TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM.PDF

68 337 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 12:21

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH ________________________ Nguyn Minh Thun TÁC NG CA CÁC YU T V MÔ N TNG TRNG KINH T VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã s:60340201 LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH – NM 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH ________________________ Nguyn Minh Thun TÁC NG CA CÁC YU T V MÔ N TNG TRNG KINH T VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã s:60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: 1. TS. HAY SINH TP. H CHÍ MINH – NM 2014 LI CAM OAN ru ca tôi, có s h tr t TS. Hay Sinh. Các ni dung nghiên cu và kt qu  tài này là trung th tc ai công b trong bt c công trình nào. Nhng s liu trong các bng biu phc v cho vic phân tích, nhc chính tác gi thu thp t các ngun khác nhau có ghi trong phn tài liu tham kho. Ngoài ra, trong lu còn s dng mt s nh liu ca các tác gi khác, các  quan t chu có chú thích ngun gc sau mi trích d d tra cu, kim chng. Nu phát hin có bt k s gian ln nào tôi xin hoàn toàn chu trách nhic Ht qu lua mình. Tác gi Nguyn Minh Thun MC LC TRANG PH BÌA L MC LC DANH MC CÁC T VIT TT DANH MC BNG VÀ HÌNH TÓM TT 1  GII THIU 2 1.1.Lý do ch tài 2 1.2.Mc tiêu nghiên cu 5 1.3.B cc lu 5  tài 6  CÁC NGHIÊN C FDI, DI VÀ GDP 7 2.1.Các khái nim 7 ng kinh t 7 2.1.2.c tic ngoài 8 c 9  lý thuyt 10 2.3.Thc tra Vit Nam 12 2.3.1.Thc trng FDI 12 2.3.2.Thc trng DI 17 2.4.Các nghiên cu thc nghi 19 2.4.1.Mi quan h gia FDI và GDP 19 2.4.2.Mi quan h gia FDI và DI 22 2.4.2. Mi quan h gia FDI, DI và GDP 24   PHÁP NGHIÊN CU 28 3.1.D liu và bin nghiên cu 28 3.2.Mô hình 30 c hin 31 3.4.Kinh nghi 32 3.5.King liên kt 34 3.6. hi quy VAR 36 3.6.1.La ch tr t 36 3.6.2.Kinh nhân qu Ranger 37 3.6.3.Kinh t a ph 38 3.6.4.Kinh tính nh 39 3.6.5.Hàm phn ng 40 3.7.Mô hình VECM 40  NI DUNG VÀ KT QU NGHIÊN CU 42 4.1.Kinh nghi 42 4.2.King liên kt 43 4.3.Ch tr t 44 4.4.Kinh nhân qu Granger 44 4.5.Kim tra t a ph 45 4.6.Kinh tính nh ca mô hình VAR 46 4.7.Hàm phn ng 47 4.8.Mô hình VECM 48  T LUN 51 5.1.Kt lun nghiên cu 51 5.2.Hn ch ng nghiên cu tip theo 52 DANH MC CÁC T VIT TT - ADF: Augmented Dickey-Fuller - CV: Critical Value - ECM: Error correction model - EDT : Tng n c ngoài - c tic ngoài - GDP: Tng sn phm quc ni - PP: Phillips - Perron -  - VECM: Vector Error Correction Model - VN: Vit Nam - WB: Ngân hàng Th gii DANH MC BNG Bng 2.1:Bng tng hc theo thành ph 17 Bng 3.1: D li 28 Bng 4.1: Kinh nghi chui gc và sai phân bc 1 42 Bng 4.2: Kt qu kinh Johansen – Juselius 43 Bng 4.3: La ch tr t 44 Bng 4.4: Kinh nhân qu Granger 44 Bng 4.5: Kim tra t a ph 46 Bng 4.6: Hi quy VECM 48 DANH MC HÌNH ng FDI 12 ng DI 17 Hình 4.1: Kinh tính nh 46 Hình 4.2: Hàm phn ng GDP,FDI,DI 47 1 TÓM TT Mc tiêu c tài là nghiên cu mi quan h gic tic ngoài (FDI), ng kinh t (GDP) Vit Nam. Bng cách s dng d liu hàng quý trong khong thi gian 10 c thu thp t ngun là Tng cc thc tính là mô hình vector t hi quy (VAR), mô hình vector hiu chnh sai s c tác gi s d kinh mi quan h trong ngn hn ca ba bin nghiên cu là  trc ting kinh t. Kt qu nghiên cu cho thy, trong ngn hn tn ti mi quan h nhân qu Granger tng kinh tn  c. Trong dài h  c tic ngoài lng cùng chiu vng kinh t c cho kt qu c li là có quan h c chiu ti GDP. 2 CHNG 1: GII THIU 1.1.Lý do chn đ tài K t khi thc hin công cui mi kinh t t i qua mt thi k i cao kéo dài g chia giai n này thành 4 thi k i k bình n kinh t (1986-1991), thi k  ng phc hi (1991-1997), thi k ng v xut khu (1998-2007), thi k suy ging (t n nay). Nhu thi k bình n, kinh t chuyn t  t th u t do hóa giá c làm lc s ra trong thi k này là bình n nhanh kinh t ra cú sc vi hong sn xut. Thi k ng phc hi Vit Nam m rng quan h kinh t quc ty mnh kinh t c ngoài, nn kinh t c m ca tu kin kinh t  ng. Trong thi k n xut khu Vit Nam phc hi nhanh sau khng hong kinh t 1997, xut khu và chính sách tin t ng lc chính ca ng. T  th gii lâm vào khng hong, t  ng kinh t Vit Nam bu st gin nay. y trong sui mi, Ving m rng quan h kinh t nhm tu kin cho nn kinh t ng. Các n l i nhng kt qu khích l  v thu hút vn FDI vào Vit Nam, to nên mt b phn ca nn kinh t n c t y GDP Ving. [...]... a Vi ng c a các i qui tuy n tính b ng mô hình VECM Lu cm ng kinh t c ng c a các nhân t ra các khuy n ngh nh m nâng cao hi u qu Vi t Nam u 7 CÁC NGHIÊN C FDI, DI VÀ GDP 2.1 .Các khái ni m ng kinh t ng kinh t là s ng kinh t giá tr trong ph m vi m t n n kinh t c ph n ánh nhi u ch cs d ng là T ng s n ph m qu c n i (GDP), t ng s n ph m qu c dân (GNP), t ng thu nh p qu ng v ng S ng, s ng th a các b ph n c... u, v nghiên c u, câu h i nghiên c u và b c c c a lu Các nghiên c u v m i quan h gi c ti c ng kinh t Th c tr ng FDI, DI và GDP t i Vi t Nam u tiên, tác gi mu n gi i thi u v DI và GDP Ngoài ra, th c tr ng c a ngu n v lý thuy t m i quan h gi a FDI, c ti 6 ng kinh t c a Vi làm ti c tác gi c cho công tác nghiên c u Bên c i thi u các k t qu nghiên c a các tác gi c v m i liên h gi a FDI, DI và GDP.T ph tr... gian t -1999 B ng ki c a kinh t là y u t quy c Châu M Latinh trong th i nh Hausman, các tác gi rút ra k t lu n: m nh dòng v n FDI vào các qu có m i quan h cùng chi u v ng th i FDI ng kinh t Har Wai Mun (2008) nghiên c u v m i liên h gi Malaysia Tác gi s d phân tích s li u l y t IMF trong kho n th i gian 1970-2005 C th kinh t ng kinh t khi t l ng 1% s ng 0.046072% K t qu cho th ng kinh t yt l ng tích c... Nghiên c ng 26 c a FDI t ng kinh t thu c vào s t n t i c a kh trong n n kinh t th p th ng các y u t tài chính và m nv c c a m t n n kinh t có i, m phát tri n th a ng tr c ti p và gián ti ng tr c ti p phát sinh t m t s c pv ng kho ng cách công ngh gi p lu n cho r ng FDI có kinh t p th ng u trong vi c cung c s n xu t t ng th c a n n kinh t ng gián ti ng kinh t phát sinh t s a FDI v i các y u t phát tri n tài... các doanh nghi ng th i, các chính sách c i thi c a chính ph nh m thu hút nhi u v s n h t ng y các doanh nghi p c hình thành và phát tri n Nghiên c u này ch t ng c a FDI t cách ti p c n h p, d a vào khung kh c v n d ng trên th gi i Các ng tr c ti p c a FDI t có th ng theo c truy ng b ng cách s d ng gián ti ng ng tràn có th mô Trên th c t , vi ng tràn c c xem xét i, tác c t t m vi mô r ch c quan tâm c Ch... ng cho vi c chuy n giao công ngh , góp ph n vào s i nhi u so v c, khi t l ng c a n n kinh t ph m ng kinh t ch khi kh p th các công ngh tiên ti n có s n trong các n n kinh t nh u Chowdhury và Mavrotas (2003) ki m tra các m i quan h nhân qu gi a FDI ng kinh t Nghiên c n d li u chu i th i gian cho giai n 1969- u tiên tác gi ki m tra th t liên k t gi a GDP và FDI trong ba qu c tr t m nghi m Akaike's final... t tang tru c này du m ng tru các nu c bi , thong qua hai ke n ng tru xã h GDP ho ta Các nghie ong pháp pha ng qua mo hình hóa có t c/ ng các y u t trên m nghiên c làm lu ng c a các y u t o v khóa h c th , tác gi c hi n ng kinh t Vi a mình Nghiên c u này d a trên bài nghiên c u g c là “ M i liên k t gi tr c ti p t tác gi Cooperation and Development s c và phát tri n kinh t Malaysia” c a hai p chí... ng kinh t c a m t s n th i gian t n 2010 B tìm ra c a Singapore Malaysia, Thái Lan, Philippines tác gi kinh t phát tri u ch ng t c y b ng ch ng tích c y ng kinh t Vi t Nam các nghiên c u v FDI nói chung là khá nhi u, tuy nhiên ch có m t s nghiên c ng c a FDI t M i (2003) và Nguy n Th FDI nghiên c u t ng quát ho Vi t Nam cho t ng tích c c t ng kinh t Nguy n ng n k t lu n chung r ng FDI có tác ng kinh. .. Malaysia” c a hai p chí Journal of Economic t này xem xét m i 5 liên h gi c ti ng kinh t n 1970-2009 Bài vi ng kinh t ng c a FDI và ng 1.2.M c tiêu nghiên c u M c tiêu chính c a nghiên c ng c a các y u t ng kinh t Vi t Nam theo t ng quý n t 2004 tr l i các câu h i: 1 Có t n t ng c a FDI, c ng kinh t hay không ? 2 nh m ng kinh t ng c a các y u t n nào ? 1.3.B c c lu Ngoài ph n m c l c, tóm t t, danh m c vi t... a các b ph n c ng n is it u ng kinh t ng th hi n các ngu n l thiên nhiên, v ng, công ngh , qu n lý, quan h , th và s d ng có hi u qu cao nh chi u r ng và chi u sâu, s trình nghiên c ng c khai thác ng kinh t bao hàm c ng và ch ng theo ng, ng n h n và dài h n Nhi u công ng c a các ngu n l n ch tái s n xu t gi a C Mác, tái s n xu t m r ng c a V.I Lênin, mô hình các ng kinh t c a W.Rostow ho c Solow ho . VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH ________________________ Nguyn Minh Thun TÁC NG CA CÁC YU T V MÔ N TNG TRNG KINH T VIT NAM Chuyên ngành: Tài. ng kinh t ca Vic tác gi  c làm ti cho công tác nghiên cu. Bên ci thiu các kt qu nghiên ca các tác gi . bình n nhanh kinh t ra cú sc vi hong sn xut. Thi k ng phc hi Vit Nam m rng quan h kinh t quc ty mnh kinh t c ngoài, nn kinh t c
- Xem thêm -

Xem thêm: TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM.PDF, TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM.PDF, TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM.PDF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn