Luận văn thạc sĩ Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư xây dựng kênh Phước Xuyên - Hai Tám sau khi hoàn thành

121 589 1
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 00:16

B GIÁO DC VÀ ÀO T  O T R  N G I HC KINH T T p. H C M LÊ MINH QUYN ÁNHăGIÁăHIU QU KINH T XÃ HI CA D ÁNăU TăXÂYăDNGăKÊNHăPHC XUYÊN-HAI TÁM SAU KHI HOÀN THÀNH LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Mi nh ậ Nm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO T  O T R  N G I HC KINH T T p. H C M LÊ MINH QUYN ÁNHăGIÁăHIU QU KINH T XÃ HI CA D ÁN UăTăXÂYăDNGăKÊNHăPHC XUYÊN-HAI TÁM SAU KHI HOÀN THÀNH Chuyên ngành: Kinh t Phát trin Mã s : 60310105 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA H C: TS. NGUYN TN KHUYÊN TP. H Chí Mi nh ậ Nm 2014 LI CAM OAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên c u ca riêng tôi, các kt qu nghiên cu có tính đc lp, cha đc công b ni dung  bt k đâu; các s liu, các ngun trích dn trong lun vn đc chú thích ngun gc rõ ràng, trung thc. Tôi xin cam đoan chu trách nhim v li cam đoan ca mình. Hc viên thc hin Lê Minh Quyn MC LC Trang ph bìa Liăcamăđoan Mc lc Danh mc các ch vit tt CHNGă1:ăGII THIU .1 1.1.ăt vnăđ: 1 1.2. Mc tiêu và câu hi nghiên cu: 2 1.2.1. Mc tiêu nghiên cu: 2 1.2.2. Câu hi nghiên cu: 2 1.3.ăiătng và phm vi nghiên cu caăđ tài: 3 1.4.ăPhngăpháp,ăd liu và s liu nghiên cu: 3 1.4.1.ăPhngăphápănghiênăcu: 3 1.4.2. D liu, s liu nghiên cu: 4 1.5.ăụănghaăkhoaăhc và thc tin caăđ tài nghiên cu: 4 1.6. Nhngăđim ni bc ca lunăvn: 4 1.7. Cu trúc đ tài: 5 CHNGă2:ăCăS LÝ THUYT 6 2.1. Lý thuyt v phát trin bn vng: 6 2.1.1. Khái nim phát trin bn vng: ngun gcăvƠăỦăngha 6 2.1.2. Lun thuyt phát trin bn vng và các nguyên tcăđnhăhng:ầầầầ.8 2.1.3.ăCácăđnhăđ vƠăđiu kin ca phát trin bn vng: 11 2.2. Lý lun v d ánăđuătăxơyădng công trình: 13 2.2.1. Các khái nim 13 2.2.2. Vn trái phiu Chính ph:ầầầầ 14 2.3. Lý thuyt v thmăđnh d ánăđuăt: 15 2.3.1. Khái nim:ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ.15 2.3.2. Thmăđnh hiu qu tài chính ca d án:ầầầầầầầầầầầầầ 15 2.3.3. Phân tích ri ro d án:ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ21 2.3.4. Thmăđnh hiu qu kinh t xã hi ca d án:ầầầầầầầầầầ 25 2.3.5. Thmăđnhătácăđng ca d ánăđnămôiătrng sinh thái:ầầầầầầ 25 2.4. Tng quan tài liu nghiên cu: 26 2.4.1. Phân tích kinh t ca d án thy li:ầầầầầầầầầầầầầầ26 2.4.2. Phân tích tài chính ca d án thy li:ầầầầầầầầầầầầầ.26 2.4.3. Chi phí và li ích:ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 27 2.4.4. Nguyên tc «Có» và « Không có »:ầầầầầầầầầầầầầầ.28 2.4.5. Nguyên tcăxácăđnh liăíchătngăthêm:ầầầầầầầầầầầầầ28 2.4.6.ăVòngăđi kinh t ca d án:ầầầầầầầầầầầầầầầầầ38 2.4.7. Trình t vƠăphngăphápăđánhăgiáăhiu qu kinh t:ầầầầầầầầ.29 CHNGă3:ăTNG QUAN V D ÁN VÀăPHNGăPHÁPăNGHIÊNăCU 47 3.1. Tng quan v d án: 47 3.1.1. Gii thiu: 47 3.1.2. Ch đuăt:ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ47 3.1.3. Cp quytăđnhăđuăt:ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ47 3.1.4. Mc tiêu chính ca d án:ầầầầầầầầầầầầầầầầầ 47 3.1.5. Ni dung và quy mô xây dng:ầầầầầầầầầầầầầầầ 48 3.1.6.ăaăđim xây dng:ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ48 3.1.7.ăPhngăánăxơyădng:ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 48 3.1.8. Loi và cp công trình:ầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầ49 3.1.9. Tng mcăđuăt:ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 49 3.1.10. Ngun vnăđuăt:ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ49 3.1.11. Thi gian thc hin:ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ.50 3.2. Kt qu thc hin các niădungăđưăđc phê duyt: 50 3.2.1. Mc tiêu nhim v d án: 50 3.2.2. Quy mô các hng mcăcôngătrìnhăđcăđuăt: 52 3.2.3. Tình hình thc hinăđuătăvƠăs liu thanh toán vnăđuătăquaăcácă nm: ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ52 3.3. Phngăpháp,ăcăs xácăđnh tng chi phí và thu nhp thun túy ca d án:ầầầầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầ 53 3.3.1. Phngăphápăxácăđnh tng chi phí và thu nhp thun túy ca d án: 53 3.3.2.ăCăs xácăđnh tng chi phí và thu nhp: 53 3.4. Mô hình nghiên cu: 53 CHNGă4:ăKT QU PHÂN TÍCH V HIU QU TÀI CHÍNH CA D ÁNầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 54 4.1. Xácăđnh tng chi phí ca d án: 54 4.1.1. Chiăphíăđãăđuătătrc khi có d án:ầầầầầầầầầầầầầầ 54 4.1.2.ăXácăđnh vnăđuătăca d án:ầầầầầầầầầầầầầầầ 54 4.1.3. Chi phí qun lý vnăhƠnhăhƠngănm:ầầầầầầầầầầầầầầ55 4.1.4. Tng chi phí ca d án:ầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 55 4.2. Xácăđnh tng li ích ca d án:ầầầầầầầầầầầầầầầầ.55 4.2.1. Tính toán sn lng nông lâm ng nghip khu vc trc và sau khi có d án:ầầầầầầầầầầầ ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ.55 4.2.2. Tính toán li nhun khu vc trc và sau khi có d án, li nhunătngă thêm do d án mang li:ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ56 4.2.3. Tính toán các ch tiêuăkhiăchaăcóălm phát:ầầầầầầầầầ 56 4.2.4. Tính toán các ch tiêu khi có xét đn lm phát:ầầầầầầầầầ58 4.3. Phân tích ri ro ca d án: 58 4.3.1.ăPhơnătíchăđ nhy ca d án:ầầầầầầầầầầầầầầầầ 59 4.3.2. Phân tích tình hung:ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 61 4.3.3. Phân tích mô phng:ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 61 CHNGă5:ăPHÂN TÍCH V HIU QU KINH T XÃ HI CA D ÁN 64 5.1. tăđim t nhiên kinh t xã hi ca khu vc d án: 64 5.1.1. V tríăđa lý và ranh gii hành chính: 64 5.1.2.ăcăđimăđaăhình,ăđa cht:ầầầầầầầầầầầầầầầầầ65 5.2. Hin trng dân sinh kinh t xã hi ca khu vcătrc khi có d án: 67 5.2.1. Dân s,ălaoăđng: 67 5.2.2. Vnăhóa: 69 5.2.3. Y t: 70 5.2.4. Hotăđng các ngh khác: 70 5.3. Phơnătíchăđánhăgiáătácăđng nh hng ca d ánăđn dân sinh kinh t xã hiầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ71 5.3.1. Dân s,ălaoăđng: 71 5.3.2. Giáo dc và y t: 73 5.3.3. Hotăđng các ngành ngh khác: 76 CHNGă6: TÁCăNG CA D ÁN NăMÔIăTRNG SINH THÁI 78 6.1. Môiătrng t nhiên: 78 6.1.1. Môiătrngăđt: 78 6.1.2. Môiătrngănc: 78 6.2. Chtălngănc: 80 6.2.1. Tình hình mn: 81 6.2.2. Tình hình chua phèn: 82 6.2.3. Phân bón và hóa cht bo v thc vt: 83 6.2.4. Chtălngănc ngm: 84 6.3. Môiătrng sinh hc: 85 6.3.1. H sinh thái trên cn: 85 6.3.2. H sinhătháiădiănc: 86 6.4. Môiătrng xã hi: 87 6.5. Phân tích các ch tiêuănc mtăvƠănc ngm: 88 6.5.1. Kt qu th nghim muănc ngm: 88 6.5.2. Kt qu th nghim muănc mt: 89 6.6. Môiătrng sinh thái trong và sau khi có d án: 89 6.6.1. Môiătrng t nhiên và chtălngănc: 89 6.6.2. Môiătrng sinh hc và xã hi: 90 6.6.3. Cácătácăđng tiêu cc ca công trình: 90 CHNGă7: KT LUN VÀ KIN NGH 91 7.1. Kt lun: 91 7.2. Kin ngh: 92 7.3. Hn ch caăđ tài: 93 DANH MC TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC T VIT TT B/C Benefit-Cost Ratio (t s li ích và chi phí) TM ngăThápăMi KHTLMN Khoa hc thy li Min Nam IRR Internal Rate of Return (sut sinh li ni b) NN&PTNT Nông nghip và Phát trin nông thôn NPV Net Present Value (giá tr hin ti ròng) QL Quc l TGLX T giác Long Xuyên Trm CN Trm cpănc UBND y ban nhân dân 1 CHNG 1: GII THIU 1.1. tăvnăđ: Trong thi gian qua các d án đuătăxây dng công trình đãăđóngăgópăphn quan trng vào vicăđuătăxơyădng kt cu h tng kinh t-xã hi toămôiătrng thun liăđ phát trin kinh t, to thêm vic làm, xoá đóiăgim nghèo, ci thinăđi sng vt cht và tinh thn ca nhân dân, góp phn làm choăđtănc phát trin năđnh và bn vng. Tuy nhiên, có rt nhiu thông tin v vic kém hiu qu và sai phm ca các d án đuătăxơyădng công trình s dng ngun vn ngân sáchăNhƠănc. Vì vy, vicăđánhă giá li hiu qu ca d ánăđuătăxơyădng công trình sau khi hoàn thành là mt vic làm cp thit, quan trng. ánhăgiáăd án vi mc tiêu chính là nhm xem xét các kt qu đt đc ca D án sau khi hoàn thành so vi các mcătiêuăđãăđ raătrongăgiaiăđon lp và phê duyt d án,ătrênăcăs đóărútăraăbƠiăhc kinh nghim trong công tác qunălỦăđuătă xây dng nhm không ngng nâng cao hiu qu đuătăca d án. Xut phát t yêu cu thc t đó,ătôiăđãăchnăđ tài : “ánhăgiáăhiu qu kinh t xã hi ca d ánăđuătăxơyă dngăkênhăPhc Xuyên-Hai Tám sau khi hoàn thành” làm lunăvnătt nghip. Tôi mong mun có th đóngăgópămt phn công sc ca mình trong vic tìm ra mt phng pháp tiăuăđ đánhăgiáăhiu qu kinh t xã hi ca mt d ánăđuătăxơyădng công trình. Kênh Phc Xuyên-Haiă Támă đcă đuă tă theoă Quytă đnh s 84/2006/Q-TTg ngày 19/4/2006 ca Th tng Chính ph phê duyt,ăđiu chnh b sung Quy hoch thy liăđng bng sông CuăLongăgiaiăđon 2006-2010ăvƠăđnhăhngăđnănm 2020. Theo Quytăđnh,ăđuătăxơyădng h thng thy liătheoăhng phc v đaămc tiêu và toàn din, phát huy các li th, th mnh v nông nghip, thy sn, lâm nghip ca vùng, bo v môiătrngăsinhătháiăđ phát trin bn vng, boăđm tính thng nht toàn vùng, phù hp viăđc thù tng khu vc, toăđiu kinăthúcăđy phát trin các ngành kinh t khác, gii quytănc sinh hotăvƠănơngăcaoăđi sng nhân dân. Công trình đcăđuătăbng ngun vn trái phiu Chính ph giaiăđon 2003-2010 [...]... su t tính toán Quy t c ch n l a d án theo ch tiêu PI - PI < 1: không ch p nh n d án - p nh n d án - Gi a nhi u d án ch n d án có PI là l n nh t * Th i gian hoàn v n(PP- Pay-back Period): 7 Th i gian hoàn v n là th i gian (tính b h i l i kho n thi u c a d án Th i gian hoàn v n ph n ánh th i gian thu h i v cho bi t sau bao lâu thì d án thu h nh p c a d án t khi th c hi th ch nh có m v n khi thu h i chính... qu kinh t xã h i d a trên tính b n v ng c a d án theo ba khía c nh tài chính, kinh t xã h ng 1.2.1.2 M c tiêu c th : - Xem xét tính hi u qu c a d án v m t tài chính - Xem xét tính hi u qu c a d án v m t kinh t xã h i - Xem xét ng c a d án ng sinh thái Qua vi c xem xét trên nh m giúp cho cv d ng có cái nhìn t ng quát v hi u qu kinh t xã h i c a d án T nh ng kinh nghi m trong vi c quy xây d ng các d án. .. d án mang l c tính theo giá tài chính; - Chi phí kinh t là chi phí mà n n kinh t qu c dân b ra cho vi c hình thành d c tính b ng giá kinh t (giá kinh t i b thu , phí, tr giá hay g i là ph n thanh toán chuy n d ch - transfer payment); - L i ích kinh t là toàn b l i ích do d án mang l tính theo giá kinh t i th i v i n n kinh t u ra c a d u ki c i ho c ng qu c t ) i v i các d án th y l i ph c v s n xu... xã h i c a d án: 9 N i dung th nh th ng g m: - D án có s d ng h p lý ngu c không? S mang l i l i ích c? - D án t c c nhi c làm, nâng cao thu nh p, c i thi i s ng i dân không? - M c tiêu c a d án có phù h p v i m c tiêu xã h i không? - n d a vào các ch tiêu: - T l giá tr - M t c làm và thu nh p c ng - M c ti t ki m và t o ngo i t - T l - Góp ph n phát tri - M s d ng nguyên v t li 2.3.5 Th N i dung c... , t thêm 1.2.2 Câu h i nghiên c u: - Câu h i 1: D án có hi u qu v m t tài chính hay không? Khi có xu t hi n các y u t r i ro s n hi u qu tài chính c a d án - Câu h i 2 : Hi u qu v kinh t xã h i c a d án ra sao ng sinh thái th nào ? nào? ng c a d n 3 ng và ph m vi nghiên c u c - tài: ng nghiên c u: D Xuyên- Hai Tám c n t kênh H ng Ng ngu n v n trái phi u Chính ph - Ph m vi nghiên c u: Nh m gi i h n... tu n, khi s li u trong quá kh cho th y doanh thu , t i thi u và m c doanh s ng xuyên u ki n c a phân ph i này: - S t i thi u c a t ng h ng m c là c - S t nh a t ng h ng m nh - S xu t hi ng xuyên nh t c a các h ng m c n m trong kho ng gi a giá tr t i thi u và giá tr t t phân ph i tam giác, cho th y các giá tr càng g n giá tr t i thi u càng có ít kh 2.3.4 Th t hi nh hi u qu kinh t xã h i c a d án: 9... ch c ch l l m phát, giá nguyên li u ki n c a phân ph i này là: M t s giá tr c a bi n không ch c ch n có kh t hi n nhi trung bình c a phân ph i - Kh t hi n c a giá tr l nh nhau - Các giá tr c a bi n không ch c ch n có kh c a giá tr xa giá tr này t hi n nhi u vùng lân c n 25 * Phân ph i tam giác: Phân ph i tam giác mô t tr ng thái mà giá tr t i thi u và các giá tr mô t t cs n bi c ng xuyên xu t hi n nh... m t cách toàn di ng Phát tri n kinh ngh ch v i yêu c u b o v i, th ng nh kinh t -xã h i yn ng-môi sinh, thì phát tri n kinh t l i có kh ng kinh t o 8 v tài nguyên thiên nhiên, di s ng-môi sinh Phát tri n kinh t gi c vai trò phát huy quan h h t a ho ng kinh t -xã h i v ng-môi i có cu c s ng th c s ti n b , có an sinh và phúc l ng- môi sinh không ô nhi m, có h sinh thái cân b ng xung quanh n b n v ng... d án - : K t qu phân tích v hi u qu tài chính c a d án - : Phân tích v hi u qu kinh t xã h i c a d án - : - : K t lu n và ki n ngh lý thuy t ng c a d u ng sinh thái 6 LÝ THUY T 2.1 Lý thuy t v phát tri n b n v ng 1 : 2.1.1 Khái ni m phát tri n b n v ng : ngu n g t n a th k , khi th gi c ra kh i th chi n th hai, v phát tri n có m t n i dung thu n túy kinh t mang qu c gia, các chính sách và k ho ch kinh. .. cái gì-n u"(what-if) cho mô hình b i v i m i k ch b và các k t qu th d báo d hi trên c c hi n th trong m c tính toán l i th c xây d ng phân ph i xác su t Các d ng phân ph i thông d ng trong xác su t g m: * Phân ph thi n giá tr t u: trong phân ph i này, t t c các giá tr trong kho ng t giá tr t i u xu t hi n v i m t kh u ki n c a phân ph i này là: - Giá tr t i thi u là c - Giá tr t nh nh - T t c các giá . quyăđnh vic đánh giá d án đuătăbao gm: đánh giá banăđu, đánh giá gia k, đánh giá ktăthúc, đánh giá tácăđngăvƠ đánh giá đt xut. Trong lunăvnătácăgi ch nghiên cu phn đánh giá tácăđng HC KINH T T p. H C M LÊ MINH QUYN ÁNHăGIÁăHIU QU KINH T XÃ HI CA D ÁN UăTăXÂYăDNGăKÊNHăPHC XUYÊN -HAI TÁM SAU KHI HOÀN THÀNH Chuyên ngành: Kinh. phng pháp tiăuăđ đánh giá hiu qu kinh t xã hi ca mt d án đuătăxơyădng công trình. Kênh Phc Xuyên- Hai Tám đcă đuă tă theoă Quytă đnh s 84/2006/Q-TTg ngày 19/4/2006
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư xây dựng kênh Phước Xuyên - Hai Tám sau khi hoàn thành, Luận văn thạc sĩ Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư xây dựng kênh Phước Xuyên - Hai Tám sau khi hoàn thành, Luận văn thạc sĩ Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư xây dựng kênh Phước Xuyên - Hai Tám sau khi hoàn thành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn