Triết học Mác – LêNin

12 272 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2013, 23:39

Triết học Mác – LêNin kế thừa và phát triển những thành tựu quan trọng nhất của tư duy triết học trong lịch sử nhân loại. Nó được C.Mác và Ph. Ăngnghen sáng tạo và V.I. Lênin phát triển một cách xuất sắc. Triết học Mác – Lênin là chủ nghĩa duy vật biện chứng trong việc xem xét giới tự nhiên cũng như xem xét đời sống xã hội và tư duy con người. Website Website : http://www.docs.vn : http://www.docs.vn Email Email : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn Tel Tel ( ( : 0918.775.368 : 0918.775.368 Tiểu luận Triết học mác Tiểu luận Triết học mác LêNin LêNin Phó Ngọc Yến Phó Ngọc Yến Lời nói đầu Triết học Mác LêNin kế thừa và phát triển những thành tựu quan trọng nhất của t duy triết học trong lịch sử nhân loại. Nó đợc C.Mác và Ph. Ăngnghen sáng tạo và V.I. Lênin phát triển một cách xuất sắc. Triết học Mác Lênin là chủ nghĩa duy vật biện chứng trong việc xem xét giới tự nhiên cũng nh xem xét đời sống xã hội và t duy con ngời. Bên cạnh đó, triết học còn có vai trò quan trọng đối với đối với các ngành khoa học khác, chúng có mối quan hệ với nhau làm có lý luân Triết học không khô cứng, lạc hậu, làm cho sự phát triển của khoa học không mất ph- ơng hớng và đạt đợc thành quả cao nhất mà nó có thể đạt đợc, đặc biệt trong kỷ nguyên cách mạng khoa học công nghệ. Trong quá trình học tập tại trờng, chúng em đã đợc tiếp xúc với môn học này. Qua đó giúp em hiểu biết thêm về vai trò của môn học cũng nh các vấn đề trong xã hội. Trong lần viết này bài tiểu luận của em chắc chắn còn nhiều khiếm khuyết. Em kính mong nhận đợc nhiều ý kiến phê bình của các thầy cô giáo để em có thể hoàn thiện tốt hơn trong những lần viết sau. Em cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy Nguyễn Đăng Khoa thầy chủ nhiệm bộ môn triết học Lê Nin và những bài giảng thật bổ ích của thầy đã giúp em hoàn thành tốt bài tiểu luận này. Bài viết của em đợc chia thành 3 phần: - Phần 1: Đặt vấn đề - Phần 2: Giải quyết vấn đề - Phần 3: Kết luận Phần 1: Đặt vấn đề Phần 1: Đặt vấn đề 1 1 Website Website : http://www.docs.vn : http://www.docs.vn Email Email : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn Tel Tel ( ( : 0918.775.368 : 0918.775.368 Tiểu luận Triết học mác Tiểu luận Triết học mác LêNin LêNin Phó Ngọc Yến Phó Ngọc Yến Hiện nay, Việt Nam chúng ta đã và đang tiến hành xây dựng đất nớc theo công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Đây là một quá trình khó khăn, đầy thử thách mặc dù trong những năm vừa qua chúng ta đã đạt đợc một số thành tựu khả quan: Tỷ lệ tăng trởng GDP năm 2003 đạt mức cao nhất so với các năm trớc - 7,24%, đời sống của nhân dân ngày càng đợc nâng cao cả về mặt chất cũng nh mặt lợng. Bên cạnh những mặt tốt đó thì cũng còn những tồn tại cần đề cập tới, đó là tình trạng sinh viên thất nghiệp khi ra trờng ngày càng tăng lên. Nh chúng ta đã biết, kiến trúc thợng tầng tác động phù hợp với các quy luật kinh tế khách quan thì nó là động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế phát triển, còn nếu tác động ngợc lại, nó sẽ kìm hãm sự phát triển kinh tế, kìm hãm sự phát triển xã hội. Đất nớc muốn phát triển thì phải đi lên từ lao động, mà sinh viên là lực lợng lao động trẻ, năng động, dồi dào và đợc đào tạo. Vì vậy đây là nguồn nhân lực rất quan trọng cần đợc sử dụng một cách hợp lý và có hiệu quả. Tình trạng sinh viên thất nghiệp sẽ ảnh hởng rất nhiều đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nớc. Vấn đề này phải chăng là do: - Trình độ của sinh viên không đáp ứng đợc yêu cầu ngày một cao của công việc, do chất lợng đào tạo thấp của các trờng đại học,cao đẳng ? - Do lợng cung lớn hơn cầu về nguồn lao động ? - Do chính sách của nhà nớc cha hợp lý trong việc sử dụng lao động ? - Do sự chủ quan của sinh viên không muốn công tác tại những vùng xa, khó khăn? Vấn đề này đợc nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau vì mỗi ngời có một quan điểm khác nhau. Điều này xảy ra là vì về mặt nhận thức chủ thể cha nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, tổng thể mà chỉ nhìn ở một phía nhất định.Do vậy bài tiểu luận này em sẽ vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác- Lê Nin, đồng thời dới góc độ tồn tại xã hội và kiến trúc th- ợng tầng để giải thích nguyên nhân của vấn đề và đa ra một vài giải pháp. 2 2 Website Website : http://www.docs.vn : http://www.docs.vn Email Email : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn Tel Tel ( ( : 0918.775.368 : 0918.775.368 Tiểu luận Triết học mác Tiểu luận Triết học mác LêNin LêNin Phó Ngọc Yến Phó Ngọc Yến Phần 2: Giải quyết vấn đề I. Quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lê Nin I. Quan điểm toàn diện của triết học Mác - Lê Nin Trong sự tồn tại của thế giới quanh ta, mọi sự vật và hiện tợng đều có mối liên hệ và tác động qua lại với nhau chứ không tách rời nhau, cô lập nhau. Muốn nhận thức hoặc hoạt động thực tiễn đúng về đối tợng nào đó phải tính đến những mối liên hệ trong sự tồn tại của đối tợng, đề phòng khắc phục quan điểm phiến diện. Mối liên hệ giữa các sự vật , hiện tợng là mối liên hệ của bản thân thế giới vật chất, không do bất cứ ai quy định và tồn tại độc lập với ý thức. Trên thế giới này có rất nhiều mối liên hệ chẳng hạn nh mối liên hệ giữa sự vật và hiện tợng vật chất, giữa cái vật chất và cái tinh thần. Các mối liên hệ đều là sự phản ánh những tác động qua lại, phản ánh sự quy định lẫn nhau giữa các sự vật hiện tợng của thế giới khách quan. Không chỉ có vậy, các mối liên hệ còn có tính đa dạng. + Mối liên hệ bên trong và bên ngoài + Mối liên hệ cơ bản và không cơ bản + Mối liên hệ chủ yếu và thứ yếu + Mối liên hệ trực tiếp và gián tiếp ở thế giới của các mối liên hệ, mối liên hệ bên ngoài tức là sự tác động lẫn nhau giữa các sự vật, mối liên hệ bên trong tức là sự tác động qua lại lẫn nhau của các mặt, các yếu tố, các bộ phận bên trong của sự vật. Có mối liên hệ cơ bản thuộc về bản chất của sự vật, đóng vai trò quyết định, còn mối liên hệ không cơ bản chỉ đóng vai trò phụ thuộc, không quan trọng. Đôi khi lại có mối liên hệ chủ yếu hoặc thứ yếu. ở đó còn có mối liên hệ trực tiếp giữa hai 3 3 Website Website : http://www.docs.vn : http://www.docs.vn Email Email : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn Tel Tel ( ( : 0918.775.368 : 0918.775.368 Tiểu luận Triết học mác Tiểu luận Triết học mác LêNin LêNin Phó Ngọc Yến Phó Ngọc Yến hoặc nhiều sự vật và hiện tợng, có mối liên hệ gián tiếp trong đó có các sự vật và hiện tợng tác động lẫn nhau thông qua nhiều khâu trung gian. Khi nghiên cứu hiện tợng khách quan, chúng ta có thể phân chia các mối liên hệ ra thành từng loại nh trên tuỳ theo tính chất đơn giản hay phức tạp, phạm vi rộng hay hẹp, vai trò trực tiếp hay gián tiếp, nghiên cứu sâu hay sơ qua. Phân chia các mối liên hệ phải phụ thuộc vào việc nghiên cứu cụ thể trong sự biến đổi và phát triển của chúng. Hay nói khác đi, khi xem xét sự vật thì phải có quan điểm toàn diện tức là nhìn nhận sự việc, vấn đề ở mọi góc cạnh, mọi phơng diện. Khi xem xét sự vật hiện tợng thì luôn phải chú ý đến quan điểm toàn diện tức là khi xem xét sự vật, hiện tợng phải nghiên cứu mọi mối liên hệ và sự tác động qua lại giữa chúng, sự tác động qua lại của các yếu tố, kể cả khâu trung gian, gián tiếp cấu thành sự vật đó, phải đặt nó trong một không gian, thời gian cụ thể, nghiên cứu quá trình phát triển từ quá khứ, hiện tại và dự đoán cho tơng lai. Thế nhng xem xét toàn diện không có nghĩa là xem xét tràn lan mà phải xem xét từng yếu tố cụ thể nhng có tính chọn lọc. Có nh thế chúng ta mới thực sự nắm đợc bản chất của sự vật. Và cả khi nghiên cứu xã hội thì cũng rất cần đến quan điểm toàn diện vì các mối quan hệ trong xã hội không cô lập nhau, tách rời nhau mà trái lại chúng đan xen tác động qua lại với nhau . Tình trạng sinh viên ra trờng thất nghiệp cũng là một vấn đề xã hội mà nguyên nhân gây ra là tập hợp của nhiều yếu tố tác động ảnh hởng đến nhau. Chính vì vậy, trong bài tiểu luận này em sẽ dùng quan điểm toàn diện của triết học Mác Lê Nin, dới góc nhìn của tồn tại xã hội và kiến trúc thợng tầng để phân tích tình trạng này. II . Thực trạng về sự thất nghiệp của sinh viên sau khi thất nghiệp ra tr- ờng 4 4 Website Website : http://www.docs.vn : http://www.docs.vn Email Email : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn Tel Tel ( ( : 0918.775.368 : 0918.775.368 Tiểu luận Triết học mác Tiểu luận Triết học mác LêNin LêNin Phó Ngọc Yến Phó Ngọc Yến Từ khi đất nớc ta có chính sách mở cửa giao lu hợp tác với các nớc trong khu vực cũng nh các nớc trên thế giới, kinh tế chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần tự do cạnh tranh phát triển đã phát huy rất nhiều mặt tích cực. Mặt tích cực đáng chú ý là sự cố gắng vơn lên của lớp thanh niên mới để có thể đáp ứng đợc yêu cầu, đòi hỏi của công việc.Sự mở rộng phát triển kinh tế thị trờng thực sự đã mang lại những cơ hội việc làm cho sinh viên có khả năng, có năng lực, linh hoạt. Nhng không phải mọi sinh viên ra trờng đều có việc làm và đây là một vấn đề đang đợc quan tâm của xã hội. Để nâng cao kiến thức cũng nh trình độ, nớc ta hiện nay có rất nhiều trờng Đại học , Cao đẳng đợc xây dựng. Hàng năm, có khoảng gần 12200 sinh viên ra trờng. Kết quả cho thấy tỷ lệ chung của sinh viên có việc làm sau khi ra trờng hiện nay là 72,47%, trong đó khối kĩ thuật công nghiệp chiếm 79,43% nông lâm ng chiếm 71,55%, kinh tế luật chiếm 74,8%, s phạm chiếm 81,5%. Và theo số liệu của viện kinh tế phát triển thì sinh viên khối kinh tế ra trờng năm 2002 thất nghiệp 87% hoặc làm việc trái nghề. Bên cạnh những sinh viên có đủ những yêu cầu mà nhà tuyển dụng đòi hỏi hoặc những ngời có ngời thân, xin việc hộ thì số còn lại phải chật vật chạy đi chạy lại với các trung tâm giới thiệu việc làm. Và chính dựa vào sự khan hiếm việc làm này mà nhiều trung tâm giới thiệu việc làm ma mọc lên vài ba bữa để thu tiền lệ phí, tiền môi giới việc làm rồi biến mất. Hoặc một số sinh viên ra trờng chấp nhận làm trái nghề hoặc bất cứ nghề gì miễn là có thu nhập. Về phía nhà tuyển dụng lao động thì họ vẫn luôn nói là thiếu lao động mà theo họ là thiếu những ngời có kinh nghiệm và khả năng làm việc độc lập cũng nh nhiều yêu cầu khác. Chúng ta hãy tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của vấn đề này. III. Nguyên nhân của vấn đề Vấn đề thuộc về kiến trúc thợng tầng có thể có rất nhiều nguyên nhân khác nhau nh: quan điểm chính trị, pháp quyền, đạo đức cùng với những thiết chế xã hội tơng ứng. 5 5 Website Website : http://www.docs.vn : http://www.docs.vn Email Email : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn Tel Tel ( ( : 0918.775.368 : 0918.775.368 Tiểu luận Triết học mác Tiểu luận Triết học mác LêNin LêNin Phó Ngọc Yến Phó Ngọc Yến 1. Từ phía nền kinh tế- xã hội. Những năm trớc đây, khi mà nớc ta vẫn còn thực hiện chính sách bao cấp thì không có hiện tợng sinh viên ra trờng thất nghiệp. Một phần vì lúc đó số l- ợng sinh viên đợc học trong trờng đại học là rất ít và sinh viên sau khi tốt nghiệp thờng đợc nhà nớc phân công tác. Nhng từ khi nhà nớc có chính sách mở cửa kinh tế nhà nớc chuyển sang kinh tế thị trờng, không có sự bao cấp của nhà nớc nh trớc nữa thì vấn đề việc làm thực sự trở nên bức bách Hiện nay, sau khi tốt nghiệp thì đa số sinh viên phải tự đi tìm việc cho mình ngoại trừ một số trờng thuộc ngành quân đội hay công an thì sẽ đợc phân công công tác. Một xu hớng hiện nay chúng ta có thể nhận thấy rõ là hiện tợng là sinh viên tốt nghiệp ra trờng tìm mọi cách để có thể trụ lại ở thành phố. Họ chấp nhận ở lại để làm việc dù là việc không đúng với ngành đợc đào tạo hoặc có thu nhập. Chính vì vậy, một số nơi nh hải đảo, vùng sâu, vùng xa thì vẫn thiếu trầm trọng nguồn nhân lực trong khi thành phố thì đang phải đối mặt với sức ép của tình trạng thất nghiệp. Và đến đây chúng ta có thể thấy đợc tính hai mặt của nền kinh tế thị trờng. Kinh tế thị trờng tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế có khả năng phát triển mạnh hơn, nó cũng tạo ra sự cạnh tranh và chính sự cạnh tranh này cũng là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Hơn nữa kinh tế thị trờng sẽ làm cho mọi ngời phải cố gắng nỗ lực để trang bị cho mình vốn kiến thức đầy đủ thì mới có thể tìm đợc việc làm. Bên cạnh rất nhiều những mặt tốt, chúng ta cũng cần nói đến mặt hạn chế của kinh tế thị trờng, nó cũng có những tác động không tốt đến vấn đề xã hội là việc gây mất cân đối về nguồn lao động và cũng làm nẩy sinh một số vấn đề tiêu cực trong việc làm. 2. Về phía đào tạo Tình trạng sinh viên ra trờng không có việc làm một phần cũng có nguyên nhân ở phía đào tạo. Nhiều chơng trình đào tạo quá cũ kỹ, lạc hậu từ nội dung 6 6 Website Website : http://www.docs.vn : http://www.docs.vn Email Email : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn Tel Tel ( ( : 0918.775.368 : 0918.775.368 Tiểu luận Triết học mác Tiểu luận Triết học mác LêNin LêNin Phó Ngọc Yến Phó Ngọc Yến đến phơng pháp giảng dạy. Đôi khi đợc học là có còn vào thực tiễn thì nh mới hoàn toàn ,vì học nhng không có thực hành trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dậy, học tập thì không có, vì vậy không phát huy đợc khả năng sáng tạo của sinh viên. Tại một số nớc nền giáo dục hiện đại thì sinh viên sau khi học hết năm thứ 3 thì có thể làm việc đợc tại một cơ quan theo một ngành nghề đã đợc đào tạo. Phần đông ngoài các chơng trình đào tạo ở trờng đại học họ còn phải học thêm các khoá học ở ngoài nh ngoại ngữ tin học để có thể đáp ứng đ- ợc yêu cầu của công việc. a. Cơ cấu đào tạo Có thể nói cơ cấu đào tạo của nớc ta còn quá lạc hậu và cha bám sát thực tế. Trong khi một đất nớc đang phát triển nh Việt Nam rất cần đến đội ngũ kỹ s về kỹ thuật, công nghệ, xây dựng cơ bản thì nguồn cung cấp nhân lực từ phía đào tạo lại cha đáp ứng đợc hết nhu cầu .Trong khi đó sinh viên trong khối kinh tế thì đang quá d thừa 90 % sinh viên khối kinh tế ra trờng không có việc làm là một phần do bên đào tạo nắm đợc nhu cầu thực tế về nguồn nhân lực, cha thông tin đầy đủ cho sinh viên về việc chọn nhóm ngành học, nhiều sinh viên chọn trờng chỉ theo cảm tính chứ không tính đến mục đích phục vụ tơng lai và khả năng xin việc làm sau này. b. Chất lợng đào tạo Hiện nay chất lợng đào tạo và thực tế còn có khoảng cách quá xa. Những gì sinh viên đợc học phần lớn cha đáp ứng đợc yêu cầu của công việc. Nguyên nhân một phần là do học không đi đôi với hành, thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập hoặc nếu có thì quá xa so với thực tế công việc. Phần khác là do xã hội ngày càng phát triển với tốc độ cao và vì vậy sản xuất cũng thay đổi theo. Phơng thức sản xuất thay đổi trong khi đó đào tạo không bắt kịp đợc những thay đổi này vì vậy nó thờng bị tụt hậu. Khi không có sự cân bằng, đồng bộ giữa đào tạo và thực tế công việc đã làm cho sinh viên sau khi ra trờng không đủ khả năng phục vụ cho công việc. Họ cảm thấy rất lúng túng trớc những yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động . 7 7 Website Website : http://www.docs.vn : http://www.docs.vn Email Email : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn Tel Tel ( ( : 0918.775.368 : 0918.775.368 Tiểu luận Triết học mác Tiểu luận Triết học mác LêNin LêNin Phó Ngọc Yến Phó Ngọc Yến Xã hội ngày càng phát triển, đòi hỏi trình độ khoa học kỹ thuật lại càng cao. Điều này đòi hỏi ngành GD - ĐT phải phơng pháp đào tạo mới, cải thiện chất lợng đào tạo để có thể bắt kịp đợc sự phát triển của thời đại. 3. Về phía chính sách của nhà nớc Bên cạnh những nguyên nhân về kinh tế, xã hội, đào tạo thì nguyên nhân về chính sách của nhà nớc cũng là yếu tố đáng kể tác động đến vấn đề này. Những năm gần đây, nhà nớc cũng có rất nhiều quan tâm đến sự nghiệp đào tạo nói chung và đào tạo đại học nói riêng cùng với những khuyến khích để sử dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nhng về cơ bản thì nhà nớc vẫn cha có chính sách hợp lí để khuyến khích cũng nh tạo điều kiện cho sinh viên sau khi ra trờng yên tâm công tác và phát huy hết khả năng; chẳng hạn nh chính sách đối với những ngời về công tác tại những vùng sâu, vùng xa, hải đảo cha hợp lí cho lắm nên không thu hút đợc sinh viên sau khi ra trờng tự nguyện về đây công tác. Vì vậy mà nhà nớc cần có chính sách hợp cũng nh thoả đáng hơn nữa cả về mặt vật chất cũng nh tinh thần để sinh viên sau khi ra trờng sẵn sàng có công tác ở bất cứ nơi đâu để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá và đổi mới đất nớc. 4/ Về phía bản thân và gia đình đối tợng đợc đào tạo Về phía bản thân và gia đình sinh viên cũng là một yếu tố gây ra tình trạng sinh viên thất nghiệp sau khi ra trờng. Sinh viên hiện nay có xu hớng, sau khi tốt nghiệp ai cũng muốn xin việc ở thành phố, và tìm mọi cách để có thể bám trụ lại. Họ không cần để ý rằng công việc đó có phù hợp với mình, có đúng với ngành mình đợc đào tạo hay không, mà chỉ cần có một công việc miễn sao có thu nhập. Chính điều này, đang làm cho các thành phố lớn nh Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đang quá tải về dân số cũng nh sức ép về nhu cầu việc làm. Tình hình này đã và đang gây ra những ảnh hởng xấu đến chủ trơng phát triển kinh tế- xã hội ở miền núi ,nông thôn của Đảng và nhà nớc. 8 8 Website Website : http://www.docs.vn : http://www.docs.vn Email Email : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn Tel Tel ( ( : 0918.775.368 : 0918.775.368 Tiểu luận Triết học mác Tiểu luận Triết học mác LêNin LêNin Phó Ngọc Yến Phó Ngọc Yến IV. Giải pháp Để giải quyết vấn đề này thì không phải một sớm một chiều mà cần phải có thời gian và sự kết hợp từ nhiều phía. Với t cách là một sinh viên cũng đang băn khoăn và lo lắng về vấn đề xã hội này nên trong phần giải pháp của bài tiểu luận này em xin phép đợc đa ra một số giải pháp sau. 1. Phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng các ngành nghề sản xuất kinh doanh Hiệ nay, sinh viên ra trờng ngay càng nhiều vì vậy việc làm là một vấn đề cấp bách của xã hội. Để tạo thêm đợc công ăn việc làm thì không còn cách nào khác là phải mở rộng các ngành nghề sản xuất kinh doanh. Muốn làm đợc điều này thì nhà nớc cần có những chính sách nhằm đẩy mạnh, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào đầu t, phát triển mở rộng sản xuất cũng nh tạo ra các điều kiện thuận lợi về môi trờng để họ có thể hoạt động thuận tiện hơn. Bên cạnh đó nhà nớc cũng phải là ngời đi đầu, chủ trơng trong việc thực hiện các chơng trình quốc gia về khoa học kỹ thuật cũng nh đa nó vào thực tiễn sản xuất nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm, tăng năng suất lao động, nâng cao điều kiện sống cho ngời lao động. Nếu các chính sách này đợc đa vào thực tiễn thì ngời lao động sẽ phải cố gắng hơn để nâng cao trình độ chuyên môn cho công việc và đơn vị sử dụng cũng sẽ có điều kiện để thu hút nhiều hơn lực lợng lao động đợc đào tạo với chất lợng cao. 2.Về phía ngành đào GD - ĐT Đào tạo chính là nền tảng, là cơ sở để cho ra lò những lao động có kĩ năng, có tay nghề, vì vậy đào tạo cần phải đổi mới nâng cao chất lợng để làm sao khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng đáp ng những nhu cầu ngày một cao của công việc. Bên cạnh đó nhà nớc và bộ giáo dục cũng cần có sự phối hợp để tính toán để cân đối tỷ lệ hợp lý giữa các ngành nghề đào tạo, đáp ứng đợc nhu cầu của thực tế, tránh hiện tợng thừa thì vẫn cứ thừa còn thiếu thì vẫn cứ thiếu. Nghành đào tạo cũng có mối liên hệ với thị trờng lao động để luôn cập 9 9 Website Website : http://www.docs.vn : http://www.docs.vn Email Email : lienhe@docs.vn : lienhe@docs.vn Tel Tel ( ( : 0918.775.368 : 0918.775.368 Tiểu luận Triết học mác Tiểu luận Triết học mác LêNin LêNin Phó Ngọc Yến Phó Ngọc Yến nhập đợc xu hớng của nhu cầu để đào tạo cho phù hợp cả về chất lợng cũng nh số lợng. 3.Về phía chính sách của nhà nớc. Nhà nớc cần đa ra các chính sác hợp lý để thu hút và tạo điều kiện cho sinh viên vào học các nghành nghề kỹ thuật nghành mà hiện nay một đất nớc đang trên con đờng công nghiệp hoá hiện đại hoá rất cần đến. Cùng với việc vào học nhà nớc cũng nên có chính sách quan tâm đến những ngời làm việc, công tác tại những vùng xa, vùng khó khăn để động viên họ cả về mặt vật chất cũng nh tinh thần để họ có thể yên tâm đem hết tâm huyết và năng lực ra để phục vụ đất nớc . . Nhà nớc cũng cần tạo cơ hội để các trờng đào tạo có điều kiện tiếp cận đợc với thị trờng lao động để biết đơc tình hình thực tế cũng những thay đổi về khoa học công nghệ ,các loại máy móc hiện đại để từ đó có thể cập nhập cho sinh viên một cách liên tục và kịp thời những sự thay đổi đó. 4.Về phía sinh viên Phần lớn các sinh viên hiện nay chọn trờng đại học nhng không có sự định hớng cho khả năng của đầu ra sau này mà chỉ chọn theo trào lu với những nghành đang nổi nh tài chính, ngân hàng, u chính viễn thông Đây là một t tởng tiêu cực có ảnh hởng không tốt tới quá trình phát triển kinh tế xã hội gây ra tình trạng thừa thiếu bất hợp lý. Và lại tâm lý hiện nay của nhiều bậc phụ huynh là bắt buộc phải vào đợc đại học. Phải nói rằng có đợc tấm bằng đại học để ra nghề là một điều rất cần và quan trọng. Nhng chúng ta cũng cần biết rằng đại học cha phải là con đờng duy nhất để lập nghiệp. Vì vậy bản thân đối tợng đợc đào tạo cũng nh các bậc phụ huynh cần phải đánh giá lại cách nhìn nhận làm sao để chọn cho con em mình và hoàn cảnh gia đình mà vẫn có ích cho xã hội. Những sinh viên ra trờng cũng cần có cách nhìn nhận đúng đắn hơn trong việc chọn cho mình một nơi làm việc. Một môi trờng đúng với chuyên ngành đợc đào tạo sẽ có lợi cho cả hai bên; ngời lao động sẽ làm tốt hơn công việc của mình, bên sử dụng lao động sẽ đợc những ngời có trình độ 10 10 [...]... (: 0918.775.368 Website: Phó Ngọc Yến Tiểu luận Triết học mác LêNin chuyên môn phù hợp, có năng lực làm việc.Sự kết hợp hài hoà và hợp lý này sẽ giúp cho công việc đạt hiệu quả cao hơn Phần 3: Kết Luận Qua việc phân tích những nguyên nhân gây ra hiện tợng sinh viên thất nghiệp sau khi ra trờng bằng việc vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác- Lênin và dới góc độ tồn tại xã hội và cơ sở thợng... khảo 1 Sách Lê Nin toàn tập nhà xuất bản Tiến Bộ 2 Tạp chí lao động và xã hội 3 Nguồn tin từ Internet : www.24.com 4 Giáo trình Triết học Mác Lê Nin 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: Phó Ngọc Yến Tiểu luận Triết học mác LêNin Phần cam đoan của sinh viên: Bài tiểu luận này là do chính bản thân em tìm kiếm tài liệu, suy nghĩ và tự viết ra Không sao . Tel ( ( : 0918.775.368 : 0918.775.368 Tiểu luận Triết học mác Tiểu luận Triết học mác LêNin LêNin . Tel ( ( : 0918.775.368 : 0918.775.368 Tiểu luận Triết học mác Tiểu luận Triết học mác LêNin LêNin
- Xem thêm -

Xem thêm: Triết học Mác – LêNin, Triết học Mác – LêNin, Triết học Mác – LêNin