Luận văn thạc sĩ Đòn bẩy tài chính có ảnh hưởng đến quyết định đầu tư

39 333 4
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 16:29

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH TRANG THÚY QUYÊN ÒN BY TÀI CHÍNH CÓ NH HNG N QUYT NH U T? LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh - Nm 2013 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH TRANG THÚY QUYÊN ÒN BY TÀI CHÍNH CÓ NH HNG N QUYT NH U T? CHUYÊN NGHÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ S: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS. NGUYN TH NGC TRANG TP. H Chí Minh - Nm 2013 LI CAM OAN  Tôi xin cam đoan lun vn “òn By Tài Chính Có nh Hng n Quyt nh u T?” là công trình nghiên cu ca tôi. Các phân tích và kt qu trong bài đu trung thc. Lun vn đc thc hin di s hng dn ca PGS.TS. Nguyn Th Ngc Trang. Ngi thc hin: Trang Thúy Quyên LI CM N  Chân thành cm n Ban Giám Hiu và Khoa ào to Sau i hc Trng i hc Kinh T Thành ph H Chí Minh đã to điu kin thun li cho tôi hc tp và nghiên cu trong sut thi gian qua. Chân thành cám n các Thy Cô đã nhit tình ging dy cho tôi trong sut quá trình hc tp ti Trng. Chân thành cm n PGS.TS. Nguyn Th Ngc Trang đã tn tình hng dn, rt cm n nhng ý kin đóng góp quý báu ca Cô đã giúp tôi hoàn thành lun vn này. Chân thành cm n gia đình, bn bè, đng nghip đã to điu kin thun li nht và h tr tôi trong sut thi gian hc tp. Xin trân trng cm n! Tác gi Trang Thúy Quyên MC LC  Trang ph bìa Li cam đoan Li cm n Mc lc Danh mc các bng biu Trang TÓM TT 1 PHN 1: TNG QUAN 2 1.1 Gii thiu 2 1.2 Mc tiêu nghiên cu 3 PHN 2: TNG QUAN CÁC NGHIÊN CU TRC 5 PHN 3: PHNG PHÁP NGHIÊN CU VÀ D LIU 9 3.1 Phng pháp nghiên cu 9 3.1.1 Mô hình c lng 9 3.1.2 Phng pháp hi quy 11 3.2 D liu nghiên cu: 12 PHN 4: KT QU NGHIÊN CU 13 4.1 Kt qu hi quy cho toàn mu 13 4.2 Kt qu hi quy cho công ty tng trng thp 17 4.3 Kt qu hi quy cho công ty tng trng cao 20 PHN 5: KT LUN 25 TÀI LIU THAM KHO 26 PH LC: Kt qu hi quy theo d liu bng không cân đi 28 DANH MC CÁC BNG BIU  Trang Bng 4.1: Tng quan gia các bin đc lp - toàn mu 14 Bng 4.2: Kt qu hi quy cho toàn mu 16 Bng 4.3: Tng quan gia các bin đc lp – nhóm công ty tng trng thp 17 Bng 4.4: Kt qu hi quy cho nhóm công ty tng trng thp 19 Bng 4.5: Tng quan gia các bin đc lp – nhóm công ty tng trng cao 20 Bng 4.6: Kt qu hi quy cho nhóm công ty tng trng cao 22 Bng PL 1: Kt qu hi quy cho toàn mu (d liu bng không cân đi) 31 Bng PL 2: Kt qu hi quy nhóm công ty tng trng thp (d liu bng không cân đi) 32 Bng PL 3: Kt qu hi quy nhóm công ty tng trng cao (d liu bng không cân đi) 33 Trang 1 TÓM TT Trong sut nhiu nm qua, mt trong nhng vn đ đc xem là quan trng và gây nhiu tranh cãi trong tài chính doanh nghip đó là tác đng ca đòn by lên quyt đnh đu t. Trên th gii, hu ht các bài nghiên cu v tác đng ca đòn by lên đu t đu s dng d liu  nhng th trng tài chính đã phát trin nh M, Canada v.v… trong khi cha có nhiu bài nghiên cu s dng d liu  nhng nc đang phát trin nh Vit Nam. Vì vy, nghiên cu tác đng ca đòn by lên đu t  Vit Nam giúp đóng góp thêm vào các nghiên cu thc nghim trc đó v mi quan h gia đòn by và đu t.  c lng tác đng ca đòn by lên đu t, tác gi s dng hi quy d liu bng cân đi theo phng pháp pooling, random effect (hiu ng ngu nhiên), và fixed effect (hiu ng c đnh). D liu nghiên cu là các công ty niêm yt trên S Giao Dch Chng Khoán Tp.H Chí Minh (HoSE) và S Giao Dch Chng Khoán Hà Ni (HNX) trong giai đon 2009- 2011. Kt qu tìm đc ca bài là đòn by có tác đng thun chiu lên quyt đnh đu t đi vi toàn mu và nhóm các công ty tng trng cao trong mu. i vi nhóm các công ty tng trng thp, đòn by có tác đng nghch chiu lên đu t. T khóa: u t, đòn by tài chính, tài chính doanh nghip, Vit Nam. Trang 2 PHN 1: TNG QUAN 1.1 Gii thiu Quyt đnh đu t là hot đng kinh t quan trng trong lý thuyt tài chính doanh nghip bi vì mt quyt đnh đu t đúng đn s làm tng thêm giá tr doanh nghip. Trong ngun tài tr bên ngoài thì tài tr bng n vay luôn đc cân nhc vì n vay thng có chi thp hn tài tr bng vn c phn. Tuy nhiên s dng đòn by có th làm cho khon l ca công ty tr nên ln hn nhiu so vi khi không s dng đòn by. Vì vy, tìm hiu tác đng ca đòn by tài chính lên quyt đnh đu t đc xem là mt vn đ quan trng trong tài chính doanh nghip. Cho đn thi đim này trên Th gii đã có rt nhiu nghiên cu v mi quan h gia đòn by và đu t. Theo Modigliani và Miller (1958) trong th trng hoàn ho thì đòn by không nh hng đn quyt đnh đu t và giá tr công ty. Tuy nhiên, trong thc t do tn ti nhng vn đ nh chi phí đi din, thông tin bt cân xng, v.v… làm cho quyt đnh đu t thc s chu tác đng bi quyt đnh tài tr. Chng hn, theo nghiên cu ca Myers (1977), do mâu thun gia nhóm c đông- ban giám đc và các trái ch s làm gim đi đng c đu t vào các d án có NPV dng, bi vì nhóm c đông- ban giám đc lo s li ích đt đc phn ln s thuc v các trái ch. Còn theo Jensen (1986) khi công ty vay n do áp lc phi tr lãi và n gc s làm cho các giám đc phi cân nhc k lng hn khi đu t đ tránh nguy c phá sn do không đáp ng đc các ngha v tr n. Các nghiên cu trên th gii v mi quan h gia đòn by và đu t đa s đu s dng d liu ca nhng nc đã phát trin nh M, Canada v.v… Chng hn, trong nghiên cu ca Lang và cng s (1996) s dng d liu là các công ty công ty công nghip ln  M trong giai đon 1970- 1989. Aivazian và cng s (2005) s dng d 1035 công ty công nghip ca Canada t 1982 đn 1999. Trong khi đó, các nghiên cu s dng d liu  các nc đang phát trin nh Vit Nam đ nghiên cu mi quan h trên hu nh không nhiu. Trang 3 K t sau khi thc hin công cuc đi mi t nm 1986, Vit Nam đã thc thi nhiu chính sách nh tng bc c phn hóa doanh nghip nhà nc, tái c cu h thng ngân hàng, dn dn m ca nn kinh t cho nhà đu t nc ngoài v.v…Mc dù các chính sách trên đã giúp ci thin đc th trng tài chính Vit Nam, nhng th trng tài chính nc ta vn còn tn ti nhiu vn đ cn gii quyt. Chng hn, mc dù đã thc hin c phn hóa, nhng  nhiu doanh nghip thì nhà nc vn là c đông chính và có sc nh hng mnh lên hot đng ca các doanh nghip này. Hn na, nhu cu tín dng trong nc hn phân na đu đc đáp ng bi các ngân hàng thuc s hu Nhà nc. iu này làm cho các doanh nghip có yu t s hu nhà nc s thun li hn khi tìm kim và tip cn các khon vay đ đu t. V th trng trái phiu, mc dù đã tin hành t do hóa th trng tài chính nhng trên th trng vn thiu vng các t chc đu t nh qu hu bng đ đáp ng nhu cu đu t dài hn ca các công ty niêm yt (theo IFC (2007) và IFC (2010)). Chính nhng tn ti trên đã nh hng đn ngun tài tr cho đu t  nc ta, làm cho mi quan h gia đòn by và đu t  Vit Nam có th khác so vi kt qu ca các nghiên cu trc đó  các th trng tài chính đã phát trin. Vì vy, bài lun này nhm kim đnh mi quan h gia đòn by và đu t  th trng Vit Nam. Nghiên cu này s dng d liu ca 264 công ty niêm yt trên S Giao Dch Chng Khoán Thành Ph H Chí Minh (HoSE) và S Giao Dch Chng Khoán Hà Ni (HNX), giai đon phân tích là t nm 2009 đn 2011. 1.2 Mc tiêu nghiên cu: Mc tiêu nghiên cu ca bài là nhm tìm hiu xem liu vic s dng đòn by tài chính có nh hng đn quyt đnh đu t ca các công ty niêm yt trên HoSE và HNX trong giai đon 2009-2011.  gii quyt mc tiêu trên, tác gi thu thp d liu ca các công ty niêm yt trên hai sàn trong giai đon này. D liu thu thp đc x lý di dng d liu bng, và hi quy theo ba phng pháp pooling, random effect (hiu ng ngu nhiên), fixed effect (hiu ng c đnh).  xác đnh hi quy theo phng pháp nào trong Trang 4 ba phng pháp trên là phù hp nht, các kim đnh Lagrangian Multiplier (LM test) và kim đnh Hausman (Hausman test) đc s dng. c lng trên đc s dng cho toàn mu; sau đó các công ty trong mu đc phân thành hai nhóm: nhóm công ty tng trng cao và nhóm công ty tng trng thp và ln lt thc hin c lng cho hai nhóm này. Kt qu hi quy đi vi d liu toàn mu và d liu ca nhóm các công ty tng trng cao cho thy đòn by có tác đng thun chiu lên đu t. Riêng đi vi các công ty tng trng thp thì đòn by tác đng nghch chiu lên đu t. [...]... ng Lo i hình công ty này chính hay nh ng công c ng c c c s h u Tác gi cho ng nh ng c ãi trong quá trình ho t b ng các kho n tr c p tài công ty có th t n t i th m chí sau nhi doanh thua l Ch ng h n, các gi i h n v thanh kho n, kh c a nh ng công ty này có th ng ít kinh n , h n m c vay n c cho phép thi t l p thâm h t tài chính c a công ty Chính vì có thu c lo i hình này th n chính so v i kh c nh ng ãi... u c a có y u t s h u c, có g n 80% s các công ty trong ng công ty niêm y t trong m u c Xem xét l i b i c nh c a Vi tín d a nhu c u ng b i các ngân hàng l n thu c s h u các công ty thu c s h u h u c y c s có th t n d ng m i quan h s n có c a mình vay n d dàng Vì v y s gi i thích h p lý có th có công ty niêm y t trong m c ng h p này là các ã t n d ng m i quan h c a mình v i các ngân hàng thu c s có th... qu toàn m và có ý ngh i v ng cao nghiên c u này phát hi n có th ng kê ng thu n chi u mà bài c gi i thích theo lý thuy t “Soft budget constraint- ràng bu c ngân sách linh ho t” c a tác gi János Kornai (1986) trong m u có y u t s h u c vi c ti p c n các kho n vay và c các công ty ng d nh u ki ng th p thì òn b ãi h ng ngh ch chi ng hi u qu qu n lý không cao, ít có c n có th lo ng i ng tài chính, t Do th... chi u này cho th y ng cao m r d ng hi u qu tài s n c nc nh và vi nh khi nh n th y h s c ph Bi n Profitability c ng thu n chi v i h s là 11.1834 Khi công ty có t su t sinh l i trên tài s n cao s tr nên h p d bên ngoài và thu n l i iv cm r Bi n Tobin’s Q có h s là -2.4164 M i quan h ngh ch chi u này có th gi i thích n nghiên c u này giá ch ng khoán nh n ánh chính xác c i trong giá tr c a công ty y, sau... tích nh ng ng lên chi mâu thu n gi a nhóm các c i m c” (under- a các c – ng có Chính nh ng c và các trái ch trong m t công ty có s d ng n vay có th làm cho nh ng công ty này gi nh th m chí b qua i vì, nhóm c - c lo s cho r ng nh ng l i ích t các d án này ph n l n s thu c v các trái ch d nv “ i m c- under inverstment” òn b y m i có th ã ng h p này c n c t gi m công ty Vì v y m i quan h gi a òn b y là... chi có h s là 6.7291 Tác ng thu n chi u này hàm ý khi t su t sinh l i trên tài s n cao là m t d u hi u t t giúp m tin c bên ngoài trong vi c m r ng Bi n Tobin’s Q ngh ng ngh ch chi h s là -2.5222 và không có ý ng kê Theo các bài nghiên c c và c ng s (1996) hay Aivazian và c ng s (2005) thì d u k v ng gi a bi n Tobin’s Q và bi n Net Investment là thu n chi u Các công ty có ch s công ty này c ng có nhi... fixed effect D li u là ng th p Th trong ngo i Ki ã cs d ki (Hausman test) ki * có ý ngh ** có ý ngh *** có ý ngh u ch nh cho hi phù h p gi phù h p gi ng kê ng kê ng kê m c 10% m c 5% m c 1% c trình bày nh Lagrangian (LM test) nh Hausman Trang 20 Bi n Net Sales th ng kê m c 1% d ng tài s n c ng thu n chi v i h s là 0.0575 và có ý ngh u này cho th ng th p khi nh n th nh m t cách hi u qu và giúp t m i quy... trong m u thành 3 lo i hình: công ty có quy mô l n, v a và nh K t qu cho th y t n t ngh ng kê gi chi u này c Cu i cùng, n 2009 òn b ìm th y nh ng công ty có quy mô nh nh ng công ty có quy mô l các công ty có quy mô v không có ý ngh thu n chi u và có ý ý ngh òn b ng kê th nghiên c u m i quan h gi a ng Trung Qu c, nhóm tác gi s d ng m u g m 1203 công ty niêm y t trên sàn giao d t lu n 1991-2004 Các tác... ch chi u tìm th y trong k t qu h i quy cho nh d òn b y có th ng th p là do lo s gánh n ng tài chính khi s ã không th c hi n Trang 24 òn b y c dù nhóm công ty này v n có th d a vào m i quan h vay n Bi n Cash Flow trong c ba k t qu h i quy (toàn m th ng ngh ch chi công ty trong m tr ng cao và i m c ý ngh u này cho th y các u không d a vào ngu n tài tr n i b iv ng cao thì các công ty này không s d ng... nk t c trình bày trong b ng 4.1 ng t ng th hai có th ki m tra hi n ng t nh Wooldridge dành cho d li u b ng v i gi thi t Ho là không có (Ho: no first-order autocorrelation) K t qu ki c ch p nh n, t c không có hi ng t nh cho th y u K t qu ng th ba c n quan tâm là hi ng này tác gi s d ng ki m c 1%, t c là mô hình có hi ki m nh Wald v i gi thi t Ho là không có hi i (Ho: constant variance) K t qu ki bác . u t, đòn by tài chính, tài chính doanh nghip, Vit Nam. Trang 2 PHN 1: TNG QUAN 1.1 Gii thiu Quyt đnh đu t là hot đng kinh t quan trng trong lý thuyt tài chính doanh. dng đòn by. Vì vy, tìm hiu tác đng ca đòn by tài chính lên quyt đnh đu t đc xem là mt vn đ quan trng trong tài chính doanh nghip. Cho đn thi đim này trên Th gii đã có rt. doanh nghip. Trong ngun tài tr bên ngoài thì tài tr bng n vay luôn đc cân nhc vì n vay thng có chi thp hn tài tr bng vn c phn. Tuy nhiên s dng đòn by có th làm cho khon l
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Đòn bẩy tài chính có ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, Luận văn thạc sĩ Đòn bẩy tài chính có ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, Luận văn thạc sĩ Đòn bẩy tài chính có ảnh hưởng đến quyết định đầu tư

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn