60 đề toán thi thử THPT môn Toán 2015

60 397 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 15:14

ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 1 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 1 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1  ) Cho hàm s y m x mx m x 32 1 ( 1) (3 2) 3      (1) a) Kho sát s bin thiên và v  th (C) ca hàm s (1) khi m 2 . b) Tìm tt c các giá tr ca tham s m  hàm s ng bin trên tnh ca nó. Câu 2  ) a) Tìm giá trò lớn nhất, giá trò nhỏ nhất của hàm số: 2 cos 1 3yx   b) Gi z 1 , z 2 là hai nghim cz 2 +2z+10=0. Tính giá tr biu thc 2 2 2 1 zzA  . Câu 3 (Gi 8.3 3.2 24 6 x x x    Câu 4 Gii h  22 14 22 ( ) 2 7 2 x y xy y y x y x y              Câu 5 Tính     x I dx x 99 1 101 0 71 21     Câu 6 Cho hình chóp S.ABCD cnh a. SA  (ABCD) và SA = a. Gi M, N l    m AD, SC. Tính th tích t din BDMN và khong cách t  n mp(BMN). Câu 7 Trong mt phng vi h to  Oxy, cho tam giác ABC có din tích bng 3 2 , A(2;3), B(3; 2). Tìm to  m C, bim C nng thng (d): xy3 – –4 0 . Câu 8     Trong khơng gian vi h to  Oxyz, cho mt c     x y z x y z 2 2 2 2 6 4 2 0       . Vi   t phng (P) song song vi giá c   v (1;6;2)  , vng góc vi mt phng x y z( ): 4 11 0      và tip xúc vi (S). Câu 9 Một học sinh có 12 cuốn sách đôi một khác nhau, trong đó có 2 cuốn sách Toán, 4 cuốn sách Văn và 6 cuốn sách Anh. Hỏi có bao nhiêu cách xếp tất cả các cuốn sách lên một kệ sách dài, nếu các cuốn sách cùng môn được xếp kề nhau? Câu 10 Cho 4 s ng minh bng thc:            a b c d a b c b c d c d a d a b < 2 HẾT GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 0946069661 ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 2 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 2 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1  Cho hàm s y x x mx m 32 32     (m là tham s)  th là (C m ). a) Kho sát s bin thiên và v  th hàm s khi m = 3. nh m  (C m m ci và cc tiu nm v i vi trc hồnh. Câu 2  a) Tìm giá trò lớn nhất, giá trò nhỏ nhất của hàm số: 2 cos 2sin 2y x x b) S phc z tha mãn (1+i) 2 (2i)z=8+i+(1+2i)z. Tìm phn thc, phn o ca z. Câu 3 Gi 6 4.3 2 4 0 x x x     Câu 4 Gii h  4 3 2 2 2 2 2 9 (1) 2 6 6 (2) x x y x y x x xy x             Câu 5 Tính x I dx x 1 7 25 0 (1 )    Câu 6 Cho hình chóp S.ABC có AB = AC = a. BC = 2 a . 3SA a ,   0 30SAB SAC Tính th tích khi chóp S.ABC. Câu 7 Trong mt phng Oxy, cho tam giác ABC bit A(2; 3), B(3; 2), có din tích bng 3 2 và trng tâm G thung thng  : xy3 – –8 0 . Tìm t nh C. Câu 8              xyz,    (1; 1; 1)  ng thng x y z d 1 1 ( ): 1 2 3    và x y z d 2 14 ( ): 1 2 5   .       M d d 12 ,,      .         . Câu 9 Một hộp đựng 4 viên bi đỏ, 5 viên bi trắng và 6 viên bi vàng. Người ta chọn ra 4 viên bi từ hộp đó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để trong số bi lấy ra không có đủ cả 3 màu? Câu 10 Cho x, y là hai s th x + y = 5 4 . Tìm giá tr nh nht ca biu thc: A =  41 x 4y . HẾT GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 0946069661 ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 3 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 3 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1  Cho hàm s y x m x m m x 3 2 2 (2 1) ( 3 2) 4        (m là tham s th là (C m ). 1) Kho sát s bin thiên và v  th hàm s khi m = 1. nh m  (C m m ci và cc tiu nm v hai phía ca trc tung. Câu 2  a) Tìm giá trò lớn nhất, giá trò nhỏ nhất của hàm số: y = 3sin2 cos2xx b) Gip s phc: iz iz iz 2 734    . Câu 3  22 2 2 4.2 2 4 0 x x x x x     Câu 4 Gii h  2 2 ( 1) 3 0 5 ( ) 1 0 x x y xy x              . Câu 5 Tính I x x dx 1 5 3 6 0 (1 )  Câu 6  ABC.ABCu cnh a, hình chiu vng góc ca A lên mt phng (ABC) trùng vi tâm O ca tam giác ABC. Mt mt phng (P) cha BC và vng góc vi AA    theo mt thit din có din tích bng 2 3 8 a . Tính th tích kh   ABC.ABC Câu 7 Trong mt phng vi h to  Oxy, cho tam giác ABC có A(2; 3), B(3; 2), din tích tam giác bng 1,5 và trng tâm I nng thng d: xy3 8 0   . Tìm to  m C. Câu 8 Trong khơng gian vi h to  Oxyzng thng d: x y z33 2 2 1   và mt cu (S): x y z x y z 2 2 2 2 2 4 2 0       . Lt phng (P) song song vi d và trc Oxng thi tip xúc vi mt cu (S). Câu 9 Hỏi từ 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số gồm 6 chữ số khác nhau, sao cho trong các chữ số đó có mặt số 0 và 1. Câu 10 Cho 3 s  x + y + z  1. Tìm giá tr nh nht ca biu thc: A = x + y + z +  1 1 1 x y z HẾT GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 0946069661 ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 4 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 4 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1  Cho hàm s y x mx m x 32 1 (2 1) 3 3      (m là tham s th là (C m ). a) Kho sát s bin thiên và v  th hàm s khi m = 2. nh m  (C m m ci, cc tiu nm v cùng mi vi trc tung . Câu 2  a) Ginh : 2sin2 2sin4 0xx b) Tìm s phc z tho mãn: 22zi   . Bit phn o nh n th Câu 3 Gi 1 22 2 ( 4 2) 4 4 4 8 x x x x x       Câu 4 Gi x x x x x 2 2 3 1 3 2 2 5 3 16        . Câu 5 Tính x I dx xx 2 2 3 1 1    Câu 6 i B có AB = a, BC = a 3 , SA vng góc vi mt phng (ABC), SA = 2a. Gi M, N lt là hình chiu vng góc cm A trên các cnh SB và SC. Tính th tích ca khi chóp A.BCNM. Câu 7 Trong mt phng vi h to  Oxy, cho tam giác ABC có AB(1;0), (0;2) , din tích tam giác bng 2 và m I ca AC nng thng d: yx . Tìm to  m C. Câu 8     Trong khơng gian vi h to  Oxyz, cho mt cu (S    x y z x y z 2 2 2 2 4 6 11 0       và mt phng (  x + 2y  z + 17 = 0. Vi trình mt phng (  ) song song vi (  ) và ct (S) theo giao tuyng tròn có chu vi bng p 6   . Câu 9 Từ 5 chữ số 0, 1, 3, 5, 7 có thể lập được bao nhiêu số gồm 4 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5. Câu 10 Cho x, y, z > 0 và xyz = 1. Chng minh rng: x 3 + y 3 + z 3  x + y + z. HẾT GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 0946069661 ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 5 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 5 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1  Cho hàm s y x mx m 3 2 3 34   (m là tham s th là (C m ). a) Kho sát s bin thiên và v  th hàm s khi m = 1. nh m  (C m m ci và cc tii xng thng y = x. Câu 2  a) Gi 22 3sin 4sin cos 5cos 2x x x x   b) Tìm s phc z tha mãn   102  iz và 25. zz . Câu 3  1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 x x x x x x         Câu 4 Gii h  y x x x x x y y y y 21 21 2 2 3 1 ( , ) 2 2 3 1                    Câu 5 Tính x I dx xx 15 2 2 42 1 1 1      Câu 6 Cho hình chóp S.ABCD có áy ABCD là mt hình vng tâm O. Các mt bên (SAB) và (SAD) vng góc v(ABCD). Cho AB = a, SA = a 2 . Gi H, K lt là hình chiu ca A trên SB, SD .Tính th tích khi chóp O.AHK. Câu 7 Trong mt phng vi h to  Oxy, cho tam giác ABC có A(3; 5); B(4; ng phân giác trong v t C là d x y: 2 8 0   . Lng tròn ngoi tip tam giác ABC. Câu 8 Trong khơng gian vi h to  Oxyz, vit phng (P) qua O, vng góc vi mt phng (Q): x y z 0   m M(1; 2; 1) mt khong bng 2 . Câu 9 Có 5 nhà toán học nam, 3 nhà toán học nữ và 4 nhà vật lí nam. Lập một đoàn công tác 3 người cần có cả nam và nữ, cần có cả nhà toán học và nhà vật lí. Hỏi có bao nhiêu cách? Câu 10 ) Cho 3 s bt kì x, y, z. CMR:       2 2 2 2 2 2 x xy y x xz+z y yz+z HẾT GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 0946069661 ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 6 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 6 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1  Cho hàm s y x m x x m 32 3( 1) 9     , vi m là tham s thc. a) Kho sát s bin thiên và v  th ca hàm s ng vi m 1 . nh m  hàm s t cc tr ti xx 12 , sao cho xx 12 2 . Câu 2  a) Gi 33 sin cos cosx x x b) Tìm s phc z tha mãn:     1 11 3 12 z zi zi zi              . Câu 3 Gi 22 5 5 2 4 2 4 x x x x        Câu 4 Gii h  x x y y x y x y 4 2 2 22 4 6 9 0 2 22 0               Câu 5 Tính x I dx xx 2 3 9 1    Câu 6   ng ABC.A 1 B 1 C 1 có AB = a, AC = 2a, AA 1 a25 và  o BAC 120 . Gi M là m ca cnh CC 1 . Chng minh MB  MA 1 và tính khong cách d t m A ti mt phng (A 1 BM). Câu 7 Trong mt phng vi h to  Oxy, cho tam giác ABC m cnh AB là M( 1;2) ,  ng tròn ngoi tip tam giác là I(2; 1) . ng cao ca tam giác k t     xy2 1 0   . Tìm to  nh C. Câu 8 Trong khơng gian vi h trc t Oxyzng thng  : x y z13 1 1 4   m M(0; 2; 0). Vi t ph  m M, song song vng thng , ng thi khong cách d ging thng  và mt phng (P) bng 4. Câu 9 Từ 3 chữ số 2, 3, 4 có thể tạo ra được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số, trong đó có mặt đủ 3 chữ số trên. Câu 10 Chng minh rng nu x > 0 thì (x + 1) 2     2 12 1 x x  16. HẾT GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 0946069661 ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 7 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 7 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1  Cho hàm s y x m x m x 32 11 ( 1) 3( 2) 33       , vi m là tham s thc. a) Kho sát s bin thiên và v  th ca hàm s ng vi m 2 . nh m  hàm s t cc tr ti xx 12 , sao cho xx 12 21 . Câu 2  a) Gi 2 2 2 sin sin 2 sin 3x x x b) Gi 4 1 zi zi       . Câu 3 Gi 2 3 3 8 2 12 0 x xx     Câu 4 Gii h  3 3 3 22 8 27 18 46        x y y x y x y Câu 5 Tính x I dx x 4 0 21 1 2 1     Câu 6  nht, AB =2a, BC= a, các cnh bên ca hình chóp bng nhau và bng 2a . Gm ca các cm trên cnh AD sao cho 3 a AK  . Hãy tính khong cách ging thng MN và SK theo a. Câu 7   Trong mt phng vi h to  Oxy, cho tam giác ABC vi AB 5  nh C( 1; 1) , ng th xy2 3 0   , trng tâm ca ABC thung thng d x y: 2 0   . Xnh to  nh A, B ca tam giác ABC. Câu 8     Trong khơng gian vi h to  Oxyz  ng thng xt d y t z ( ): 1 2 1            m A( 1;2;3) . Vit phng (P) chng thng (d) sao cho khong cách t n mt phng (P) bng 3. Câu 9 Có 5 thẻ trắng và 5 thẻ đen, đánh dấu mỗi loại theo các số 1, 2, 3, 4, 5. Có bao nhiêu cách sắp xếp tất cả các thẻ này thành một hàng sao cho hai thẻ cùng màu không nằm liền nhau. Câu 10 Cho 3 s ng:          a b c a b c a b c 9 a b c HẾT GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 0946069661 ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 8 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 8 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1  Cho hàm s y m x x mx 32 ( 2) 3 5     , m là tham s. a) Kho sát s bin thiên và v  th (C) ca hàm s khi m = 0. b) Tìm các giá tr ca m  m ci, cc tiu c th hàm s  là các s  Câu 2  a) Gi :     tan 2 1 tan 3 1 1xx   . b) Gi 2 0zz . Câu 3 Gi (7 4 3) (2 3) 2 0 xx      Câu 4 Gii bp s thc: 11 2 3 5 2     x x x Câu 5 Tính I x x dx 1 32 0 1  Câu 6 Cho hình chóp S.ABC có góc gia hai mt phng (SBC) và (ACB) bng 60 0 , ABC và SBC u cnh a. Tính khong cách t n mp(SAC). Câu 7 Trong mt phng vi h to  Oxy, cho m G(2;1) ng thng d x y 1 : 2 7 0   , d x y 2 :5 8 0   . Tìm to  m B d C d 12 , sao cho tam giác ABC nhm G làm trng tâm, bit m ca dd 12 , . Câu 8 Trong khơng gian vi h to  Oxyzng thng dd 12 , l x y z d 1 2 2 3 : 2 1 3     , x y z d 2 1 2 1 : 2 1 4      . Vit phng thng dd 12 , . Câu 9  Một đồn cảnh sát khu vực có 9 người. Trong ngày, cần cử 3 người làm nhiệm vụ ở đòa điểm A, 2 người ở đòa điểm B, còn 4 người thường trực tại đồn. Hỏi có bao nhiêu cách phân công? Câu 10 Cho các s thi tho u kin: y  0; x 2 + x = y + 12. Tìm giá tr ln nht, nh nht ca biu thc: A = xy + x + 2y + 17 HẾT GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 0946069661 ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 9 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 9 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1 Cho hàm s m y x m x m x 32 ( 2) ( 1) 2 3       (Cm). a) Kho sát s bin thiên và v  th ca hàm s khi m = 1. b) Tìm m  hàm s có