Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

7 12,847 212
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2013, 23:36

Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập Bài làm Quy luật mâu thuẫn là quy luật quan trọng nhất của phép biện chứng duy vật là hạt nhân của phép biện chứng duy vật vì nó vạch ra nguồn gốc động lực của sự vận động phát triển của thế giới khách quan vì nó là chìa khoá là cơ sở giúp chúng ta nắm vững thực chất của tất cả các quy luật phạm trù của phép biện chứng duy vật. 1-Nội dung quy luật a) Mâu thuẫn: Là hiện tợng khách quan phổ biến. Mâu thuẫn là mối liên hệ tác động qua lại giữa các mặt đối lập trong cùng một sự vật. Mặt đối lập là những mặt, những thuộc tính có xu hứơng phát triển ngợc chiều nhau, tồn tại trong cùng một sự vật hiện tợng tác động biện chứng với nhau làm cho sự vật phát triển. Mâu thuẫn là hiện tợng khách quan phổ biến Mâu thuẫn là khách quan có nghĩa là mâu thuẫn là cái vốn có ở mọi sự vật hiện tợng. Mâu thuẫn hình thành phát triển là do cấu trúc tự thân bên trong của sự vật quy định nó không phụ thuộc vào bất kỳ một lực lợng siêu tự nhiên nào không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con ngời. Mâu thuẫn là hiện tợng phổ biến có nghĩa là mâu thuẫn tồn tại trong tất cả các lĩnh vực tự nhiên, xã hội t duy. Mâu thuẫn tồn tại từ khi sự vật xuất hiện cho đến khi kết thúc. Mâu thuẫn tồn tại ở mọi không gian, thời gian, mọi giai đoạn phát triển. Mâu thuẫn này mất đi thì mâu thuẫn khác lại hình thành. Trong mỗi sự vật không phải chỉ có một mâu thuẫn mà có thể có nhiều mâu thuẫn vì sự trong cùng một lúc có thể có nhiều mặt đối lập. Trong những điều kiện cụ thể khác nhau, mâu thuẫn thể hiện ra dới nhiều hình thức đa dạng phong phú khác nhau: + Mâu thuẫn bên trong mâu thuẫn bên ngoài. + Mâu thuẫn cơ bản mâu thuẫn không cơ bản + Mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn thứ yếu + Mâu thuẫn đối kháng không đối kháng. 1 Cần chú ý: Trong t duy thông thờng khi nói đến hai mặt đối lập là nói lên mâu thuẫn. Còn trong t duy biện chứng, không phải hai mặt đối lập nào cũng tạo nên mâu thuẫn mà chỉ những mặt đối lập tác động biện chngs với nhau tạo nên sự vật hiện tợng tạo lên sự phát triển mới đợc gọi là mâu thuẫn- mâu thuẫn biện chứng. b)Các mặt đối lập của mâu thuẫn vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau. Sự thống nhất của các mặt đối lập là sự nơng tựa, ràng buộc quy định lẫn nhau làm tiền đề tồn tại cho nhau của các mặt đối lập. Không có sự thống nhất của các mặt đói lập thì không tạo ra sự vật. Theo nghĩa hẹp sự thống nhất là sự đồng nhất, phù hợp ngang nhau của hai mặt đối lập đó là trạng thái cân bằng của mâu thuẫn Sự thống nhất của các mặt đối lập là tạm thời tơng đối, nghĩa là nó chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định, đó chính là trạng thái đứng im, ổn định t- ơng đối của sự vật, tính tơng đối của sự thống nhất của các mặt đối lập làm cho thế giới vật chất phân hoá thành cacs bộ phận các sự vật đa dạng phực tạp, gián đoạn. Sự đấu tranh của các mặt đối lập là sự bài trừ gạt bỏ phủ định biện chứng lẫn nhau của các mặt đối lập (Sự đấu tranh hiểu theo nghĩa tác động ảnh hởng lẫn nhau của các mặt đối lập chứ không phải theo nghĩa đen) Sự đấu tranh của các mặt đối lập là tuyệt đối vĩnh viễn. Nó diễn ra liên tục trong suốt quá trình tồn tại của sự vật kể cả trong trang thái sự vật ổn đinhj cũng nh khi chuyển hoá nhảy vọt về chất. Sự đấu tranh của các mặt đối lập tạo lên tính chất tự thân, liên tục của sự vận động phát triển của sự vật. Cũng vì vậy muốn thay đổi sự vật tì phải tăng cờng sự đấu tranh. Sự đấu tranh của các mặt đối lập là một quá trình phức tạp diễn ra từ thấp đến cao, gồm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại có những đặc điểm riêng. +Giai đoạn đầu: Mâu thuẫn biểu hiện ra ở sự khác nhau của hai mặt đối lập song không phải sự khác nhau nào cũng là mâu thuẫn mà chỉ hai mặt khác 2 nhau nào liên hệ hữu cơ với nhau trong một chỉnh thể có khuynh hớng phát triển trái ngợc nhau mới tạo thành giai đoạn đầu của maau thuẫn, trong giai đoạn này sự đấu tranh cha rõ cha gay gắt. +Giai đoạn sau: Trong quá trình phát triển của mâu thuẫn, sự khác nhau biến thành đối lập, khi đó hai mặt đối lập càng rõ, càng sâu sắc thì sự đấu tranh giữa chúng ngày càng gay gắt quyết liệt, nếu có điều kiện chín muồi thì hai mặt chuyển hoá lẫn nhau mâu thuẫn đợc giải quyết. c)Sự đấu tranh chuyển hoá của các mặt đối lập là nguồn gốc, động lực của sự phát triển. Đấu tranh của các mặt đối lập gây ra những biến đổi của các mặt đối lập khi cuộc đấu tranh của các mặt đối lập trỏ lên quyết liệt có điều kiện chín muồi thì sự thống nhất của hai cũ bị phá huỷ, các mặt đối lập chuyển hoá lẫn nhau. Sự chuyển hoá của các mặt đối lập chính là lúc mâu thuẫn đợc giải quyết, sự vật cũ bị mất đi, sự vật mới xuất hiện. Các mặt đối lập có thể chuyển hoá lẫn nhau với ba hình thức. -Các mặt đối lập chuyển hoá lẫn nhau mặt đối lập này thành mặt đối lập kia ngợc lại nhng ở trình độ cao hơn về phơng diện vật chất của sự vật. Ví dụ, Mâu thuẫn giữa vô sản t sản biểu hiện thành cuộc cách mạng vô sản lật độ giai cấp t sản -Cả hai mặt đối lập đều mất đi chuyển hoá thành mặt đối lập mới. Ví dụ Giải quyết mâu thuẫn giữa nông dân địa chủ (chế độ phong kiến) xã hội lại xuất hiện mâu thuẫn mới là mâu thuẫn giữa t sản vô sản (Chế độ TBCN). -Các mặt đối lập thâm nhập vào nhau, cải biến lẫn nhau. Trong sự vật mới lại có mâu thuẫn mới, các mặt đối lập trong mâu thuẫn mới lại đấu tranh với nhau, làm cho sự vật ấy lại chuyển hoá thành sự vật khác tiến bộ hơn, cứ nh vậy mà các sự vật hiện tợng thờng xuyên biến đổi phát triển không ngừng, vì vậy, mâu thuẫn là nguồn gốc động lực của mọi quá trình vận động phát triển của sự vật hiện tợng. ý nghĩa ph ơng pháp luận 3 Vì mâu thuẫn là hiện tợng khách quan phổ biến, nên trong nhận thận thức thực tiễn phải tôn trọng mâu thuẫn, tức là không đợc lẩn tránh mâu thuẫn cũng nh không đợc tạo ra mâu thuẫn. Vì mâu thuẫn là động lực của sự phát triển nên muốn thúc đẩy sự phát triển phải nhận thức đợc mâu thuẫn tìm cách giải quyết mâu thuẫn, phải tạo ra điều kiện thúc đẩy sự đấu tranh của các mặt đối lập theo chiều hớng phát triển. Vì mọi mâu thuẫn đều có quá trình phát sinh, phát triển biến hoá. Vì sự vật khác nhau thì mâu thuẫn khác nhau, mỗi mâu thuẫn lại có những đặc điểm riêng của nó. Do đó phải biết phân tích cụ thể một mâu thuẫn cụ thể tìm cách giải quyết mâu thuẫn. 2-Vận dụng quy luật trên để phân tích một mâu thuẫn nổi lên có liên quan đến công việc của bản thân. Mâu thuẫn tồn tại ở tất cả mọi sự vật, hiện tợng của thế giới khách quan. Bản thân tôi đang làm việc tại ngân hàng xuất nhập khẩu Hà nội, khách quan xung quanh môi trờng làm việc của tôi tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Tôi xin phân tích một mâu thuẫn nổi lên có liên quan đến công việc của tôi trong lĩnh vực ngân hàng. Một quá trình sản xuất kinh doanh bao giờ cũng chứa đựng trong nó rấi nhiều mâu thuẫn nh; mâu thuẫn gia sản xuất tiêu thụ sản phẩm, mâu thuẫn giữa cung cầu về sản phẩm, mâu thuẫn giữa chủ quản lý với công nhân, mâu thuẫn giữa tính kế hoạch trong xí nghiệp với tính tự phát của cơ chế thị trờng, mâu thuẫn giữa sức phát triển nhanh của công cụ sản xuất công nghệ tiên tiến với sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên là nguyên liệu của sản xuất, mâu thuẫn giữa lợi nhuận rủi ro Tôi xin phân tích mối quan hệ mâu thuẫn giữa lợi nhuận mà doanh nghiệp thu đợc với rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải. Chúng ta đã biết hoạt động chính của ngân hàng là nhận gửi cho vay với mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Mối quan hệ mâu thuẫn giữa lợi nhuận 4 rủi ro là một mâu thuẫn biện chứng, là hai mặt của một vấn đề. Bất cứ quá trình sản xuất, kinh doanh nào cũng vậy, lợi nhuận rủi ro luôn tồn tại song song với nhau, mâu thuẫn với nhau. Kết thúc một quá trình sản xuất, kinh doanh chúng ta có thể thu đợc lợi nhuận nhng có khi là gặp phải rủi ro. Lợi nhuận dự kiến mang lại càng cao thì độ rủi ro nếu gặp phải cũng sẽ rất lớn ngợc lại. Nhng mục đích của ngời kinh doanh bao giờ cũng là hớng tới lợi nhuận, họ tìm mọi cách để hạn chế đợc rủi ro nh, cải tiến kỹ thuật phơng pháp sản xuất., đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý nhanh nhạy năng động, kịp thời nắm bắt phân tích những biến động của thị trờng, dự báo tình hình thị trờng nhằm hạn chế tối đa rủi ro hoặc nếu có gặp rủi ro thì thiệt hại là rất nhỏ Do đó có thể nói mâu thuẫn giữa lợi nhuận vả rủi ro là một trong những mâu thuẫn cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, là động lực để các doanh nghiệp ngày một phát triển về trình độ quản lý doanh nghiệp. Trong hoạt động ngân hàng, lợi nhuận ngân hàng là số chênh lệch giữa lợi tức cho vay lợi tức phải trả trừ đi các chi phí nghiệp vụ ngân hàng số còn lại gọi là lợi nhuận. Ngân hàng thu hút vốn trong dân c dới các hình thức tiền gửi tiết kiệm của dân c, bán chứng khoán trên thị trờng chứng khoán, mởài khoản cho các tổ chức cá nhân . Rồi dùng vốn huy động đó để cho vay hởng chênh lệch lợi tức. Trong quá trình cho vay đó, ngân hàng sẽ thu đợc lợi nhuận sau khi đã trừ đi lợi tức phải trả khi vay, hoặc ngân hàng sẽ gặp phải rủi ro nếu khách hàng không có khả năng thanh toán bởi hoạt động sản xuất kinh doanh của họ rủi ro, thất bại nên mất khả năng thanh toán. Làm thế nào để hạn chế rủi ro đối đa lợi nhuận chính là cách thức để giải quyết mâu thuẫn giã lợi nhuận rủi ro. Giảm rủi ro không phải là ngân hàng sẽ không cho vay đối với những khách hàng lớn, vay tiền nhiều mà hoạt động kinh doanh của họ tuy mang lại lợi nhuận cao nhng độ rủi ro lớn. Mà thay vào đó ngân hàng phải tự đổi mới, tự phát triển mình, thông qua việc hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ tín dụng, 5 đào tạo ra đội ngũ cán bộ tín dụng có trình độ chuyên môn cao, năng động nhanh nhạy với cơ chế thị trờng. Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng, thẩm định dự án trớc trong sau khi cho vay. Trớc khi cho vay thì tiến hành thẩm định dự án một cách cẩn thẩn, trong sau khi cho vay phải thờng xuyên tcử cán bộ tín dụng trực tiếp xuống cơ sở để giám sát quá trình sản xuất kinh doanh của khách hàng, xem họ sử dụng tiền vay có đúng mục đích nh cam kết khi vay không Làm tốt các công việc trên, ngân hàng sẽ khắc phục hạn chế đợc rủi ro, nhờ đó mà tăng đợc lợi nhuận cho ngân hàng, cũng có nghĩa là giải quyết tốt đợc mâu thuẫn giữa lợi nhuận rủi ro, (mặt đối lập này chuyển hoá thành mặt đối lập kia nhng ở méc phát triển hơn) đó la làm cho ngân hàng ngày một phát triển, điều này phù hợp với quy luật khách quan đó là; mâu thuẫn là nguồn gốc động lực của sự phát triển. Tuy nhiên nh trên chúng ta đã nghiên cứu, khi giải quyết đợc mâu thuẫn rồi không có nghĩa là không còn tồn tại mâu thuẫn, mà ngợc lại, mâu thuẫn này mất đi, mâu thuẫn khác lại xuất hiện. Khi chúng ta đã có một đội ngũ cán bộ tín dụng với trình độ cao, công tác thẩm định tốt nhng rủi ro trên thơng trờng không phải là không xảy ra nữa mà trái laị khi trình độ sản xuất càng phát triển thì mức độ rủi ro nếu gặp phải sẽ rất lớn thiệt hại cũng rất nặng nề, do vậy nó lại tiếp tục là động lực để cho ngân hàng phát triển. Nh thế mới là phù hợp với quy luật khách quan. 6 Vận dụng quy luật thống nhất đấu tranh của các mặt đối lập để phân tích một mâu thuẫn nổi lên có liên quan đến công việc của anh chị. 7
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn