KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NHỮNG CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

88 725 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 16:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    PHẠM THỊ THANH VÂN KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NHỮNG CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    PHẠM THỊ THANH VÂN KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NHỮNG CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN HỮU HUY NHỰT TP Hồ Chí Minh, năm 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ kinh tế “Kiểm định mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và chính sách chi trả cổ tức của những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nghiên cứu trong Luận văn là trung thực. Học viên cao học Phạm Thị Thanh Vân -MỤC LỤC - Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục viết tắt Danh mục bảng biểu TÓM TẮT 1 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 2 1.1 Giới thiệu 2 1.2 Bối cảnh nghiên cứu của đề tài 3 1.2.1Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam 3 1.2.2 Quyền lợi của nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán 5 1.3 Tính cần thiết của đề tài nghiên cứu 6 1.4 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 7 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 9 CHƯƠNG III: DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Dữ liệu và mẫu nghiên cứu 17 3.2 Biến nghiên cứu và phương pháp đo lường 18 3.2.1 Biến phụ thuộc 18 3.2.2 Biến độc lập 19 3.2.2.1 Sở hữu tổ chức (INST) 19 3.2.2.2 Sở hữu quản lý (MAN) 20 3.2.2.3 Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 21 3.2.3 Biến kiểm soát 22 3.2.3.1 Quy mô công ty (SIZE) 22 3.2.3.2 Dòng tiền tự do (FCF) 22 3.2.3.3 Cơ hội tăng trưởng trong tương lai (MTBV) 23 3.2.3.4 Đòn bẩy tài chính (LEV) 24 3.3 Mô hình nghiên cứu 25 3.3.1 Mô hình điều chỉnh đầy đủ (FAM) 26 3.3.2 Mô hình điều chỉnh một phần (PAM) 28 3.4 Phương pháp nghiên cứu 30 CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Mô tả thống kê 33 4.2 Mối tương quan giữa các biến trong mô hình nghiên cứu 34 4.3 Kết quả nghiên cứu thực nghiệm 36 4.3.1 Kết quả nghiên cứu của Mô hình điều chỉnh đầy đủ (FAM) 36 4.3.1.1 Theo phương pháp hồi quy kết hợp 36 4.3.1.2 Theo phương pháp Mô hình các ảnh hưởng cố định 37 4.3.1.3 Theo phương pháp Mô hình các ảnh hưởng ngẫu nhiên 39 4.3.1.4 So sánh kết quả của ba mô hình hồi quy 41 4.3.1.5 Ứng dụng Mô hình điều chỉnh toàn bộ trong dự đoán thay đổi cổ tức 43 4.3.2 Kết quả nghiên cứu của Mô hình điều chỉnh một phần (PAM) 45 4.3.2.1 Theo phương pháp hồi quy kết hợp 45 4.3.2.2 Theo phương pháp Mô hình các ảnh hưởng cố định 46 4.3.2.3 Theo phương pháp Mô hình các ảnh hưởng ngẫu nhiên 48 4.3.2.4 So sánh kết quả của ba mô hình hồi quy 50 4.3.2.5 Ứng dụng Mô hình điều chỉnh một phần dự đoán thay đổi cổ tức 52 4.4 So sánh kết quả thực nghiệm của hai mô hình FAM và PAM 53 4.5 Phân tích kết quả nghiên cứu thực nghiệm 55 4.5.1 So sánh giữa kỳ vọng và kết quả thực nghiệm 55 4.5.2 Đánh giá thực trạng cấu trúc sở hữu và chính sách cổ tức tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 57 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC VIẾT TẮT  Chữ viết tắt Tên đầy đủ tiếng Anh Tên đầy đủ tiếng Việt GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội VND Việt Nam Đồng FAM The Full Adjustment Model Mô hình điều chỉnh đầy đủ PAM The Partial Adjustment Model Mô hình điều chỉnh một phần FEM Fixed Effect Model Mô hình các ảnh hưởng cố định REM Random Effect Model Mô hình các ảnh hưởng ngẫu nhiên DANH MỤC BẢNG BIỂU    Trang Bảng 4.1: Thống kê mô tả các biến nghiên cứu 33 Bảng 4.2: Hệ số tương quan 35 Bảng 4.3: Kết quả hồi quy dữ liệu gộp theo Mô hình điều chỉnh đầy đủ (FAM), sử dụng phương pháp Hồi quy kết hợp (Pooled Model) 37 Bảng 4.4: Kết quả hồi quy của Mô hình điều chỉnh đầy đủ (FAM), sử dụng phương pháp Mô hình các ảnh hưởng cố định (Fixed Effect Model) 38 Bảng 4.5: Kết quả hồi quy của Mô hình điều chỉnh đầy đủ (FAM), sử dụng phương pháp Mô hình các ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random Effect Model) 40 Bảng 4.6 Kết quả hồi quy của Mô hình điều chỉnh đầy đủ (FAM) 41 Bảng 4.7: Kiểm định Hausman test (Mô hình FAM) 42 Bảng 4.8: Kết quả hồi quy dữ liệu gộp theo Mô hình điều chỉnh một phần (PAM), sử dụng phương pháp hồi quy kết hợp (Pooled Model) 45 Bảng 4.9: Kết quả hồi quy dữ liệu bảng theo Mô hình điều chỉnh một phần (PAM), sử dụng phương pháp Mô hình các ảnh hưởng cố định (Fixed Effect Model) 47 Bảng 4.10: Kết quả hồi quy dữ liệu gộp theo Mô hình điều chỉnh một phần (PAM), sử dụng phương pháp Mô hình các ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random Effect Model) 49 Bảng 4.11 Kết quả hồi quy của Mô hình điều chỉnh đầy đủ (PAM) 51 Bảng 4.12: Kiểm định Hausman test (Mô hình PAM) 52 Bảng 4.13: So sánh kết quả thực nghiệm của mô hình FAM và PAM 54 Bảng 4.14: So sánh giữa kỳ vọng và kết quả thực nghiệm của hai mô hình 55 1 TÓM TẮT: Sau hơn một thập kỷ đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh chóng cả về quy mô và chiều sâu. Ban đầu các công ty niêm yết trên thị chủ yếu hình thành từ việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, do đó nhà nước nắm giữ tỷ lệ sở hữu đáng kể và chi phối hoạt động của các công ty này.Đến năm 2006, Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới đã thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ hơn, thu hút nguồn vốn đầu tư cả trong và ngoài nước, khi đó cơ cấu sở hữu ở những công ty niêm yết cũng đa dạng hơn so với trước đây. Bên cạnh đó, cấu trúc sở hữu là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến những chính sách của công ty trong đó có chính sách chi trả cổ tức cho các cổ đông, và cấu trúc sở hữu công ty được kỳ vọng là có mối liên quan với chính sách chi trả cổ tức. Chính vì lý do đó, việc chọn đề tài “Kiểm định mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và chính sách chi trả cổ tức của những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” làm luận văn nghiên cứu với mong muốn tìm hiểu xem có tồn tại mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và chính sách cổ tức ở các công ty niêm yết tại Việt Nam hay không và từ đó có thể đưa ra những kiến nghị đầu tư. Bài nghiên cứu này sử dụng hai mô hình cổ tức: Mô hình điều chỉnh đầy đủ và Mô hình điều chỉnh một phần.Dữ liệu mẫu trong bài nghiên cứu được lấy từ 121 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2011. Kết quả thực nghiệmtừmô hình điều chỉnh đầy đủ cho thấy sở hữu tổ chức có mối liên kết dương và có ý nghĩa với chính sách cổ tức, ngược lại sở hữu quản lý và chính sách cổ tức có mối liên kết âm và có ý nghĩa thống kê, mô hình điều chỉnh một phần cũng cho kết quả tương tự nhưng không có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra, bài nghiên cứu cũng tìm thấy rằng giữa cơ hội tăng trưởng trong tương lai và chính sách cổ tức có mối liên kết dương, kết quả này cũng tương tự đối với dòng tiền tự do khi tồn tại mối quan hệ dương giữa dòng tiền tự do và chính sách chi trả cổ tức, đòn bẩy tài chính thì tác động âm và có ý nghĩa thống kê với chính sách cổ tức ở mô hình điều chỉnh đầy đủ. 2 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Giới thiệu: Quyết định chi trả cổ tức là một trong những quyết định tài chính quan trọng của doanh nghiệp và được nhiều tác giả nghiên cứu sâu rộng trong những lý thuyết tài chính doanh nghiệp hiện đại.Vào giữa thập niên 1950, John Lintner đã khảo sát hàng loạt các quan điểm cổ điển của các giám đốc doanh nghiệp về chính sách phân phối cổ tức. Mô hình đơn giản của Lintner xác nhận rằng cổ tức phụ thuộc một phần vào lợi nhuận hiện tại của doanh nghiệp và một phần vào cổ tức năm trước. Nghiên cứu của Fama và Babiak (1968) cũng đã kiểm định giả thuyết này, kiểm định của họ về mô hình Lintner cho rằng mô hình đưa ra lời giải thích đáng tin cậy về việc các doanh nghiệp quyết định tỷ lệ cổ tức như thế nào nhưng chưa giải quyết được hết những vấn đề trong chính sách chi trả cổ tức. Miller và Modigliani (1961) cho rằng chính sách cổ tức không có tác động quan trọng lên giá trị doanh nghiệp trong điều kiện thị trường hoàn hảo, không có những bất hảo của thị trường như: không có thuế, không có chi phí phát hành, không có chi phí giao dịch và tồn tại một chính sách đầu tư cố định. Với những giả định như trên, giá trị doanh nghiệp độc lập với chính sách cổ tức, vì thế giá trị của doanh nghiệp cũng không bị tác động bởi cách thức phân phối thu nhập giữa hình thức cổ tức và lợi nhuận giữa lại. Thực tế thị trường vốn không hoàn hảo, Jensen and Meckling (1976) đã giải thích vì sao sự hiện diện của những rào cản như chi phí đại diện và thông tin bất cân xứng liên quan đến chính sách cổ tức, những rào cản này xuất phát chủ yếu từ xung đột lợi ích giữa nhà quản lý và các cổ đông.Mối liên kết giữa chính sách tài chính của doanh nghiệp và cấu trúc sở hữu đã được thừa nhận trong những nghiên cứu trước đây, đặc biệt về mối quan hệ giữa chính sách cổ tức và sở hữu tổ chức, chính sách cổ tức và sở hữu quản lý (Jensen, 1986; Mehrani và cộng sự, 2011; Short và cộng sự, 2001; Al Shubiri và cộng sự, 2012; Karathanassis và Chrysanthopoulou, 2005…) Kế thừa những mô hình thực nghiêm nghiên cứu trước đây, bài nghiên cứu này cũng tiến hành kiểm định mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và chính sách chi trả cổ tức của những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, một quốc gia đang phát triển với những đặc trưng riêng. Bằng cách sử dụng dữ liệu bảng của 121 doanh [...]... kiểm định mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và chính sách chi trả cổ tức tại những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời xem xét đến mối quan hệ của các yếu tố kiểm soát khác như: quy mô công ty, đòn bẩy tài chính, cơ hội tăng trưởng trong tương lai, dòng tiền tự do và chính sách chi trả cổ tức Thêm vào đó, bài nghiên cứu cũng kiểm định mối quan hệ giữa thay đổi trong cổ tức. .. xứng và chi phí đại diện giữa người sở hữu và người quản lý có đúng trong thị trường chứng khoán Việt Nam hay không, nên tác giả đã tiến hành nghiên cứu đề tài: Kiểm định mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và chính sách chi trả cổ tức của những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” Từ đó, tác giả có thể đưa ra một số kiến nghị cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên. .. một phần (Lintner, 1956) Bài nghiên cứu này có hai giả thuyết chính cần kiểm định đó là: H1: Sở hữu tổ chức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có mối liên kết dương với chính sách chi trả cổ tức H2: Sở hữu quản lý của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có mối liên kết âm với chính sách chi trả cổ tức 3.3.1 Mô hình điều chỉnh đầy đủ (FAM): Để xây dựng mô... ngược lại sở hữu quản lý tác động âm đến chính sách cổ tức Dựa trên những kết quả từ những nghiên cứu trước đây, trong bài nghiên cứu này mối quan hệ giữa sở hữu quản lý và chính sách cổ tức được kỳ vọng là âm, ta có giả thuyết H2 như sau: H2 :Sở hữu quản lý của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có mối liên kết âm với chính sách chi trả cổ tức 3.2.2.3 Thu nhập trên mỗi cổ phần... có thể có giữa cấu trúc sở hữu và chính sách chi trả cổ tức tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Với mong muốn tìm hiểu xem liệu cấu trúc sở hữu của công ty bao gồm sở hữu của những tổ chức là cổ đông lớn nắm giữa từ 5% vốn cổ phần trở lên và những cổ đông đồng thời là nhà quản lý doanh nghiệp có ảnh hưởng như thế nào đến quyết định phân phối cổ tức, liệu lý thuyết thông... thấy những công ty lớn thì chi trả càng nhiều cổ tức. Ngoài ra các biến giá thị trường trên giá trị sổ sách, đòn bẩy tài chính và dòng tiền tự thì không có liên quan đáng kể với chính sách chi trả cổ tức Al – Shubiri và cộng sự (2012), đã nghiên cứu Mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và chính sách chi trả cổ tức: Một nghiên cứu thực nghiệm” Bài nghiên cứu trình bày khảo sát về hành vi chi trả cổ tức và mối. .. liên kết âm giữa mức độ rủi ro của công ty và chi trả cổ tức Kết quả hồi quy tìm được chỉ ra rằng các công ty sẽ trả cổ tức cao hơn do sở hữu cổ phần của những cổ đông lớn tăng lên Tầm quan trọng của việc chi trả cổ tức cũng tăng lên khi có sự hiện diện đáng kể của nhóm cổ đông lớn thứ hai trong công ty Mehrani và các cộng sự (2011), đã nghiên cứu về Cấu trúc sở hữu và chính sách cổ tức: chứng cứ từ...3 nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2011, bài nghiên cứu tiến hành kiểm định mối quan hệ giữa sở hữu tổ chức và chính sách chi trả cổ tức, giữa sở hữu quản lý và chính sách chi trả cổ tức, đồng thời kiểm định xem những nhân tố khác như quy mô công ty, những cơ hội tăng trưởng trong tương lai, đòn bẩy tài chính và dòng tiền tự do tác... hưởng của cấu trúc sở hữu đến chính sách chi trả cổ tức của 35 doanh nghiệp ở Jordan niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Amman trong giai đoạn từ 2005 đến 2010 Hai mô hình thực nghiệm về cổ tức được sử dụng: mô hình điều chỉnh đầy đủ và mô hình điều chỉnh một phần, để kiểm tra mối liên kết tiềm ẩn giữa cấu trúc sở hữu và chính sách chi trả cổ tức Kết quả hồi quy cho thấy sở hữu quản lý có hệ số... 1994-2000 và cố gắng giải thích kết quả quan sát với sự trợ giúp của các mô hình cổ tức: Linter (1956), Waud (1966), và Fama và Babiak (1968) Kết quả tìm thấy nhất quán ủng hộ mối quan hệ tiềm ẩn giữa cấu trúc sở hữu và chính sách chi trả cổ tức, mối quan hệ này có khác nhau giữa những các nhóm sở hữu và khác nhau ở mức độ nắm giữ cổ phần Tác giả cũng tìm thấy bằng chứng về cổ tức được chi trả phụ thuộc vào . PHẠM THỊ THANH VÂN KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NHỮNG CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính. của công ty. Vì vậy, mục tiêu của bài nghiên cứu này là kiểm định mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và chính sách chi trả cổ tức tại những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, . đông, và cấu trúc sở hữu công ty được kỳ vọng là có mối liên quan với chính sách chi trả cổ tức. Chính vì lý do đó, việc chọn đề tài Kiểm định mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và chính sách chi
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NHỮNG CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF, KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NHỮNG CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF, KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA NHỮNG CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF, 2 Bối cảnh nghiên cứu của đề tài, 4 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài, CHƯƠNG II:TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY, CHƯƠNG III:DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 2 Biến nghiên cứu và phương pháp đo lường, 3 Mô hình nghiên cứu:, 4 Phương pháp nghiên cứu, CHƯƠNG IV:KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, 3 Kết quảnghiên cứu thực nghiệm, 5 Phân tích kết quả nghiên cứu thực nghiệm:, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, Phụ lục 2:Xu hướng biến động qua các năm của các biến nghiên cứu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm