NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH THANH KHOẢN ĐỐI VỚI TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

93 364 1
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 00:45

B GIỄO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM   NGUYN TH NGC CHỂU NGHIểN CU V TỄC NG CA TệNH THANH KHON I VI T SUT SINH LI CA CỄC C PHIU NIểM YT TRểN TH TRNG CHNG KHOỄN VIT NAM LUN VN THC S KINH T -  B GIỄO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM   NGUYN TH NGC CHỂU NGHIểN CU V TỄC NG CA TệNH THANH KHON I VI T SUT SINH LI CA CỄC C PHIU NIểM YT TRểN TH TRNG CHNG KHOỄN VIT NAM - Ngân hàng  LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS. Lể TH KHOA NGUYểN -  LI CAM OAN   TS                        Nguyn Th Ngc Chơu MC LC Trang ph bìa. Li cam đoan. Mc lc. Danh mc các t vit tt vƠ thut ng. Danh mc các bng biu. Danh mc các phng trình. TÓM TT 1 CHNG 1: GII THIU 2 1.1 Lý do ch tài 2 1.2  3 1.3  .3 1.4  .3 CHNG 2: TNG QUAN V CÁC NGHIÊN CU TRC ỂY .5 2.1 Asset returns and liquidity effects: Evidence from a developed but small market (Pacific – Basin Finance Journal) 5 2.2 Illiquidity and stock returns : cross-section and time-series effects (Journal of Financial Economics) .7 2.3 Common risk factors in the returns on stocks and bonds (Journal of Financial Economics) 9 2.4 The role of an illiquidity risk factor in asset pricing : Empirical evidence from the Spanish stock market (The Quarterly Review of Economics and Finance) .14 2.5 The relationship between liquidity and returns on the Chinese stock market - Journal of Asian Economics 15 2.6 Liquidity and asset pricing: Evidence from the Hong Kong stock market (Journal of Banking & Finance) .17 2.7 Size and Liquidity effects in Japanese regional stock markets (Journal of The Japanese and International Economies) .19 2.8 Size, value and liquidity. Do They Really Matter on an Emerging Stock Market? (Emerging Markets Review) .20 2.9 Mi quan h gia ri ro và TSSL trên TTCK Vit Nam 22 2.10 Liquidity and expected returns: lessons from emerging markets (Review of Financial Studies). 23 2.11 Trading activity and expected stock returns (Journal of Financial Economics) 25 2.12 What are the best liquidity proxies for global research (Working Paper, Indiana University). 26 2.13 Stock market declines and liquidity (Journal of Finance) 28 CHNG 3: D LIU VÀ PHNG PHỄP NGHIểN CU 33 3.1  33 3.2  36 3.3 n 36 3.3.1 Cách hình thành danh mc 36 3.3.1.1 Danh mc thanh khon 36 3.3.1.2 Danh mc quy mô 37 3.3.1.3 Danh mc giá tr 37 3.3.1.4 Danh mc momentum 37 3.3.2 Bin ph thuc 37 3.3.3 Bic lp 38 3.3.3.1 Nhân t th trng 38 3.3.3.2 Nhân t quy mô 38 3.3.3.3 Nhân t giá tr 40 3.3.3.4 Nhân t momentum 41 3.4 ng thanh khon 42  42  42 3.4.3 Doanh thu hàng tháng (STURN) 43 3.4.4 Khng giao dch hàng tháng (DVOL) 43 3.5 u 44 CHNG 4: NGHIểN CU TỄC NG CA TÍNH THANH KHON N T SUT SINH LI CA CÁC C PHIU NIÊM YT  TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM 45 4.1 Thng kê mô t các nhân t 45 4.2 Kinh hing tuyn ca các bin trong mô hình và tính dng ca chui d liu thi gian 47 4.2.1 Kim nh tính dng ca chui d liu thi gian 47 4.2.2 Kinh hing tuyn trong mô hình 3 nhân t 48 4.2.3 Kim tra hing t  49 4.2.4 Kim tra hi i 51 4.3 Các danh mc da theo tính thanh khon 55 4.4 Hi quy theo mô hình bn nhân t 60 CHNG 5: KT LUN 62 5.1 Kt lun chung 62 5.2  63 DANH MC TÀI LIU THAM KHO. DANH MC PH LC. DANH MC CÁC T VIT TT VÀ THUT NG T vit tt Din gii BE BE/ME CAPM E/P HML ME SMB TP.HCM TTCK TTCK VN TSSL UMD Book equity - giá tr s sách Giá tr s sách trên giá tr th ng Capital Asset Pricing Model - nh giá tài sn vn Thu nhp trên giá c phn High minus Low - nhân t giá tr Market Equity - giá tr th ng Small minus Big - nhân t quy mô Thành Ph H Chí Minh Th ng chng khoán Th ng chng khoán Vit Nam T sut sinh li Up minus Down - nhân t momentum DANH MC CỄC BNG BIU Bng Ni dung Trang (3.1) (4.1)    35 45 (4.2)     thích 46 (4.3) - 48 (4.4)  55 (4.5)  56 (4.6)  58 (4.7)  59 (4.8)   60 DANH MC CỄC PHNG TRỊNH Phng trình Tên phng trình Trang (3.2) i quy 4 nhân t Carhart 36 1 TịM TT                 (TSSL)      TSSL      [...]... - 1.4 , 4 - 5 2.1 TSSL c a tài s ng c a tính thanh kho n: B ng ch ng t TTCK phát tri - Asset returns and liquidity effects: Evidence from a developed but small market (Pacific Basin Finance Journal) Nhut H Nguyen, Ka Hei Lo, 2012 và Ka Hei Lo có quy mô Tác g tí hay không? ? Tác TTCK -snooping) (Lo and có quy mô 6 - Spread và Quoted Spread 7 2.2 Tính thi u thanh kho n và TSSL ch chéo và qua chu i... sàn ch , có 17 khoán SHSE và SZSE tính thanh 2.6 - Liquidity and asset pricing: Evidence from the Hong Kong stock market (Journal of Banking & Finance) Keith S.K Lam, Lewis H.K Tam 2011 ng Kô K ng Kông 18 Kông - khoán hay không TTCK Hai là 19 2.7 - Size and Liquidity effects in Japanese regional stock markets (Journal of The Japanese and International Economies) Bruce Hearn, 2011 và tính than ya, Fukuoka... trong - French (1993) trên TTCK VN trong gia tháng 3/2009 2009 - Rf Ngoài ra, 2 Fama 2 ama và French (1993) -French (1993) 23 2 -French và mô hình 3 nhân 2.10 - Liquidity and expected returns: Lessons from emerging markets (Review of Financial Studies) Bekaert, G., Harvey, C., Lundblad, C., 2007 - tính lên TSSL TSSL zero hàng ngày, trung bình trong tháng tính 24 (Dividend Yield) ó Có Tác 25 này 2.11 -... trong tháng tính 24 (Dividend Yield) ó Có Tác 25 này 2.11 - Trading activity and expected stock returns (Journal of Financial Economics) Chordia, T., Subrahmanyam, A., Anshuman, V.R., 2001 tính thanh 26 TSSL hàng tháng và các d 12/1995 Hai là 2.12 the best liquidity proxies for global research (Working Paper, Indiana University) Fong, K., Holden, C.W., Trzcinka, C.A., 2011 Fong, 27 - Effective Spreadk =... (Journal of Financial Economics) Yakov Amihud 2002 - nhau 8 có ILLIQiy = Riyd x y VOLiyd : K Diy :S Research of Securities Prices of the University of Chicago) illiquidity) khoán mô c c 9 NYSE (New y: Hai là, 2.3 M i quan h gi a các nhân t r i ro chung trong TSSL c a c phi u và trái phi u - Common risk factors in the returns on stocks and bonds (Journal of Financial Economics) Fama, E.F., French, K.R., .   Nghiên cu tác đng ca tính thanh khon đn t sut sinh li ca các c phiu niêm yt trên th trng chng khoán Vit Nam . 1.2 Mc tiêu nghiên cu.   . CA TÍNH THANH KHON N T SUT SINH LI CA CÁC C PHIU NIÊM YT  TH TRNG CHNG KHOÁN VIT NAM 45 4.1 Thng kê mô t các nhân t 45 4.2 Kinh hing tuyn ca các bin.        2.2 Tính thiu thanh khon và TSSL chng khoán có tác đng tng quan chéo và qua chui thi gian - Illiquidity and stock
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH THANH KHOẢN ĐỐI VỚI TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF, NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH THANH KHOẢN ĐỐI VỚI TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF, NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA TÍNH THANH KHOẢN ĐỐI VỚI TỶ SUẤT SINH LỢI CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.PDF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn