Luận văn thạc sĩ Đo lường lạm phát kỳ vọng và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát kỳ vọng tại Việt Nam

61 364 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 19:16

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM V BO VÂN O LNG LM PHÁT K VNG VÀ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HNG N LM PHÁT K VNG TI VIT NAM 1 LUN VN THC S KINH T Tp.H Chí Minh – Nm 2013 2 M M   c c l l   c c Tóm tt 1. Gii thiu 1 1.1 Bi cnh lm phát ti Vit nam 1 1.2 Mc tiêu nghiên cu ca đ tài 3 2. Khung lý thuyt v lm phát k vng và tng quan các kt qu nghiên cu v lm phát k vng 5 2.1 Khung lý thuyt v lm phát k vng 5 2.2 Các phng pháp đo lng lm phát k vng 13 2.2.1 Phng pháp kho sát 13 2.2.2 Phng pháp đo lng trên c s th trng tài chính 14 2.2.3 Phng pháp đo lng bng mô hình đnh lng 15 2.3 Tng quan các kt qu nghiên cu v lm phát k vng 15 2.3.1 Mô hình hình thành lm phát k vng 15 2.3.2 Các thc hình thành lm phát k vng 16 2.3.3  tr ca lm phát k vng 17 2.3.4 Các nhân t v mô tác đng đn lm phát k vng 18 Cerisola & Gelos (2005) 18 Patra & Partha Ray (2010) 20 3. Phng pháp nghiên cu. 23 3.1 Mô hình nghiên cu 23 3.1.1 o lng lm phát k vng bng mô hình ARIMA 23 3.1.2 Kim đnh các nhân t tác đng đn lm phát k vng bng mô hình vec-t t hi quy – VAR 25 3.2 D liu nghiên cu 29 4. Ni dung và kt qu nghiên cu 31 4.1 Kim đnh tính dng ca chui d liu 32 4.2 Kim đnh tính nhân qu ca các bin s 32 4.3 Kt qu mô phng chui lm phát k vng t chui lm phát quá kh ti Vit Nam bng mô hình ARIMA 33 4.4 Kt qu kim đnh các nhân t tác đng đn lm phát k vng ti Vit Nam bng mô hình VAR 35 4.4.1 Kim đnh đ tr ti u ca mô hình VAR 35 4.4.2 Kt qu kim đnh t mô hình VAR 36 4.4.3 Kt qu phân tích mô hình phn ng đy và phân rư phng sai 37 5. Kt lun 42 Tài liu tham kho Ph lc D D a a n n h h m m   c c h h ì ì n n h h . . Hình 1. T l lm phát ti Vit Nam và các quc gia khác 2000 – 2009 Hình 2. ng cong Philips ngn hn và dài hn Hình 3. S hình thành lm phát k vng theo Ranyard và đng s (2008) Hình 4. óng góp ca mi nhân t trong vic neo lm phát k vng ti Brazil Hình 5. Lm phát k vng đc mô phng t mô hình ARIMA Hình 6. Mc đ tác đng ca các bin đn lm phát k vng ti Vit Nam qua phân tích mô hình hàm phn ng đy Hình 7. Mc đ tác đng ca các bin đn lm phát k vng ti Vit Nam qua phân tích kt qu phân rã phng sai. D D a a n n h h m m   c c b b   n n g g . . Bng 1. Kim đnh tính dng ca các bin nghiên cu Bng 2. Kim đnh mi quan h nhân qu gia các bin Bng 3. Kt qu lc đ t tng quan và tng quan riêng phn Bng 4. Kt qu hi quy mô hình ARIMA(0,0,4)t chui lm phát thc t. Bng 5. Kt qu hi quy mô hình ARIMA t chui lm phát thc t. Bng 6. Kt qu kim đnh phn d ca mô hình ARIMA Bng 7. Kt qu kim đnh đ tr ti u ca mô hình VAR Bng 8. Kt qu kim đnh t mô hình VAR Bng 9. Kt qu kim đnh phân rã phng sai D D a a n n h h m m   c c t t   v v i i   t t t t   t t NHTW Ngân hàng trung ng NHNN Ngân hàng Nhà nc TCTK Tng cc thng kê IMF International monetary Fund – Qu tin t th gii ADB Asian development bank – NH phát trin Châu Á Thái Bình Dng IFS International foundation for science –T chc khoa hc quc t REER Real effective exchange rate – T giá thc hiu lc CPI Consumer price index – Chí s giá tiêu dùng GDP Gross domestic product –Tng sn lng quc ni NAIRU Non- Accelerating Inflation Rate of Unemployment – T l tht nghip không gia tng lm phát (t l tht nghip t nhiên) VAR Vector autoregression – Mô hình t hi quy véc-t ARIMA Autoregressive Integrated Moving Average–Mô hình t hi qui tích hp trung bình trt ADF Kim đnh Augmented Dickey – Fuller AIC Akaike information Criterion – Kim đnh Akaike SC Schwarz Information Criterion – Kim đnh Schwarz ACF Auto correlation Function - Hàm t tng quan PACF Partial autocorrelation function - Hàm t tng quan tng phn T T ó ó m m t t   t t . . Ni dung ca bài nghiên cu này tp trung vào vn đ lm phát k vng ti Vit Nam. Vi các kt qu nghiên cu đt đc, lun vn này góp phn làm sáng t hn mt s vn đ đáng chú ý nh sau: Cách thc đo lng lm phát k vng ti Vit Nam? Nhng nhân t nào tác đng đn lm phát k vng ti Vit Nam? Mc đ tác đng ca các nhân nhân t đn k vng lm phát nh th nào? K vng lm phát đóng vai trò nh th nào trong vic hoch đnh các chính sách kinh t v mô nói chung và lm phát nói riêng. Kt qu nghiên cu cho thy, có th dùng mô hình trung bình trt t hi quy (ARIMA) đ mô phng chui lm phát k vng t chui lm phát quá kh. Da trên chui lm phát k vng đc to ra, lun vn đư s dng mô hình véc-t t hi quy (VAR) đ kim đnh 6 nhân t tác đng đn lm phát k vng ti Vit Nam: lm phát quá kh, l hng sn lng, t giá thc hiu lc, lãi sut thc, giá du và giá go. Da trên phân tích kt qu mô hình VAR, mô hình phn ng đy và kt qu phân rư phng sai, kt qu nghiên cu cho thy yu t tác đng mnh nht đn lm phát k vng chính là đ tr ca chính nó (lm phát k vng), k đn là lm phát trong quá kh và giá du là hai yu t nh hng mnh m đn lm phát k vng. L hng sn lng, t giá thc hiu lc cng tác đng đn lm phát k vng nhng không thc s mnh m, các yu t còn li (lãi sut thc, giá go) tác đng không đáng k. Bên cnh đó kt qu nghiên cu cng ch ra rng, mt s gia tng ca lm phát quá kh, cú sc giá du, l hng sn lng, t giá thc hiu lc, lãi sut thc và cú sc giá du s dn đn s gia tng ca lm phát k vng. Kt qu nghiên cu cho thy sc ì ca lm phát ti Vit Nam là rt ln (xu hng back-looking), điu này th hin qua mc đ và s tác đng dai dn ca lm phát quá kh đn lm phát k vng ti Vit Nam trong thi gian qua. Bên cnh đó kt qu nghiên cu cng cho thy lm phát k vng khá nhy trc thông tin giá c ca giá xng - du,vì vy Chính ph cn xem xét điu chnh giá các mt hàng c bn (giá xng du) mt cách thn trng và có l trình phù hp nhm tránh gây ra các cú sc cho th trng và khin cho lm phát k vng bin đng quá mnh, đc bit là khi điu chnh tng giá. Cn c vào tình hình lm phát thc t ca Vit Nam trong thi gian qua cng nh cn c vào kt qu nghiên cu đt đc cho thy, mt s gia tng lưi có th gây tác đng không mong mun đn lm phát k vng, hay nói cách khác là làm gia tng lm phát k vng trong ngn hn. iu này là do c ch điu hành lãi sut ti Vit Nam cha đc thng nht, c cu tín dng doanh nghip chim t trng cao và lãi sut là bin s ht sc quan trng đi vi các ch th kinh t, nht là s làm tng chi phí cho các doanh nghip, tác đng đn mc tiêu tng trng ca nn kinh t. Vì vy Chính ph cn thn trng khi s dng công c này trong điu hành chính sác v mô. Hn na, kt qu nghiên cu cng hàm ý rng vic neo và kim soát lm phát k vng đóng vai trò rt quan trng trong vic hoch đnh các chính sách v mô ca Chính ph. Ch khi lm phát k vng đc kim soát tt thì các chính sách v mô mi phát huy ht tác dng vn có ca nó và ngc li. Vì vy các nhà hach đnh cn xác đnh,phân tích chính xác các yu tc tác đng đn lm phát k vng trong tng thi k đ đa ra các gii pháp cho phù hp. - 1- 1. Gii thiu 1.1 Bi cnh lm phát ti Vit Nam Vit Nam đư tri qua giai đon siêu lm phát trong na cui nhng nm 1980 vi t l lm phát trên 300%/nm và trên 50%/nm đu nhng nm 1990. Lúc này, các chính sách chng lm phát có ý ngha quan trng chin lc ti Vit Nam. NHNN đư phi tích cc thc hin chính sách tht cht tin t và gi cho t giá USD/VND c đnh hoàn toàn. Trc nhng gii pháp hu hiu và kp thi này thì tình hình lm phát đư đc ci thin đáng k, xung gn 10% nm 1995. T nhng nm 1996 – 2003 t l lm phát bình quân đc duy trì trong khong 3% – 5% mi nm và khá tim cn vi t l lm phát ca các nc trong khu vc. Hình 1: T l lm phát ti Vit Nam và các quc gia khác giai đon 2000 – 2009 Ngun : Nguyn Th Thu Hng và Nguyn c Thành (2011) Tuy nhiên, sau giai đon n đnh này thì lm phát có xu hng gia tng tr li và ngày mt phc tp hn. Khi đu là nm 2004 vi t l lm phát 9.5%, cao hn rt nhiu so vi mc tiêu 6% mà chính ph đt ra. Nm 2005 là 8,4% so vi mc tiêu đ ra là di 6.5%. Và k t giai đon này lm phát ti Vit Nam luôn  mc cao và khá xa so vi t l lm phát ca các nc trong khu vc. S tr li ca - 2- lm phát trong giai đon này ch yu là do gia tng cung tin và m rng tín dng ca NHNN nhm kích thích tng trng kinh t sau khi nn kinh t có du hiu chng li vào nm 2000. Trc tình hình này, NHNN vn tip tc s dng bin pháp tht cht tin t và gi cho t giá gn nh c đnh. Nhng thành công đư không lp li vì t l lm phát sau khi gim nh vào nm 2006 còn 6,6% đư tng mnh ti 12,57% nm 2007 và lên ti 19,95% nm 2008. Cui nm 2008 đu nm 2009 khng hong kinh t toàn cu n ra và nhng hu qu ca nó đư kéo theo t l lm phát Vit Nam xung còn 6,88% trong nm 2009. Tuy nhiên t l này không gi đc lâu, nm 2010 lm phát li tng mnh tr li  mc 11,75% so vi mc tiêu đ ra là 7-8% và t l lm phát nm 2011 là 18,13% so vi mc tiêu đ ra là 15% bt chp hàng lot các bin pháp kim ch lm phát mà chính ph đư đa ra. Có nhiu nguyên nhân đ gii thích cho s gia tng mnh m ca lm phát trong giai đon này tuy nhiên có mt nguyên nhân khá mi m đó là “lòng tin” ca ngi dân vào các chính sách ca chính ph đang gim dn hay nói cách khác là “k vng lm phát” ca ngi dân vn tng cao bt chp mi n lc kim ch lm phát ca chính ph. Chính vì điu này mà các bin pháp can thip ca chính ph nhm kim ch lm phát trong giai đon này đư không phát huy tác dng nh mong đi và đ li nhng hu qu không nh mong mun. Nhìn chung khi lm phát tng cao ti Vit Nam thì các gii pháp đa ra hu ht tp trung vào vic tht cht tin t và b qua (hoc xem xét cha thích đáng) các nhân t quan trng khác. Nh chúng ta đư bit, Chính sách tin t tht cht là mt gii pháp trong ngn hn đng thi chi phí c hi ln (do phi đánh đi bng tng trng), đc bit trong điu kin nn kinh t va “chp chng” thoát khi cuc khng hong tài chính toàn cu. Vì vy trong giai đon này chính sách tin t tht cht đư góp phn kim ch đc s gia tng ca lm phát trong ngn hn nhng v dài hn thì vn cha gii quyt đc trit đ đư làm cho lm phát ngày càng nghiêm trng hn ti Vit Nam. [...]... l m phát k v ng Th 2, lu t ng k t các k t qu nghiên c v ng n l m phát k h th c hình thành l m phát k v v ng và t p trung vào các nghiên c v các nhân t tr l m phát k n l m phát k u c a Cerisola và Gelos (2005), Patra và Partha Ray (2010) Th 3, d a vào các k t qu ch c t các các nghiên c ng l m phát k v ng t i Vi t Nam thông qua mô hình ARI Bên c t t h i quy) d a trên s li u l m phát quá kh a vào các. .. 3.1.2 Ki nh các nhân t Vec- n l m phát k v ng b ng mô hình h i quy - VAR Trong bài lu hành ki h i quy - VAR nh các nhân t c ch ti n n l m phát k v ng t i Vi t Nam Mô c s d ng trong bài nghiên c u c a Patra và Partha Ray (2010) Trong các y u t ch n và ki n l m phát k v ng t i Vi t Nam, bài lu nh 6 nhân t chính các nhân t n l m phát k v ng t i Vi t Nam, c s d ng và ki nh trong nghiên c u c a Patra và Partha... các nhân t gây ra l c hình thành l u có nh thù riêng Tuy nhiên trong các nghiên c u th c nghi m t tri n Anh, M n các qu c gia m i n t m quan tr ng c a nhân t l m phát k v ng c các n n kinh t phát u cho th y t nhân t c c k quan tr ng vi c d báo và ki m soát l m phát t i các qu c gia Nh n th t m quan tr ng c a v trên vì v y m c tiêu ng l m phát k v ng và phân tích các y u t t i Vi t N ki m soát l m phát. .. c nhân t c6 n l m phát k v ng t i Vi t Nam Th 4, d trên chu i l m phát k v s d ng mô hình VAR (Vecnhân t c lu h c t o ra t mô hình ARIMA, lu ki nh m ng c a 6 n l m phát k v ng t i Vi t Nam D a trên phân tích k t qu mô hình VAR, k t qu hàm ph n ng c a t ng nhân t Cu i cùng, lu ng k t l i các k t qu trong qu n lý l m phát t i Vi t Nam c và ki n ngh m t s v - 5- 2 Khung lý thuy t v l m phát k v ng và. .. sinh và ngo 2.3.4 ng i phó v i các cú s c n i i c a n n kinh t Các nhân t n l m phát k v ng Nghiên c u c a Cerisola và Gelos (2005) t p trung vào vi c ki t ng nh các nhân n l m phát k v ng t i Barzil, d a trên kh o sát t khu v và d li u kh o sát th hình h ki ng c a NHTW Brazil Bài nghiên c u s d ng mô nh 6 nhân t n l m phát k v ng t i Brazil bao g m: L m phát quá kh - Lagging inflation, l m phát m... n các nhân t khi ki (i) ts i nh C th là, Trong bài nghiên c u c a Patra và Partha Ray (2010) thì l m phát quá kh c tính t WPI Tuy nhiên trong bài nghiên c u này s li u l m phát quá kh t i Vi t Nam c tính toán t CPI, cách tính này là phù h p và ph bi n t i Vi t Nam (ii) Bài lu chi tiêu chính ph trong quá trình ki m nh các nhân t này tìm ki n l m phát k v ng tài Vi t Nam Do nhân t c s li u t i Vi t Nam, ... bên c Patra và uc a ra r ng nhân t chi tiêu chính ph di n l m phát k v ng Vì v y vi c không xem xét nhân t này có th không làm nhi (iii) i n k t qu nghiên c u c tài (05) nhân t còn l i (l h ng s th c, giá d u, giá g o) v nhân t ng c bài lu ng, t giá th c hi u l c, lãi su t d n l m phát k v ng t i Vi t Nam ki nh các - 2 6Các nhân t c ki nh trong Các nhân t nl m nghiên c u c a Patra và Partha phát k v ng... t VAR trong phân tích kin trong mô hình VAR và - 27nói chung hay VAR nói riêng , mô hình VAR các rõ ràng toàn , Sims và các nhà nghiên Th m là phân tích impulse- Ngày nay, mô hình VAR là công c không th thi u c a các NHTW và B Tài chính trong ng, phân tích m i quan h gi a các bi n s kinh t V c u trúc VAR g m nhi u ph ng trình (mô hình h ph tr c a các bi n s Mô hình VAR t ng quát g m 1 h các có d ng... i Vi n 2000 2010, t Nh ng nhân t nào c tài là t p trung vào vi n l m phát k v ng n ngh trong vi c Gi i quy t m c tiêu nghiên c u c nh m làm rõ các câu h (i) nh n l m phát k v ng t i Vi t Nam? tài - 4(ii) M ng c a các nhân t n l m phát k v ng t i Vi t Nam nào? tr l i cho các câu h i nghiên c u trên lu dung quan tr c ti n hành qua các n i : u tiên, lu trì n l m phát k v ng c các khung lý thuy t quan tr... m phát t nhân t c c k quan tr ng vi c d báo và ki m soát l m phát t i các qu c gia, Bên c a k v ng l m phát s giúp ích r t nhi u trong vi c th a chính ph 1.2 M c tiêu nghiên c u Th i gian qua, v c bi t là các th phát l m phát l i n i lên và tr m t i các qu c gia ng m i n i nói chung và Vi t Nam nói riêng Vi c gi l m nh, v a phù h p v i m kinh t ng kinh t ng th i u T i m i qu c gia khác nhau thì các . trung vào vic “o lng lm phát k vng và phân tích các yu t nh hng đn lm phát k vng ti Vit Nam trong giai đo n 2000 – 2010, t đó đa ra các kin ngh trong vic kim soát lm phát. vng và tp trung vào các nghiên cu các nhân t nh hng đn lm phát k vng” thông qua hai bài nghiên cu ca Cerisola và Gelos (2005), Patra và Partha Ray (2010). Th 3, da vào các kt. phát ca các nc trong khu vc. Hình 1: T l lm phát ti Vit Nam và các quc gia khác giai đo n 2000 – 2009 Ngun : Nguyn Th Thu Hng và Nguyn c Thành (2011) Tuy nhiên, sau giai đo n
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Đo lường lạm phát kỳ vọng và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát kỳ vọng tại Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Đo lường lạm phát kỳ vọng và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát kỳ vọng tại Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Đo lường lạm phát kỳ vọng và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát kỳ vọng tại Việt Nam

Từ khóa liên quan