Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM

107 563 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2015, 14:12

B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH VÕ TH HNG NHUNG CÁC NHÂN T NHăHNGăN KH NNGă TIP CN TÍN DNG NGÂN HÀNG CA CÁC DOANH NGHIP NH VÀ VA TRÊNăA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH LUNăVNăTHCăSăKINHăT Thành ph H Chí Minh – Nm 2014 B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH VÕ TH HNG NHUNG CÁC NHÂN T NHăHNGăN KH NNGă TIP CN TÍN DNG NGÂN HÀNG CA CÁC DOANH NGHIP NH VÀ VA TRÊNăA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ S: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC: PGS.TS. S ỊNHăTHÀNH Thành ph H Chí Minh – Nm 2014 CNG HÒA XÃ HI CH NGHAăVIT NAM c lp ậ T do ậ Hnh phúc LIăCAMăOAN Tôi xin Ếam đoan ệun vn ỏhẾ Ỏ Ệinh ỏ “CáẾ nhợn ỏ nh hng đn kh nng ỏip cn tín dng ngân hàng ca các doanh nghip nh và va ỏọên đa bàn thành ph H Chí Minh” ệà Ếông ỏọình nghiên Ếu ca riêng tôi. Các kt qu nghiên cu trong lun vn ệà ỏọung ỏhẾ và Ếha ỏng đc công b trong bt k công trình nào khác. Tác gi lun vn Võ Th Hng Nhung MC LC TRANG PH BÌA LIăCAMăOAN MC LC DANH MC KÝ HIU CH VIT TT DANH MC CÁC BNG DANH MC CÁC HÌNH PHN M U 1 CHNGă1 5 TNG QUAN V CÁC NHÂN T NHăHNGăN KH NNGăTIP CN TÍN DNG NGÂN HÀNG CA DOANH NGHIP NH VÀ VA 5 1.1. Nhng vnăđ căbn v doanh nghip nh và va 5 1.1.1. Tng quan v doanh nghip 5 1.1.2. Tiêu chun doanh nghip nh và va 7 1.1.3. c đim ca doanh nghip nh và va 10 1.1.4. Vai trò ca doanh nghip nh và va 11 1.2. Tín dngăngơnăhƠngăđi vi doanh nghip nh và va 12 1.2.1. Khái nim và đc đim tín dng ngân hàng 12 1.2.2. c đim ca tín dng ngân hàng đi vi DNNVV 13 1.2.3. Mt s hình thc tín dng ngân hàng đi vi các DNNVV 13 1.2.4. Vai trò ca tín dng ngân hàng đi vi doanh nghip nh và va 17 1.3. ánhăgiáăcácănghiênăcuătrcăđơy 20 1.3.1. Công trình nghiên cu ca nhóm Edmore Mahembe 20 1.3.2. Công trình nghiên cu ca Ricardo N. Bebczuk 25 1.3.3. Công trình nghiên cu ca Francis Nathan Okurut, Yinusa Olalekan và Kagiso Mangadi 26 1.4. Các nhân t nhăhngăđn kh nngătip cn tín dng ngân hàng ca DNNVV 27 1.5. Mô hình nghiên cu 30 KT LUNăCHNGă1 32 CHNGă2 33 THC TRNG KH NNGăTIP CN TÍN DNG NGÂN HÀNG CA CÁC DOANH NGHIP NH VÀ VAăTRÊNăA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH 33 2.1. Sălc v tình hình kinh t - xã hi, các DNNVV và h thng NHTM ti khu vc thành ph H Chí Minh 33 2.1.1. S lc v tình hình kinh t, xã hi ca thành ph H Chí Minh 33 2.1.2. Tình hình phát trn DNNVV trên đa bàn thành ph H Chí Minh 35 2.1.3. H thng ngân hàng thng mi c phn trên đa bàn thành ph H Chí Minh 37 2.2. Thc trng tip cn vn tín dng ngân hàng ca các doanh nghip nh và vaătrênăđa bàn thành ph H Chí Minh 39 2.2.1. Tình hình cho vay ca các NHTMCP đi vi các DNNVV trên đa bàn thành ph H Chí Minh 39 2.2.2. Tình hình tip cn vn tín dng ngân hàng ca mu điu tra các DNNVV trên đa bàn thành ph H Chí Minh 41 2.3. ánhăgiáăthc trng tip cn vn tín dng ngân hàng ca các doanh nghip nh và va 43 2.3.1. Nhng vn đ còn hn ch 43 2.3.2. Nguyên nhân tn ti 47 KT LUNăCHNGă2 52 CHNGă3 53 PHNGăPHÁPăVÀăKT QU NGHIÊN CU V CÁC NHÂN T NH HNGăN KH NNGăTIP CN TÍN DNG NGÂN HÀNG CA CÁC DOANH NGHIP NH VÀ VAăTRÊNăA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH 53 3.1. Phngăphápănghiênăcu 53 3.1.1. S đ nghiên cu 53 3.1.2. Mu và phng pháp chn mu 55 3.1.3. Phng pháp s dng mô hình Probit 56 3.2. Mô hình nghiên cu và gi thit 57 3.2.1. Câu hi và gi thit nghiên cu 57 3.2.2. Mô hình đ xut ca đ tài nghiên cu 58 3.3. Mt s đc tính ca muăđiu tra 58 3.4. Kt qu nghiên cu 61 3.4.1. Các kim đnh cn thit 61 3.4.2. Gii thích s tác đng ca các bin có ý ngha thng kê trong mô hình 62 KT LUNăCHNGă3 65 CHNGă4 66 MT S KHUYN NGH NHM NÂNG CAO KH NNGăTIP CN TÍN DNG NGÂN HÀNG CA CÁC DOANH NGHIP NH VÀ VA TRÊN A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH 66 4.1. Kt lun 66 4.2. Mt s khuyn ngh 69 4.2.1. Mt s khuyn ngh đi vi các NHTMCP trên đa bàn thành ph H Chí Minh 69 4.2.2. Mt s khuyn ngh đi vi các DNNVV trên đa bàn thành ph H Chí Minh 80 4.3. Mt s kin ngh viăcácăcăquanăcóăthm quyn 81 4.3.1. Kin ngh vi y Ban Nhân Dân Thành Ph H Chí Minh 81 4.3.2. Kin ngh đi vi các t chc hip hi 82 4.3.3. Kin ngh khác đi vi c quan có thm quyn khác 83 KT LUNăCHNGă4 85 KT LUN 86 DANH MC TÀI LIU THAM KHO 87 PH LC 1: BNG CÂU HI PHNG VN DOANH NGHIP NH VÀ VA V KH NNGăTIP CN VN TÍN DNG NGÂN HÀNG 90 PH LC 2: KT QU KHO SÁT DOANH NGHIP NH VÀ VA 93 PH LC 3: CÁC KT QU THNG KÊ 97 DANH MC KÝ HIU CH VIT TT Ch vit tt Tênăđyăđ ting Anh Tênăđyăđ ting Vit ACB Asia Commercial Bank Ngân hàng Thng Mi C Phn Á Châu BIDV Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Ngân hàng u T và Phát Trin Vit Nam CIC Credit Information Center Trung Tâm Thông Tin Tín Dng DN Doanh nghip DNNVV Doanh nghip nh và va Eximbank Vietnam Export Import Bank Ngân hàng Xut Nhp Khu Vit Nam GDP Gross Domestic Product Tng sn phm quc ni L/C Letter of Credit Tín dng chng t M & A Mergers and Acquisitions Mua bán và sáp nhp MBBank Military Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng TMCP Quân i NHTM Ngân hàng thng mi NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn UNIDO UN Industrial Development Organization T Chc Công Nghip Liên Hp Quc UCP Uniform Cuctoms and Practice for Documentary Credits Quy tc thc hành thng nht v tín dng chng t VPBank Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank Ngân Hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng DANH MC CÁC BNG TT TH T BNG TÊN BNG TRANG 1 Bng 1.1 Nhng tiêu chun đnh tính đ phân loi doanh nghip 8 2 Bng 1.2 Tiêu chun phân đnh doanh nghip nh và va ca mt s vùng lãnh th trên th gii 9 3 Bng 1.3 Phân loi DNNVV theo khu vc kinh t  Vit Nam 9 4 Bng 1.4 Tng hp các bin và du k vng 30 5 Bng 2.1 Mt s ch tiêu kinh t xã hi c bn trên đa bàn 33 6 Bng 2.2 S lng các DNNVV đng kỦ thành lp mi và ngng hot đng qua các nm ti thành ph H Chí Minh 36 7 Bng 2.3 D n tín dng ca h thng NHTMCP đi vi nn kinh t thành ph H Chí Minh qua các nm 39 8 Bng 2.4 D n cho vay các DNNVV  mt s ngân hàng trên đa bàn thành ph H Chí Minh thi đim 31/12/2013 40 9 Bng 3.1 Tng hp các mu đc phng vn 56 10 Bng 3.2 S nm hot đng ca DNNVV 59 11 Bng 3.3 S nm kinh nghim ca ch DNNVV 59 12 Bng 3.4 S ch tiêu tài chính c bn ca DNNVV 60 13 Bng 3.5 Kt qu hi quy mô hình Probit 61 DANH MC CÁC HÌNH TT TH T HÌNH TÊN HÌNH TRANG 1 Hình 1.1 Quy trình nghiên cu ca nhóm Edmore Mahembe 25 2 Hình 2.1 Biu đ s lng DNNVV trên đa bàn thành ph H Chí Minh t nm 2009 đn nm 2013 36 3 Hình 2.2 Các DNNVV đã vay vn ngân hàng và có nhu cu vay vn ngân hàng trong mu điu tra 43 1 PHN M U 1. Tính cp thit ca đ tài Nm 2007, Vit Nam đã tr thành thành viên chính thc ca T chc thng mi th gii, xu hng toàn cu hóa và hi nhp kinh t quc t đã và đang lan ta đn hu ht mi tnh thành trong c nc. iu đó cho thy rng trong nhng nm ti đây vic đu t nc ngoài và hàng hoá nc ngoài tràn vào th trng Vit Nam là điu khó tránh khi.  vc dy nn kinh t, bên cnh các chính sách tng nng sut sn xut và xut khu thì vic đa dng hóa sn phm và nâng cao cht lng ca hàng hóa cng phi đc quan tâm đu t đúng mc. Mun vy yu t chính vn là doanh nghip, ch khi các doanh nghip đi mi ci tin phng thc sn xut ca mình thì hàng hóa Vit Nam mi có th gia tng cht lng. iu này đòi hi các doanh nghip phi có đ lc v tài chính ln kin thc hin đi v sn xut kinh doanh. Do đó, vic đu t tín dng vào tt c các thành phn kinh t nói chung và đu t tín dng đc bit cho các doanh nghip nói riêng là mt trong nhng công c góp phn quan trng trong vic thc hin mc tiêu công nghip hoá, hin đi hoá đt nc. DNNVV có vai trò quan trng đi vi Vit Nam nói chung và Thành ph H Chí Minh nói riêng trong vic thúc đy phát trin kinh t. ây là b phn kinh t mà ng và Nhà Nc ta trong thi gian qua luôn quan tâm và có nhiu chính sách h tr phát trin. Hot đng tín dng doanh nghip nói chung và tín dng cho các DNNVV nói riêng là mt mng kinh doanh ln ca các ngân hàng thng mi. Tuy nhiên, xét tình hình tín dng trong thi gian qua cho thy th trng tín dng doanh nghip dng nh tng trng khá chm mc dù các t chc tín dng không ngng tung ra các chng trình u đãi. iu này đã đt ra hng nghiên cu cho đ tài đó là: đâu là các nhân t nh hng đn vic tip cn ngun tín dng ngân hàng ca doanh nghip đ nhm mc đích tìm ra nguyên nhân và đa ra kin ngh khc phc, nâng [...]... ngu n tín d ng và m r ng th ng c a các t ch c cho vay Xu t phát t th c ti , tôi ch Các nhân t n kh p c n v n tín d ng ngân hàng c a các doanh nghi p nh và v a bàn thành ph H Chí Minh tài lu a nghiên c u 2 M c tiêu nghiên c u - - ngân hàng Phân tích các y DNNVV trên ngân hàng DNNVV ngân hàng DNNVV 3 m vi nghiên c u ng nghiên c u ngân hàng DNNVV u ki nh và nh n di n các nhân t d ng ngân hàng c a các. .. lu n, M c l c, Danh m c ký h u các ch vi t t t, Danh m c các b ng, Danh m c các hình và các Ph l c; lu c b c c theo 04 - T ng quan v các nhân t n kh p c n tín d ng ngân hàng c a doanh nghi p nh và v a - c tr ng kh DNNVV p c n tín d ng ngân hàng c a các a bàn thành ph H Chí Minh - t qu nghiên c u v các nhân t n kh v ng p c n tín d ng ngân hàng c a các doanh nghi p nh và a bàn thành ph H Chí Minh - t s... ngh nh m nâng cao kh d ng ngân hàng c a các doanh nghi p nh và v a H Chí Minh p c n tín a bàn thành ph 5 T NG QUAN V CÁC NHÂN T N KH C N TÍN D NG NGÂN HÀNG C A DOANH NGHI P NH P VÀ V A 1.1 1.1.1 1.1.1.1 các 1.1.1.2 hình 6 thành v ia các công ty DNNVV là tùy công nhân 7 DNNVV 1.1.2 DNNVV p DNNVV C - UN Industrial DNNVV DNNVV DNNVV và 8 1.1 Có Nhân viên môn cách cá nhân Bán hàng Tài chính ngoài DNNVV... thành ph H Chí c thi t k phù h p v i v c n nghiên c u 4 Tính m i và nh a lu Tác gi u các nhân t c n v n tín d ng ngân hàng c a các DNNVV K t qu t mô hình g m 7 nhân t n kh p a bàn Thành ph H Chí Minh ng g m: s ng c a doanh nghi p, ngành ngh kinh doanh, kinh nghi m c a ch doanh nghi p, quy thanh kho n và m tình hình nghiên c u v - n c a doanh nghi p D a trên c p, lu DNNVV DNNVV DNNVV DNNVV DNNVV 4 DNNVV... 1.2.3 14 - hách hàng p cho lên 15 gia hàng óa; (3) Do hàng doanh (1) 16 nhu khách hàng ph hàng l y Letter of Credit - (Uniform Cuctoms and Practice for Documentary Credits UCP) 17 Bao thanh toán 1.2.4 1.2.4.1 L các DNNVV 18 - 1.2.4.2 N Khi 1.2.4.3 DNNVV G DNNVV 19 tranh 1.2.4.4 1.2.4.5 1.2.4.6 i 20 ngân hàng 1.3 1.3.1 Công Edmore Mahembe DNNVV DNNVV DNNVV Nh ng nhân t bên trong Nh ng nhân t bên ngoài... 0 10.000 $ 0 0 49 99 Doanh thu 0 0 Rs 0 0 100.000 $ 0 0 < 30 Y Rs 0 0 0 0 RM RUB [ Rs , tr.23] DNNVV DNNVV: DNNVV Doanh Quy mô S Nông, lâm n [ -CP, tr.27] 10 1.1.3 DNNVV - DNNVV - DNNVV - - này DNNVV - - - DNNVV DNNVV 11 Các DNNVV - DNNVV DNNVV DNNVV 1.1.4 DNNVV ( DNVVN DNVVN DNVVN DNNVV - Các DNNVV 12 - Các DNNVV - Các DNNVV thu - - DNNVV Các DNNVV DNNVV - 1.2 Các DNNVV T 1.2.1 hàng Cho vay giao cho... Mahembe et al., 2011] ngân hàn 21 (1) i , n hàng và (Mengistae et al.,2010) (Falkena et al.,2004) (OECD - Organisation for Economic Cooperation and Development), ngân hàng (OECD,2006) (2) 22 doanh ngh (3) th (Mengistae et al.,2010) 23 (4) Shane và Stuart (2002), Rudez và ý (5) vì (Falkena et Al., 2004) (6) Theo Falkena et Al tin tình hình 24 lên (7) (8) K càng có càng do (9) (10) 25 hàng bài nghiên trang... sau: g câu DNNVV là 220 p c n tín 3 h DNNVV Ph m vi nghiên c u V không gian: Nghiên c u thông qua kh o sát các DNNVV ho ng t i khu v c Thành ph H Chí Minh V th i gian: D li th c hi n lu th i gian ch y u t c thu th p trong kho ng 9 2013 m d li n t các báo cáo c a T ng c c H i quan, T ng c c th qu c t i ng niên c a các i D li c thông qua kh o sát các DNNVV Minh n cu p a bàn thành ph H Chí c thi t k phù... Mahembe et al., 2011] 1.3.2 DNNVV Argentina Bi n ph thu c Bi cl th ng kê Kh 1 ROA 2 3 Doanh thu 4 p c n tín d ng 26 5 S [Ngu n: Ricardo N Bebczuk, 2004] (1) (ROA): n (2) (3) DNNVV có doanh (4) (5) cao cao hàng cho vay sau 1.3.3 Kagiso Mangadi 27 Nghiên DNNVV DNNVV DNNVV (Francis Nathan Okurut et al., 2006) 1.4 DNNVV ngân hàng ng . cn tín dng ngân hàng ca các doanh nghip nh và va trên đa bàn thành ph H Chí Minh 5 CHNGă1 TNG QUAN V CÁC NHÂN T NHăHNGăN KH NNGăTIP CN TÍN DNG NGÂN HÀNG CA DOANH. HNG NHUNG CÁC NHÂN T NHăHNGăN KH NNGă TIP CN TÍN DNG NGÂN HÀNG CA CÁC DOANH NGHIP NH VÀ VA TRÊNăA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ S:. DNNVV trên đa bàn thành ph H Chí Minh 35 2.1.3. H thng ngân hàng thng mi c phn trên đa bàn thành ph H Chí Minh 37 2.2. Thc trng tip cn vn tín dng ngân hàng ca các doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM, Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM, Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TPHCM

Từ khóa liên quan