Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án mở rộng nhà máy sản xuất phân bón

130 2,357 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 09:27

CÔNG TY CP PHÂN BÓN  CÔNG TY CP PHÂN BÓN  Tháng 9 năm 2013 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG của Dự án MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG của Dự án MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN CÔNG TY CP PHÂN BÓN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH Tổng giám đốc NGUYỄN VĂN MAI Tháng 9 năm 2013 Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng thực: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Mở rộng nhà máy sản xuất phân bón” tại tỉnh…Công ty CP phân bón làm chủ đầu tư được phê duyệt bởi Quyết định số …….……………………… ngày….…/… /2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hà Nội, ngày …. tháng …… năm 2013 MỤC LỤC 5 MỤC LỤC BẢNG MỤC LỤC HÌNH DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT BOD 5 Nhu cầu ôxy sinh hóa sau 5 ngày đo ở 20 o C BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường BVMT Bảo vệ môi trường CB-CNV Cán bộ - Công nhân viên KCN Khu công nghiệp COD Nhu cầu ôxy hóa học CTNH Chất thải nguy hại CTR Chất thải rắn CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt ĐTM Đánh giá tác động môi trường GTVT Giao thông vận tải KT - XH Kinh tế - Xã hội NĐ – CP Nghị định Chính phủ NTSH Nước thải sinh hoạt PCCC Phòng cháy chữa cháy QCVN Quy chuẩn Việt Nam 6 QĐ-BYT Quyết định - Bộ Y tế QLNN Quản lý nhà nước SS Chất rắn lơ lửng (Suspended Solid) TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TCVSLĐ Tiêu chuẩn Vệ sinh - lao động TSS Tổng hàm lượng cặn lơ lửng (Total Suspended Solid) UBMTTQ Uỷ ban mặt trận tổ quốc UBND Uỷ ban nhân dân VOC Hợp chất hữu cơ bay hơi (Volatile organic compound) 7 TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN ˗ Tên dự án: Dự án “Mở rộng nhà máy sản xuất phân bón”. ˗ Địa điểm thực hiện dự án: ˗ Nội dung dự án: Lắp đặt thiết bị, máy móc cho dây chuyền sản xuất mới trên mặt bằng nhà xưởng hiện hữu thuê của Tổng kho Không tiến hành xây dựng hay sữa chữa lại. ˗ Chủ đầu tư: Dự án thực hiện tại nhà xưởng hiện hữu, với cơ sở vật chất khá hoàn chỉnh, chủ dự án chỉ tiến hành lắp đặt thiết bị, máy móc cho dây chuyền sản xuất mới. Các hoạt động này diễn ra trong thời gian ngắn nên chỉ gây ra những tác động nhỏ đến môi trường không khí (như ô nhiễm bụi, khí thải, tiếng ồn), gia tăng lượng rác thải, nước thải, tăng mật độ giao thông, tai nạn lao động, v.v. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm gia tăng mật độ giao thông làm phát sinh bụi, tiếng ồn, khí thải; tập trung công nhân làm gia tăng rác thải và nước thải, ngoài ra quá trình sản xuất cũng gây ảnh hưởng đến môi trường không khí, nước, …. Các tác động trên sẽ rất nghiêm trọng nếu như không có biện pháp khắc phục. Nhận thức được một cách sâu sắc các tác hại mang lại do thực hiện dự án, chủ đầu tư đã có những biện pháp hữu hiệu để khắc phục và hạn chế thấp nhất các tác động xấu đến môi trường trong giai đoạn xây dựng cũng như giai đoạn hoạt động. II. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT Nhà máy sẽ sản xuất 03 loại phân bón bao gồm: Phân NPK, phân hữu cơ và phân NPK nước. Công nghệ sản xuất tương tự dự án hiện hữu. Quy trình công nghệ sản xuất của từng loại và nguồn phát sinh chất thải được trình bày ở các Hình 1, 2, 3. Tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường Trang 8 Máy trộn quay Bồn chứa thành phẩm Cân bao Đóng gói thành phẩm Ồn, bụi, mùi, CTR Nước thải vệ sinh Bụi, mùi CTR Tiếng ồn CTR Bụi Nguyên liệu: - SA, DAP, KCl - Phụ gia - Bụi, mùi Nghiền Bụi Điện Điện Hình 1: Sơ đồ quy trình sản xuất phân bón NPK Chảo quay Sàng rung Cân bao Đóng gói thành phẩm Ồn, bụi, mùi, CTR Nước thải vệ sinh Ồn, bụi, mùi, hạt không đúng kích cỡ CTR, bụi, mùi Tiếng ồn CTR Bụi Bàn nạp liệu Bụi, mùi Điện Điện Tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường Trang 9 Hình 2: Sơ đồ quy trình sản xuất phân bón hữu cơ Bồn chứa Rót cân Đóng gói thành phẩm Ồn, bụi, mùi, CTR Nước thải vệ sinh Bụi, mùi, CTR CTR, mùi Tiếng ồn Nước và nguyên liệu Hình 3: Sơ đồ quy trình sản xuất phân bón NPK nước III. NGUỒN PHÁT SINH CHẤT THẢI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢM THIỂU 1. Trong giai đoạn lắp đặt thiết bị máy móc 1.1. Ô nhiễm môi trường không khí 1.1.1. Nguồn phát sinh Trong quá trình lắp ráp thiết bị của dự án, chất gây ô nhiễm không khí chủ yếu là khí thải của các phương tiện vận chuyển có chứa bụi, CO, SO x , NO x , hydrocarbon. Tác động lên môi trường không khí ở giai đoạn này có mức độ không lớn và chỉ mang tính tạm thời. Tuy nhiên cũng cần phải đánh giá để có biện pháp giảm thiều thích hợp. 1.1.2. Biện pháp giảm thiểu Áp dụng các biện pháp quản lý như: ˗ Tưới nước đường vận chuyển trên khu vực xe ra vào dự án; ˗ Lập kế hoạch thi công hợp lý; ˗ Hoạt động đúng công suất của các phương tiện vận chuyển. 1.2. Ô nhiễm môi trường nước 1.2.1. Nguồn phát sinh Tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường Trang 10 [...]... bị các thiết bị chữa cháy cầm tay Chủ đầu tư: Công ty CP Phân bón 32 Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án Mở rộng nhà máy sản xuất phân bón 1.4.3 Công nghệ sản xuất Nhà máy sẽ sản xuất 03 loại phân bón bao gồm: ˗ Phân bón NPK; ˗ Phân bón hữu cơ; ˗ Phân bón NPK nước Quy trình công nghệ sản xuất cho Dự án Mở rộng nhà máy sản xuất phân bón từ công suất” hoàn toàn tương tự quy trình hiện hữu, được... các số liệu về môi trường nền trước khi thực hiện dự án; ˗ Bước 5: Tổng hợp số liệu, tiến hành viết báo cáo và trình hội đồng thẩm định phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện dự án Chủ đầu tư: Công ty CP Phân bón 28 Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án Mở rộng nhà máy sản xuất phân bón CHƯƠNG I: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 TÊN DỰ ÁN Dự án Mở rộng nhà máy sản xuất phân bón từ công suất”... Nguyên Xanh để thực hiện việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Dự án Mở rộng nhà máy sản xuất phân bón để trình các cơ quan QLNN về BVMT thẩm định theo quy định Chủ đầu tư: Công ty CP Phân bón 26 Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án Mở rộng nhà máy sản xuất phân bón 4.1.1 Chủ dự án Chủ dự án là : Người đại diện : Chức vụ : Giám đốc Địa chỉ : Điện thoại : 4.1.2 Đơn vị tư vấn... Tần suất giám sát: 03 tháng/1 lần trong suốt quá trình hoạt động; ˗ Tiêu chuẩn so sánh: tiêu chuẩn đấu nối của nhà máy XLNT tập trung của (QCVN 40:2011/BTNMT – Cột B, với Kq = 0,9; Kf = 1,2) 3 Giám sát các thành phần môi trường khác Tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường Trang 19 Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án Mở rộng nhà máy sản xuất phân bón ˗ Kiểm tra công tác quản lý CTR thông... môi trường quan trọng cần đánh giá; ˗ Bước 3: Dự báo diễn biến của các tác động; ˗ Bước 4: Đánh giá các tác động môi trường theo chuẩn định lượng và định tính; ˗ 4 Bước 5: Các giải pháp thực hiện TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 4.1 Tổ chức thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phối hợp cùng Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh để thực hiện việc lập Báo cáo đánh giá. .. máy hiện nay đều là các cơ sở sản xuất như: … Chủ đầu tư: Công ty CP Phân bón 29 Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án Mở rộng nhà máy sản xuất phân bón Vị trí dự án Hình 1 Vị trí dự án trong 1.4 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 1.4.1 Mục tiêu của dự án Dự án được thành lập với các mục tiêu chính sau: ˗ Tăng thu nhập, lợi nhuận cho công ty, đồng thời đóng góp vào Ngân sách Nhà nước thông qua các khoản... bón như phân NPK và phân bón hữu cơ Công ty đã tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khi bắt đầu triển khai thực hiện dự án với công suất 9.000 tấn sản phẩm/năm vào năm 2011 và đã được Ban quản lý khu kinh tế tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-BQLKKT ngày 28/02/2012 (Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy sản xuất phân bón, công suất 9.000 tấn sản. .. so sánh với các TCVN/QCVN Từ đó rút ra các nhận xét về hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực thực hiện dự án, dự báo đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tới môi trường do các hoạt động của dự án Phương pháp mạng lưới: Phương pháp này nhằm chỉ rõ các tác động trực tiếp và các tác động gián tiếp, các tác động thứ cấp và các tác động qua lại lẫn nhau giữa các tác động đến môi trường. .. tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; Chủ đầu tư: Công ty CP Phân bón 22 Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án Mở rộng nhà máy sản xuất phân bón. .. hội của tỉnh ; ˗ Tạo ra sản phẩm phân bón chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phân bón phục vụ cho hoạt động nông nghiệp của nhân dân tỉnh và các tỉnh thành lân cận 1.4.2 Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án Dự án Mở rộng nhà máy sản xuất phân bón của được thực hiện… Công ty không xây dựng nhà xưởng mà chỉ tiến hành lắp ráp thêm dây chuyền sản xuất mới Chủ đầu tư: Công ty CP Phân bón 30 Báo cáo đánh . PHÂN BÓN  CÔNG TY CP PHÂN BÓN  Tháng 9 năm 2013 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG của Dự án MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHÂN BÓN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG của Dự án MỞ RỘNG. TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN ˗ Tên dự án: Dự án Mở rộng nhà máy sản xuất phân bón . ˗ Địa điểm thực hiện dự án: ˗ Nội dung dự án: Lắp đặt thiết bị, máy. cáo đánh giá tác động môi trường Trang 19 Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án Mở rộng nhà máy sản xuất phân bón ˗ Kiểm tra công tác quản lý CTR thông thường, CTR nguy hại (quá trình phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án mở rộng nhà máy sản xuất phân bón, Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án mở rộng nhà máy sản xuất phân bón, Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án mở rộng nhà máy sản xuất phân bón, CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG I: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN, CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN, CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG IV: BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG, 1 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU DO DỰ ÁN GÂY RA, 2 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ ĐỐI VỚI CÁC RỦI RO, SỰ CỐ, CHƯƠNG V: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG, KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm