Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến việc dưới giá cổ phiếu IPO trên thị trường chứng khoán Việt Nam

91 820 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 23:50

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM  HOÀNG MINH PHƯƠNG NGHIÊN CỨU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH DƯỚI GIÁ CỔ PHIẾU IPO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM  HOÀNG MINH PHƯƠNG NGHIÊN CỨU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH DƯỚI GIÁ CỔ PHIẾU IPO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN THỊ THÙY LINH LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học do bản thân tôi thực hiện dựa trên những tài liệu tham khảo thu thập được. Các số liệu, kết quả được trình bày trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tác giả luận văn HOÀNG MINH PHƯƠNG MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị Tóm tắt CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1 1.1. Lý do chọn đề tài 1 1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu: 1 1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu 1 1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu 2 1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu: 2 1.3.1. Phạm vi nghiên cứu 2 1.3.2. Đối tượng nghiên cứu 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu 2 1.5. Tính mới của đề tài 2 1.6. Bố cục của Luận văn 3 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 4 2.1. Khung lý thuyết nghiên cứu 4 2.1.1. Lý thuyết định thời điểm thị trường 4 2.1.2. Các lý thuyết và giả thuyết liên quan đến định dưới giá 5 2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm trước đây 8 2.2.1. Các nghiên cứu thực nghiệm về định dưới giá IPO trong ngắn hạn 8 2.2.2. Các nghiên cứu thực nghiệm về định dưới giá IPO trong dài hạn 10 2.2.3. Các nghiên cứu thực nghiệm về định dưới giá IPO kết hợp cả ngắn và dài hạn 10 2.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến định dưới giá 13 2.3. Tóm lược các kết quả nghiên cứu 16 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU & DỮ LIỆU 19 3.1. Cơ sở chọn mô hình nghiên cứu 19 3.2. Dữ liệu nghiên cứu 19 3.3. Đo lường định dưới giá IPO 20 3.4. Mô tả và đo lường các biến trong mô hình 21 3.5. Mô hình nghiên cứu 23 3.6. Giả thiết nghiên cứu 24 3.6.1. Vốn giữ lại và mức độ định dưới giá 24 3.6.2. Bảo lãnh phát hành và mức độ định dưới giá 25 3.6.3. Tỉ lệ mua vượt mức và mức độ định dưới giá 26 3.6.4. Độ trễ niêm yết và mức độ định dưới giá 26 3.6.5. Giá khởi điểm và mức độ định dưới giá 27 3.6.6. Thời gian hoạt động của công ty và mức độ định dưới giá 28 3.6.7. Quy mô công ty và mức độ định dưới giá 28 3.6.8. Quy mô phát hành và mức độ định dưới giá 28 3.7. Phương pháp kiểm định mô hình 29 3.7.1. Thống kê mô tả 29 3.7.2. Hồi quy tuyến tính - phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) 29 3.7.3. Kiểm định đa cộng tuyến 30 3.7.4. Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy (kiểm định F) 31 CHƯƠNG 4: NỘI DUNG VÀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 4.1. Thực trạng IPO trong giai đoạn 2005 – 2012 tại Việt Nam 33 4.2. Phân tích thống kê mô tả các biến 35 4.2.1. Phân tích thống kê mô tả các biến phụ thuộc 35 4.2.2. Phân tích thống kê mô tả các biến độc lập 38 4.3. Phân tích dữ liệu và kết quả nghiên cứu 40 4.3.1 Kiểm định đa cộng tuyến 40 4.3.2 Kiểm định sự phù hợp của mô hình (kiểm định F) 43 4.3.3 Phân tích mô hình hồi quy 43 4.4. Tổng hợp kết quả nghiên cứu 55 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 5.1. Kết luận và kiến nghị 58 5.1.1 Kết luận 58 5.1.2 Kiến nghị 58 5.2. Hạn chế của luận văn và hướng nghiên cứu tiếp theo 59 5.2.1 Hạn chế của luận văn 59 5.2.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt Danh mục tài liệu tiếng Anh PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng thống kê các nghiên cứu của các nước về định dưới giá IPO Phụ lục 2: Dữ liệu thu thập & tính toán Phụ lục 3: Kết quả hồi quy mô hình 3.3.1 bằng Eview đối với mức định dưới giá 3 ngày đầu sau niêm yết Phụ lục 4: Kết quả hồi quy mô hình 4.3.1 bằng Eview (thêm biến beta) với mức định dưới giá 3 ngày đầu sau niêm yết DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT VIẾT TẮT NỘI DUNG 1 IPO Initial Public Offering - Phát hành lần đầu ra công chúng 2 TSSL Tỉ suất sinh lợi 3 Capret Vốn giữ lại 4 Undps Bảo lãnh phát hành 5 Over Tỉ lệ mua vượt mức 6 LDel Độ trễ niêm yết 7 LPrice Giá khởi điểm 8 LAge Thời gian hoạt động của công ty 9 FSize Quy mô công ty 10 OSize Quy mô phát hành IPO 11 Beta Rủi ro công ty 12 SEO Phát hành bổ sung 13 HSX Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM 14 HNX Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 14 SCIC Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng NỘI DUNG 2.3.1 Bảng tóm lược các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về các nhân tố ảnh hưởng đến định dưới giá 3.3.1 Bảng mô tả các nhân tố (biến) ảnh hưởng đến mức độ định dưới giá, kỳ vọng tương quan và cách tính các biến 4.1.1 Số lượng công ty IPO trong giai đoạn 2005 – 2012 4.2.1 Thống kê mô tả của MAR trong ngày giao dịch thứ 1 -> 10 (2005-2012) 4.2.2 Mức độ định dưới giá trong 10 ngày sau niêm yết ở giai đoạn (2005- 2012) 4.2.3 Tóm tắt các đặc điểm IPO trong mẫu 4.3.1 Các tham số trong ma trận tương quan 4.3.2 Xác định đa cộng tuyến bằng nhân tố phóng đại phương sai VIF 4.3.3 So sánh giữa F statistic & F α trong trường hợp MAR1-> MAR3 4.3.4 Kết quả ước lượng phương trình hồi quy (3.3.1) 4.3.5 Các tham số trong ma trận tương quan khi thêm biến giả beta 4.3.6 Xác định đa cộng tuyến bằng nhân tố phóng đại phương sai VIF khi thêm biến giả beta 4.3.7 So sánh giữa F statistic & F α trong trường hợp MAR1-> MAR3 sau khi thêm biến beta 4.3.8 Kết quả ước lượng phương trình hồi quy (4.3.1) 4.4.1 So sánh kết quả nghiên cứu tại Việt Nam với bài gốc của Boudriga & cộng sự (2011) và một số bài nghiên cứu khác PL1.1 Bảng thống kê các nghiên cứu ở các nước về định dưới giá IPO PL2.1 Dữ liệu các biến phụ thuộc PL2.2 Dữ liệu các biến độc lập PL3 Kết quả hồi quy mô hình 3.3.1 bằng Eview đối với mức định dưới giá 3 ngày đầu sau niêm yết PL4 Kết quả hồi quy mô hình 4.3.1 bằng Eview (thêm biến giả Beta) với mức định dưới giá 3 ngày đầu sau niêm yết DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Đồ thị NỘI DUNG 4.1.1 Số lượng công ty nhiêm yết trong giai đoạn 2005 – 2012 4.2.1 Mức độ định dưới giá ngày đầu của các công ty trong mẫu 4.2.1a 4.2.1b Các công ty có tỉ suất sinh lợi ngày đầu điều chỉnh thị trường dương Các công ty có tỉ suất sinh lợi ngày đầu điều chỉnh thị trường âm TÓM TẮT Luận văn nghiên cứu nhằm tìm bằng chứng định dưới giá cổ phiếu IPO trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn bị ảnh hưởng bởi các nhân tố nào, cụ thể là tỷ suất sinh lợi (TSSL) đối với việc phát hành cổ phần thường lần đầu ra công chúng (IPO trong ngắn hạn). Đồng thời làm sáng tỏ các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ định dưới giá IPO, cụ thể là các nhân tố: vốn giữ lại, bảo lãnh phát hành, tỉ lệ mua vượt mức, độ trễ niêm yết, giá khởi điểm, thời gian hoạt động của công ty IPO, quy mô công ty, quy mô phát hành IPO…trong bối cảnh ở Việt Nam, một thị trường mới nổi đặc trưng bởi thông tin bất cân xứng cao, hiệu quả thông tin thấp, giao dịch mỏng và sự hiện diện của “đội lái”. Luận văn sử dụng mẫu nghiên cứu gồm 76 công ty IPO ở Việt Nam trong giai đoạn 1/2005 – 12/2012, tác giả tìm thấy TSSL những ngày đầu điều chỉnh trở về TSSL thị trường trong mười ngày giao dịch đầu tiên khoảng 35,86% - 40,17%. Các nhân tố ảnh hưởng đến định dưới giá là: tỉ lệ mua vượt mức, giá khởi điểm, thời gian hoạt động của công ty và quy mô phát hành. Tác giả mở rộng nghiên cứu bằng cách thêm biến rủi ro công ty vào mô hình. Tuy nhiên, khi thêm biến này vào và chạy hồi quy OLS thì chỉ còn 3 nhân tố ảnh hưởng đến mức định dưới giá và thể hiện mức ý nghĩa đó là: tỉ lệ mua vượt mức, giá khởi điểm và thời gian hoạt động của công ty, nhân tố quy mô phát hành khi thêm biến beta và chạy hồi quy mô hình bằng phương pháp OLS không thể hiện mức ý nghĩa như khi chạy hồi quy với phương trình ban đầu. Từ khóa: định dưới giá, IPO, đấu giá, tỉ suất sinh lợi sau niêm yết [...]... th ng kê các nghiên c u các nư c c a Loughran và c ng s , 2013) Tuy nhiên, trong quá trình tìm ki m các bài nghiên c u v nh dư i giá IPO t i Vi t Nam, tác gi th y r t ít các bài nghiên c u vi t v IPO t i Vi t Nam cũng như m c nh dư i giá IPO ư c ăng trên các t p chí chuyên ngành kinh t t i Vi t Nam cũng như trên th gi i Do ó c n ph i có nghiên c u v m c dư i giá c phi u IPO và tìm ra các nhân t chính... phi u IPO trong ng n h n trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam, qua ó tác gi i v i các nhà ho ch ng nh nh chính sách có liên quan xu t m t s c i cách n th trư ng ch ng khoán nói chung và IPO nói riêng 1.2 M c tiêu và câu h i nghiên c u: 1.2.1 M c tiêu nghiên c u Lu n văn nghiên c u các nhân t nh hư ng n vi c nh dư i giá c phi u IPO trong ng n h n trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam, c th là các nhân t... t ng nhân t kinh t (c th là: v n gi l i, b o lãnh phát hành, t l mua vư t m c, tr niêm y t, giá kh i i m, th i gian ho t ng c a công ty IPO, quy mô công ty, quy mô phát hành) n nh dư i giá IPO trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam trong ng n h n? 1.3 Ph m vi và i tư ng nghiên c u: 1.3.1 Ph m vi nghiên c u Nghiên c u các nhân t nh hư ng n t su t sinh l i trong ng n h n c a các công ty IPO Ph m vi nghiên. .. dư i giá IPO t i Vi t Nam; 3 - Các bi n nghiên c u tương t như trong nghiên c u c a Boudriga & c ng s (2011) nghiên c u t i Tunisia nhưng ch y v i d li u Vi t Nam, ó phân tích v m c như g i ý m t s - nh dư i giá t i Vi t Nam và ưa ra nh n xu t nm c nh cũng c i ti n th trư ng ch ng khoán M r ng nghiên c u b ng cách ki m tra m c ro công ty t nh hư ng c a nhân t r i nh dư i giá 1.6 B c c c a Lu n văn Lu... do ch n tài Trên th gi i có r t nhi u các nghiên c u v IPO, nghiên c u c a Loughran và Ritter (1995) tìm th y r ng hi n tư ng m c nh dư i giá IPO t n t i 25 qu c gia, v i nh dư i giá IPO t i các nư c ang phát tri n cao hơn so v i các nư c phát tri n Trong nghiên c u c a mình, Loughran và c ng s nghiên c u trên 49 nư c và th y r ng m c vài ph n trăm t i M (2013) th ng kê các nh dư i giá IPO dao ng t... tr niêm y t, giá kh i i m, ng c a công ty IPO, quy mô công ty, quy mô phát hành …có tác nm c nh dư i giá (TSSL i u ch nh sau niêm y t) ho c các nhân t này có th gi i thích ư c bao nhiêu ph n trăm trong TSSL i u ch nh nh ng ngày u sau niêm y t 2 1.2.2 Câu h i nghiên c u - nh dư i giá IPO ư c o lư ng b ng cách nào? - nh dư i giá IPO trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam b tác ng b i các nhân t kinh t... ch ng khoán Vi t Nam: thông tin b t cân x ng cao, hi u qu thông tin th p, giao d ch m ng và s hi n di n c a " i lái"… V i nh ng lý do nêu trên, tác gi có th d a trên bài nghiên c u này li u vào mô hình nghiên c u ưa d nh lư ng và phân tích k t qu cho trư ng h p th trư ng IPO Vi t Nam Chương 2 tác gi trình bày sơ lư c v khung lý thuy t nghiên c u, các nghiên c u trên th gi i v nh dư i giá c phi u IPO. .. trong nghiên c u 6 D ch t bài g c “Determinants of IPO underpricing: Evidence from Tunisia” 19 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U & D 3.1 LI U Cơ s ch n mô hình nghiên c u Nh m tìm tr l i cho câu h i nghiên c u và m c tiêu nghiên c u c a mình, tác gi ch y u d a trên mô hình nghiên c u Boudriga và c ng s (2011) Vi t Nam chưa có nhi u nghiên c u v - nh dư i giá IPO cũng như chưa có m t mô hình chu n cho nghiên. .. ty có u giá trên hai S S cu c d li u u giá v i danh sách niêm y t, tác gi ch tìm th y 101 u giá và ã niêm y t trên sàn ch ng khoán trong s 458 u giá ư c công b chính th c trên trang web c hai S (59 công ty trên HSX và 42 công ty trên HNX) Trong s các cu c m u có m t s không th hi n hai, s còn l i có Ngày giao d ch y u giá tác gi lo i ra kh i thông tin, m t s khác là cu c u giá l n thông tin IPO nhưng... nh dư i giá Tác gi k t lu n r ng các nh dư i giá là: v n gi l i, b o lãnh tr niêm y t và giá kh i i m Nhìn chung, k t u tư d a ch y u vào thông tin bên l tính giá các cu c IPO 2.2.2 Các nghiên c u th c nghi m v nh dư i giá IPO trong dài h n David Chambers & Elroy Dimson (2009) nghiên c u h n trên 4.540 công ty IPO và th y m c nh dư i giá trong dài nh dư i giá trung bình Anh giai o n 1917- 1945 là 3,8%, . NGHIÊN CỨU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH DƯỚI GIÁ CỔ PHIẾU IPO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC. và IPO nói riêng. 1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu: 1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu Luận văn nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc định dưới giá cổ phiếu IPO trong ngắn hạn trên thị trường. trường âm TÓM TẮT Luận văn nghiên cứu nhằm tìm bằng chứng định dưới giá cổ phiếu IPO trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn bị ảnh hưởng bởi các nhân tố nào, cụ thể là tỷ suất
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến việc dưới giá cổ phiếu IPO trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến việc dưới giá cổ phiếu IPO trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến việc dưới giá cổ phiếu IPO trên thị trường chứng khoán Việt Nam, CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU, CHƯƠNG 4: NỘI DUNG VÀ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn