MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2011.PDF

58 271 1
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2015, 19:16

B GIÁO DCăVẨăẨOăTO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH    LNGăTHăKHÁNHăVY MIăQUANăHăGIAăUăTăTRCăTIPă NCăNGOẨIăVẨăTNGăTRNGăKINHă TăVITăNAMăGIAIăONă2000-2011 LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.H CHÍ MINH - NMă2012 B GIÁO DCăVẨăẨOăTO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH    LNGăTHăKHÁNHăVY MIăQUANăHăGIAăUăTăTRCăTIPă NCăNGOẨIăVẨăTNGăTRNGăKINHă TăVITăNAMăGIAIăONă2000-2011 Chuyên ngành: Tài Chính ậ Ngân Hàng Mã ngành: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT Ngiăhngădnăkhoaăhc:ăTS.ăoƠnănhăLam TP.H CHÍ MINH - NMă2012 LIăCAMăOAN  Tôi xin cam đoan rng đây là công trình nghiên cu ca tôi. Các ni dung nghiên cu và kt qu trong đ tài này là trung thc và cha tng đc ai công b trong bt c công trình nghiên cu khoa hc nào. Nu có bt kì sai sót, gian ln nào tôi xin hoàn toàn chu trách nhim trc Hi đng cng nh kt qu lun vn ca mình. TP.H Chí Minh, ngày 30 tháng 10 nm 2012 Tác gi LngăTh Khánh Vy MC LC MăU 1 CHNG 1 4 TNGăQUANăVẨăCÁCăNGHIểNăCUăTHCăNGHIMăVăMIăQUANăHăGIAă UăT TRCăTIPăNCăNGOẨIăVẨăTNGăTRNGăKINHăT. 4 1.1 Tng quan v tng trng kinh t GDP 4 1.2 Tng quan v vn đu t trc tip nc ngoài FDI 4 1.4 Các nghiên cu trong nc 5 1.5 Các nghiên cu nc ngoài: 6 1.5.1 Quan đim cho rng có mi quan h gia GDP và dòng vn FDI 6 1.5.2 Quan đim cho rng không có mi quan h gia tng trng và dòng vn FDI 9 1.5.3 Mt s bng chng thc nghim đc nghiên cu  mt s quc gia đang phát trin 13 CHNG 2 16 THCăTRNGăFDIăVẨăGDPăTIăVITăNAMăTRONGăGIAIăONă2000-2011 16 2.1 Thc trng FDI ti Vit Nam t nm 2000 đn 2011 16 2.2 Thc trng GDP Vit Nam t nm 2000 đn 2011 20 CHNG 3 22 NHăLNGăMIăTNGăQUANăGIAăUăT TRCăTIPăNCăNGOẨIăVẨă TNGăTRNGăKINHăTăVITăNAMăGIAIăONă2000-2011 22 3.1 Mô hình nghiên cu: 22 3.2 D liu nghiên cu 24 3.3 Các bc thc hin trong quá trình chy mô hình 25 3.4 Kim đnh nghim đn v 25 3.5 Chn các bin tr ti u trong mô hình 28 3.6 Kim đnh mi quan h nhân qu trong ngn hn gia hai bin FDI và GDP 29 3.7 Kim đnh đng liên kt theo phng pháp Johansen 30 3.8 c lng mô hình: 32 3.9 Hàm phn ng xung: 33 KTăLUNăCHNG 3 35 CHNG 4 36 KINăNGHăCHệNHăSÁCHăTHUăHÚTăFDIăăTHÚCăYăTNGăTRNGăKINHăT 36 4.1 La chn ngun vn FDI có hiu qu 36 4.2 Ci thin cht lng ngun lao đng đ thu hút FDI: 37 4.3 Thúc đy hot đng M&A: 38 KTăLUNăCAăLUNăVN 40 DANHăMCăTẨIăLIUăTHAMăKHO 41 PHăLCă1 44 PHăLCă2 45 PHăLCă3 46 PHăLCă4 47 PHăLCă5 48 PHăLCă6 49 PHăLCă7 50 DANH MC T VIT TT - ADP: Ngân hàng phát trin Châu Á - ADF: Augmented Dickey-Fuller - GDP: Tng sn phm quc ni - GNP: Tng sn phm quc dân - GOS: Tng Cc Thng Kê Vit Nam - IMF: Qu tin t quc t - FDI: ngun vn đu t trc tip nc ngoài - USD: đng ôla M - VECM (Vector Error Correction Model): Mô hình Vec t hiu chnh sai s - WTO: T Chc Thng Mi Th Gii DANH MC CÁC BNG - Bng 3.1: Kt qu kim đnh nghim đn v - Bng 3.2: Bng đ tr ti u - Bng 3.3: Kt qu kim đnh nhân qu Granger - Bng 3.4: Mc đ nh hng ca FDI đn GDP trong dài hn theo mô hình VECM DANH MC CÁC HÌNH V - Hình 2.1: FDI Vit Nam giai đon 2000-2011 - Hình 2.2: GDP ca Vit Nam giai đon 2000 đn 2011 - Hình 3.1: Biu đ phn ng đy trong 10 quý ca FDI và GDP khi có cú sc xy ra 1 MăU 1. Lý do chnăđ tài Trong hn 10 nm qua, ngun vn đu t trc tip nc ngoài (FDI) đ vào Vit Nam có s gia tng ln. ng thi, tc đ tng trng kinh t Vit Nam tng liên tc trong thi gian này. Liu ngun vn FDI đ vào Vit Nam gia tng trong nhng nm va qua và tc đ tng trng kinh t có mi quan h vi nhau? Và nu có thì mc đ nh hng ca FDI đn GDP và ngc li là bao nhiêu?  tr li cho 2 câu hi trên, tác gi đư thc hin nghiên cu : “Mi quan h gia đuă tă trc tipă ncă ngoƠiă vƠă tngă trng kinh t Vită Namă giaiă đon 2000-2011”. 2. Mc tiêu nghiên cu Hin nay có rt nhiu nghiên cu trong và ngoài nc v mi quan h gia FDI và GDP. Trong đó, có nhiu ý kin trái ngc nhau v mi quan h gia hai bin s kinh t này. Mt s quan đim cho rng có mi quan h gia FDI và GDP, mt s quan đim khác li cho không có mi quan h gia FDI và GDP. Vì vy, tác gi thc hin nghiên cu thông qua vic s dng mô hình đnh lng hin đang đc nhiu nhà nghiên cu kinh t trên th gii s dng đ xác đnh mi quan h gia FDI và GDP ti Vit Nam trong giai đon 2000-2011. T đó, tác gi đa ra các gii pháp đ ci thin FDI nhm thúc đy tng trng kinh t. 3.ăiătng nghiên cu  đt đc mc tiêu nghiên cu trên, đi tng nghiên cu ca lun vn bao gm: - Ngun vn đu t trc tip nc ngoài (FDI) 2 - Tng trng kinh t (GDP) - Mi quan h gia Ngun vn đu t trc tip nc ngoài (FDI) và tng trng kinh t (GDP) 4.ăPhngăphápănghiênăcu - Phng pháp mô hình hóa: phng pháp này đc s dng đ làm rõ nhng phân tích đnh tính bng các hình v c th đ vn đ tr nên d hiu hn. - Phng pháp phân tích kinh t lng: tác gi s dng mô hình VECM đ đo lng mc đ tác đng ca FDI đn GDP và ngc li nu có trong dài hn t nm 2000-2011. 5. D liu ca nghiên cu Trong lun vn tác gi đư s dng các ngun s liu thng kê sau: - D liu FDI và GDP theo quý t Ngân hàng Phát Trin Châu Á trong giai đon t nm 2000 đn nm 2011. - D liu FDI và GDP theo nm ca Tng cc thng kê Vit Nam t nm 2000-2011. 6. B cc ca lunăvn Ngoài li m đu, gii thiu, kt lun và tài liu tham kho, b cc ca lun vn bao gm: Chng 1: Tng quan và các nghiên cu thc nghim v mi quan h gia đu t trc tip nc ngoài và tng trng kinh t. Chng 2: Thc trng FDI và GDP ti Vit Nam trong giai đon 2000-2011 3 Chng 3: nh lng mi tng quan gia đu t trc tip nc ngoài và tng trng kinh t Vit Nam giai đon 2000-2011. Chng 4: Kin ngh chính sách thu hút FDI đ thúc đy tng trng kinh t [...]... Sissoko (p.p 11-15) quan h nhân qu Granger các gi thuy t v s hi n di n c a quan h nhân qu gi a ngoài và th nghi m c ti p c ng kinh t Bài Nghiên c u s d ng d li u hàng quý bao g m 15 n t 1992:1 ti p c n 2006:3, cho th y m i quan h nhân qu t n ng kinh t m i quan h m t chi u gi a chi u Th c ti p c Nói cách khác, có m t c ngoài và ng c a m i quan h này là t c ti p ng kinh t và c ngoài t i ng kinh t Còn v... kinh t ng kinh t Malaysia có quan h nhân qu Granger v i nhau Har Wai Mun, Teo Kai Lin và Yee Kar Man ( 2008, p.p 11-17) , Mete Feridun và Yaya Sissoko (2011) xem xét các m i quan h gi a ng kinh t ng GDP c ngoài i và tr c ti p n 1970 - 2002, b ng cách s d ng VAR và nhân qu Granger B ng ch ng cho th y r ng có m t quan h nhân qu Granger m t chi u t u tr c ti c ngoài t i ng kinh t Mete Feridun và Yaya Sissoko... các quan h nhân qu gi a FDI ng kinh t Zhang s d ng d li u cho 11 và M Latinh S d ng ki n ng liên k t và ki nh quan h nhân qu Granger, Zhang (2001) tìm th y r ng trong ng kinh t ng b i v c ti p nh n ch i và s ng h p c ngoài nh kinh t u ki n là quan tr ng Theo nh ng phát hi n c a Choe (2003), quan h nhân qu gi a t c ti c ngoài có theo c hai chi u, ng kinh v i ng là 8 ng quan h nhân qu v n FDI, có r t... i, b sung m t s u c a Lu c ngoài Ngoài ra, vi c Chính ph ng th i m c a m t s c quy n n m gi ngân hàng, vi n l c, b o hi m, c ngoài và cho phép chuy doanh nghi p có v i c ngoài sang công ty c ph n Khu v c kinh t có v c ngoài ngày càng kh tr ng trong n n kinh t Vi tr ng vào t nh vai trò quan c h t, FDI là ngu n v n b sung quan i và góp ph n c i thi n cán cân thanh toán trong giai n v a qua Các nghiên... v i d li u b ng m cho r ng không có m i quan h gi ng và dòng 10 Mello trong nghiên c u c a ông th c hi th i gian và b ng phân tích d li và n, d và s thông qua phân tích chu i c tính cho m t m u c a 32 ng c a c ti p GDP c phát tri n c ngoài vào v n tích tìm th y d u hi u y u kém c a m t m i quan h tích c c gi a FDI và kinh t ng De Mello (1999, pp.142) Ericsson và Irandoust (2001) xem xét các tác FDI...4 1.1 T ng quan v ng kinh t GDP ng kinh t là s gia n v ng v s n ph Robert Paul Thomas t Các nhà kinh t h ng kinh t x y ra n u s d ng hai ch tiêu: t ng s n ph m qu c dân (GNP) và t ng s n ph m qu c n ng t ng c a m t n n kinh t Tuy nhiên, trong h u h t các bài nghiên c u th c nghi m v t u s d ng ch ng nghiên c u 1.2 T ng quan v v c ti p ng kinh c ti c ngoài FDI c ngoài (FDI): các kho c th... m i quan h trong dài h n gi a FDI và GDP mà ch có m i quan h trong ng n h n iv c là Singapore, Indonesia, Indian, Thailand và Pakistan có m i quan h nhân qu ng n h n hai chi u gi m t chi u t ng n FDI Har Wai Mun, Teo Kai Lin và Yee Kar Man (S2008) có bài nghiên c u v m i quan h gi ng kinh t n 1970 2005 B ng vi c s d ng mô hình OLS chu i d li u th i gian Bài vi t k t lu n FDI có quan h tích c ng kinh. .. ch, Ph n Lan, Na Uy và Th y n Các tác gi không phát hi n b t k m i quan h nhân qu gi a FDI u ra cho M ch và Ph n Lan H cho r ng FDI vào ng ng l c c th và b n ch t c a c này là nguyên nhân không có quan h nhân qu gi a 2 y u t (2001, s.122-132) Maria Carkovic và Ross Levine s d ng m t t p d li u c a b ng d li u bao g m 72 c phát tri n và hi n m i quan h gi a FDI phân l i các phát ng kinh t H s d s d... Borenzstein, De Gregorio và Lee (1998, pp.115-135) M t khác, Chakraborty và Basu quan h nhân qu gi a v ti n hành m t nghiên c u tính toán các m i c ngoài và s qu c a nghiên c u, d a trên d li u hàng trong s n xu t K t t 1974 n 1996, cho th y s hi n di n c a quan h nhân qu t FDI t i GDP ch không ph i là t GDP t i FDI Chakraborty và Basu, (2002, pp.1065) , Zhang (2001) và Choe (2003) phân tích các quan h nhân qu... các MNCs Bruce Blonigen và Miao Grace Wang m ra nh ng l i khuy n cáo c a h b l i t ng h p các ngu n d li u kh y a m i quan h s n xu t theo chi u d c m i quan h v c có so v i các c ngoài theo chi u ngang n i b t trong s phát tri n FDI theo chi u d c ph thu c vào các rào c r ng các kênh i là m t b sung c n thi c i th p M v u vào trung gian nh p kh u b i các kh u c c ngoài, c ngoài và xu t s n ph m ch bi . ngoài và tng trng kinh t. Chng 2: Thc trng FDI và GDP ti Vit Nam trong giai đon 2000-2011 3 Chng 3: nh lng mi tng quan gia đu t trc tip nc ngoài và tng trng kinh. v mi quan h gia FDI và GDP. Trong đó, có nhiu ý kin trái ngc nhau v mi quan h gia hai bin s kinh t này. Mt s quan đim cho rng có mi quan h gia FDI và GDP, mt s quan đim. cu : “Mi quan h gia đuă tă trc tipă ncă ngoƠiă vƠă tngă trng kinh t Vită Nam giai đon 2000-2011 . 2. Mc tiêu nghiên cu Hin nay có rt nhiu nghiên cu trong và ngoài nc
- Xem thêm -

Xem thêm: MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2011.PDF, MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2011.PDF, MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2011.PDF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn