Phân tích hình tượng Người lái đò sông Đà trong tùy bút cùng tên để làm rõ nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân

2 766 8
  • Loading ...
1/2 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2015, 10:15

Khóa hc Luyn thi i hc KIT-1: Môn Ng vn (Cô Trnh Thu Tuyt) Ngi lái đò sông à – Nguyn Tuân Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1-  2 : Phân tích hình tng ngi lái đò sông à trong tùy bút cùng tên đ làm rõ nhng nét đc sc trong phong cách ngh thut ca nhà vn Nguyn Tuân. I. M bài - Nguyn Tuân là tác gi ln ca vn hc hin đi Vit Nam vi nhng thành tu xut sc  c hai giai đon trc và sau nm 1945. - Sáng tác ca Nguyn Tuân mang phong cách riêng đc đáo trong đó ni bt cht tài hoa uyên bác. Là mt ngh s sut đi đi tìm cái đp, Nguyn Tuân thng khám phá th gii  phng din vn hóa thm m, khám phá con ngi  phng din tài hoa ngh s. - Ngi lái đò sông à là bài tùy bút xut sc ca Nguyn Tuân đc in trong tp Sông à nm 1960. - Thông qua vic khc ha hình nh ngi lái đò sông à, tùy bút đã phát hin, đã khng đnh và ngi ca th vàng mi đã qua th la ca tâm hn, tính cách con ngi Tây Bc trong cuc sng lao đng hàng ngày ca h và th hin nhng nét đc sc nht trong phong cách ngh thut Nguyn Tuân. II. Thân bài Quan nim ca Nguyn Tuân: Trc 1945, Nguyn Tuân thng say mê miêu t v đp tài hoa ngh s trong nhng con ngi đc tuyn, xut chúng, vì th, cái đp và ngi tài thng cô đn, lc lõng gia cuc đi, và trong hoàn cnh xã hi thc dân na phong kin  Vit Nam nhng nm đu XX, đó là nhng v đp vang bóng mt thi thng đem đn s ngng m ngm ngùi, nui tic. Sau 1945, quan nim thm m ca nhà vn đã có nhng thay đi c bn. Vn nhìn con ngi t phng din tài hoa ngh s nhng bây gi, Nguyn Tuân cho rng bt c ngi lao đng nào khi đt ti trình đ điêu luyn gii giang trong công vic ca mình đu có th coi là ngh s và xng đáng đc tôn vinh  v đp tài hoa ngh s. Trong nhng sáng tác sau 1945, Nguyn Tuân đã khám phá v đp tài hoa ngh s ca nhng con ngi lao đng bình thng trong cuc sng đi thng, qua đó mà bc l tm lòng trân trng, yêu mn đi vi h. Ngi lái đò sông à trong tùy bút cùng tên cng là mt nhân vt đc nhà vn khám phá và th hin không ch  v đp tài hoa mà còn là trí dng. NGI LỄI Ò SÔNG À (PHN 2) - NGUYN TUÂN – - TÀI LIU BÀI GING – ây là tài liu tóm lc các kin thc đi kèm vi bài ging Ngi lái đò sông à (Phn 2) thuc khóa hc Luyn thi i hc KIT-1: Môn Ng vn (Cô Trnh Thu Tuyt ) ti website Hocmai.vn.  có th nm vng kin thc đon trích Ngi lái đò sông à, Bn cn kt hp xem vi bài ging này Khóa hc Luyn thi i hc KIT-1: Môn Ng vn (Cô Trnh Thu Tuyt) Ngi lái đò sông à – Nguyn Tuân Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 2- 1. Bi cnh và tình hung a. Ngay khi miêu t dòng sông à hung bo khúc thng ngun, Nguyn Tuân đã có ý thc to dng mt nn thiên nhiên d di kì v, mt không gian hào tráng, ln lao xng đáng vi s xut hin ca ngi anh hùng sông nc. b. Và đ khc ha v đp trí dng tài hoa ca ông đò, Nguyn Tuân đã miêu t mt cuc vt thác nguy him và ngon mc trong đó ni bt s tng phn gia mt thiên nhiên ác him, hung bo vi con ngi trí dng ngoan cng, đó cng là trn thy chin d di gia mt bên là nhng trùng vi thch trn ca đá thác, nc thác cùng sóng gió vi mt bên là chic thuyn then đuôi én mng manh và nhng ngi lái đò nh bé, đn đc. 2. V đp trí dng tài hoa ca ông đò trong trn thy chin vi sóng thác sông à S sc so tài hoa không cho phép Nguyn Tuân miêu t mt cuc vt thác d dàng, chóng vánh. a.  vòng vây th nht ca thch trn, Nguyn Tuân đã không giu đc lòng ngng m và cm phc trc bn lnh kiên cng , s dng mãnh, bình thn ca ngi lái đò. b. Ti vòng vây th hai ca thch trn, ông đò không ch dng mãnh, kiên cng mà còn th hin trí tu và tài hoa con ngi thm chí đã chin thng c thn sông thn đá. c.  vòng vây cui, tài nng ca ông đò đã bao hàm c trí tu, s tri nghim, sc mnh th lc, trình đ điêu luyn và bn lnh kiên cng - tt c đu đt ti mc phi phàm, kì diu. 3. Nhn xét: III. Kt lun - Tùy bút Ngi lái đò sông à là mt thiên anh hùng ca ca ngi v đp hào tráng ca con ngi trong cuc chin đu chinh phc thiên nhiên. Vi quan nim thm m mi m, tích cc ca Nguyn Tuân, ngi lái đò ni thng ngun Tây Bc thc s là mt ngh s tài hoa, mt anh hùng sông nc khi hàng ngày phi chin đu và luôn phi chin thng thiên nhiên bng trí tu, s khéo léo, sc mnh và lòng can đm ca mình. - Ngi lái đò sông à là mt áng vn đp th hin nhng nét đc sc nht trong phong cách ngh thut ca Nguyn Tuân, mt nhà vn tài hoa uyên bác, nhà vn luôn khám phá, miêu t con ngi  phng din tài hoa ngh s. Vi vic th hin nhun nhuyn nhng nét phong cách y, tác phm đã thc s thành công khi phát hin và miêu t cht vàng mi quí giá trong tâm hn, tính cách nhng ngi lao đng bình d min Tây Bc./. Giáo viên: Trnh Thu Tuyt Ngun: Hocmai.vn . ngh s. - Ngi lái đò sông à là bài tùy bút xut sc ca Nguyn Tuân đc in trong tp Sông à nm 1960. - Thông qua vic khc ha hình nh ngi lái đò sông à, tùy bút đã phát hin,. hình tng ngi lái đò sông à trong tùy bút cùng tên đ làm rõ nhng nét đc sc trong phong cách ngh thut ca nhà vn Nguyn Tuân. I. M bài - Nguyn Tuân là tác gi ln ca vn hc. Ngi lái đò sông à – Nguyn Tuân Hocmai.vn– Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1-  2 : Phân tích hình tng ngi lái đò sông
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hình tượng Người lái đò sông Đà trong tùy bút cùng tên để làm rõ nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân, Phân tích hình tượng Người lái đò sông Đà trong tùy bút cùng tên để làm rõ nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân, Phân tích hình tượng Người lái đò sông Đà trong tùy bút cùng tên để làm rõ nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn