Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietinbank)

89 235 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2015, 01:15

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM NGUYN LNG C QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP VIT NAM THNG TÍN (VIETBANK) LUN VN THC S KINH T TP.HCM Tháng 03 nm 2011 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM  NGUYN LNG C LUN VN THC S KINH T QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP VIT NAM THNG TÍN (VIETBANK) Chuyên ngành: Kinh t - Tài chính – Ngân hàng Mã s : 60.31.12 Ngi hng dn khoa hc PGS – TS LÊ KHNG NINH TP.HCM Tháng 03 nm 2011 LI CAM OAN Tôi cam đoan lun vn này là do bn thân t nghiên cu và thc hin vi s hng dn khoa hc ca PGS. TS Lê Khng Ninh. Các thông tin, s liu đ thc hin đ tài ch yu đc cung cp t Phòng K toán Vietbank, Báo cáo tài chính ca các ngân hàng có liên quan và t ngun Ngân hàng Nhà nc, Chính ph. Tôi hoàn toàn chu trách nhim v tính pháp lý quá trình nghiên cu khoa hc ca lun vn này. Tp. H Chí Minh, ngày 31 tháng 03 nm 2011 Ngi Cam oan Nguyn Lng C STT 1 ATM Máy giao dch t đng Automatic Teller Machine 2 CAR T l an toàn vn Capital Adequacy Ratio 3 NHNN Ngân hàng Nhà nc Vit Nam State Bank Of Viet Nam 4 NHTM Commercial Bank 5 NVTD Nhân viên tín dng A/O (Account Officer) 6 ROA Thu nhp ròng/tng tài sn Return On Assets ratio 7 ROE Thu nhp ròng/vn ch s hu Return On Equity ratio 8 ROS Thu nhp ròng/tng doanh thu Return On Sales ratio 9 TCTD T chc tín dng Na 10 VIETBANK Ngân hàng Thng mi C phn Vit Nam Thng Tín Viet Nam Thuong Tin Commercial Bank MC LC CHNG I - LÝ LUN CHUNG V TÍN DNG VÀ QUN LÝ RI RO TÍN DNG I VI NGÂN HÀNG THNG MI 4 1.1 Tín dng 4 tín dng 4 1.1.2 C s đ phân loi tín dng 4 1.1.2.1 Cn c theo mc đ ích 4 1.1.2.2 Cn c theo thi hn cho vay 5 1.1.2.3 Cn c vào mc đ  tín nhim đ i vi khách hàng 5 1.1.2.4 Cn c vào phng pháp hoàn tr 5 1.2 Ri ro tín dng và quy trình qun lý ri ro tín dng 5 1.2.1 Khái nim ri ro tín dng 5 1.2.2 Quy trình qun lý ri ro tín dng 6 1.2.2.1 Phân loi ri ro tín dng 6 1.2.2.2 Nguyên nhân gây ra ri ro tín dng 7 1.2.2.3 Thit hi do ri ro tín dng 9 1.2.2.4 Phòng nga và x lý ri ro tín dng 11 1.3 Kinh nghim qun lý ri ro tín dng ca Ngân hàng MayBank (MALAYSIA) 26 1.3.1 Nguyên tc “t cc cân bng-Proportionate stake” 26 1.3.2 Nguyên tc “ngang bng-pari passu” 27 1.3.3 Nguyên tc “Bo v - protection” 27 1.3.4 Nguyên tc “Kim soát- Control” 28 1.3.5 Nguyên tc “Danh mc cho vay đ rng-well spread lending portfolio” 28 1.3.6 Nguyên tc “Li ra đu tiên – good first way out” 28 1.3.7 Nguyên tc “K hn tài tr phù hp – Appropriate tenor of financing” 28 1.3.8 Nguyên tc “Phn ánh chính sách quc gia–Reflective of national policy” 29 30 CHNG II - THC TRNG V HOT NG TÍN DNG VÀ QUN LÝ RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG VIT NAM THNG TÍN (VIETBANK) 31 2.1 32 2.2 Tình hình hot đng kinh doanh ca Ngân Hàng TMCP Vit Nam Thng Tín giai đon 2006-2010 32 2.2.1 ánh giá môi trng hot đng kinh doanh qua các nm 2008-2010 32 2.2.2 Kt qu hot đng kinh doanh 34 2.2.2.1 Tài sn 34 2.2.2.2 Ngun vn 36 2.3 C cu và cht lng tín dng giai đon 2008 - 2010 40 2.3.1 C cu tín dng 41 2.3.2 Cht lng tín dng 41 2.4 Nguyên nhân phát sinh ri ro tín dng ti VIETBANK 43 2.4.1 Nguyên nhân khách quan 43 2.4.1.1 S nh hng ca môi trng kinh t không n đ nh 43 2.4.1.2 Ri ro tín dng phát sinh t quá trình t do hóa tài chính, hi nhp quc t 43 2.4.1.3 Các nguyên nhân bt kh kháng ca thi tit 44 2.4.1.4 Môi trng pháp lý cha thun li 44 2.4.1.5 H thng thông tin qun lý còn bt cp 45 2.4.2 Nguyên nhân t khách hàng vay vn 46 2.4.2.1 Kh nng qun lý kinh doanh kém 46 2.4.2.2 Khách hàng s dng vn vay không đ úng mc đ ích 47 2.4.2.3 Cung cp thông tin la đ o 47 2.5 Thc trng qun lý tín dng ti VIETBANK 48 2.5.1 C cu t chc tín dng và công tác qun lý ri ro tín dng 48 2.5.2 Công tác qun lý ri ro tín dng ti VIETBANK 48 2.5.2.1 Lng lo trong công tác kim tra ni b (KTNB) 48 2.5.2.2 Ri ro phát sinh t chính sách tín dng ca ngân hàng 49 2.5.2.3 o đ c ngh nghip ca nhân viên 50 2.5.2.4 Thiu s kim tra, giám sát sau khi cho vay 50 2.5.2.5 Tc đ  tng trng tín dng 50 2.5.3 Các vn bn ch đ, quy ch, quy trình th tc cp tín dng 51 2.5.4 ánh giá cht lng khon vay và các quy đnh nhm hn ch ri ro tín dng 51 2.5.5 H thng xp hng tín dng ni b theo chun mc quc t 52 54 CHNG III - GII PHÁP VÀ KIN NGH  NÂNG CAO HIU QU QUN LÝ RI RO TÍN DNG TI VIETBANK 55 3.1 2010 - 2015 55 3.1.1 nh hng phát trin nn kinh t Vit Nam trong thi gian ti 55 3.1.2 nh hng phát trin h thng ngân hàng Vit Nam 56 2020 56 3.1.2.2 2020 57 Tín (VIETBANK) giai đon 2011-2015 60 (VIETBANK) 60 3.2.1 Hoàn thin c cu t chc hot đng tín dng và c cu qun lý, giám sát ri ro tín dng ca Ngân hàng 60 3.2.1.1 C cu t chc hot đ ng tín dng 61 3.2.1.2 C cu giám sát và qun lý ri ro tín dng 62 3.2.2 Xây dng h thng vn bn ch đ, quy ch, quy trình, th tc cp tín dng 63 3.2.3 Xây dng chính sách tín dng phù hp 64 3.2.3.1 C ch phân cp y quyn 64 3.2.3.2 Xác đ nh th trng và các lnh vc cho vay ca ngân hàng 64 3.2.3.3 Xây dng các gii hn an toàn trong hot đ ng tín dng 65 3.2.3.4 Xây dng chính sách khách hàng trong hot đ ng tín dng 67 3.2.3.5 Tài sn đ m bo tin vay 67 3.2.3.6 ánh giá các ri ro phát sinh đ i vi vic phát trin các loi hình sn phm tín dng mi 68 3.2.4 Xây dng h thng các công c đo lng và đnh hng ri ro tín dng 68 3.2.5 Qun lý, giám sát danh mc cho vay 69 3.2.6 Trích lp qu d phòng bù đp ri ro 70 3.2.7 H thng thông tin qun tr ri ro tín dng 71 3.2.8 Công ngh, ngun nhân lc trong công tác qun lý ri ro tín dng 72 3.3 Mt s kin ngh đi vi các c quan hu quan 72 74 75 TÀI LIU THAM KHO 77 PH LC              ! ∀  #∃ %&∋()∗+,!−∀ ./01/0 2   ) 3+45      6 ) ∀  #738 9:  ; &  ,  ∀ ∋ +,  <= + 8 3 ()>0 3!6∋?3..6(≅  = ∀ Α    Β > )    ∋Β − <Χ   ∆ 2− !, !<∗ ,!,−,ΕΦ85−∗ 6 ?5  ΓΗ & 4 −45 Ι <∀2 2&∋ϑ∗≅30 6)    ,5 Β #Κ ?! =    #Κ   Λ∀)Η≅33,∃8 <ΜΗϑ∗≅30 .2>0 Β  / 0 45ΙΝ∀,5<Μ9<∗,!,!  − 6Μ2,,Ο) &∋∗45;#Π %0 Θ      Ν∀ %ΡΣΤΥ∗Ν %#∃%ςΥΩΞ%ΨΖΝΛ[7413 ∗6##Κ−>!! ∗ 452 ? #)   ;8<∗∀) Σ . +∋ & Ο3, <! 8     ,5 #Κ 45 Ι∋ − >!  ! < <5 2 ∗ 45∋ 5 <5       ,    3, + #Κ∋ ∴Κ ∗ ,∀ <≅ 6 ∗45∃]∋5−!∗,!> Φ      ; & Κ +    ∀  ⊥2, ,Ο ∀     Κ  ∀     Ρ∀2∗45∋2;0 45Ι#Κ),_,>#Κ 9!∀#Κ= ∋6)!≅ Η   ∋ ≅ Η     #) Γ∀  9 Β (4]α,∀#Κ&;#Π,! −<91#0∗Β! Κ,!∋ && ? +,Υ)6<≅>& −< Η6)∗#!5,!,Μ  6)∀Εβ#Ν∀  %ΡΣΤΥ∗Ν%#∃%ςΥΩΞ%ΨΖΝΛ[∋Β0]9: χ  !∀#∃% δ  ! ∀!# Ρ&9>!Χ39>: ε φγ2,,Ο∗Ι+945Ι ε Τ∀0∋&∀η    ! ,#∃ ,!, 45 Ι      Ν∀  %ΡΣΤΥ∗Ν%#∃%ςΥΩΞ%ΨΖΝΛ[ ε %&∃>ΠΙ+,∀0∋Φ2# >6<∗ ,!,Μ 45ΙΝ∀  %ΡΣΤΥ∗Ν%#∃%ςΥΩΞ%ΨΖΝΛ[ . qun lý ri ro tín dng 6 1.2.2.1 Phân loi ri ro tín dng 6 1.2.2.2 Nguyên nhân gây ra ri ro tín dng 7 1.2.2.3 Thit hi do ri ro tín dng 9 1.2.2.4 Phòng nga và x lý ri ro tín dng. LC CHNG I - LÝ LUN CHUNG V TÍN DNG VÀ QUN LÝ RI RO TÍN DNG I VI NGÂN HÀNG THNG MI 4 1.1 Tín dng 4 tín dng 4 1.1.2 C s đ phân loi tín dng 4 1.1.2.1 Cn c theo mc. c vào mc đ  tín nhim đ i vi khách hàng 5 1.1.2.4 Cn c vào phng pháp hoàn tr 5 1.2 Ri ro tín dng và quy trình qun lý ri ro tín dng 5 1.2.1 Khái nim ri ro tín dng 5 1.2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietinbank), Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietinbank), Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietinbank)