GIẢI CHI TIẾT PART 7 - ECONONY 5 FULL 10 TEST - LEAP

252 2,656 21
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2015, 17:49

LEAP ENGLISH CENTRE LI NG Phn GII THÍCH PART 7 nàyăđc thc hin bi điăngăgiáoăviên và tr ging ca trung tâm cùng vi s tr giúp ca bn Mai Ca!ăTrcătiênăchúngămìnhăxinăphépăđcăcámănăcôngă scămàă2ăđiăngătàiănngănàyăđãăb raăđ hoàn thành d án này! Mcăđíchăca vicăhng dn li giiăcngănhădchăđ giúp cho các bn sinh viên có th T HC ÔN TOEIC mt cách hiu qu nht!ăChúngămìnhăđãărt c gngăđ có th làmăraăđc mt phn bài hc chtălng cao, tuy nhiên nuănhăcóăsaiăsótătrongăc phn dchăcngănhăphn gii thích, chúng mình mong bnăđc thông cm và có th phn hi bng cách inbox theo link fan page caăchúngămìnhădiăđây.ă https://www.facebook.com/leap.edu.vn Vic chia s tài liu chúng mình hoàn toàn không phnăđi, ch mong mun các bn khi chia s ghi rõ ngun! Xin cmăn! Liên h v các khóa TOEIC ti LEAP: 0936.79.6606 (Mr. Trung) or Hotline: 0968.468.253 ECONOMY VOL 5 TEST 01 Question 153-154 refer to the following advertisement. Welcome to the Macy’s Body Wash Shop I hope you are enjoyingătheăsummer!ăWe’reă very excited to let you know that the long periodăofăourăshop’sărenovationăisăfinallyă over! We will be reopening on August 23rd, a week from now! In order to celebrate the opening of the shop, we are offering an exclusive discount of 15% off any item if you complete this registration form and bring it to the store on the 23rd. Please note that this registrationăformăwon’tăbeăvalidăanytimeăafteră the 23rd. I hope to see you all at the shop and enjoy the discount! Name: ____________________________________ Address: ____________________________________ Cell: ____________________________________ Chào mng đn vi ca hàng Macy’s Body Wash Tôi hi vng bnăđangăthng thc mùa Hè ca mình! Chúng tôi rt thích thú mun bn bit rng quãng thiăgianădàiăđ trùng tu ca hàng cuiăcùngăcngăđãăqua.ăChúngătôiăs m ca li vào ngày 23 tháng Tám, mt tun k t bây gi.ă k nim vic m li ca hàng, chúng tôi khuyn mi gim giá 15% cho bt k món hàng nào nu bn hoàn thành bn đngăkýăsauăvàămangănóăđn ca hàng vào ngày 23. Chú ý rng, bnăđngăkýănàyăs không có hiu lc sau ngày 23. Tôi hi vng s gp tt c các bn ti caăhàngăvàăhng th vic gim giá này! Tên: _____________________________ a ch: _____________________________ in thoi: _____________________________ Câu hi Cn c trong đon vn đ tìm ra đáp án Dch ngha và gii thích T mi 153: What is the purpose of this advertisement? (A) An advertisement for a new product. (B) A discount offer for existing shop member. (C) A promotion for a membership registration. (D) An advertisement for a new shop. “ifăyouă complete this registration form and bring it to the store” 153: Mcăđíchăca qung cáo là gì? (A)Mt qung cáo cho sn phm mi. (B) Gim giá dành cho thành viên ca ca hàng. (C) Qung cáo cho vicăđngăkýăthànhă viên. (D) Qung cáo cho ca hàng mi. - Registration: (n) s đngăký.ă - Exist: (v): Tn ti. - Promotion: (n) S qung cáo, s thngă tin. -Purpose: (n): Mc đích 154. When was the registration form sent? (A) August 13 th (B) August 16 th (C) August 23 rd (D) September 23 rd “Weăwillăbeă reopening on August 23 rd , a week from nowăon.” 154. Khi nào bn đngăkýăđãăđc gi? (A) 13 tháng 8 (B) 16 tháng 8 (C) 23 tháng 8 (D) 23 tháng 9 Form: (n,v): Bn, hình thc. Question 155-157 refer to the following announcement. We are sorry to inform visitors that due to raised maintenance prices and a recent surge in feed price, Queensway Zoo will be increasing its ticket rates by 10-20%. The price increase will go into effect next year. The rates for non- members may be higher than for members. The one-day ticket will remain unchanged at $5 for children and $7 for adults. However, starting on January 1, the Safari Pass, which is the most popular among visitors, will be increased from $10 to $10.50 for members and $12 for non-members. The Safari Pass allows visitors to drive through our Safari area, where they can see right from their car wild animals in nature. It also offers free face painting and animal posters for kids! You can also save 30%ăonăallădrinksăatătheăzoo’săcafeteria. Tickets for the afternoon animal show cost $3 for both members and non - members. Memberships must be renewed every six months at the additional charge of $2. Accordingly, memberships purchased after July 1 without renewal expire next year. Be sure to renew your membership for year-long benefits and discounts. Chúng tôi rt ticăkhiăthôngăbáoăđn các khách du lch rng vì giá boătrìătngăvàă giá thcănăcngătng,ăs thú Queensway s tngăgiáăvéălênă10-20%. Vicătngăvéă s áp dngăvàoănmăsau.ăGiáăvéăchoă nhng khách không phi thành viên s caoăhnăca các thành viên. Vé mt ngày vnăkhôngăđi, $5 cho tr emăvàă$7ăchoăngi ln. Tuy nhiên, btăđu t ngày 1 tháng Mt, đèoăSafari,ăniărt ni ting vi khách du lch, s tngăt $10ăđn $10.50 cho thành viên và $12 cho khách không phi thành viên.èoăSafariăcho phép khách du lch láiăxeăquaăđa phnăSafari,ăniăh có th thy ngay t xe ca hc nhngăđng vt hoang dã trong t nhiên.ăNóăcngăkhuyn mãiăsnămt minăphíăvàătranhăđng vt cho tr! Bnăcngăcóăth tit kim 30% khiămuaăđ ung  quán t phc v ca s thú. Vé cho bui biu din thú bui chiu giá $3 cho c thành viên và không phi thành viên. Hi viên s đc gia hn 6 tháng mt ln viăphíăthuăthêmălàă$2.ăTheoănhăth, mua th hi viên sau ngày 1 tháng Mt s không phi gia hnănmăsau.ăHãyăchc chn gia hn th hi viên cho li ích và chit khu. Câu hi Cnăc trongăđonăvnă đ tìmăraăđápăán Dchănghaăvàăgii thích T mi 155. What is the main purpose of the announcement? (A) To promote a special offer (B) To inform people of changes in ticket prices (C) To encourage members to renew “willăbeăincreasingăitsă ticket rates by 10- 20%.”ă 155. Mcăđíchăchínhă ca thông báo là gì? (A) Qung cáo mtăuă đãiăđc bit (B) Thông báo cho mi ngiăthayăđi v giá vé (C) Khuyn khích thành viên gia hn s thành viên. (D) Thông báo s thú s - Announcement: (n) Thông báo - Offer: (n,v) aăra,ăđ ngh, tng - Inform: (v) Thông báo - Encourage: (v) ng viên, their membership (D) To announce that the zoo will close đóngăca. khuyn khích - Renew: (v) Gia hn 156. What is NOT offered with Safari Pass? (A) Discounts on drinks (B) Free face painting (C) Patting animals (D) Free animals posters “It’săalsoăoffersăfreeă face painting and animal posters for kids. You can also save 30% on all drinks at the zoo’săcafeteria.ă“ă 156.ăCáiăgìăkhôngăđc tng bi Safari Pass? (A) Gimăgiáăđ ung (B)ăSnămt min phí (C)ăp thú (D) T bc tranh thú min phí - Discount: (n) Gim giá -Pat (v): V,ăđp -Poster: Áp phích, t qung cáo 157 What is indicated in the announcement? (A) A member has to pay $10.50 for the Safari Pass after January 1 (B) The rate of the one-day pass will be changed (C) Non-members should pay more for the animal show (D) Memberships have to be renewed annually “However, starting on January 1 st , the Safari Pass, which is the most popular among visitors, will be increased from $10 to $10.50 for members ”ă 157.ăiuăgìăđc ng ý trong thông báo? (A) Mi thành viên phi tr $10.50 cho Safari Pass sau ngày 1 tháng Mt. ( C) Nhngăngi không phi thành viên nên tr nhiuăhnăchoă bui trình din thú (D) Thành viên hi phi gia hnăhàngănm.ă -Indicate: (v) Ng ý, ch đnh. -Increase: (v) Tng -Renew: (v) Gia hn -Annually: Hng nm Question 158-160 refer to the following advertisement. Wedding Planners United was voted the best wedding service company at the 12th annual Toronto Wedding Exposition. It was also named theăofficialăsponsorăforănextăyear’săexposition.ăTheă key to our success lies in our comprehensive and economical service. We fully understand the importance of providing one-stop service for busy couples who are unable to plan out the tiny details. Moreover, by offering affiliated services with dress designers, hair salons, and photographers, our clients can save up to 50% on their wedding expenses. Wedding Planners United offers renowned one- stop service for busy couples. Bridal HiăWeddingăPlannersăđãăđc bình chn là công ty dch v đámăci tt nhât ti cuc trinălãmăđámăcuwoisă Torontoăhàngănmăln th 12. Nóăđãă đc chn là nhà tài tr chính cho trin lãmănmăti. Bí quyt cho thành công ca chúng tôi nm  dch v tit kim và hiu bit. Chúng tôi hoàn toàn hiu s quan trng ca vic cung cp dch v mt ca cho các cpăđôiăbn rn mà không th lên k hoch chi tit nh nht.ăHnăth na, bngăcáchăđaăraădch v hi viên vi các nhà thit k váy, thm m vin tóc, và các nhip nh gia, khách hàng ca chúng ta có th tit kimăđn 50% chi phíăđámăci. Hip hiăWeddingăPlannersăđaăraădch v mt caăđy uy tín cho các cpăđôiă here at our company are equipped with professional knowledge that provides our clients with adequate information for every ceremonial detail, ranging from the invitations to the reception party,ăsoăyouădon’tăhaveătoălookăforăeverythingă yourself. Visit our office and select your personal bridal consultant for one-stop service. Furthermore, with affiliated business partners, Wedding Planners United offers cost-effective products to our clients. Clients can save up to 50% on wedding dresses, manicures pedicures, limousines and other relevant needs. Our company has selected the most reliable businesses to cater to your needs. We have recently launched an online reservation service for your convenience. You can now easily make reservations for a consultation through the Internet. Call us at (733) 231-4782 for further information. bn rn.ăCácănhàătăvnăđámăci ti côngătyăchúngătôiăđc trang b nhng kin thc chuyên nghipăđ cung cp cho khách hàng nhngăthôngătinăđyăđ v mi chi tit bui l, t vic thip mi đn tic tipăđón,ăvìăvy bn không phi t tìm.ăHãyăđn phòng làm vic ca chúng tôi và la chnănhàătăvnăđámă ci cho mình. Hnăth na, viăđi tác liên kt, hip hi Wedding Planners cung cp nhng sn phm tit kim cho khách hàng. Khách hàng có th tit kim ti 50% choăváyăci, snăsaămóng,xeăhiăvàă các dch v cn thit khác. Công ty ca chúngătôiăđãăla chn nhng hãng kinh doanh tin cy nhtăđ phc v yêu cu ca bn. Chúng tôi va mi chy dch v đt ch trên mngăđ thun tin cho khách hàng. Bn có th d dàngăđt ch cho mt cucătăvn qua mng. Câu hi Cn c trong đon vn đ tìm ra đáp án Dch ngha và gii thích T mi 158. For whom is this advertisement most likely intended? (A) Bridal consultants (B) Prospective wedding partners (C) Small business (D) Married couples “ for busy couples who are unable to plan out the tiny details.” 158. Qung cáo này nhmăđn ai? (A)ăTăvnăđámă ci (B) Nhng cp v chngătngă lai (C) Kinh doanh nh (D) Nhng cp v chngăđãăkt hôn -Bridal: (a) Thuc v đámăci -Prospective: (a) Thuc v tngălai -Partner: Bnăđng hành 159.What can be inferred about Wedding Planners United? (A) It works in cooperation with other business. (B) It offers consultation services for troubled couples. (C) It is matchmaking firm. (D) It specializes in hosting expositions. “ Furthermore, with affiliated business partners, ” 159.ăiu gì có th suy ra t Wedding Planners United? (A) Nó cng tc cùng công ty khác. (B) Nó cung cp dch v tăvn choăcácăđôiăgp vnăđ. (C) Nó là hàng mai mi. (D) Nó chuyên t chc các cuc trin lãm, hi ch. - Cooperation: (n) Cng tác - Business: (n) Kinh doanh, hãng, công ty. - Consultation: (n) S tăvn - Matchmaking: (n) Mai mi - Firm: (n) Hãng - Exposition: (n): Hi ch, trin lãm. -Affiliate: (v) Nhp làm hi viên 160.What is NOT listed as a part of Wedding Planners United services? (A) Discounted wedding goods (B) Online reservation (C) One-stop service (D) Free catering service “You can now easily make reservations for a consultation through the Internet.” “Clients can save up to 50% ” “We fully understand the importance of providing one-stop service”ă 160. Cái gì khôngăđc lit kêănhămt phn ca dch v Wedding Planners United? (A)  dùng đámăci gim giá (B)ăt ch trên mng (C) Dch v mt ca (D) Dch v phân phátăđ nămin phí - Reservation: (n) S đt ch - Catering: (n) phân phát thcăn - One-stop: (n) Mt ca Question 161-164 refer to the following news article. ItăisădismayingătoăhearăthatălastăSunday’să Kristen Quartet concert was cancelled due toăheavyărain.ăReportedly,ătheăquartet’să flight was delayed 4 hours. About 300 people who were waiting at the BirminghamăAuditorium’săGrandăHallă returned home disappointed when they wereăinformedăthatătheăquartetăcouldn’tă make it. The quartet was expected to play popular jazz music of the 1970s in classic style, which proved popular enough to sell out the show. The quartet expressed their regrets at the bad weather through their official website. They announced that they will be selling tickets again at half the original price for a rescheduled concert in Port Elizabeth. They also decided to sign autographs for fans as an expression of gratitude for their fans’ăsupport.ăUnfortunately,ărefundsăwillă not be available. Tickets for the rescheduled concert will be soldăatăBirminghamăAuditorium’săboxă office from this Thursday morning. Fans are encouraged to come before 5:00 P.M. to avoid long lines. Further information about the concert can be found at Kristen Quartet’săofficialăwebsite. Tht tht vng khi nghe tin rang bui biu din nhc ca Kristen Quartet ch nht tun va ri đãăb hy.ăTheoănhăthôngăbáo,ăchuyn bay ca nhóm nhc b hoãn 4 ting. Khong 300 ngiăđangăđi  hiătrng Grand ca thính phòngăBirminghamăđãăv nhà trong tht vng khi hcăđc thông báo rng ban nhc không th thc hin bui hòa nhcăđó.ăNhómănhc đcămongăđiăchiănhc jazz ca thp niên 70 theo phong cách c đin,khin toàn b s vé đcăbánăđi. Nhóm nhcăđãăth hin s tic nui vì thi tit xu qua trang web ca h. H thông báo rng h s bán vé li ln na vi naăgiáăvéăbanăđuăđ m li mt bui hòa nhc  Port Elizabeth. H cngăquytăđnh ký tngăngi hâm m nhăth hin s bitănăvìă s ng h ca h.ăNhngăkhôngămayămn rng không th hoàn li tin. Vé cho bui hòa nhc lên lch liăđc bán  phòng vé thính phòng Birmingham vào sáng th 5 tunănày.ăNgi hâm m đc khuyn khíchăđnătrc 5 gi chiuăđ tránh hàng dài. Thông tin chi tit v bui biu din có th đc tìm thy  web chính thc ca Kriten Quartet. Câu hi Cn c trong đon vn đ tìm ra đáp án Dch ngha và gii thích T mi 161. What is the news article about? (A) Weather forecast (B) Classic music in the 20 th century (C) A rescheduled concert (D) History of Jazz music “They announced that they will be selling tickets again at half the original price for a rescheduled concert in Port Elizabeth.”ă 161. Bài báo nói v điu gì? (A) D báo thi tit (B) Nhc c đin  th k 20 (C) Bui hòa nhcăđãă đc t chc li (D) Lch s ca nhc Jazz - Forecast: (n,v) D báo - Classic: (a) C đin - Reschedule: (v) T chc li, k hoch li - Concert: Bui hòa nhc 162. What will happen this Thursday? (A) There will be an autograph event for fans. (B) The Kristen Quartet will be performing in the Port Elizabeth. (C) Tickets for an upcoming event will be available. (D) The Birmingham Auditorium will undergo renovations. “Tickets for the rescheduled concert will be sold at Birmingham Auditorium’săboxă office from this Thursday morning.” 162.ăiu gì s xy ra vào th Nmătun này? (A) Mt s kin ký tngăchoăngi hâm m. (B) The Kristen Quartet s biu din  Port Elizabeth. (C) Vé cho s kin sp ti s đc bán ra. (D) Thính phòng Birmingham s đc nâng cp. - Autograph: (n) Ch ký, ký tng - Perform: (v) Biu din - Upcoming: Sp ti -Available: (a) Sn có - Auditorium: (n) Thính phòng - Undergo: (v) Chu đng, tri qua - Renovation: (n) Ci tin, ci thin, nâng cp 163. What will the quartet be playing? (A) Traditional Scottish music (B) Orchestra pieces by Mozart (C) Electronic pop (D) Well-known music of the 1970s “The quartet was expected to play popular jazz music of the 1970s”ă 163. Nhóm t tu s chiăgì? (A) Nhc Xcot-len truyn thng (B) My bn nhc ca Mozart (C) Nhcăpopăđin t (D) Nhc ni ting nhngănmă1970s.ăă - Quartet: (n) Nhóm t tuă(chiănhc bi 4ăngi) - Orchestra: (n) Ban nhc, dàn nhc - Electronic:ăin t 164. What can be inferred from the article? (A) The Kristen Quartet is a rock band. (B) Tickets can be obtained at a lower price (C) The Kristen Quartet is made up of members from Port Elizabeth. (D) Those interested in buying tickets must “they will be selling tickets again at half the original price” 164.ăiu gì có th suy lun t bài báo? (A) The Kristen Quartet là mt ban nhc rock. (B) Vé có th mua vi giá thpăhn/ (C) The Kristen Quartetăđc lp thành t các thành viên t Port Elizabeth. (D) Nhng ai mun mua vé phiăđnătrc 5 gi. - Obtain:ă(v)ăt đc - Band: Ban nhc - Be made up of : c to nên t, hình thành t come before five. Question 165 -167 refer to the following notice. Looking for Promising Authors Caldwell Publishing Co. is calling for manuscript submissions from both professional and amateur writers seeking a responsible agency that will maximize their potential and successfully market their work. With 76 years of professional publishing experience, Caldwell started as a small family- run business and grew into one of the ten largest publishers in the country. Known for its strong partnerships with authors and excellent entrepreneurship, Caldwell Publishing has received several awards in recognition of its excellence in publishing. We are currently seeking author submissions for both fiction and non-fiction books. The requirements for both genres are: - Rough draft of the first 2 chapters - 2-page summary of the book - Curriculum vitae of the author - Contact information of the author For works of fiction, the writer must include: - A one-paragraph description for each of the main characters - Images relevant to the motif of the book For works of non-fiction, the writer must include: - A recommendation letter from an expert in the field relevant to the book - An academic report by the author on the subject Please note that submitted manuscripts will not be returned. Selected candidates will be contacted within 10 days of their submission. Send submissions to: Daniel Caldwell, New State Building, 962 Pixie Street, Maine, NJ Tìm kim các tác gi ha hn Công ty xut bnăCaldwellăđangăkêuăgi nhng bn tho t nhng nhà vit kch chuyên vàăkhôngăchuyênăđangătìmăkim mt công ty có trách nhim và s phátăhuyătiêmănngăca h và toămôiătrng cho công vic ca h. Viă76ănmăkinhănghim xut bn chuyên nghip, Caldwell btăđu t mt công ty gia đìnhăvàăln mnh thành mtătrongămi nhà xut bn ln nht c nc.ăc bităđn cùng quan h đi tác cht ch vi các tác gi vàăđiu kin làm ch doanh nghip xut sc, CaldwellăPublishingăđãănhnăđc mt s gii thng công nhn s xut sc trong in n. Chúngătôiăđangătìmăkim nhng bn tho cho c tiu thuyt và phi tiu thuyt. Yêu cu cho c haiăđiătng là: -Bn thoăthôăchoă2ăchngăđu -Tóm tt dài 2 trang ca quyn sách -CV ca tác gi -Thông tin liên lc ca tác gi Vi nhng tác phm tiu thuyt, nhà son kch cn bao gm: -Mt bài miêu t mtăđonăvnăchoămi nhân vt chính. -Nhng bc nhăliênăquanăđn th loi ca cun sách. Vi nhng tác phm phi tiu thuyt, tác gi phi gm có: -Mtăláăthăgii thiu t mt chuyên gia trong lnhăvcăliênăquanăđn tác phm. - Mt báo cáo hc thut bi tác gi v ch đ đó.ă Chú ý rng nhng tác phmăđc np s khôngăđc hoàn tr li.ăThíăsinhăđc trn s đc liên lc trong vòng 10 ngày k t ngày np tác phm. Gi bn thoăđn: Daniel Caldwell, New State Biulding, 962 Pixee Street, Maine, NJ. Câu hi Cn c trong đon vn đ tìm ra đáp án Dch ngha và gii thích T mi 165. What is the purpose of the notice? (A) To advertise a newly published book (B) To promote a campaign on reading books (C) To request the submission of manuscripts (D) To look for playwrights “ Caldwell Publishing Co. is calling for manuscript submissions”ă 165. Mcăđíchăca thông báo là gì? (A)ă qung cáo cho sách mi xut bn (B)  qung cáo cho cuc vnăđngăđc sách (C)ă yêu cu np bn tho (D)ă tìm kim nhà son kch - Purpose: (n) Mc đích - Publish: (v) Phát hành - Promote: (v) Qung cáo - Submission: (n) Trao np - Manuscript: (n) Bn tho, bn gc - Playwright: Nhà son kch, vit kch 166. What is NOT indicated about Caldwell Publishing Co.? (A) It has been in business for more than 70 years. (B) It is one of the country’sătopătenă largest publishers. (C) It only publishes works of fiction. (D) It has received several awards. “We are currently seeking author submissions for both fiction and non- fictionăbooks.” 166.ăiu gì KHÔNG miêu t v công ty xut bn Caldwell? (A) Nó hotăđng đcăhnă70ănm. (B) Nó là mt trong mi nhà xut bn ln nht nc. (C) Nó ch xut bn các tác phm tiu thuyt. (D) Nó va nhn mt s giiăthng. - Indicate: (v) Ch đnh, ám ch - Publisher: Nhà xut bn - Fiction: Tiu thuyt -Award: (n) Gii thng 167. In the notice, the word “maximize” in paragraph 1, line 2 is closest meaning to: (A) humiliate (B) magnify (C) report (D) elongate 167. Trong bn thông bo, t “maximize”ă đon mt, dòng hai gnănghaănht vi t gì? (A) làm nhc, làm b mt (B) thi phng,ăcng điu hóa (C) thông báo, báo cáo (D) làm dài ra, kéo dài ra Question 168-170 refer to the following advertisement. Hearty greetings from the town of Le Tignet! We welcome you to a cheese and wine paradise for a relaxing weekend in the quiet countryside in the south of France. Visit our official website at www.letignettour.fr for further Li chào mng thân mt t th trn ca Le Tignet!ăChúngătôiăchàoăđónăbnăđn vi thiênăđngăphoămátăvàăruăđ thăgiãnă cui tun trong mt không gian min quê yênătnhă minăNamăncăPháp.ăGhéăthmă trang web chính thc ca chúng tôi ti information about our town, which was voted the third most popular tourist destination in France. You can learn about the dates of free wine tasting festivals and make-your-own-cheese programs by clicking on the Le Tignet Calendar" button. Moreover, you can register for the cheese-making program with an online payment. You can also shop online for Le Tignet cheese made in the traditional style on our website. Getting to Le Tignet has become much more convenient ever since the provincial government started operating a shuttle bus service for visitors. The bus will transport tourists from Kenone Station to Le Tignet at 20-minute intervals from 7:00 A.M. to 3:00 P.M. A specially designed bus is available for the handicapped upon request. If you are driving to Le Tignet, take Highway 5C and then switch to Kernone Route 93, which will lead you to the Le Tignet wine complex. For tourists travelling in groups, you are welcome to sign up for a tour guide provided by the Le Tignet Tourism Administration. The guide will lead you through areas carefully selected by local specialists. You will receive a souvenir T-shirt at the end of the guided trip. To register for this service, call the Le Tignet Tourism Administration at (035) 762-7369. www.letignettour.fr đ bit thêm thông tin chi tit v th trn ca chúng tôi,ăniăva đc bình chnălàăđim du lch ph bin th ba  Pháp. Bn có th bit v ngày ca l hi th ru minăphíăvàăchngătrìnhăt làm pho mát bng cách nhn vào ntă“LeăTignetă Calendar”.ăHnăth na, bn có th đngăkýă chngătrìnhăt làm pho mát bng cách tr tin qua mng. Bn có th mua pho mát Le Tignetăđc làm theo phong cách truyn thng qua mng trên trang web ca chúng tôi. n viăLeăTignetăđãătr nên thun tinăhnă nhiu t khi hiăđng thành ph quyt bt đu vn hành dch v xe chyăđng ngn cho khách du lch. Xe buýt s ch khách du lch t ga Kenoneăđn Le Tignet vi 20 phút mt chuyn t 7 gi sángăđn 3 gi chiu. Mt chuynăxeăbuýtăđc bităđc thit k đ dànhăchoăngi khuyt tt. Nu bn lái xe đnăLeăTignet,ăđiăchuyn Highway 5C và sauăđóăchuyn chuynăđng Kernone 93,s dn bnăđn vi khuăru Le Tignet. Vi khách du lchăđiătheoănhóm,ăbn nên đngăkýăngi dn ti ban qun tr du lch Le Tignet.ăHng dn viên s dn bn qua nhngăđim du lchăđãăđc la chn cn thn bi nhngănhàăchuyênămônăđaăphng.ă Bn s đc nhn chicăáoăsămiăluănim cui chuynăđiăcóăngi dn.ăHãyăđngăkýă cho dch v này, gi ban qun tr du lch Le Tignet ti s (035)762-7369. Câu hi Cn c trong đon vn đ tìm ra đáp án Dch ngha và gii thích T mi 168. What information is NOT found on the website? (A) Dates of wine tasting festivals (B) Registration for cheese-making programs (C) The population in Le Tignet (D) Online shopping for cheese “You can learn about the dates of free wine tasting festivals can register for the cheese-making program You can also shop online for Le Tignet cheese ” 168. Thông tin nào không tìm thy trong website? (A) Ngày ca l hi th ru (B)ăngăkýăchoă chngătrìnhălàmăphoă mát (C) Dân s  Le Tignet (D) Mua bán pho mát trên mng - Registration : (n) ngăký - Population: (n) Dân s [...]... groups Dinner 18:3 0-2 0:30 uncomfortable with eating Chinese food, please let us know in advance To register online, visit us at www.icreia.com To register by mail, send us the application form with the fee to 22 Park Avenue Trump Tower - To register in person will cost you an extra $50 .00 - 08:3 0-0 9:30 Breakfast and assignment of groups 09:3 0-1 0:30 10: 3 0-1 2:00 12:0 0-1 3:30 13:3 0- 17: 00 17: 0 0-1 8:30 Official... email: International Commercial Real Estate investment Association New Opportunities in China When: Monday, July 11th Where: Prudential Convention Center, Seoul Not Yet Registered? Registration Fee: $200.00 Registration Deadline: Monday, July 4th 08:3 0-0 9:30 09:3 0-1 0:30 10: 3 0-1 2:00 12:0 0-1 3:30 13:3 0- 17: 00 17: 0 0-1 8:30 Event Agenda Breakfast and assignment of groups Official opening ceremony by Donald... khuy n m 170 D ch v c ban qu n tr du l ch Le Tignet cung c p? (A) M t chuy n du l c bi t cho i khuy t t t (B) M u pho mát th (C) Sách truy n tranh cho tr em ng d n viên du l ch -Complementary : (a) B sung, thêm - Shuttle: (n) H th ng xe ch ng ng n - Rural (a): Nông thôn - Election: (n) Cu c b uc - Offer: (v) : T ng khuy n mãi -Handicapped: (a) Khuy t t t -Sample: (n) M u th ng d n Question 171 - 172 refer... và có th ph n h i b ng cách inbox theo link fan page c a https://www.facebook.com /leap. edu.vn Vi c chia s tài li u chúng mình hoàn toàn không ph i, ch mong mu n các b n khi chia s ghi rõ ngu n! Xin c Liên h v các khóa TOEIC t i LEAP: 0936 .79 .6606 (Mr Trung) or Hotline: 0968.468. 253 ECONOMY vol 5 TEST 02 Questions 15 3-1 54 refer to the following announcement: MICH TO APPEAR AS THE FIRST GUEST ON THE RACHEL... i sao cg i c nh i ký thông báo r ng ICREIA s b h thông i tham gia r ng trang web c a g pv thu t T m i -Information: (n) Thông tin -Session: (n) Cu c h p -Commence: (v) B u, trúng tuy n -Register: (v) -Announce: (v) Thông báo -Notify: (v) Thông báo -Participant: (n) i tham gia -Technical: (n) K thu t -Experience: (v) Tr i qua k thông i tham gia v v trang web c a h và nh ng thay i trong l ch trình Official... granting you $5 million in research-related expenses D i thích u gì suy ra v Longwood College? i h i nh t c (B) Nó t ch c các bu cho ng T m i -Seminar: (n) Cu c h -Annually: (adv) -Enlarge: (v) M r ng p các tòa nhà ho ch m r ng các sân tennis hi n t i 177 Bao gi Mr Ferguson s g p giáo i i i i 178 Cái gì không cung c p? (A) Tin t c v y h c (B) Qu cho nghiên c u (C) Thi t b nghiên c u (D) M -Coverage: (n)... cho r ng 20 ngày ngh là không -Satisfied with: Hài lòng v i -Flexibility: (n) S linh ho t -Due to: B i vì -Workload: Kh i n công vi c -Leave (n) : Ngày ngh phép -Prohibited: (b ) c m c phép -To be able to do st: Có th làm gì n thông báo, t n cu i g nh t v i t : -Submit = Hand in: N p, trình, giao u m (B) Th thách (C ) obey (D) hand in (C) Vâng l i (D) N p Questions 18 6-1 90 refer to the following promotion... hoãn -Donate: (v) Quyên t ng -Renovate: (v) C i ti n, nâng c p Longwood College Navarro Medical School, Department of Odontology October 19 Mr Bruce Wayne Parrish 258 Herrick Ave Jerseyville, BC 8E732 , Ngày 19 tháng 10 Ông Bruce Wayne Parrish 258 Herrick Ave Jerseyville, BC 8E732 Dear Mr Parrish, First of all, congratulations on being promoted to full professor in the Department of Odontology at Parrish,... thích h p Chi ti n b ng này 5 4 3 Chuyên gia Xu t s c Hài lòng 2 1 Trung bình Không hài lòng 0 Kém ck ng d n i b ng m u và b Hãy tho i mái thêm bình lu n ph i m i ph n Hãy nh r ng, b này s c g i l i phòng nhân l c không mu G i b n này qua fax t i 1 -8 01 -3 0 8-6 17 ho n p C l i c a các b n Treewood Hotel EWE (Evaluation of Work Environment) Form Name: MarkVulain Department (position) Marketing department,... (A) Ông y là m t chính tr gia (B) Ông y s -Politician: Chính tr gia -Lecture: (n) Bài gi ng -Current: (n) Hi n t i -Status: Tình giáng v tình hình th ng hi n t i c a Trung Qu c c lên k ho ch phát bi u (D) Ông không th tham d s ki n tr ng -Schedule: (n,v) Lên l ch trình -Attend: (v) Tham d Mr Wang is able to replace him given by Daniel Wang, a well- respected Chinese politician 189 Cái gì c nh c n v . by 1 0-2 0%. The price increase will go into effect next year. The rates for non- members may be higher than for members. The one-day ticket will remain unchanged at $5 for children and $7. among visitors, will be increased from $10 to $10 .50 for members ”ă 1 57 . ăiuăgìăđc ng ý trong thông báo? (A) Mi thành viên phi tr $10 .50 cho Safari Pass sau ngày 1 tháng Mt nâng cp. - Autograph: (n) Ch ký, ký tng - Perform: (v) Biu din - Upcoming: Sp ti -Available: (a) Sn có - Auditorium: (n) Thính phòng - Undergo: (v) Chu đng, tri qua - Renovation:
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI CHI TIẾT PART 7 - ECONONY 5 FULL 10 TEST - LEAP, GIẢI CHI TIẾT PART 7 - ECONONY 5 FULL 10 TEST - LEAP, GIẢI CHI TIẾT PART 7 - ECONONY 5 FULL 10 TEST - LEAP

Từ khóa liên quan