ci ti x 1 , cc tiu ti x 2 tha mãn xx 12 1 . Câu 2  a) Giình: tan tan 1 4 xx        b) Gi 2 0zz . Câu 3 Gi (2 3) (2 3) 14 xx     Câu 4 Gii h  2 2 1 ( ) 4 ( 1)( 2)              x y y x y x y x y (x, y  ) Câu 5  Tính x I dx x 1 0 1 1     Câu 6 i  0 120A , BD = a >0. Cnh bên SA vng góc va mt phng 60 0 . Mt mt ph vng góc vi cnh SC. Tính t s th tích gia hai phn ca hình chóp do mt pho ra khi ct hình chóp. Câu 7  Trong mt phng vi h to  Oxy, cho tam giác ABC có A(2;1)  ng cao BH có  xy3 7 0   ng trung tuy  xy10     nh to  các nh B, C. Tính din tích tam giác ABC. Câu 8 Trong khơng gian vi h trc t Oxyz m A(1;2;3) , B(0; 1;2) , C(1;1;1) . Vi   t phng P()   A và gc t  O sao cho khong cách t B n P() bng khong cách t C n P() . Câu 9 Một lớp học có 20 học sinh, trong đó có 2 cán bộ lớp. Hỏi có bao nhiêu cách cử 3 người đi dự hội nghò Hội sinh viên của trường sao cho trong 3 người đó có ít nhất một cán bộ lớp. Câu 10 Cho x, y, z > 0; x + y + z = xyz. Tìm giá tr nh nht ca biu thc A = xyz HẾT GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 0946069661 ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 10 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 10 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1  Cho hàm s y x x mx 32 32     th là (C m ). a) Kho sát s bin thiên và v  th ca hàm s khi m = 1. b) Tìm m  (C m ) m ci, cc ting thm cc tr song song vi ng thng d: yx43   . Câu 2  a) Gi   2 sin cos 3sin2 2x x x   b) Trong mt phng t Oxy, tìm tp hm biu din s phc z u kin   243  iz . Câu 3 Gi 3 (3 5) 16.(3 5) 2 x x x     Câu 4 Gii b )3(log53loglog 2 4 2 2 2 2  xxx Câu 5 Tính I x x dx 0 3 1 .1    Câu 6  tam giác ABC.A 1 B 1 C 1 có tt c các cnh bng a, góc to bi cnh bên và mt phng 30 0 . Hình chiu H cm A trên mt phng (A 1 B 1 C 1 ) thung thng B 1 C 1 . Tính khong cách ging thng AA 1 và B 1 C 1 theo a. Câu 7 Trong mt phng vi h to  Oxy, cho tam giác ABC có A(4; 2) ng cao k t ng trung trc ca BC lt là: xy20   , xy3 4 2 0   . Tìm to  nh B và C. Câu 8 Trong khơng gian vi h to  Oxyzng thng dd 12 , l xt d y t z 1 1 :2 1         , x y z d 2 2 1 1 : 1 2 2      . Vit phng (P) song song vi d 1 và d 2 , sao cho khong cách t d 1 n (P) gp hai ln khong cách t d 2 n (P). Câu 9 ) Với các số: 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể thành lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và trong đó phải có mặt chữ số 0. Câu 10 Chng minh rng vi mi s thc a, b, c tho u kin: a + b + c = 1 thì:         a b c a b c 1 1 1 a b c 3 3 3 3 3 3 3 HẾT GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 0946069661 [...]... Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 20 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 09 4606 9661 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 21 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1 (2,0 đ ) Cho hàm số y   x 4  2mx 2  4 (Cm ) a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m  2 b) Tìm các giá trị của m để tất cả các điểm cực trị của (Cm ) đều nằm trên các trục toạ độ Câu 2 (1,0 đ )... minh rằng với mọi số dương a, b, c ta đều có: (a + 1).(b + 1).(c + 1) ≥ 1 3 abc  3 HẾT ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 25 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 09 4606 9661 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 26 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1 (2,0 đ ) Cho hàm số y  2 x3  6 x2  1 (C) a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số (C) của... với mọi số ngun n ≥ 3 ta đều có: nn + 1 > (n + 1)n HẾT ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 29 GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 09 4606 9661 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 30 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1 (2,0 đ ) Cho hàm số y  x 3  3x  1 có đồ thị (C) và đường thẳng (d): y  mx  m  3 a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của... 448 Tân Phước - Q 11- HCM 33 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 09 4606 9661 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 34 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1 (2,0 đ ) Cho hàm số y  x 4  (3m  2)x 2  3m có đồ thị là (Cm), m là tham số a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 0 b) Tìm m để đường thẳng y  1 cắt đồ thị (Cm) tại 4 điểm phân biệt đều có hồnh độ nhỏ hơn 2 Câu... 2  1 y 2  1 z2 HẾT ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 14 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 09 4606 9661 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 15 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1 (2,0 đ ) Cho hàm số y  x3  3x 2  m2  m  1 (1) a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1 b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực đại,... tổ, mỗi tổ có 8 người sao cho ở mỗi tổ đều có học sinh giỏi và mỗi tổ có ít nhất 2 học sinh khá Câu 10 (1,0 đ ) Ch minh rằng với a ≥ 2, b ≥ 2, c ≥ 2 thì: logbc a  logca b  logab c  1 HẾT ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 15 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 09 4606 9661 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 16 Thời gian làm bài: 180 phút Câu...  a b c   b c a HẾT ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 16 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 09 4606 9661 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 17 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1 (2,0 đ ) Cho hàm số y  x3  3x 2  mx  2 (1) a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 0 b) Tìm m để hàm số (1) có 2 cực trị và đường thẳng đi... chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể thi t lập được bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau mà hai chữ số 1 và 6 không đứng cạnh nhau? Câu 10 (1,0 đ ) Cho a ≥ 1, b ≥ 1 Chứng minh rằng: a b  1  b a  1  ab (*) HẾT ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 17 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 09 4606 9661 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 18 Thời gian làm bài:... 4abc ≥ 13 HẾT ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 18 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 09 4606 9661 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 19 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1 (2,0 đ ) Cho hàm số : y = 1 3 x  mx 2  (m2  m  1) x  1 (1) 3 a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1 b) Tìm m để hàm số có hai cực trị x1, x2 thoả... 2 2 a 3  b3  c 3 HẾT ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 19 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 GV: ĐỒN VĂN TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 09 4606 9661 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 20 Thời gian làm bài: 180 phút 1 2 Câu 1 (2,0 đ ) Cho hàm số y  x 4  mx 2  3 2 (1) a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m  3 b) Xác định m để đồ thị của hàm số (1) có cực tiểu . ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 1 Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1  ) Cho hàm s y m x mx m x 32 1 ( 1) (3 2) 3      (1) a) Kho sát s bin thi n. TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 09 4606 9661 ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 2 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 2 Thời gian làm bài:. TÍNH Chun LTĐH mơn Tốn 09 4606 9661 ĐC 1: 346 Mã Lò - Bình Tân - HCM ĐC 2: 448 Tân Phước - Q 11- HCM 3 ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 2015 Mơn : TỐN - ĐỀ SỐ 3 Thời gian làm bài:
- Xem thêm -

Xem thêm: 60 đề toán thi thử THPT môn Toán 2015, 60 đề toán thi thử THPT môn Toán 2015, 60 đề toán thi thử THPT môn Toán 2015