GỈAI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAI.PDF

64 191 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2015, 13:56

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM j NGUYN TH DUY BO TOÀN VÀ PHÁT TRIN VN T CÓ TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN VIT NAM Chuyên ngành: Kinh t tài chính – Ngân hàng Mã s:60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN: PGS.TS. PHM VN NNG THÀNH PH H CHÍ MINH – 2009 LI M U 1. S CN THIT CA  TÀI Tháng 12 nm 2008, th gii tài chính toàn cu sng st khi nghe tin Lehmon Brother, mt trong nhng ngân hàng đu t hàng đu ca M tuyên b phá sn. iu này đã châm ngòi cho cuc khng hong tài chính và suy thoái kinh t t hi nht k t cuc đi suy thoái trong thp niên 30 ca th k 19. S sp đ ca các t chc tài chính toàn cu mt thi là nim kêu hãnh ca quc gia có nn tài chính hùng mnh nht th gii đem đn nhiu thc mc cho các nhà kinh t th gii. Hàng lot các câu hi, gi thuyt đc đt nhm tìm hiu nhng lý do. Tuy nhiên, khi cn bnh còn cha kp chun đoán thì mc đ lây lan càng thêm nghiêm trng, khi mà chính ph các nc giàu và nghèo cùng nhau can thip bng nhiu cách khác nhau đ tránh mt s đ v mang tính dây chuyn xy ra. n đây các nhà kinh t cng nh nhng ngi dân np thu t hi rng: s kim soát tính hiu qu ca vic s dng nhng đng vn ti các t chc tài chính trong quá kh nh th nào? Các chính sách kim soát đ an toàn hot đng, mc đ ri ro kinh doanh và đu t đã đc theo dõi khoa hc, cht ch hay cha?…Rt nhiu các câu hi đc đt ra trong các k hp ca hi đng kinh t quc gia hoc khi Cc d tr liên bang M (FED) điu trn trc Quc hi. Ti Vit Nam, mc dù nh hng không nhiu t cuc khng hong tài chính toàn cu (do chúng ta cha đu t vào các sn phm tài chính phc tp ca th gii) nhng nn kinh t nói chung và các t chc tài chính trong nc nói riêng cng b nh hng theo t cuc suy thoái kinh t th gii. Do đó vic nhìn nhn li các c ch hay chính sách qun lý ri ro, qun lý vn ti các ngân hàng thng mi c phn là vic cn phi làm và nên làm trong giai đon hin nay khi mà c th gii đã có nhng thay đi trong quan đim v tái c cu nn tài chính toàn cu cng nh các phng pháp qun lý, điu hành kinh t. Và đây cng là mt trong nhng lý do mà tôi chn đ tài này: “ Bo toàn và phát trin vn t có ti các ngân hàng thng mi c phn Vit Nam ”. 2. MC TIÊU NGHIÊN CU CA  TÀI - ánh giá vic bo toàn và phát trin ngun vn t có ca các ngân hàng thng mi c phn Vit Nam trong giai đon trong giai đon hi nhp kinh t toàn cu và trc s tác đng ca cuc khng hoãng tài chính th gii. - Ch ra các thc trng trong công tác kim soát và phát trin ngun vn t có ti các ngân hàng thng mi c phn. - Cui cùng là đa ra các đ xut nhm nâng cao hiu qu công tác bo toàn và phát trin ngun vn t có trong hot đng ca các ngân hàng thng mi c phn Vit Nam. 3. I TNG, PHM VI NGHIÊN CU: i tng đc nghiên cu ca đ tài là ngun vn t có trong phm vi hot đng ca các ngân hàng thng mi c phn Vit Nam. 4. PHNG PHÁP NGHIÊN CÚU: Phng pháp nghiên cu đc s dng trong đ tài này là phng pháp phân tích thng kê, phng pháp quy np và kt qu nghiên cu ca mt s nhà nghiên cu khác. 5. KT CU LUN VN: Ngoài phn m đu và kt lun lun vn đc kt cu làm 03 chng: Chng 1: TNG QUAN V BO TOÀN VÀ PHÁT TRIN VN T CÓ CA CÁC NHTMCP Chng 2: THC TRNG CÔNG TÁC BO TOÀN VÀ PHÁT TRIN VN T CÓ TI CÁC NHTMCP VN Chng 3: NHNG GII PHÁP CH YU NHM NÂNG CAO Hiu qu CÔNG TÁC BO TOÀN VÀ PHÁT TRIN VN T CÓ TI CÁC NHTMCP VN CHNG 1: TNG QUAN V BO TOÀN VÀ PHÁT TRIN VN T CÓ CA CÁC NHTMCP 1.1. KHÁI NIM VÀ CHC NNG CA CÁC NH TMCP 1.1.1 Khái nim ngân hàng thng mi Ngân hàng trc tiên là mt t chc trung gian tài chính. Trung gian tài chính là là mt t chc, doanh nghip hoc cá nhân thc hin chc nng trung gian gia hai hay nhiu bên trong mt hot đng tài chính nht đnh. Cng có th hiu theo mt cách đnh ngha khác, trung gian tài chính là mt t chc h tr các kênh luân chuyn vn gia ngi cho vay và ngi đi vay theo phng thc gián tip. Nhng t chc trung gian tài chính mà ta thng nghe nhc đn bao gm: ngân hàng, t chc công nghip/ hip hi, t chc tín dng nghip đoàn, đn v t vn/c vn tài chính và môi gii, các hình thc công ty bo him, qu tng h, qu hu trí. Ngân hàng có th đnh ngha đn gin là t chc hot đng kinh doanh cung cp các dch v ngân hàng đ tìm kim li nhun. Ngân hàng phát trin qua nhiu hình thái, theo xu th ngày càng m rng. S m rng th hin  lng dch v, quy mô dch v và  s lan rng vt ra ngoài mi biên gii đa lý. Ngày nay ngi ta nhc đn nhng khái nim là ngân hàng bán l, ngân hàng bán buôn, ngân hàng đu t…Ngân hàng bán l ch nhng h thng ngân hàng ln, nhiu chi nhánh mà đi tng phc v thng là các khách hàng cá nhân, đn v riêng l và tp trung và các dch v là tit kim, to tài khon giao dch, thanh toán, th chp , cho vay các các nhân, các loi th tín dng…Ngân hàng bán buôn là loi ngân hàng ch cung cp dch v cho các doanh nghip, làm vai trò trung gian cho các doanh nghip. 1.1.2 Khái nim ngân hàng thng mi c phn Ngân hàng thng mi c phn là các ngân hàng hot đng kinh doanh, thng mi theo mô hình c phn và tuân theo các lut riêng ca Chính ph và các quy ch, quy đnh ca Ngân hàng nhà nc khi hot đng. Ngân hàng thng mi c phn có nhng đc thù khác bit vi các ngân hàng thng mi nhà nc và ngân hàng thng mi liên doanh và chi nhánh ngân hàng thng mi nc ngoài. 1.1.3 Chc nng ca NHTMCP Chc nng tp trung vn ca nn kinh t: Trong nn kinh t có nhng ch th có d tin và khon tin đó cha đc s dng mt cách trit đ (ví d nh vn còn ct giu trong nhà cha đc mang ra lu thông) nhng h cng mun tin này sinh li cho mình và h ngh là cho vay và có nhng ch th cn tin đ hot đng kinh doanh. Nhng nhng ch th này không quen bit nhau và cng có th không tin tng nhau nên tin vn cha đc lu thông. Ngân hàng thng mi vi vai trò trung gian ca mình, nhn tin t ngi mun cho vay, tr lãi cho h và đem s tin y cho ngi mun vay vay li. Thc hin đc điu này NHTM huy đng và tp trung các ngun vn nhàn ri trong nn kinh t, mt khác vi s vn này NHTM s đáp ng đc nhu cu vn ca nn kinh t đ sn xut kinh doanh. Qua đó nó thúc đy nn kinh t phát trin và NHTM va là ngi đi vay va là ngi cho vay và vi s lãi sut chênh lch có đc nó s duy trì hot đng ca mình. Vai trò trung gian này tr nên phong phú hn vi vic phát hành thêm c phiu, trái phiu,… NHTM có th làm trung gian gia công ty và các nhà đu t, chuyn giao mnh lnh trên th trng chng khoán, đm nhn vic mua trái phiu công ty… Chc nng làm trung gian thanh toán và qun lý các phng tin thanh toán: Chc nng này có ngha là ngân hàng tin hành nhp tin vào tài khon hay chi tr tin theo lnh ca ch tài khon. Khi các khách hàng gi tin vào ngân hàng, h s đc đm bo an toàn trong vic ct gi tin và thc hin thu chi mt cách nhanh chóng tin li, nht là đi vi các khan thanh tóan có giá tr ln,  mi đa phng mà nu khách hàng t làm s rt tn kém khó khn và không an toàn (ví d: chi phí lu thông, vn chuyn, bo qun…) Khi làm trung gian thanh toán, ngân hàng to ra nhng công c lu thông và đc quyn qun lý các công c đó (séc, giy chuyn ngân, th thanh toán…) đã tit kim cho xã hi rt nhiu v chi phí lu thông, đy nhanh tc đ luân chuyn vn, thúc đy quá trình lu thông hàng hóa.  các nc phát trin phn ln thanh toán đc thc hin qua séc và đc thc hin bng vic bù tr thông qua h thng ngân hàng thng mi. Ngoài ra vic thc hin chc nng là th qu ca các doanh nghip qua vic thc hin các nghip v thanh toán đã to c s cho ngân hàng thc hin các nghip v cho vay. Hin nay  các nc công nghip phát trin vic s dng hình thc chuyn tin bng đn t là chuyn bình thng và chính điu này đa đn vic không s dng séc ngân hàng mà dùng th nh th tín dng. H thanh toán bng cách ni mng các máy vi tính ca các ngân hàng thng mi trong nc nhm thc hin chuyn vn t tài khon ngi này sang ngi khác mt cách nhanh chóng. Chc nng to ra tin ngân hàng trong h thng ngân hàng hai cp: Vào cui th k 19 h thng ngân hàng hai cp đc hình thành, các ngân hàng không còn hat đng riêng l na mà to thành h thng, trong đó ngân hàng trung ng là c quan qun lý v tin t, tín dng là ngân hàng ca các ngân hàng. Các ngân hàng còn li kinh doanh tin t, nh hat đng trong h thng các NHTM đã to ra bút t thay th cho tin mt. 1.2 KHÁI NIM, CHC NNG VÀ PHÂN LOI VN T CÓ NHTMCP 1.2.1. Khái nim vn t có: vn t có là ngun vn ban đu đ mt doanh nghip bt đu tin hành quá trình hot đng. Hay nói các khác vn t có là ngun vn ring ca ngân hàng do ch s hu đóng góp và nó còn đc to ra trong quá trình kinh doanh di dng li nhun gi li. Ngun vn này quyt đnh quy mô hot đng ca mt ngân hàng cng nh các kh nng bo v chính t chc sinh ra ngun vn này trong sut quá trình hot đng. 1.2.2. Chc nng ca vn t có Trong hot đng ca mt ngân hàng, ngun vn có vai trò ht sc quan trng. Ngoài vic giúp duy trì hot đng kinh doanh hng ngày ca ngân hàng, mt ngân hàng vi ngun vn phong phú giúp to nên tính thanh khon cho toàn h thng tài chính thông qua các kênh phân phi vn li trên th trng, thc hin các ch tiêu kinh t ca chính ph trong tng thi k c th cng nh các chin lc kinh t c bn ca Nhà nc. Trong tng quan so sách quy mô hot đng ca các ngân hàng trong nc và các ngân hàng trong khu vc, ngun vn là ch tiêu so sánh c bn giúp phn ánh sc mnh, tim lc ca tng ngân hàng cng nh kh nng chng đ các cú sc tài chính nu xy ra. T đó, giúp phân loi, xp hng các ngân hàng vi nhau đ to điu kin cho các nhà đu t, các chuyên gia kinh t, các nhà qun lý…đánh giá, la chn, tìm c hi đu t và giám sát tt hn nn tài chính ca quc gia. Bi vì là thành phn c bn trong ngun vn ca ngân hàng nên vn t có đóng vai trò rt quan trng trong chc nng chung ca ngun vn ngân hàng. Và chc nng ca vn t có giúp chúng ra có cái nhìn sâu hn, c th hn v chc nng ca ngun vn. theo đó, bn thân vn t có có thêm các chc nng chính sau đây: • Chc nng bo v: Trong hot đông kinh doanh có rt nhiu ri ro, nhng ri ro này khi xy ra s gây ra nhng thit hi ln cho ngân hàng, đôi khi nó có th dn ngân hàng đn ch phá sn. Khi đó vn t có s giúp ngân hàng bù đp đc nhng thit hi phát sinh và đm bo cho ngân hàng tránh khi nguy c trên. Trong mt s trng hp ngân hàng mt kh nng chi tr thì vn t có s đc s dng đ hoàn tr cho khách hàng. Ngoài ra, do mi quan h h tng gia ngân hàng vi khách hàng, vn t có còn có chc nng bo v cho khách hàng không b mt vn khi gi tin ti ngân hàng. • Chc nng hot đng: Th hin  ch vn t có có th đc s dng đ cho vay, hùn vn hoc đu t chng khoán nhm mang li li nhun cho ngân hàng. Tuy nhiên, do vn t có chim t trng không ln trong tng ngun vn kinh doanh nên li nhun mà nó mang li cng không cao. Vì vy chc nng hot đông  đây cng ch là th yu. • Chc nng điu chnh: Vn t có là đi tng mà các c quan qun lý ngân hàng thng hng vào đó đ ban hành nhng quy đnh nhm điu chnh hot đng ca các ngân hàng, là tiêu chun đ xác đnh tính an toàn (ví d nh các ngân hàng không đc đu t vào tài sn c đnh vt qúa 50% vn ca ngân hàng). Vn t có còn là cn c đ xác đnh và điu chnh các gii hn hot đng nhm đm bo ngân hàng an toàn trong kinh doanh. 1.2.3 Phân loi vn t có: Vn t có ca các ngân hàng thng mi đc chia ra làm cp : • Vn cp 1 bao gm vn điu l và các qu d tr .  VN, vn cp 1 v c bn gm (i) vn điu l, (ii) li nhun gi li, (iii) các qu d tr đc lp trên c s trích lp t li nhun ca các t chc tín dng nh qu d tr b sung vn điu l, qu d phòng tài chính và qu đu t phát trin. Theo Quyt nh 457/2005/Q-NHNN ngày 19/4/2005 ca Ngân hàng Nhà nc, vn cp 1 đc dung đ xác đnh gii hn mua, đu t vào tài sn c đnh ca t chc tín dng ( theo quy đnh hin hành là không quá 50%). • Vn cp 2 là các ngun vn t b sung hoc có ngun gc t bên ngoài ca t chc tín dng.  VN, vn cp 2 v c bn bao gm (i) phn giá tr tng thêm do đnh giá li tài sn ca t chc tín dng ( bao gm 50% giá tr tng thêm đi vi tài sn c đnh, 40% giá tr tng thêm đi vi các loi chng khoán đu t), (ii) ngun vn gia tng hoc b sung t bên ngoài (bao gm trái phiu chuyn đi, c phiu u đãi và mt s công c n th cp nht đnh) và (iii) d phòng chung cho ri ro tính dng (ti đa bng 1,25% tng tài sn “Có” ri ro). Tuy nhiên, Quyt nh 457/2005/Q-NHNN ngày 19/4/2005 ca Ngân hàng Nhà nc đa ra mt s hn ch v vn cp 2. Ngoài mt s điu kin khác, tng giá tr vn cp 2 ti đa bng 100% tng giá tr vn cp 1 và tng gía tr trái phiu chuyn đi, c phiu u đãi và các công c n khác ti đa bng 50% vn cp 1. Vic xác đnh vn t có theo hai cp theo Quyt đnh 457/2005/Q-NHNN ngày 19/04/2005 ca Ngân hàng Nhà nc s cho phép các ngân hàng thng mi trong nc tính toán c th và nâng cao đc mc vn t có ca mình vn d trc đây phn ln ch đc tính trên c s vn cp 1. Do đó, hin nay các t chc tín dng cng s d dàng hn trong vic tuân th các t l an toàn tính trên c s vn t có. Ngoài ra mt điu đáng lu ý là: các t chc tín dng phi tr ra khi vn t có ca mình (i) toàn b phn giá tr gim đi ca các tài sn c đnh hay các chng khoán đu t do đnh giá li, (ii) tng s vn góp hoc c phn trong t chc tín dng khác, (iii) phn góp vn, liên doanh, mua c phn ca qu đu t, doanh nghip vt mc 15% vn t có, và (iv) l kinh doanh k c các khon l lu k. 1.3 CÁC BIN PHÁP BO TOÀN VÀ PHÁT TRIN VN T CÓ CA CÁC NHTMCP 1.3.1 Ngun bên ngoài • Phát hành c phiu thng: u đim: Không phi hoàn tr cho ngi mua c phiu, c tc ca c phiu thng không phi là gánh nng v tài chính cho ngân hàng trong nhng nm làm n thua l. Phng pháp này làm tng quy mô vn nên cng làm tng kh nng vay n ca ngân hàng trong tng lai. [...]... thanh toán, ngo i h i và ngân hàng; là ngân hàng duy nh t c phát hành ti n, là ngân hàng c a các ngân hàng, là ngân hàng c a Nhà n c… Còn ho t ng kinh doanh ti n t , tín d ng, d ch v ngân hàng do các t ch c tín d ng th c hi n Các t ch c tín d ng bao g m: ngân hàng th doanh, ngân hàng th hàng n ng m i qu c ng m i c ph n, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân c ngoài, h p tác xã tín d ng, công ty tài chính... b i ngân hàng c phát tri n m nh ph kh p các qu n, huy n, t nh thành H th ng NHTM c ta bao g m: 5 c (Ngân hàng chính sách xã h i, Ngân hàng NHTM nhà n n u t và phát tri n VN, Ngân hàng phát tri n VN, Ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn, Ngân hàng phát tri n nhà ng b ng sông C u Long), 39 NHTM c ph n ô th và nông thôn, 24 chi nhánh ngân hàng n c ngoài, 05 ngân hàng liên doanh, 05 ngân hàng. .. t c phát hành, là ngân hàng c a các ngân hàng, là ngân hàng c a Nhà n c…, còn ho t ng kinh doanh ti n t , tín d ng, d ch v ngân hàng do các t ch c tín d ng th c hi n Các t ch c tín d ng bao g m: ngân hàng th m i qu c doanh, ngân hàng th nhánh ngân hàng n 12.1997 tr ng ng m i c ph n, ngân hàng liên doanh, chi c ngoài, h p tác xã tín d ng, công ty tài chính Tháng c yêu c u cao c a th c ti n hai Pháp. .. i c hoàn thi n thông qua vi c công b hai Pháp l nh ngân hàng vào ngày 24.5.1990 (Pháp l nh Ngân hàng Nhà n c VN và Pháp l nh ngân hàng, h p tác xã tín d ng và công ty tài chính) ã chính th c chuy n c ch ho t ng c a h th ng Ngân Hàng Vi t Nam t “m t c p” sang “hai c p” Theo ó, Ngân hàng Nhà n c (NHNN) th c thi nhi m v qu n lý nhà n cv ti n t , tín d ng, thanh toán, ngo i h i và ngân hàng, là ngân hàng. .. trong kinh doanh M ng l i chi nhánh ), ch t l i ngân hàng th ng ho t ng m i VN ng và n cu i n m 2009 ã có nh ng bu c phát tri n m nh ph kh p qu n huy n và hình thành c trong các tr nhà n ng h c H th ng NHTM n c ta bao g m: 5 NHTM c (Ngân hàng chính sách xã h i, Ngân hàng u t và phát tri n VN, Ngân hàng phát tri n VN, Ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn, Ngân hàng phát tri n nhà ng b ng sông... v c tài chính _ngân hàng, t n m 1990, c ngân hàng ch i m i c hoàn thi n thông qua vi c công b hai Pháp l nh ngân hàng vào ngày 24.5.1990 (Pháp l nh Ngân hàng Nhà n c VN và Pháp l nh ngân hàng, h p tác xã tín d ng và công ty tài chính) ã chính th c chuy n c ch ho t ng c a h th ng NHVN t “m t c p” sang “hai c p” Theo ó, Ngân hàng Nhà n c (NHNN) th c thi nhi m v qu n lý nhà n c v ti n t , tín d ng, thanh... 31/12/2010, t ch c tín d ng c c p gi y phép thành l p và ho t s v n i u l th c góp ho c nh c c p t i thi u t i v i lo i hình: Ngân hàng th 100% v n n áp d ng cho ng ph i có bi n pháp b o ng ng m c v n pháp ng m i c ph n, liên doanh, Ngân hàng c ngoài, Qu tín d ng nhân dân TW ph i có m c v n pháp n n m 2008 là 1.000 t m có ng, n n m 2010 là 3.000 t nh ng Ngân hàng th ng m i Nhà n Chi nhánh ngân hàng n chính... u USD/ ngân hàng, ây là kho ng cách r t xa so v i m c trung bình 1-2 t USD /ngân hàng các n c trong khu v c Th hai, các ngân hàng n m nh v cung c p d ch v , trong khi ó các ngân hàng n i c ngoài có th a ch y u ho t ng trong l nh v c tín d ng Theo HSBC, doanh thu t thanh toán qu c t chi m 1/3 t ng doanh thu c a ngân hàng này, khách hàng là các công ty Vi t Nam cách ây 3 n m ch chi m 3%, nay ã chi m 50%... gi a ngân hàng qu c doanh và c ph n thì có s khác bi t áng k c tính n h t tháng 12/2007, t ng s NHTM CP t i TP.HCM t 204.411 t ng v n c a các ngân hàng trên v n huy ng c a các ng, chi m 46,9% t ng th ph n huy a bàn Trong khi ó các NHTM Nhà n c v n cách ây 4 n m còn chi m trên 50% th ph n thì nay ch còn chi m 35,09% Các chi nhánh Ngân hàng n 12% - 13% thì c ngoài tr c ây th ng ch chi m n nay chi m... t tháng 9-2007, t ng l i nhu n tr c thu c a các Ngân hàng trên n a bàn TP HCM t 9.013 t ng, b ng 142,6% so v i n m 2006 Trong ó kh i NHTM Nhà n c ch chi m 34,2%, kh i NHTMCP chi m 48,1%, chi nhánh Ngân hàng n c ngoài chi m 14,2% và Ngân hàng liên doanh chi m 3,5% Không ch chi m th ph n l n v c nh tranh trong l nh v c huy r ng màng l i, kh i NHTMCP còn chi m th ph n l n v hi u qu kinh doanh, t c là t . khái nim là ngân hàng bán l, ngân hàng bán buôn, ngân hàng đu t Ngân hàng bán l ch nhng h thng ngân hàng ln, nhiu chi nhánh mà đi tng phc v thng là các khách hàng cá nhân,. gm: 5 NHTM nhà nc (Ngân hàng chính sách xã hi, Ngân hàng đu t và phát trin VN, Ngân hàng phát trin VN, Ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn, Ngân hàng phát trin nhà đng bng. đó, Ngân hàng Nhà nc (NHNN) thc thi nhim v qun lý nhà nc v tin t, tín dng, thanh toán, ngoi hi và ngân hàng, là ngân hàng duy nht đc phát hành, là ngân hàng ca các ngân hàng,
- Xem thêm -

Xem thêm: GỈAI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAI.PDF, GỈAI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAI.PDF, GỈAI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAI.PDF