Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng

131 292 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2015, 12:55

[...]...2 v - - - và 3 i 2012 T P S Lý Lu n ng này s s lý lu n v doanh nghi p và t ng quan các công trình nghiên c u liên quan c a các tác gi trên th gi i làm n n t ng cho nghiên c u này 4 Th c tr Th ng Gi i pháp phát tri n Nam Th ng K t lu n Tài Li u Tham Kh o Ph l c p t i Ngân Hàng TMCP Vi t Nam p t i Ngân Hàng TMCP Vi t 5 : LÝ LU N VÀ T NG QUAN CÁC NGHIÊN C U V NGHI P 1.1 V n hó 1.1.1... v ng 9 thói Là kim 1.1.4 hóa doanh 1 2 3 - - 10 - - n 11 - doa 1.1.5 hóa doanh 12 2 3 L 1.1.5.1 Lã o t o d ng n n t p Ngay t khi sáng l p doanh nghi ch ra t m nhìn cho doanh nghi p và l a c tiêu, môi và các nguyên t c ho i t o ra nh riêng cho n n t c a mình, thông qua quá trình truy n bá nh khao và ni m tin c p t t m nhìn, s m nh, m c tiêu chi tri th c hi n công vi ng c a doanh nghi p T ng t i giá... m nhu n trong t ch c và tr thành nh ng giá tr chung c a doanh nghi p 13 1.1.5.2 ng môi tr ng và nh ng chu n m hóa Khi tri n nh và l a ch ng phát tri n, các nguyên t c và nh nh cho m i ho doanh nghi p S l a ch n y cùng v i s ch p nh trong t ch c s d n t o nên các chu n m c ho ng l i ho t ng c a a các thành viên ng trong t ch c Cùng v i s i b doanh nghi p là s tham gia c a các chính sách qu n tr , nh... g cùng tá 1.2.4 Trong nh ng nam g n dây, các nhà nghiên c c khoa h c qu n p trung nghiên c u cách th c xác d nh các chi u c và s c nh hu ng c n tính hi u qu và kh ch c M t trong nh ng mô hình h u ích trong vi doanh nghi p Mô hình này n i ti ng n ho p nh tranh trong t nh các y u t c c phát tri n b u nh ng nam 1980, ông dã nghiên c u nh ng s li u liên ng c a 34 công ty và phát hi n ra r ng nh ng t ch... phong cách riêng c a doanh nghi p ng th i, nh ng chu n m tr thành nh ng tiêu chu giá và l a ch n hành vi phù h p trong doanh nghi tri n c ng c và phát p 1.1.5.3 Tuy n ch n nh i phù h p v i h giá tr Quá trình qu n tr thu l c c a nh c m c tiêu thông qua n n l a nhân s và t ch c b máy là m t trong nh ng nhi m v quan tr ng nh t trong qu n lý t ch c B i v ch n nh i có khát v và ni tr c c a doanh nghi p qu oc... ngoài, bao g m khách hàng và th tru ng c a m t t ch c Ð i m i (Creating Change): chúng ta có s ph hi m khi t o ra s i m i hay không ang quan sát nh c a môi tru ng kinh doanh, hình dung nh ng thay th t a ra nh i di n v i nh ng m o i i trong quá trình, chính sách, úng lúc hay không Ð nh hu ng khách hàng (Customer Focus): Nh ng t ch c có kh ng thích ng cao b chi ph i ph n l n b i khách hàng c a h , chúng... Focus) (S Tham Gia và S Kiên Ð nh ): Ð nh hu ng c a nh ng doanh nghi p này là con ngu i trong m t s liên k t gi a các h th ng, qui trình và bên trong doanh nghi p Doanh nghi m cao nh hu ng bên 24 trong thông thu ng có hi u qu ho ng cao, nh ng c p cao c a ch t lu ng và s hài lòng c a nhân viên là t Ð nh hu ng bên ngoài (S Thích Nghi và S M nh): Nh ng doanh nghi p ng có xu hu ng v th tru ng, có th này là... thành viên khác trong doanh nghi p 1.2 1.2.1 Gerard Hendrik Hofstede là m t nhà nghiên c u tên tu i Hà Lan v m p h doanh c c phân bi t m t cách rõ ràng v hóa dân t c Thu th p và nghiên c u các k t qu c a 20 cu Hofstede ch c 6 c p chi ng tách bi t d n t i s khác bi t trong cách bi u hi n c a các doanh nghi 1 Chú tr ng vào quá trình hay chú tr ng vào k t qu 2 Chú tr ng vào công vi c hay chú tr 3 Tính chuyên... ngu i có th d công vi c c a mình hay không 1.2.4 ng và nh (Flexible & Stable) ng (Kh nh m này có th ng và S Tham Gia):Các doanh nghi p m nh ir bên ngoài H có xu hu ng thành công iv is kh i t môi tru ng i ti n và làm th a mãn các khách hàng c a mình nh (S M nh và S Kiên Ð nh): Nh ng doanh nghi p này có xu hu ng t p trung và có kh t ch ng m nh ng công c hay h th ó H bi t h s có th i n ó H t o ra liên k... n ba l n Th i gian nghiên c u càng dài (t khác bi t này càng rõ r t Sau nghiên c u th nh t, ông dã phát tri n và m r ng nghiên c u c a mình ra 764 này v n ti p t K t qu c a nghiên c u mang tính toàn c hóa (kh nh) có nghi, s tham chính hay còn g i là s tham gia, s m nh, s ng tr c ti n hi u qu ho ng c a doanh nghi p 20 Thông qua nh ng nghiên c u c th d a trên các công c th nh có ng tr c ti trên tài s
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng, Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng, Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn