TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BIẾN KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

63 268 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 21:03

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T Tp.HCM PHAN NGUYT ANH TÁC NG CA CÁC BIN KINH T V MÔ N TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP.H CHÍ MINH – NM 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T Tp.HCM PHAN NGUYT ANH TÁC NG CA CÁC BIN KINH T V MÔ N TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM Chuyên ngành : Tài Chính Ngân Hàng Mã s : 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: GS.TS TRN NGC TH TP.H CHÍ MINH – NM 2013 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan rng đây là công trình nghiên cu ca tôi, có s h tr t Giáo viên hng dn là GS. TS Trn Ngc Th. Các ni dung nghiên cu và kt qu trong đ tài này là trung thc và cha tng đc ai công b trong bt c công trình nào. Nhng s liu trong các bng biu phc v cho vic phân tích, nhn xét, đánh giá đc chính tác gi thu thp t các ngun khác nhau có ghi trong phn tài liu tham kho. Ngoài ra, trong lun vn còn s dng mt s nhn xét, đánh giá ca các tác gi khác, tt c đu có chú thích ngun gc sau mi trích dn đ d tra cu, kim chng. Nu phát hin có bt k s gian ln nào tôi xin hoàn toàn chu trách nhim trc Hi đng, cng nh kt qu lun vn ca mình. TP.HCM, ngày 14 tháng 10 nm 2013 Tác gi Phan Nguyt Anh 4 MC LC Trang ph bìa. Li cam đoan. Mc lc. Danh mc các ch vit tt. Danh mc các bng. Danh mc các hình nh. TÓM TT 2 1. GII THIU 3 U 2. MT S NGHIÊN CU TRC CÓ LIÊN QUAN 5 2.1 C s lý thuyt 5 2.2 Th trng chng khoán và các bin kinh t v mô 6 2.2.1 Th trng chng khoán Vit Nam 6 2.2.2 Các bin kinh t v mô 9 2.3 Tng hp các nghiên cu trc có liên quan 16 2.3.1 Mt s nghiên cu trên th gii 16 2.3.2 Mt s nghiên cu  Vit Nam 23 3. PHNG PHÁP VÀ D LIU NGHIÊN CU 26 U 3.1 Phng pháp nghiên cu 26 3.1.1 Mô hình vector hiu chnh sai s VECM 26 3.1.2 Kim đnh nhân qu Granger 27 3.1.3 Phân tích hàm phn ng đy và phân rã phng sai 28 3.2 C s d liu nghiên cu 29 4. KT QU NGHIÊN CU 34 U 4.1 Kim đnh tính dng 34 4.2 Xác đnh đ tr ti u 36 4.3 Kt qu kim đnh đng liên kt Johansen 37 5 4.4 Kt qu phân tích quan h nhân qu Granger 40 4.5 Phân tích phn ng đy và phân rã phng sai 45 5. KT LUN 51 DANH MC TÀI LIU THAM KHO 53 6 DANH MC CH VIT TT - ADF: Augmented Dickey-Fuller. - PP: Phillips-Perron. - CPI: Consumer Price Index - ch s giá tiêu dùng. - EXR: Exchange Rate – T giá hi đoái. - GSO: General Statistics Office - Tng cc thng kê Vit Nam. - IP: Industrial Production – Giá tr sn xut công nghip. - LIR : Long term interest rate - Lãi sut dài hn. - SIR: Short term interest rate – Lãi sut ngn hn - M1: Cung tin hp. - ROIL: Giá du bán l. - VN-Index: Ch s giá chng khoán Vit Nam. - USD: đô la M. - VND: đng Vit Nam. - VECM: Mô hình vector hiu chnh sai s 7 DANH MC CÁC BNG BIU Bng 1: Quy mô niêm yt, giao dch trên HOSE, HNX Bng 2: Tóm tt các nhân t v mô đã s dng trong các nghiên cu trc Bng 3: Mô t các bin nghiên cu. Bng 4: Thng kê mô t d liu. Bng 5: Kt qu kim đnh tính dng. Bng 6:Xác đnh đ tr ti u s dng trong mô hình Bng 7: Kim đnh đng liên kt theo phng pháp Johansen. Bng 8: Kt qu kim đnh quan h nhân qu Granger. Bng 9: Tóm tt kt qu kim đnh nhân qu Granger. Bng 10: Kt qu phân tích phân rã phng sai 8 DANH MC CÁC HÌNH NH Hình 1: Biu đ VN-Index Hình 2: Phn ng đy ca VN-Index đi vi cú sc ca các bin s kinh t v mô. 2 TÓM TT Mc tiêu ca đ tài nhm phân tích tác đng trong ngn hn cng nh dài hn ca các bin kinh t v mô bao gm: giá tr sn xut công nghip, ch s giá tiêu dùng, cung tin, t giá hi đoái, lãi sut dài hn, lãi sut ngn hn và giá du bán l ni đa đn ch s giá th trng chng khoán Vit Nam thông qua phng pháp đng liên kt Johansen, nhân qu Granger và phân tích hàm phn ng đy, phân rã phng sai. Ch s VN-Index đc s dng đ đi din cho ch s giá ca th trng chng khoán Vit Nam. D liu nghiên cu đc thu thp trong giai đon t tháng 07/2007 đn tháng 05/2013. Phân tích đng liên kt Johansen cho thy có tn ti mi quan h cân bng dài hn gia ch s giá chng khoán và các bin đc chn. Kt qu phân tích nhân qu Granger cho thy trong ngn hn ch s giá chng khoán chu tác đng mt chiu bi lm phát và giá tr sn xut công nghip, đng thi VN – Index tác đng nhân qu đn lãi sut dài hn. Phân tích phn ng đy cho thy th trng chng khoán có đ nhy cm dng vi d liu quá kh ca chính nó, giá tr sn xut công nghip và t giá hi đoái; có đ nhy cm âm vi lm phát, cung tin, lãi sut và giá du. Phân tích phân rã phng sai cho thy bin đng ca giá chng khoán ph thuc ch yu vào d liu ca bn thân nó trong quá kh, ít ph thuc vào các bin kinh t v mô. T khóa chính: VECM, đng liên kt, nhân qu Granger, hàm phn ng đy, phân rã phng sai, VN-Index, giá tr sn xut công nghip, ch s giá tiêu dùng, cung tin, t giá hi đoái, lãi sut dài hn, lãi sut ngn hn, giá du. 3 1. GII THIU Trong nhiu thp k qua, vic phân tích phn ng ca th trng chng khoán đi vi s bin đi ca các bin kinh t v mô đã là đ tài hp dn đi vi nhiu nhà nghiên cu cng nh các nhà đu t. Mi quan h đa chiu gia các bin kinh t v mô và t sut sinh li trên th trng chng khoán đã đc nghiên cu, tho lun rng rãi và cng gây nhiu tranh lun. Các nhà nghiên cu và các nhà đu t hu ht đu tin rng t sut sinh li ca chng khoán chu tác đng ca mt s nhân t v mô c bn nh lãi sut, t giá và lm phát… Mt s nghiên cu đã th đa các nh hng ca các chính sách v mô vào s bin đng ca t sut sinh li chng khoán. Ví d, đ kim tra tính hp lý ca lý thuyt kinh doanh chênh lch giá (APT), Chen và các cng s (1986) s dng mt s bin kinh t v mô đ gii thích t sut sinh li chng khoán trên th trng chng khoán M. Các tác gi đã tìm thy bng chng cho thy giá tr sn xut công nghip, s thay đi ca phù bù ri ro, s thay đi ca cu trúc k hn có tác đng dng lên t sut sinh li k vng chng khoán, trong khi đó lm phát có tác đng âm lên t sut sinh li k vng ca chng khoán. Vic hiu rõ phn ng ca th trng trc nhng bin đng ca các bin kinh t v mô rt quan trng đi vi các nhà đu t cng nh nhng ngi to lp chính sách. Theo Maysami và các cng s (2004), giá chng khoán phn ánh kt qu hot đng k vng ca doanh nghip trong tng lai, và li nhun ca doanh nghip phn nh đc hiu qu ca nn kinh t, nu ch s giá chng khoán phn nh chính xác các chính sách v mô, hin nhiên sau đó giá chng khoán đc xem là ch báo hàng đu đ xây dng các chính sách. Do đó, vic phân tích quan h nhân qu gia ch s giá chng khoán và các bin kinh t v mô là rt quan trng đi vi nhng ngi to lp và điu hành chính sách. i vi các nhà đu t, hiu rõ mi quan h gia giá chng khoán vi các chính sách kinh t v mô có th giúp h d đoán đc din bin ca th trng và ra quyt đnh đu t hp lý. Các nghiên cu trc đây v mi liên h gia các bin kinh t v mô và th trng chng khoán có th đc phân làm hai hng. Hng th nht nghiên cu tác đng ca các bin kinh t v mô ti giá chng khoán. Hng th hai tp trung nghiên cu v mi quan h đa chiu gia s bin đng ca th trng chng khoán và s bin đng ca các bin kinh t v mô. Bài nghiên cu này s đi theo hng th nht. Mc tiêu ca đ tài này nhm [...]... ra m i quan h gi a các bi n kinh t v mô và th tr ng ch ng khoán Vi t Nam b ng cách tr l i các câu h i: - Th tr ng ch ng khoán Vi t Nam có ch u tác ng c a các bi n kinh t v mô hay không? - Tác ng c a các bi n kinh t v mô lên ch s giá ch ng khoán trong ng n h n và dài h n nh th nào? Là m t n c ang phát tri n, m c dù ã gia nh p WTO và ang xây d ng m t n n kinh t h i nh p nh ng Vi t Nam v n ch a th c s... s giá ch ng khoán u cho các bi n kinh t D a trên các khung lý thuy t nêu trên c ng nh t t i th tr Th tr 2.2.1 Th tr Th tr c thù thông tin kinh ng Vi t Nam, tác gi l a ch n s d ng mô hình VECM quan h gi a th tr 2.2 phù h p v i phân tích m i ng ch ng khoán Vi t Nam v i các bi n kinh t v mô k trên ng ch ng khoán và các bi n kinh t v mô ng ch ng khoán Vi t Nam ng ch ng khoán là m t b ph n quan tr ng c... nghiên c u này nh m tìm hi u các tác mô n th tr ng c a các bi n kinh t v ng ch ng khoán Vi t Nam Lý thuy t v m i quan h gi a các nhân t v mô và s bi n ng trên th tr ng ch ng khoán có th tìm th y trong mô hình hi n giá (the present value model) ho c lý thuy t kinh doanh chên l ch giá (arbitrage pricing theory - APT) Theo ó, b t k m t thông tin m i nào v các nhân t kinh t v mô c b n nh giá tr s n xu t... (1986) th tr ng ch ng khoán Anh Khác v i k t qu nghiên c u cho th y các bi n kinh t v mô không có tác ng M , nghiên c u n l i nhu n ch ng khoán Anh Poon và Taylor (1991) cho r ng có kh n ng các nhân t kinh t v mô khác có nh h ng n th tr ng ch ng khoán ho c ph ng pháp c a Chen, Roll và Ross (1986) không hi u qu Các tác gi nh n m nh m t l n n a t m quan tr ng c a vi c th hi n các thành ph n không mong... quan h nhân qu m t chi u t các bi n kinh t v mô n ch s giá ch ng khoán Mô hình VECM cho th y có m i quan h nhân qu trong ng n h n gi a lãi su t, t giá h i oái và l m phát v i ch s giá ch ng khoán Cung ti n có tác tr ng ch ng khoán Phân tích phân rã ph kinh t v mô có tác ng r t l n n s bi n ng thu n chi u lên th ng sai cho th y, s bi n ng c a th tr ng c a các bi n ng ch ng khoán Nghiên c u c a Shiblee... a ch ng khoán và các bi n kinh t v mô trong mô hình và tranh lu n r ng k t qu nghiên c u c a Chen, Roll và Ross (1986) có th r i vào tr ARIMA ki m ng h p h i quy gi m o Các tác gi s d ng mô hình nh d li u và s d ng ph n d t mô hình Theo lý thuy t, cung ti n s có tác l ng ti n t ng, t l l m phát phân tích ng l c ng âm lên ch s giá ch ng khoán, b i vì, khi c k v ng s t ng, h u qu là giá ch ng khoán s... trong mô hình ng ch ng khoán Singapore có kinh t v mô Kwon và Shin (1999) áp d ng ph Granger và ki m nh ng liên k t v i các bi n ng pháp ng liên k t Engle – nh nhân qu Granger trong mô hình vector hi u ch nh sai s (VECM) và cho th y r ng th tr ng ch ng khoán Hàn Qu c ng liên k t v i các bi n 6 kinh t v mô Tuy nhiên, ki m không ph i là ch báo hàng nh nhân qu Granger cho th y ch s giá ch ng khoán u cho các. .. tr ng ch ng khoán Singapore cho th y giá ch ng khoán có ng liên k t v i các bi n kinh t v mô, ng th i giá ch ng khoán có quan h ng bi n v i l m phát, giá tr s n xu t công nghi p, lãi su t ng n h n và cung ti n nh ng l i có quan h ngh ch bi n v i t giá h i oái và lãi su t dài h n Acikalin và các c ng s (2008) khai thác m i quan h gi a th tr các bi n kinh t v mô t i Th Nh K , tác gi ng ch ng khoán và ã... liên k t v i các bi n kinh t v mô Tuy ng Canada, nh c, Ý, Nh t B n và M ng liên k t trên s li u theo quý trên th ã k t lu n r ng có ng liên k t gi a ch s giá ch ng khoán và m t s bi n kinh t v mô nh giá d u, chi tiêu chính ph th c, cung ti n th c, GNP th c n m qu c gia trên Bên c nh ó, các tác gi su t sinh l i th c t trên ch ng khoán có quan h v i s bi n ã tìm th y t ng c a các bi n kinh t v mô 2.3.2 M... mô và giá ch ng khoán d , Kwon và Shin (1999) ki m ch ng khoán Hàn Qu c cán cân th c M Ví ng Hàn Qu c và cho th y r ng, th tr ng ng liên k t v i ch s s n xu t công nghi p, t giá h i oái, ng m i và cung ti n Nghiên c u c a các tác gi này ã không tìm th y tác ng c a th tr th tr nh th tr n các qu c gia khác ngoài n ng ch ng khoán n các bi n kinh t v mô Leigh (1997) nghiên c u ng ch ng khoán Singapore . cách tr li các câu hi: - Th trng chng khoán Vit Nam có chu tác đng ca các bin kinh t v mô hay không? - Tác đng ca các bin kinh t v mô lên ch s giá chng khoán trong ngn. mô hình VECM đ phân tích mi quan h gia th trng chng khoán Vit Nam vi các bin kinh t v mô k trên. 2.2 Th trng chng khoán và các bin kinh t v mô 2.2.1 Th trng chng khoán. lý thuyt 5 2.2 Th trng chng khoán và các bin kinh t v mô 6 2.2.1 Th trng chng khoán Vit Nam 6 2.2.2 Các bin kinh t v mô 9 2.3 Tng hp các nghiên cu trc có liên quan 16
- Xem thêm -

Xem thêm: TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BIẾN KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF, TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BIẾN KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF, TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BIẾN KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

Từ khóa liên quan