý 10 Biên soạn: Kiều Quang Vũ 10 GV: Tr. THPT NCP_ Quảng Ngãi +   cùng hướng với   khi 12 23 vv +   cùng hướng với   khi 23 12 vv Bài 7: SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ I. Phép đo các đại lượng vật lí – Hệ đơn vị SI. 1. Phép đo các đại lượng vật lí. Phép đo một đại lượng vật lí là phép so sánh nó với đại lượng cùng loại được qui ước làm đơn vị. + Công cụ để so sánh gọi là dụng cụ đo. + Đo trực tiếp: So sánh trực tiếp qua dụng cụ. + Đo gián tiếp: Đo một số đại lượng trực tiếp rồi suy ra đại lượng cần đo thông qua công thức. 2. Đơn vị đo. Hệ SI qui định 7 đơn vị cơ bản: + Độ dài: mét (m) + Thời gian: giây (s). + Khối lượng: kilôgam (kg) + Nhiệt độ tuyệt đối: kenvin (K) + Cường độ dòng điện: ampe (A) + Cường độ sáng: canđêla (Cd) + Lượng chất: mol (mol). II. Sai số của phép đo. 1. Sai số hệ thống. Là sự sai lệch do phần lẻ không đọc được chính xác trên dụng cụ (gọi là sai số dụng cụ A’) hoặc điểm 0 ban đầu bị lệch. Sai số dụng cụ A’ thường lấy bằng nữa hoặc một độ chia trên dụng cụ. 2. Sai số ngẫu nhiên. Là sự sai lệch do hạn chế về khả năng giác quan của con người do chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài. 3. Giá trị trung bình.           4. Cách xác định sai số của phép đo. + Sai số tuyệt đối của lần đo thứ i: ΔA i = |A - A i | + Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo: 1 Δ n i i A A n    + Sai số của dụng cụ ΔA' bằng 1/2 khoảng chia nhỏ nhất đối với dụng cụ đo sử dụng vạch chia. Đối với dụng cụ đo hiện số bằng giá trị sai số cho phép được ghi trên dụng cụ đo. + Sai số tuyệt đối của phép đo là tổng sai số tuyệt đối trung bình và sai số dụng cụ: [...]... dần đều trong 10s với a = 4m/s 2 Quãng đường vật đi được trong 2s cuối cùng là bao nhiêu? Giải 1 Quãng đường vật đi được trong 10s: S10 = v0t10 + at102 = 200m 2 1 Quãng đường vật đi được trong 8s đầu: S8 = v0t8 + at82 = 128m 2 Quãng đường vật đi trong 2s cuối: S = S10 – S8 = 72m Bài 3: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều không vận tốc đầu và đi được quãng đường S mất 3s Tìm thời gian vật đi được 8/9... 2(s) Bài 5: Một vật rơi tự do khi chạm đất thì vật đạt v = 30m/s Hỏi vật được thả rơi từ độ cao nào? g = 9,8m/s2 Giải Áp dụng công thức: v = gt  t = 3,06s 1 Quãng đường vật rơi: h = S = gt2 = 45,9m 2 Biên soạn: Kiều Quang Vũ GV: Tr THPT NCP_ Quảng Ngãi 25 Các dạng bài tập vật lý 10 Bài 6: Người ta thả một vật rơi tự do, sau 4s vật chạm đất, g = 10m/s2 Xác định a) Tính độ cao lúc thả vật b) Vận tốc... đường vật rơi trong 2s đầu: S2 = Biên soạn: Kiều Quang Vũ GV: Tr THPT NCP_ Quảng Ngãi 1 2 2 𝑔𝑡2 = 20m 29 Các dạng bài tập vật lý 10 Quãng đường vật rơi trong giâu thứ hai: ΔS = 1 2 𝑔(2 𝑡 − 1) = 15m với t = 2s Bài 11: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất Cho g =10m/s2 Thời gian vật rơi là 4 giây a) Tính độ cao h, vận tốc của vật khi vật chạm đất b) Tính quãng đường vật. .. = 10m, g = 10m/s Suy ra: √ 2𝑆 10 −√ 2(𝑆 10) 10 2𝑆 𝑔 -√ 2(𝑆−Δ𝑆) 𝑔 2 = 0.2  S = h = 130 m Thời gian vật để vật chạm đất: t = √ 2𝑆 𝑔 = 5,1s Vận tốc khi vừa chạm đất: v = g.t = 51m/s Bài 13: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu tại nơi có gia tốc trọng trường g Trong giây thứ 3, quãng đường rơi được là 24,5m và tốc độ của vật khi vừa chạm đất là 39,2m/s Tính g và độ cao nơi thả vật Giải 1 Quãng đường vật. .. động cho từng vật có dạng: 1 + Vật 1: y1 = gt2 = 5t2 & v1 = gt = 10t 2 1 + Vật 2: y2 = y0 + g(t- t0)2 = 5(t2 – 4t +5) & v2 = g(t – 2) = 10( t -2) 2 Biên soạn: Kiều Quang Vũ GV: Tr THPT NCP_ Quảng Ngãi 31 Các dạng bài tập vật lý 10 b) Thời điểm vật 1 chạm đất: y1 = 20m  t1 = 2s Thời điểm vật 2 chạm đất: y2 = 5 (t2 – 4t +5 ) = 20  t2 = 3,73s ( nhận ) hoặc t2 = 0,27s < 2 ( loại) Vì t1 ≠ t2: 2 vật không chạm... ΔS = 5×2(2 10 - 2) = 180m Bài 8: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 45m xuống đất Lấy g = 10m/s a) Tính thời gian rơi và tốc độ của vật khi vừa khi vừa chạm đất b) Tính thời gian vật rơi 10m đầu tiên và thời gian vật rơi 10m cuối cùng trước khi chạm đất Giải a) Thời gian rơi: t = √ 2𝑆 𝑔 = 3s Vận tốc của vật lúc chạm đất: v = g.t = 30m/s 1 2𝑆1 2 𝑔 b) Áp dụng công thức S1 = gt2 = 10m  t =... c) Độ cao của vật sau khi thả được 2s Giải 1 a) Độ cao lúc thả vật: h = S = gt2 = 80m 2 b) Vận tốc khi chạm đất: v = v0 + gt = 40 m/s 1 c) Quãng đường vật rơi 2s đầu tiên: S1 = gt12 = 20m 2 Độ cao của vật sau khi thả 2s: h = S2 = S – S1 = 60m Bài 7: Một người thả vật rơi tự do, vật chạm đất có v = 30m/s, g = 10m/s 2 a) Tìm độ cao thả vật b) Vận tốc vật khi rơi được 20m c) Độ cao của vật sau khi đi... cùng trước khi chạm đất, vật rơi tự do được quãng đường 345m Tính thời gian rơi và độ cao của vật lúc thả, g = 10 m/s2 Giải Gọi t là thời gian vật rơi 1 Áp dụng công thức: ΔS = g(2.t - n).n 2 Trong đó n = 3 Suy ra: 345 = 5×3(2×t - 3)  t = 10 1 Độ cao lúc thả vật: S = gt2 = 500m 2 Biên soạn: Kiều Quang Vũ GV: Tr THPT NCP_ Quảng Ngãi 27 Các dạng bài tập vật lý 10 Bài 4: Một vật rơi tự do từ độ cao h... = 5×7(2×t - 7)  t = 9s 1 c) Quãng đường vật rơi trong 9s: S = gt2 = 405m 2 Thời gian vật rơi trong 45m cuối là Δt = √ Biên soạn: Kiều Quang Vũ GV: Tr THPT NCP_ Quảng Ngãi 2𝑆 𝑔 -√ 2(𝑆−45) 𝑔 = 0,51s 28 Các dạng bài tập vật lý 10 Bài 7: Một vật rơi tự do trong 10 s Quãng đường vật rơi trong 2s cuối cùng là bao nhiêu?, lấy g = 10m/s2 Giải Gọi t là thời gian để vật rơi chạm đất 1 Áp dụng công thức: ΔS... Vận tốc của vật lúc chạm đất: v = g.t = 40m b) Quãng đường rơi trong 2s đầu tiên: S2 = 1 2 2 𝑔𝑡2 = 20m 1 Quãng đường vật rơi trong 2s cuối: ΔS = g(2t - 2).2 = 60m 2 Bài 10: Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất Cho g =10m/s2 Tốc độ của vật khi chạm đất là 30m/s a) Tính độ cao h, thời gian từ lúc vật bắt đầu rơi đến khi vật chạm đất b) Tính quãng đường vật rơi trong . bài tập vật lý 10 Biên soạn: Kiều Quang Vũ 1 GV: Tr. THPT NCP_ Quảng Ngãi MỤC LỤC PHẦN I: CƠ HỌC 4 Chương I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 4 A. HỆ THỐNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4 Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ 4 Bài. TOÁN ĐỊNH LUẬT BÔI - LƠ VÀ MA - RI - ỐT 99 DẠNG 2: BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH. 101 DẠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH KHÍ LÝ TƯỞNG 102 BÀI TẬP CHƯƠNG V 104 Chương VI. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 107 . tập vật lý 10 Biên soạn: Kiều Quang Vũ 4 GV: Tr. THPT NCP_ Quảng Ngãi PHẦN I: CƠ HỌC Chương I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ I. Chuyển động cơ – Chất điểm 1. Chuyển động cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dạy thêm Vật lý lớp 10 cơ bản, Giáo án dạy thêm Vật lý lớp 10 cơ bản, Giáo án dạy thêm Vật lý lớp 10 cơ bản