SKKN Một số biện pháp thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi MẪU GIÁO BÌNH THỚI

30 981 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2015, 14:34

Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống Giáo dục Quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ. Trẻ được tiếp cận với giáo dục mầm non càng sớm, càng thúc đẩy quá trình học tập và phát triển của các giai đoạn tiếp theo. Trẻ 5 tuổi là giai đoạn phát triển có tính chất quyết định để tạo nên thể lực, nhân cách, năng lực phát triển trí tuệ trong tương lai. Ðiều đó đòi hỏi trẻ em 5 tuổi phải được chuẩn bị một cách đầy đủ về tâm thế để thích nghi với một giai đoạn mới. Tuy nhiên, cho đến nay, việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về phát triển giáo dục mầm non vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được mục tiêu mong đợi. Trẻ em 5 tuổi chưa được chuẩn bị đầy đủ về kỹ năng, thể lực, về tâm lý sẵn sàng đi học. Ðó là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chất lượng yếu kém của các cấp học sau. Mặt khác, mạng lưới trường, lớp mầm non chưa đầy đủ các điều kiện để huy động trẻ ra lớp. Một khía cạnh khác, nhận thức của các bậc cha mẹ, của xã hội về vai trò, vị trí của giáo dục mầm non, nhất là giáo dục mầm non năm tuổi, chưa thấy hết ý nghĩa của giáo dục mầm non với giáo dục phổ thông trong giáo dục suốt đời nói chung, dẫn đến chưa quan tâm đến nguyện vọng và lợi ích của trẻ em; Vì vậy, phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi cần được ưu tiên hàng đầu nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trẻ vào lớp 1 bậc Tiểu học. Nhà nước cần quan tâm, đầu tư phát triển giáo dục mầm non, tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ giáo viên; Ưu tiên đầu tư các vùng có điều kiện kinh tế - Xã hội đặc biệt khó khăn như : vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới theo hướng xây dựng các trường công lập kiên cố, đạt chuẩn. Ngành Giáo dục và Đào tạo cần đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục mầm non theo nguyên tắc bảo đảm đồng bộ, Trường MG Bình Thới Nguyễn Thị Đậu 1 Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi phù hợp, gắn với đổi mới giáo dục phổ thông. Bảo đảm hầu hết trẻ em năm tuổi ở mọi vùng, miền được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục, tổ chức cho trẻ được học hai buổi/ngày, nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm- xã hội , thẩm mỹ để chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1. Hỗ trợ chế độ chính sách chotrẻ 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục có hộ khẩu thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo và các xã đặc biệt khó khăn; mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định hỗ trợ của Nhà nước; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn học tại các trường mầm non tư thục được Nhà nước hỗ trợ một phần học phí, nhằm tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường. Cần thực hiện kiên cố hóa trường, lớp học, các công trình phụ trợ bảo đảm điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ trong các trường, lớp mầm non 5 tuổi. Có như vậy mới đẩy mạnh xã hội hóa với trách nhiệm lớn hơn của Nhà nước, của xã hội và gia đình để phát triển giáo dục mầm non, tạo điểm khởi đầu cho sự phát triển giáo dục và đào tạo cũng như hình thành nhân cách, phát triển trí tuệ con người. Chính vì những lý do trên tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi” để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu: Nhằm củng cố mở rộng mạng lưới trường, lớp, duy trì và phát triển 100% trẻ 5 tuổi đến trường và được chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày. Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục đối với các lớp mẫu giáo 5 tuổi, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 8%. Duy trì tốt tỷ lệ trẻ chuyên cần, chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào lớp 1. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Đảm bảo đủ điều kiện công nhận đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi đúng kế hoạch thời gian qui định của địa phương; 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu: Trường MG Bình Thới Nguyễn Thị Đậu 2 Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 3.1/ Đối tượng nghiên cứu : - Phụ huynh có trẻ từ 0- 6 tuổi trên địa bàn xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. - 2 Lớp mẫu giáo 5 tuổi: 53 cháu - 09 Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trường mẫu giáo Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi . 3.2. Khách thể nghiên cứu : Thực trạng công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi . 4. Giả thuyết nghiên cứu : Trường Mẫu giáo Bình Thới đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi vào năm 2013. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa thật vững chắc bởi vì cơ sở vật chất đầy đủ các phòng chức năng, nhà bếp, chưa có văn phòng; Cán bộ quản lý, nhân viên y tế trường học, nhân viên kế toán làm việc chung ở một phòng kho chật hẹp, lối ra vào tạm đi qua lớp học, phần nào cũng gặp khó khăn cho các hoạt động; Sân chơi chưa láng xi măng nên việc tổ chức cho cháu thực hiện hoạt động ngoài trời còn gặp khó khăn . Các cháu được tổ chức học 2 buổi /ngày, nên việc đưa đón cũng gặp nhiều khó khăn; Hơn nữa giờ ngũ trưa của trẻ không đảm bảo, ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu lý luận về công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi . - Điều tra thực trạng về công tác phổ cập GDMN trẻ năm tuổi ở trường mẫu giáo Bình Thới. - Một số biện pháp thực hiện công tác phổ cập trẻ năm tuổi ở trường mẫu giáo Bình Thới. 6. Phương pháp nghiên cứu: 6.1 . Phương pháp nghiên cứu lý luận : Đọc và sử dụng các tài liệu, các văn bản chỉ đạo của Trung Ương , của tỉnh Trường MG Bình Thới Nguyễn Thị Đậu 3 Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi Quảng Ngãi, của huyện Bình Sơn, của xã Bình Thới về công tác phổ cập GDMN trẻ năm tuổi liên quan đến đề tài. 6.2 Phương pháp đàm thoại: Đàm thoại với giáo viên và trẻ để đánh giá về chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ năm tuổỉ tại nhà trường. 6.3 Phương pháp điều tra: - Điều tra số trẻ 5 tuổi ra lớp, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; Chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ . - Điều tra chất lượng đội ngũ giáo viên. - Điều tra cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng đồ chơi 2 lớp mẫu giáo năm tuổi . 7. Phạm vi nghiên cứu: Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi của chính phủ; Công văn số: 4148/BGD-ĐT-GDMN ngày 15/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi; Các văn bản chỉ đạo, triển khai về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi của Sở Giaó dục & Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010- 2015 của huyện Bình Sơn; Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi của UBND xã Bình Thới năm học 2014- 2015 và một số tài liệu khác có liên quan. Liên hệ thực tiễn về công tác chăm sóc, giáo dục của trường mẫu giáo Bình Thới. II. NỘI DUNG Chương 1 : Cơ sở lý luận về thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi : Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục và coi giáo dục là một trong những quốc sách hàng đầu để xây dựng và phát triển đất nước. Trong quá trình hội nhập cùng với sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay, giáo dục chiếm một vị trí hết sức quan trọng ; Văn kiện Đại Hội Đảng lần thứ Trường MG Bình Thới Nguyễn Thị Đậu 4 Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi XI khẳng định “Giáo dục và Đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Giáo dục có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dững nhân tài, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc”. Quan điểm chỉ đạo của Đảng: Phổ cập giáo dục là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện thành công một trong ba khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế- Xã hội giai đoạn 2011-2020. Chăm lo giáo dục cho toàn dân, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của các cấp các ngành, các đoàn thể, của mọi gia đình và toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực cho giáo dục; Trong đó Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng giáo dục mầm non, hoàn thành mục tiêu cho trẻ 5 tuổi, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước. Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ quan trọng, nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ là cơ sở để hình thành nên nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ bước và trường Tiểu học được tốt. Bác Hồ kính yêu đã nói : “ Giáo dục mầm non tốt là mở đầu cho một nề giáo dục tốt”. Trường Mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu, bồi dưỡng cho các cháu trở thành người công dân có ích. Trẻ em 5 tuổi là giai đoạn phát, triển về ngôn ngữ trí tuệ, thể chất…Chăm lo cho các cháu 5 tuổi bây giờ chính là chăm lo cho tương lai đất nước, chuẩn bị tốt cho các cháu ở giai đoạn này sẽ giúp các cháu chuẩn bị bị mọi phương diện trước khi vào lớp một bậc Tiểu học. 1.1/ Lịch sử nghiên cứu vấn đề : Sau khi chương trình giáo dục ở bậc Tiểu học được cải cách, bậc học mầm non cũng thay đổi theo cho phù hợp, bắt đầu là chương trình cải cách giáo dục mầm Trường MG Bình Thới Nguyễn Thị Đậu 5 Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi non, chương trình đổi mới hình thức tổ chức dạy học và bây giờ là chương trình giáo dục mầm non mới. Bậc học mầm non là bậc học đầu tiên cung cấp những kiến thức đơn giản cho trẻ em thông qua các hoạt động học và vui chơi. Các môn học ở trường mầm non cũng chỉ mang tính chất “Nhận biết và làm quen” với các hiện tượng tự nhiên và vấn đề xã hội. Tuy nhiên nếu không có những kiến thức được thông qua nhận biết và sự làm quen ban đầu thì trẻ bước vào học ở trường sẽ rất khó khăn. Như các nhà tâm lý học đã nhận xét; sự khởi đầu ở một đứa trẻ được bắt đầu mọi thư bởi chỉ sự nhận biết và làm quen với thế giới bên ngoài mà thôi. Chính vì thế, bậc học mầm non đã nghiên cứu chương trình giáo dục cho lứa tuổi phù hợp theo quá trình phát triển tư duy của trẻ. Do đó, việc trẻ được học ở trường mầm non là một điều rất quan trọng. Vì vậy, cho trẻ em đến lớp là trách nhiệm của mỗi phụ huynh; Huy động trẻ ra lớp là trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội; Chăm sóc giáo dục trẻ em là nhiệm vụ chủ yếu của mỗi giáo viên và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục là nhiệm vụ chỉ đạo của các nhà quản lý giáo dục mầm non. 1.2. Các khái niệm cơ bản: Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi là một công tác mà trong đó các cấp, các ngành, Đảng, Nhà nước và nhân dân có trách nhiệm huy động hầu hết tre em 5 tuổi đến lớp đến trường để được chăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành nhằm giúp trẻ 5 tuổi phát triển tốt về thể chất , trí tuệ ,tình cảm ,thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý để sẳn sàng vào lớp một bậc Tiểu học . Khi ban hành đề án “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi” giai đoạn 2010- 2015, chính phue cũng đưa ra bốn quan điểm chỉ đạo như sau: Một là, Nhà nước có trách nhiệm quản lý, đầu tư phát triển giáo dục mầm non, tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; Ưu tiên đầu tư các vùng có điều kiện kinh tế- Xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới theo hướng xây dựng các trường công lập kiên cố, đạt chuẩn. Hai là, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi là nhiệm vụ ưu tiên Trường MG Bình Thới Nguyễn Thị Đậu 6 Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi hàng đầu trong giáo dục mầm non nhằm chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp một ở tất cả các vùng miền trên cả nước . Ba là, việc chăm lo để mọi trẻ em 5 tuổi đến trường lớp mầm non là trách nhiệm của các cấp, các ngành của mỗi gia đình và toàn xã hội; Đẩy mạnh xã hội hóa với trách nhiệm của xã hội, gia đình để phát triển giáo dục mầm non. Bốn là, Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp pháp giáo dục mầm non theo nguyên tắc đảm bảo đồng bộ, phù hợp, tiên tiến với giáo dục đổi mới phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Như vậy “ Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi” không những nhằm mục đích chuẩn bị tốt cho trẻ trước khi vào lớp một, đảm bảo quyền được học tập cho tất cả trẻ em 5 tuổi và tạo sự công bằng trong giáo dục mầm non đối với tất cả các vùng miền trong cả nước, mà đây còn là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong định hướng nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển đất nước trong thời công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 1.3. Các đặc điểm cơ bản của đối tượng và khách thể nghiên cứu: * Thuận lợi : Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện Bình Sơn, ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã Bình Thới cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Phòng giáo dục và đào tạo Bình Sơn. Đảng uỷ và chính quyền địa phương quan tâm có các văn bản chỉ đạo và kiểm tra thường xuyên về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi tại trường mẫu giáo và phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về phổ cập cũng như chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phổ cập đúng nội dung và thời gian hoàn thành. 100% cán bộ quản lý và giáo viên lớp năm tuổi được tập huấn bồi dưỡng về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi và có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác được giao. Cơ sở vật chất: Nhà trường có đủ phòng học cho 04 lớp học, tổ chức cho 100% số trẻ đến trường được học 2 buổi trên ngày; thực hiện Phổ cập giáo dục mầm Trường MG Bình Thới Nguyễn Thị Đậu 7 Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi non cho trẻ em năm tuổi tương đối tốt. Bên cạnh đó, trường còn nhận được sự quan tâm đầu tư từ Phòng Giáo dục huyện Bình Sơn và sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho lớp mẫu giáo năm tuổi, cũng như đồ chơi ngoài trời đảm bảo cho các hoạt động. Giáo viên được trang bị đầy đủ kiến thức để thực hiện tốt chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. 2. Khó khăn: Là một xã thuộc vùng đồng bằng, nhưng do cơ sở vật chất còn thiếu chưa có các phòng chức năng, chưa có bếp ăn, chưa đủ các thiết bị cho tổ chức bán trú nên chưa đáp ứng theo nhu cấu tổ chức bán trú cho 100% trẻ đến trường. Một số phụ huynh chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục trẻ năm tuổi nên chưa có sự phối hợp với nhà trường để thực hiện đạt hiệu quả cao . - Các cháu đến trường được tổ chức học 2 buổi/ngày nhưng chưa đảm bảo về cơ sở vật chất để tổ chức bán trú cho trẻ đến trường. Chương 2: Thực trạng và giải pháp của vấn đề nghiên cứu : 2.1/ Khảo sát thực trạng: Bình Thới là xã trung tâm nằm ở phía đông của huyện Bình Sơn. Đây là vùng đất có lịch sử lâu đời gắn liền với sự hình thành và phát triển của huyện Bình Sơn. Xã Bình Thới là một xã thuần nông, điệu kiện kinh tế còn nghèo nhưng địa phương rất quan tâm chăm lo cho giáo dục , với tinh thần hiếu của nhân dân; Trên địa bàn xã có 01 trường Tiểu học và 01 trường Mẫu giáo. Giao thông đường thủy và đường bộ tương đối thuận lợi nối liền các xóm trong xã. Toàn xã có 09 khu dân cư, các khu dân cư liên vùng cúng thuận tiệncho việc giao thông, các tuyến đường liên thôn, liên xóm đã được bê tông hóa ,tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất của nhân dân. Nhưng có xóm 9 nằm riêng lẽ cách sông Trà Bồng, trở ngại cho việc đến trường của học sinh. Đa số các em ở xóm Trường MG Bình Thới Nguyễn Thị Đậu 8 Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 9 phải học nhờ ở xã khác - Về mùa mưa, một số xóm trong xã vẫn bị ngập lụt nên việc đi lại của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. - Một số hộ dân chưa có việc làm ổn định, đời sống kinh tế gia đình khó khăn, chưa nhận thức đúng đắn về lợi ích của việc học nên một số ít thiếu quan tâm đến việc học của con em. - Một số hộ dân có hộ khẩu ở địa phương nhưng đi làm ăn xa gặp trở ngại cho việc quản lý và điều tra số trẻ trong độ tuổi. Trường mẫu giáo Bình Thới , trường có tập thể sư phạm đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, phát huy truyền thống của nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trường có : * Tổng số cán bộ, giáo viên nhân viên : 09 cô; 100% cán bộ , giáo viên, nhân viên là nữ; Trong đó: - Cán bộ quản lý: 02. + Hiệu trưởng: 01; Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Mầm non; Trình độ chính trị : Trung cấp lý luận chính trị; + Phó Hiệu trưởng: 01; Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm mầm non; - Giáo viên: 04 ; Trình độ Cao Đẳng sư phạm mầm non : 01; trung học sư phạm mầm non 03; Hiện có 02 giáo viên đang theo đại học sư phạm mầm non. Trong đó : Giáo viên dạy lớp 5 tuổi là : 02 cô. * Tổng số cháu : 94 cháu ; Trong đó cháu 5 tuổi 53 cháu ; 4 tuổi: 20 cháu; 3 tuổi: 21 cháu ; * Tổng số lớp : 04 lớp; Trong đó lớp 5 tuổi : 02 lớp; Lớp 4 tuổi : 01 lớp; Lớp 3 tuổi: 01 lớp . - Nhân viên : 03 người ; trong đó : 01 kế toán có trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán; 01 cán bộ y tế trường học ; có trình độ Trung cấp y tế và 01 bảo vệ . 2.2. Nguyên nhân của thực trạng: Trường MG Bình Thới Nguyễn Thị Đậu 9 Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 2.3. Giải pháp thực hiện : Để đạt được mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi phải đảm bảo 100% trẻ em 5 tuổi đến trường, đến lớp để thực hiện chăm sóc giáo dục 2 buổi trên ngày, học đủ 9 tháng trên năm học. Nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm thẩm mỹ và tâm lý sẳn sàng vào lớp một bậc Tiểu học. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục đối với các lớp mẫu giáo 5 tuổi, 100% cháu 5 tuổi được học chương trình giáo dục mầm non mới; Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 8%. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; đảm bảo 100% giáo viên dạy lớp 5 tuổi đạt trình độ chuẩn và tối thiểu 50% giáo viên dạy lớp 5 tuổi có trình độ đào tạo trên chuẩn. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi. Công tác huy động các lực lượng xã hội tham gia xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng giáo dục, huy động tối da trẻ 5 tuổi ra lớp là rất cần thiết trước mắt là tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà trường thực hiện tốt cong tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, đồng thời từng bước hoàn thành các tiêu chí để xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia trong những năm tới. Tôi chọn một số giải pháp đề đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đó là: 2.3.1.Triển khai các văn bản về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi Để nhận thức đầy đủ cũng như giúp đội ngũ giáo viên nhân viên trong Nhà trường, hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng xã hội nắm vững quan điểm, mục tiêu về giáo dục mầm non và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Tôi đã tham mưu và triển khai các văn bản có liên quan đến công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đó là : Quyết định số: 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Trường MG Bình Thới Nguyễn Thị Đậu 10 [...]... Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 201220 15 của Phòng Giáo dục Bình Sơn Công văn số: 52 8/PGD&ĐT, ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đạo tạo Bình Sơn về việc triển khai công tác phổ cập giáo dục năm 2014 Kế hoạch số: 08/ KH-BCĐPCGD, ngày 25 tháng 02 năm 2014 về kế hoạch thực. .. Trường MG Bình Thới 15 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi dùng dạy học và đồ chơi bổ sung đủ theo danh mục tối thiểu cho lớp mẫu giáo 5 tuổi. vd8 Đánh giá trẻ 5 tuổi theo đúng hướng dẫn ( theo bộ chuẩn trẻ 5 tuổi ) Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về công tác phổ cập phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, chuẩn bị cho trẻ vào... kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đọan 2014- 20 15 của UBND xã Bình Thới 2.3.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và tăng cường huy động trẻ em 5 tuổi đến lớp, đến trường Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng uỷ, UBND xã Bình Thới về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, nhà trường.. .Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi việc phê duyệt đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 201020 15; Công văn số: 4148/BGD-ĐT-GDMN ngày 15/ 7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi; Kế hoạch số: 6 154 / BGDĐT-GDMN ngày 27/9/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch... sóc giáo dục trẻ, việc thực hiện chế độ chính sách theo quy định đối với trẻ em năm tuổi như sau: Tổng số trẻ 5 tuổi (sinh năm 2009) trên địa bàn xã: 56 trẻ + Đã huy động ra lớp: 56 /56 trẻ; Trường MG Bình Thới Đạt tỷ lệ: 100% 20 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 100% trẻ đến trường được chăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non mới... nuôi dưỡng- chăm sóc và giáo dục trẻ các độ tuổi Tuyên truyền vận động phụ huynh trong cộng đồng đưa trẻ đến trường và việc thực hiện công tác phổ cập trẻ 5 tuổi Phối hợp tốt với các thành viên trong nhà trường cùng thực hiện tốt công tác phổ cập trẻ 5 tuổi trên địa bàn Trường MG Bình Thới 16 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi * Hội cha mẹ học... quả thực nghiệm: Trường MG Bình Thới 21 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi Nhóm đối chứng Nhóm thực nghiệm Năm học 2012- 2013 Năm học 2013- 2014 - Tổng số trẻ điều tra trong độ tuổi - Tổng số trẻ điều tra trong độ tuổi mẫu 0 đến 5 tuổi: 260 mẫu 0 đến 5 tuổi: 261 - Số trẻ 3- 5 tuổi ra lớp: 94/161 cháu; - Số trẻ 3 -5 tuổi ra lớp: 102/137 Tỷ lệ: 57 %... kiện cho Nhà trường thực hiện từng bước các hạng mục để thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia trong những năm học tới Trên đây là một vài biện pháp làm tốt công tác công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đã được áp dụng vào thực tế Tôi hy vọng rằng những vấn đề tôi đưa ra trong sáng kiến này sẽ phần nào giúp cho công. .. quả thực hiện nghiên cứu: Xuất phát từ mục tiêu yêu cầu của xã hội, của ngành về công tác phổ cập giáo Trường MG Bình Thới 22 Nguyễn Thị Đậu Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và căn cứ vào thực tế của trường và đặc điểm tình hình của địa phương; với sự quyết tâm nỗ lực của bản thân trong công tác tham mưu quản lý, chỉ đạo công tác. .. em năm tuổi , giai đoạn 2010- 20 15 của huyện Ủy Bình Sơn Công văn số: 2 052 /UBND-VX, ngày 13 tháng 10 năm 2014 về việc đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010- 20 15 của UBND huyện Bình Sơn Kế hoạch số: 31/KH-UBND, ngày 21 tháng 21 tháng 8 năm 2012 về kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 201220 15 của Phòng Giáo dục Bình . MG Bình Thới Nguyễn Thị Đậu 10 Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi việc phê duyệt đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010- 20 15; . MG Bình Thới Nguyễn Thị Đậu 3 Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi Quảng Ngãi, của huyện Bình Sơn, của xã Bình Thới về công tác phổ cập GDMN trẻ năm tuổi. của thực trạng: Trường MG Bình Thới Nguyễn Thị Đậu 9 Một số biện pháp thực hện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 2.3. Giải pháp thực hiện : Để đạt được mục tiêu phổ cập giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi MẪU GIÁO BÌNH THỚI, SKKN Một số biện pháp thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi MẪU GIÁO BÌNH THỚI, SKKN Một số biện pháp thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi MẪU GIÁO BÌNH THỚI

Từ khóa liên quan