Vận dụng lý luận về hình thái kinh tế xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay

23 2,392 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2013, 23:34

Vận dụng lý luận về hình thái kinh tế xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay Mục lục Lời giới thiệu . 3 PhầN A Giới thiệu đề tài I. Khái niệm về hình thái kinh tế hội .4 II. Tính cấp thiết của đề tài 4 III. . Mục đích,ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài .5 PHầN B Nội dung I. Học thuyết Hình thái kinh tế hội .5 II. Quá độ lên Chủ nghĩa hội,con đờng phát triển tất yếu của cách mạng hội Chủ nghĩa ở nớc ta hiện nay 11 PHầN C 1 Kết luận 18 Danh mục tài liệu tham khảo 20 Lời giới thiệu ôn Triết học Mác - LêNin có thể nói là một môn học rất khó để có thể hiểu đợc cặn kẽ, rõ ràng về nó. Do vậy việc làm bài Tiểu luận Triết học cũng hẳn không nằm ngoài mục đích giúp cho sinh viên có thể hiểu sâu, rộng hơn về môn học này. Muốn vậy mỗi ngời phải tự tìm tòi, tra khảo các tài liệu, sách báo để phục vụ cho công việc của mình.Và vì thế bề dầy kiến thức của mỗi ngời sẽ đợc tăng lên.Về đề tài "Vận dụng luận về Hình thái kinh tế - hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay hẳn rất bổ ích và cần thiết vì từ xa con ngời đã muốn tìm hiểu về chính mình, về thế giới xung quanh mà vấn đề đặt ra hết sức bức xúc là Kinh tế - hội nó bao trùm lên tất cả, nó gắn liền với mỗi ngời mà ở đây hình thái Kinh tế - hội của Mác là một bớc đột phá, là nền tảng luận của Chủ nghĩa duy vật lịch sử. Việc nghiên cứu nó nh thế nào để vận dụng vào thực tiễn nớc ta, quá độ lên Chủ nghĩa hội là hết sức cần thiết. Từ những nhận thức trên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài này để viết chi bài tiểu luận của mình. Trong quá trình nghiên cứu và làm đề tài, mặc dù đã rất cố gắng nhng chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Tôi rất mong có đợc sự góp ý của thầy và các đồng chí để bài làm có thể hoàn thiện hơn. Bố cục của bài tiểu luận gồm ba phần chính nh sau: PhầN A: Giới thiệu đề tài I. Khái niệm về hình thái kinh tế IV. . Tính cấp thiết của đề tài. V. Mục đích,ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài PHầN B: Nội dung I. Học thuyết Hình thái kinh tế hội II. Quá độ lên Chủ nghĩa hội,con đờng phát triển tất yếu của cách mạng hội Chủ nghĩa ở nớc ta hiện nay 2 PHÇN C: KÕt luËn 3 phần a Giới thiệu đề tài I. Khái niệm về Hình thái kinh tế hội. ình thái Kinh tế - hội là một phạm trù của Chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định với một kiểu Quan hệ sản xuất đặc trng cho hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của Lực lợng sản xuất và với một Kiến trúc thợng tầng phù hợp đợc xây dựng trên những quan hệ ấy. Ngoài những mối quan hệ cơ bản trên đây Hình thái Kinh tế - hội còn có những quan hệ về dân tộc, giai đoạn lịch sử và các quan hệ khác. Các quan hệ trên đây tuy có vai trò độc lập nhất định nhng cũng bị chi phối bởi những điều kiện vật chất kinh tế cụ thể và những quan hệ cơ bản khác của hội. II. Tính cấp thiết của đề tài. Học thuyết của Mác về Hình thái Kinh tế - hội ra đời là một cuộc cách mạnh trong toàn bộ quan niệm về lịch sử hội, là cơ sở phơng pháp luận của sự phát triển khoa học về quá trình vận động và phát triển hội. Nhờ có luận Hình thái Kinh tế - hội này lần đầu tiên trong lịch sử Mác đã chỉ rõ đợc bản chất của từng chế độ hội. Nh vậy, luận hình thái Kinh tế - hội giúp chúng ta nghiên cứu một cách đúng đắn và khoa học về sự vận hành của hội trong giai đoạn phát triển nhất định. Do đặc điểm về lịch sử về những quan hệ và thời gian, không phải quốc gia nào cũng phải trải qua tất cả các hình thái Kinh tế - hội theo một sơ đồ chung.Lịch sử cho thấy có những nớc đã bỏ qua một hình thái Kinh tế - hội nào đó trong tiến trình phát triển của mình. Vận dụng điều này vào hoàn cảnh cụ thể ở nớc ta hiện nay chúng ta có cơ sở khoa học để chứng minh rằng con đờng quá độ lên Chủ nghĩa hội bỏ qua T bản chủ nghĩa ở 4 nớc ta - cả trong điều kiện hiện nay - vẫn là tất yếu và hoàn toàn có khả năng thực hiện đợc. Nh vậy, việc nghiên cứu đề tài : "Vận dụng luận về Hình thái kinh tế - hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay là rất thực tiễn và cấp bách cả về mặt luận lẫn thực tiễn. III. Mục đích và ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài. 1. Mục đích Nghiên cứu đề tài "Vận dụng luận về Hình thái kinh tế - hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay giúp chúng ta thêm phần hiểu rõ về hình thái Kinh tế - hội của Mác và áp dụng luận này vào thực tiễn ở nớc ta hiện nay. 2. ý nghĩa Việc nắm vững bản chất khoa học của luận về hình thái Kinh tế hội sẽ thể hiện đợc chính xác những vấn đề còn yếu nhất của đời sống Kinh tế hội. Mà muốn thực hiện tốt một điều gì thì phải hiểu đợc bản chất của nó, do vậy đối với cách mạng Chủ nghĩa hội mà ở đây ta nói đến là nớc ta quá độ lên Chủ nghĩa hội bỏ qua chế độ T bản thì việc nghiên cứu kĩ về Hình thái Kinh tế hội để áp dụng nó thật linh động vào thực tiễn ở nớc ta là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết. 5 phần b nội dung I. Học thuyết về Hình thái Kinh tế - hội. Nền tảng luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử. 1. Những cơ sở xuất phát để phân tích đời sống hội hi xây dựng quan niệm duy vật về lịch sử Mác và F.Ăngen đã xuất phát từ những tiêu đề sau đây : " Tiên đè đầu tiên của toàn bộ lịch sử nhân loại thì dĩ nhiên là sự tồn tại của những cá nhân, con ngời sống . hội dới bất kì một hình thức nào cũng là sự liên hệ và tác động qua lại giữa ngời với ngời. Ngay từ khi mới ra đời, con ngời đã có nhu cầu tìm hiểu về chính mình và về Thế giới xung quanh. Các nhà t tởng đã từng tiếp cận vấn đề con ngời dới nhiều hình thức, nhiều góc độ khác nhau và có nhiều đóng góp quý báu : Phát hiện ra nhiều thuộc tính, phẩm chất, năng lực phong phú, kì diệu của con ngời về mọi mặt sinh học, hội cũng nh tâm lý, ý thức. Trên cơ sở đó, họ có đề xuất những con đờng, biện pháp hớng con ngời đến cuộc sống tốt đẹp. Nhng do những hạn chế lịch sử, nên những nhà t tởng trớc đây cha có cái nhìn đầy đủ về tồn tại của con ngời cũng nh về lịch sử hội loài ngời, do vậy, họ đã mắc một sai lầm lớn. Để khắc phục điều này triết học Mác đã có những phát hiện mới, những đóng góp mới. Lần đầu tiên Mác vạch ra phơng thức tồn tại của con ngời, xuất phát từ cuộc sống của con ngời hiện thực. Mác đa ra một trong những luận điểm đợc coi là quan trọng nhất trong quan điểm duy vật về lịch sử của ông : Trong tính hiện thực của nó, bản chất của con ng ời là tổng hoà các mối quan hệ hội . Theo C.Mác con ngời tồn tại trong hội với t cách là sản phẩm của hội, hơn nữa con ngời không phải là sản phẩm của hội nói chung mà bao giờ cũng là sản phẩm của một hình thái hội nhất định. Mặt khác, Mác nhận thấy phơng thức tồn tại của con ngời chính là hoạt động của họ. Các quy định hành vi lịch sử đầu tiên và cũng là động lực thúc 6 đẩy con ngời hoạt động trong suốt lịch sử của mình là nhu cầu và lợi ích. F. Ăngen đã viết: . đã phát hiện ra quy luật phát triển của lịch sử loài ng - ời nghĩa là tìm ra sự thực đơn giản . là trớc hết con ngời cần phải ăn mặc, ở uống trớc khi có thể lo đến chuyện làm chính trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo . . Nh vậy, nhu cầu tồn tại của con ngời hình thành một cách khách quan và có nhiều thang bậc mà trớc đó là nhu cầu sống (ăn, uống, mặc, ở .) sau đó mới đến nhu cầu khác nh giao tiếp và tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng, nhu cầu phát triển tâm hồn và trí tuệ, . Vì vậy mà hoạt động lịch sử đầu tiên của con ngời là sản xuất ra những t liệu cần thiết để thoả mãn những nhu cầu của mình. Với quan niệm đó C.Mác đã đi dến kết luận rằng : Phơng thức sản xuất là cái quyết định toàn bộ đời sống hội và nhng mặt cơ bản của hoạt động hội thể hiện ra với t cách là những hình thức khác của sản xuất vật chất.Sản xuất vật chất chính là yếu tố nền tảng vì nó tạo ra những điều kiện vật chất cho hội tồn tại, là động lực phát triển của hội, chi phối những yếu tố khác trong cấu trúc hội, là cơ sở của lịch sử loài ng- ời, tạo ra những t liệu sinh hoạt, mà những t liệu sinh hoạt này đáp ứng nhu cầu sống của con ngời, tạo ra những t liệu sản xuất mà những t liệu sản xuất này tạo ra những thời đại lịch sử của loài ngời. Cũng nh trong quá trình sản xuất vật chất thì con ngời tự tạo ra và hoàn thiện chính bản thân mình. Nh vậy, sản xuất vật chất là điều kiện không thể thiếu trong bất kì một hội nào. Tuy nhiên sản xuất chỉ là yếu tố nền tảng của hoạt động sản xuất. Trên cơ sở vật chất và sản xuất vật chất hay trên cơ sở tồn tại hội thì con ngời đã sản sinh ra ý thức mà đặc trng là hệ t tởng đạo đức, tôn giáo. Các nhà sáng lập ra chủ nghĩa duy vật lịch sử đã đặt ra và giải quyết đúng đắn mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại hội và ý thức hội này. C.Mác xác lập nguyên có tính chất phơng pháp luận để giải quyết vấn đề này là : không phải ý thức con ngời quyết định tồn tại của họ, trái lại, chính sự tồn tại hội của họ quyết định ý thức của họ . hội là bộ phận đặc thù của thế giới vật chất,vận động và phát triển theo quy luật khách quan. Quy luật hội là những mối liên hệ bản chất, tất yếu, lắp đi lắp lại của các quá trình,hiện tợng của đời sống hội, đặc trng cho khuynh hớng cơ bản phát triển của hội từ thấp đến cao. 7 2. Hình thái Kinh tế - hội a) Hình thái Kinh tế - hội là một phạm trù của Chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trng cho hội đó, phù hợp với một trình độ nhất định của lực l- ợng sản xuất và với một kiến trúc thợng tầng đợc xây dựng trên những quan hệ ấy. Hình thái Kinh tế - hội đặt nguyên tắc phơng pháp luận khoa học để nghiên cứu tất cả các mặt của hội. Chẳng những nó đã đa ra bản chất của một hội cụ thể, phân biệt chế đọ hội này với chế độ hội khác, mà còn thấy đợc tính lặp lại, tính liên tục của mối quan hệ giữa ngời với ngời trong quá trình sản xuất và sinh hoạt ở những hội khác nhau. Nói cách khác, phạm trù Hình thái Kinh tế - hội cho phép nghiên cứu hội cả về mặt loại hìnhvề mặt lịch sử. Xem xét đời sống hội ở một giai đoạn phát triển lịch sử nhất định, coi nh một cấu trúc thống nhất tơng đối ổn định đang vận động trong khuôn khổ của chính hình thái ấy. b) Kết cấu và chức năng của các yếu tố cấu thành Hình thái Kinh tế - hội. hội không phải là tổng số những hiện tợng, sự kiện rời rạc, những cái nhìn riêng lẻ, hội là một chỉnh thể toàn diện có cơ cấu phức tạp. Trong đó có những mặt cơ bản nhất là Lực lợng sản xuất, Quan hệ sản xuất và Kiến trúc thợng tầng. Mỗi mặt đó có vai trò nhất định và tác động lên những mặt khác tạo nên sự vận động của cơ thể hội. Chính tính toàn vẹn đó đợc phản ánh bằng khái niệm Hình thái Kinh tế - hội. Lực lợng sản xuất. Lực lợng sản xuất là nền tảng vật chất, kỹ thuật mà mỗi Hình thái Kinh tế - hội. Sự hình thành và phát triển của mỗi Hình thái Kinh tế - hội xét đến cùng là do Lực lợng sản xuất quyết định. Lực lợng sản xuất phát triển 8 qua các Hình thái Kinh tế - hội nối tiếp nhau từ thấp đến cao thể hiện tính liên tục trong sự phát triển của hội loài ngời. Lực lợng sản xuất bao gồm : Ngời lao động với những kinh nghiệm sản xuất, thói quen lao động, biết sử dụng t liệu sản xuất để tạo ra của cải vật chất. T liệu sản xuất do hội tạo ra bao gồm T liệu lao động và Đối tợng lao động. Đối tợng lao động là bộ phận của giới tự nhiên đợc đa vào trong sản xuất nh là đất canh tác, nớc .ngoài ra, còn có đối tợng không có sẵn trong tự nhiên mà con ngời sáng tạo ra. T liệu lao động là những vật thể mà con ngời dùng để tác động vào đối tợng lao động nhằm tạo ra những t liệu sinh hoạt nhằm phục vụ cho nhu cầu của con ngời. T liệu lao động chỉ trở thành lực lợng tích cực cải biến đối tợng lao động khi chúng kết hợp vơí lao động sống. Chính con ngời với trí tuệ và kinh nghiệm của mình đã chế tạo ra t liệu lao động và sử dụng nó để thực hiện sản xuất. T liệu lao động dù có ý nghĩa lớn lao đến đâu nhng nếu tách khỏi ngời lao động thì cũng không phát huy đợc tác dụng, không thể trở thành lực lợng sản xuất của hội. LêNin viết : Lực l ợng sản xuất hấp dẫn của toàn thể nhân loại là công nhân, là ngời lao động. Giữa các yếu tố của Lực lợng sản xuất có sự tác động biện chứng. Sự tác động của t liêu lao động phụ thuộc vào trí thông minh, sự hiểu biết, kinh nghiệm của con ngời. Đồng thời bản thân những phẩm chất của con ngời, những kinh nghiệm và thói quen của họ đều phụ thuộc vào T liệu sản xuất hiện có, phụ thuộc vào chỗ họ sử dụng những t liệu lao động nào. Quan hệ sản xuất . Quan hệ giữa ngời với ngời trong quá trình sản xuất là những quan hệ cơ bản ban đầu và quyết định mọi quan hệ hội khác, không có những mối quan hệ đó thì không thành hội và không có quy luật hội. Mỗi hình thái Kinh tế - hội lại có một kiểu quan hệ sản xuất của nó tơng ứng với một trình độ nhất định của lực lợng sản xuất. Quan hệ sản xuất đó là tiêu chuẩn khách quan để nhận biết hội cụ thể này với hội cụ thể khác đồng thời tiêu biểu cho một giai đoạn phát triển nhất định của lịch sử. 9 Quan hệ sản xuất bao gồm những mặt sau đây : Quan hệ sở hữu về t liệu sản xuất. Quan hệ tổ chức quản lý. Quan hệ phân phối sản phẩm lao động. Ba mặt nói trên có quan hệ hữu cơ với nhau, trong đó Quan hệ sở hữu về t liệu sản xuất có ý nghĩa quyết định đối với tất cả những quan hệ khác. Bản chất của bất kỳ mối quan hệ sản xuất nào cũng phụ thuộc vào vấn đề những T liệu sản xuất chủ yếu trong hội đợc giải quyết nh thế nào. Có hai hình thức sở hữu cơ bản về T liệu sản xuất : Sở hữu t nhân và Sở hữu hội. Những hình thức sở hữu đó là những quan hệ kinh tế thực hiện giữa ngời với ngời trong hội. Kiến trúc thợng tầng. Kiến trúc thợng tầng là toàn bộ những t tởng hội, những thiết chế tơng ứng và những quan hệ nội tại của thợng tầng hình thành trên một cơ sở hạ tầng nhất định. Mỗi yếu tố của Kiến trúc thợng tầng có đặc thù riêng, có quy luật riêng nhng không tồn tại tách rời nhau mà liên hệ tác động qua lại lẫn nhau và đều nảy sinh trên cơ sở hạ tầng, phản ánh cơ sở hạ tầng. Song không phải tất cả các yếu tố của Kiến trúc thợng tầng đều liên hệ nh nhau trên cơ sở hạ tầng của nó. Trái lại, mỗi bộ phận nh một tổ chức chính trị, pháp luật có liên hệ trực tiếp với cơ sở hạ tầng con các yếu tố khác nh Triết học, nghệ thuật, tôn giáo . thì ở xa cơ sở hạ tầng và chỉ liên hệ gián tiếp với nó. Cơ sở hạ tầng là toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của Hình thái Kinh tế - hội nhất định. Cơ sở hạ tầng của một hội cụ thể bao gồm những Quan hệ sản xuất thống trị, Quan hệ sản xuất tàn d của hội trớc là mầm mống của hội sau. Trong hộigiai cấp đối kháng, tính chất giai cấp của Cơ sở hạ tầng là do kiểu Quan hệ sản xuất thống trị quy định. Tính chất đối kháng giai cấp và sự xung đột giai cấp bắt nguồn ngay từ trong cơ sở hạ tầng. Trong hội có đối kháng giai cấp, cơ sở hạ tầng tồn tại những quan hệ đối kháng thì Kiến trúc thợng tầng cũng mang tính đối kháng phản ánh tính 10 [...]... trúc thợng tầng pháp và chính trị cũng nh các hình thái ý thức hội tơng ứng Đồng thời luận cũng chỉ ra rằng sự vận động và phát triển của các Hình thái Kinh tế - hội là một quá trình lịch sử tự nhiên Thông qua cách mạng hội, các Hình thái Kinh tế - hội thay thế nhau từ thấp đến cao Tuy nhiên sự vận động và phát triển của các Hình thái Kinh tế - hội vừa bị chi phối của các quy luật... cụ thể Ngày nay hội loài ngời đã có những phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thời C.Mác nhng sự phát triển đó vẫn dựa trên cơ sở luận Hình thái Kinh tế - hội, điều đó chứng tỏ rằng luận Hình thái Kinh tế - hội vẫn giữ nguyên giá trị của nó trong mọi giai đoạn Tuy nhiên luận Hình thái Kinh tế - hội không có tham vọng giải thích đợc tất cả các hiện tợng của đời sống hội mà... nhau của các Hình thái Kinh tế - hội trong 11 lịch sử đều do tác động của các quy luật khách quan Đó là quá trình lịch sử tự nhiên của hội C.Mác viết : Tôi coi sự phát triển của những Hình thái Kinh tế - hội là một quá trình lịch sử tự nhiên Quá trình phát triển lịch sử tự nhiên của hội có nguồn gốc sâu xa ở sự phát triển của Lực lợng sản xuất Chính tính chất và trình độ của Lực lợng... một Hình thái Kinh tế - hội; Sự khác nhau cơ bản của hai giai đoạn nói trên là trình độ phát triển Kinh tế - hội và trớc hết là trình độ phát triển của Lực lợng sản xuất C.Mác coi hai giai đoạn đó là những nấc thang trởng thành về Kinh tế của Hình thái Kinh tế - hội Cộng sản chủ nghĩa Đặc trng của Chủ nghĩa hội là một chế độ hội đợc xây dựng trên cơ sở từng bớc thiết lập chế độ sở hữu Xã. .. thức kinh nghiệm hoặc hội học mô tả, đi sâu vạch ra cái bản chất ổn định từ cái phong phú của hiện tợng, vạch ra cai lôgic bên trong của tính nhiều vẻ của lịch sử 3 Sự phát triển của các Hình thái Kinh tế - hội Lịch sử phát triển của hội đã trải qua nhiều quá trình nối tiếp nhau từ thấp đến cao Tơng ứng với mỗi giai đoạn là một hình thái Kinh tế - hội Sự vận động thay thế nối tiếp nhau của. .. mới về hội, không phải vì thế mà luận Hình thái Kinh tế - hội trở lên lỗi thời luận về Hình thái Kinh tế - hội đã chỉ ra con đờng đi đến Chủ nghĩa hội là một tất yếu khách quan và chính nó đã đề ra những hớng đi đúng đắn và từ đó đa ra những giải pháp cho công cuộc xây dựng đất nớc ta ngày càng phát triển tới một đỉnh cao mới Nớc ta quá độ lên Chủ nghĩa hội trong bối cảnh quốc tế. .. định một cách khách quan của Quan hệ sản xuất, và nh vậy quyết định qúa trình vận động và phát triển của Hình thái Kinh tế - hội nh một quá trình t nhiên Trong các quy luật khách quan chi phối sự vận động, phát triển của các Hình thái kinh tế - hội thì quy luật về sự phù hợp về Quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của Lực lợng sản xuất đóng vai trò quyết định Một mặt của những Phơng thức sản... vào sự phát triển những mâu thuẫn của hội T sản trong giai đoạn đầu phát triển của nó, dựa vào triển vọng của phong trào công nhân, C.Mác và F.Ăngen đã đa ra dự đoán về sự phát triển của hội 14 loài ngời trong tơng lai tất yếu phải tiến đến Hình thái Kinh tế - hội Cộng sản Chủ nghĩa mà Chủ nghĩa hôigiai đoạn đầu của hình thái ấy LêNin cũng chỉ rõ : Chúng ta không hề coi luận của Mác... thúc đẩy sự phát triển của một dân tộc nhất định Tính trọng chiến tranh hay hoà bình của một dân tộc cũng có thể làm gián đoạn,phá vỡ tiến trình phát triển tự nhiên hoặc tạo tiền đề phát triển của lịch sử một dân tộc II Quá độ lên Chủ nghĩa hội - Con đờng phát triển tất yếu của cách mạng hội Chủ nghĩa ở nớc ta hiện nay 1 Hình thái Kinh tế - hội của Mác trong cuộc cách mạng hội Chủ nghĩa... đợc giải thích trớc hết bằng sự tác động của các quy luật Trong quá trình tiến triển của các Hình thái Kinh tế - hội, hình thái mới không xoá bỏ mọi yếu tố của hình thái cũ mà trong khi phá vỡ cấu trúc của hệ thống cũ lại bảo tồn và kế thừa và đổi mới những yếu tố của nó vừa đảm bảo tính liên tục, vừa tạo ra bớc phát triển Do đó tạo ra tình trạng chồng chất đan xen những yếu tố của Hình thái Kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng lý luận về hình thái kinh tế xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay, Vận dụng lý luận về hình thái kinh tế xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay, Vận dụng lý luận về hình thái kinh tế xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay, Nhận thức về Chủ nghĩa Xã hội và thời kỳ quá độ., X©y dùng Chđ nghÜa X· héi ë níc ta.

Từ khóa liên quan