Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo

25 245 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2015, 07:32

Giỏo ỏn bi dng hc sinh gii toỏn 8 tham kho Tiết 1-2-3-4 Chuyên đề 1: phép nhân và phép chia đa thức Dạng tổng quát: Phép nhân đơn thức với đa thức,đa thức với da thức: A(B+C) = A.B +A.C ( A + B)( C+ D ) = A . C + A . D + B . C + B . D Các bài toán vận dụng: Bài toán 1: Cho biểu thức: M = 433 432 229 1 ) 433 1 2( 229 3 + - 433229 4 a) Bằng cách đặt a= 229 1 , b= 433 1 , hãy rút gọn biểu thức M theo a và b b) Tính giá trị của biểu thức M. Giải: a) M = aabbaba 54)1()2(3 == b) M = 229 5 229 1 55 ==a Bài toán 2: Tính giá trị của biểu thức: A= 15555 2345 ++ xxxxx với x= 4 Giải: Cách 1. Thay 4 = x , ta có A = 4 5 -5.4 4 +5.4 3 -5.4 2 +5.4-1 = 4 5 -(4+1).4 4 +(4+1).4 3 -(4+1)4 2 + (4+1).4-1 = 4-1 = 3 Cách 2: Thay 5 bởi 1+x , ta có: A = 1)1()1()1()1( 2345 ++++++ xxxxxxxxx = xxxxxxx ++ 334455 2 + 1 2 + xx = 1 x = 3. Nhận xét: Khi tính giá trị của biểu thức, ta thờng thay chữ bằng số.Nhng ở ví dụ 1 và ở cách 2 của ví dụ 2, ta lại thay số bằng chữ. Bài toán 3: Chứng minh hằng đẳng thức 2 ))(())(())(( xcabcabaxcxcxbxbxax ++=++ biết rằng cbax ++= 2 Giải: Biến đổi vế trái ta đợc: ).()(23ã 2222 cabcabcbaxxabcxxbcbxcxxabbxx +++++=+++++ Thay cba ++ bởi x2 đợc vế trái bằng cabcabx +++ 2 , bằng vế phải. Giỏo ỏn bi dng hc sinh gii toỏn 8 tham kho bài tập: Bài tập 1: Rút gọn bểu thức [ ] }{ )5(322 xyxyyxxy + Với 2222 2,2 babaybabax +=++= . Bài tập 2: a)Chứng minh rằng 121110 222 ++ chia hết cho 7 b) Viết 7.32 thành tổng của ba luỹ thừa cơ số 2 với các số mũ là ba số tự nhiên liên tiếp Bài tập 3: Tính 39 8 118117 5 119 118 5 117 4 119 1 117 1 3 + Bài tập 4: Chứng minh hằng đẳng thức: ( )()()())(( 222222 abcccabbbcaacbacabcabcba ++=++++ Bài tập 5: Rút gọn biểu thức ))()(( cxbxax +++ biểu rằng 60,7,6 ==++=++ abccabcabcba Tiết 5-6-7-8 Chuyên đề 2: các hằng đẳng thức đáng nhớ Ngoài bảy hằng đẳng thức quen thộc,h/s cần biết đến các hằng đẳng thức mở rộng. từ đẳng thức (1) ta suy ra: cabcabcbacba 222)( 2222 +++++=++ Mở rộng: nnnnn aaaaaaaaaaa 121 22 1 2 2 2 1 2 21 2 2 ) ( +++++++=++ Tổng quát: n b n a n aBbBba +=+=+ )()( )( Các ví dụ : Ví dụ 1: Cho x+y=9 ; xy=14. Tính giá trị của các biểu thức sau: Giỏo ỏn bi dng hc sinh gii toỏn 8 tham kho a) x-y ; b) x 2 +y 2 ; c)x 3 +y 3 . Giải a) (x-y) 2 =x 2 -2xy+y 2 =x 2 +2xy+y 2 -4xy=(x+y) 2 -4xy=9 2 -4.14=25=5 2 suy ra x-y = 5 b) (x+y) 2 =x 2 +y 2 +2xy suy ra x 2 +y 2 =(x+y) 2 -2xy = 9 2 -2.14 = 53 c) (x+y) 3 = x 3 +y 3 +3x 2 y+3xy 2 = x 3 +y 3 +3xy(x+y) suy ra x 3 +y 3 =(x+y) 3 -3xy(x+y) =9 3 -3.14.9 = 351 Nhận xét: 1. Hai số có bình phơng bằng nhau thì chúng đối nhau hoặc bằng nhau.Ngợc lại , hai số đối nhau hoặc bằng nhau có bình phơng bằng nhau. ( A B) 2 = ( B A ) 2 2. Để tiện sử dụng ta còn viết: ( A + B) 3 = A 3 + B 3 + 3AB(A+B) ( A B) 3 = A 3 - B 3 - 3AB(A-B ) Ví dụ 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : A = (x + 3y 5) 2 - 6xy + 26 Giải : A = x 2 + 9y 2 + 25 + 6xy 10x -30y 6xy + 26 = ( x 2 - 10x + 25) + ( 9y 2 - 30y + 25 ) + 1 = ( x -5) 2 + ( 3y-5) 2 + 1 Vì (x-5) 2 0 (dấu = xảy ra x=5 ); (3y-5) 2 0 (dấu = xảy ra y= 3 5 ) nên A 1.Do đó GTNN của a =1 (khi và chỉ khi x=5 ; y 3 5 = ). Ta viết min A = 1. Nhận xét : 1. Các hằng đẳng thức đợc vận dụng theo hai chiều ngợc nhau. Chẳng hạn: (A B ) 2 = A 2 - 2AB + B 2 hoặc ngợc lại 2. Bình phơng của mọi số đều không âm : ( A B ) 2 0 (dấu = xảy ra A = B). Ví dụ 4: Cho đa thức 2x 2 - 5x +3.Viết đa thức trên dới dạng một đa thức của biến y trong đó y =x+ 1. Giải: thay x bởi y-1, ta đợc : 1x 2 - 5x +3 = 2( y 1) 2 - 5( y-1 ) + 3 = 2 ( y 2 - 2y + 1) 5y + 3 + 5 = 2y 2 - 9y + 10 Ví dụ 5: Số nào lớn hơn trong hai số A và B ? A = (2+1)(2 2 +1)(2 4 +1)(2 8 +1)(2 16 +1) Giỏo ỏn bi dng hc sinh gii toỏn 8 tham kho B = 2 32 . Giải: Nhân hai vế của A với 2-1, ta đợc : A = (2-1)(2+1)(2 2 +1)(2 4 +1)(2 8 +1)(2 16 +1). áp dụng hằng đẳng thức (a+b)(a-b) = a 2 - b 2 nhiều lần, ta đợc: A = 2 32 -1. Vậy A < B. Ví dụ 6: Rút gọn biểu thức : A = (a + b + c) 3 + (a - b c) 3 -6a(b + c) 2 . Giải : A = [a + (b + c)] 3 + [a (b + c)] 3 - 6a(b + c ) 2 = a 3 + 3a 2 (b + c) + 3a(b + c) 2 + (b + c) + a 3 -3a 2 (b + c) + + a 3 - 3a 2 (b + c) + 3a(b + c) 2 - (b + c) 3 - 6a(b + c) 2 = 2a 3 Bài tập vận dụng: A Các hằng đẳng thức (1),(2),(3),(4) Bài 6: Tính nhamh kết quả các biểu thức sau: a) 127 2 +146.127 + 73 2 ; b) 9 8 .2 8 - (18 4 - 1)(18 4 + 1) ; c) 100 2 - 99 2 + 98 2 - + 2 2 - 1 2 d) (20 2 +18 2 + +4 2 +2 2 ) (19 2 +17 2 + +3 2 +1 2 ) ; e) 22 22 75125.150125 220780 ++ Bài 7 : Tính giá trị của biểu thức bằng cách hợp lí : a) A = 22 22 246254 242258 ; b) B = 263 2 + 74.263 + 37 2 ; C = 136 2 -92.136 + 46 2 ; c) D = (50 2 + 48 2 + +2 2 ) (49 2 +47 2 + +3 2 + 1 2 ) Bài 8 : Cho a 2 + b 2 + c 2 = ab + bc + ca . Chng minh rằng a = b = c . Bài 9 : Tìm x và tìm n N biết x 2 + 2x + 4 n - 2 1+n +2 = 0. B Các hằng đẳng thức (5), (6), (7) : Bài 10 : Rút gọn các biểu thức : a) x(x-1)(x+1) (x+1)(x 2 -x+1) ; b) 3x 2 (x+1)(x-1) (x 2 -1)(x 4 +x 2 +1)+(x 2 -1) 3 ; c) (a+b+c) 3 +((a-b-c) 3 +(b-c-a) 3 +(c-a-b) 3 ; Bài 11 : Tìm x biết : D C B A Giỏo ỏn bi dng hc sinh gii toỏn 8 tham kho 6(x+1) 2 -2(x+1) 3 +2(x-1)(x 2 +x+1) = 0 Bài 12 : Chứng minh các hằng đẳng thức : (a+b+c) 3 = a 3 +b 3 +c 3 +3(a+b)(b+c)(c+a). Bài 13 : Cho a+b+c+d = 0 . Chứng minh rằng : a 3 +b 3 +c 3 +d 3 = 3(ab cd)(c +d) . Bài 14 : Cho a+b = 1 .Tính giá trị của M = 2(a 3 +b 3 ) 3(a 2 +b 2 ) . Tiết 9-10-11-12 Chuyên đề 3: Tứ Giác hình Thang Hình thang cân *) Khái niệm chung về tứ giác: +) Định nghĩa : a) Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đờng thẳng. A, B, C, D là các đỉnh ; AB, BC, CD, DA là các cạnh. Ta chỉ xét tứ giác đơn trong đó các cạnh chỉ có thể cắt nhau tại các đỉnh. Trong tứ giác đơn ABCD, ta phân biệt : hai đỉnh kề nhau (cùng nằm trên một cạnh ) với hai đỉnh đối nhau(không kề nhau(xuất phat từ một đỉnh) với hai cạnh đối (không kề nhau). Đờng chéo của tứ giác là đoạn thẳng nối hai đỉnh đối nhau. Trong tập hợp , các điểm của mặt phẳng chứa một tứ giác đơn, ta phân biệt điểm thuộc tứ giác, điẻm trong tứ giác, điểm ngoài tứ giác. b) ABCD là tứ giác lồi ABCD luôn thuộc nửa mặt phẳng với bờ là đờng thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của nó. Tứ giác (đơn) không lồi là tứ giác lõm. Trong hình, ABCD là tứ giác lồi 3. Định lí: Tổng các gọc trong tứ giác bằng 360 0 . *) Tìm hiểu sâu về tứ giác giác lồi: Định lí : Trong một tứ giác lồi , hai đờng chéo cắt nhau. Đảo lại, nếu một tứ giác có hai đờng chéo cắt nhau thì đó là một tứ giác lồi. ABCD lồi ABCD có hai đờng chéo cắt nhau. Để chứng minh định lí, cần nhớ lại mấy định lí sau đây: M C A B j M' M B C A M N C A B Giỏo ỏn bi dng hc sinh gii toỏn 8 tham kho (I) Tia Oz nằm trong gọc xOy tia Oz cắt đoạn thẳng MN, với M Oz, N Oy (II) Néu tia Oz nằm trong xOy thì Oz và Oy nằm trong nửa mặt phẳng bờ chứa Oy; Oz và O x nằm trong nửa mặt phẳng bờ chứa Oy. (III) Cho tam giác ABC a) Các trung tuyến xuất phát từ các điểm A và C cắt nhau tại điểm M. Tứ giác ABCM là lồi hay không lồi? Vì sao? b) M là một điểm tuỳ ý thuộc miền trong của tam giác ABC( không thẳng hàng với hai đỉnh nào của tam giác). Với vị trí nào của điểm M thì ABCM là tứ giác lồi? c) M và N là hai điểm tuỳ ý thuộc miền trong của tam giác ABC( và không thẳng hàng với đỉnh nào của tam giác). Chứng minh rằng trong năm điểm A, B, M, N, C bao giờ cũng chọn ra đợc bốn điểm là đỉnh của một tứ giác lồi. Giải a) ABCM không lồi (lõm), vì B và C nằm ở hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa AM (h .2a) b) Kết quả ở câu a/ cũng đúng khi M là điểm bất kì thuộc miền trong của tam giác ABC. Nếu M thuộc miền ngoài của ABC thì có hai trờng hợp : - M ở trong góc đối đỉnh của một góc của tam giác. trong h .2b, M ở trong góc đối đỉnh của góc B . Dễ thấy rằng lúc đó đỉng B lại là điểm thuộc miền trong của tam giác MAC, do đó AMCB không lồi(lõm). - M ở trong một góc của tam giác. trong hình 2b, M nằm trong góc A. Do đó AM là tia trong của góc A, mà A và M nằm ở hai phía của cạnh BC, cho nên đoạn Am cắt đoạn thẳng BC và ABMC là tứ giác lồi. Tóm lại, trong h .2b, các miền đợc gạch chéo là tập hợp các điểm M mà MABC là tứ giác lõm. Các miền khác (để trắng ) là tập hợp các điểm M mà M, A, B, C là các đỉnh của tứ giác lồi. c) Đờng thẳng đi qua hai điểm M và N bao giờ cũng không cắt một cạnh của tam giác ABC. Trong h .2c, đờng thẳng MN không cắt AC. Tứ giác MNCA là tứ giác lồi(điểm N thuộc miền ngoài của tam giác MAC và nằm trong góc MAC). o C D A B O C D A B Giỏo ỏn bi dng hc sinh gii toỏn 8 tham kho H .2a các ví dụ : Ví dụ 1: Chứng minh rằng trong một tứ giác lồi tổng độ dài các cạnh(chu vi) lớn hơn tổng độ dài các đờng chéo và nhỏ hơn hai lần tổng độ dài các đờng chéo. *) Nhận xét : Đây là bài toán về chứng minh bất đẳng thức về các độ dài. nên kẻ thêm các đờng phụ, xét các tam giác để áp dụng mệnh đề : Trong một tam giác, toỏng độ dài hai cạnh lớn hơn độ dài cạnh thứ ba. Giải Cho tứ giác ABCD(h. 7). Ta phải chứng minh : AC + BD < AB + BC + CD + DA < 2( AC + BD) 1) Chứng minh AC + BD < AB + BC + CD + DA Ta có : AC < AB +BC (bất đẳng thức trong ABC) AC < AD + DC (bất đẳng thức trong ADC) BD < BC + CD (bất đẳng thức trong BCD) BD < BA + AD (bất đẳng thức trong BAD) Từ đó : 2( AC + BD) < 2(AB +BC + CD + DA) AC + BD < AB + BC + CD + DA 2) Chứng minh AB + BC + CD + DA < 2( AC + BD). Trong tam giác ABO và CDO, ta có : AB < BO + OA (1) CD < CO + OD (2) Cộng (1) và (2) ta có : AB + CD < BO + OD + CO + OA AB + CD < BD + AC (3) Tơng tự, trong tam giác BCO và ADO, ta có : AD + BC < BD + AC (4) Từ (3) và (4) ta đợc : AB + BC + CD + DA < 2( AC + BD). (đpcm) *) Nhận xét: 1) Từ mỗi bất đẳng thức (3) và (4) ta thấy vế trái là tổng của hai cạnh của tứ giác, còn vế phải là tổng của hai đờng chéo. Vậy có thể phát biểu mệnh đề : Trong một tứ giác giác lồi, tổng của hai cạnh đối nhỏ hơn tổng của hai đờng chéo. 2) Nếu tứ giác ABCD không lồi, thì hai bất đẳng thức trong bài 7 có còn đúng không ? vì sao? Ví dụ 2: Cho một tứ giác lồi ABCD, Tronh đó AB + BD không lớn hơn AC + CD. Chứng minh rằng : AB < AC. Giải Gọi giao điểm của AC và BD là O Trong tam giác AOB, ta có : AB < AO + OB (1) Trong tam giác COD, ta có : CD < CO + OD (2) Từ (1) và (2) ta có : AB + CD < BO + OD + CO + OA AB + CD < AC + BD (3) Q F P D C B A Giỏo ỏn bi dng hc sinh gii toỏn 8 tham kho Theo giả thiết : AB + BD AC + CD (4) Từ (3) và (4) suy ra AB < AC. (đpcm) Ví dụ 3 : Cho tứ giác lồi ABCD. Gọi P và Q là trung điểm của hai cạnh AD và BC. Chứng minh rằng : PQ 2 ABDC + Gợi ý : ở đây có bất đẳng thức giữa độ dài các đoạn thẳng , nên kẻ đờng phụ để có các hình tam giác, lại có trung điểm của các cạnh, nên nhgĩ đến việc áp dụng định lí về đờng trung bình trong tam giác. Giải GT Tứ giác ABCD PA = PD, QB = QC KL PQ 2 ABDC + Cm: Ta kẻ thêm đờng chéo AC và lấy trung điểm F của AC. Trong tam giác ACD, PF là đờng trung bình, do đó : PF = 2 DC Trong tam giác ACD, PF là đờng trung bình. do đó : QF = 2 AB Nếu P,Q và F không thẳng hàng thì trong tam giác PQF ta có: PQ < PF + QF = 2 ABDC + Nếu P, Q, và F thẳng hàng thì F là điểm nằm giữa của hai đoạn thẳng PQ và ta có : PQ = PF + QF = 2 ABDC + Nh vậy trong mọi trờng hợp, ta có : PQ 2 ABDC + . ( đpcm) Nhận xét : Có thể thấy ngay rằng : P, Q, F thẳng hàng AB//CD. Do đó ta chứng minh đợc rằng : PQ 2 ABDC + . Trong đó dấu = xảy ra khi và chỉ khi AB//CD. D C B A D C B A D C B A Giỏo ỏn bi dng hc sinh gii toỏn 8 tham kho Nh vậy, qua việc giải bài toán trên, ta chứng minh cùng một lúc hai định lí: (1) Nếu ABCD là hình thang (AB//CD) thì PQ = 2 ABCD + (2) Nếu ABCD không là hình thang (AB//CD) thì PQ 2 ABCD + và PQ < 2 ABDC + Các bài tập : Bài tập 1: Cho A, B, C, D là bốn đỉnh của một tứ giác lồi,E là một điểm thuộc miền trong của ttam giác OCD, với O là giao điểm của hai đoạn thẳng AC và BD. Chỉ ra tứ giác lồi nhận bốn trong năm điểm A, B, C, D, E. Bài tập 2: Chứng minh rằng từ năm điểm bất kì trong mặt phẳng(không có ba điểm nào thẳng hàng) Bao giờ cũng chọn đợc bốn điểm là các đỉnh của một tứ giác lồi. Bài tập 3: Chứng minh rằng trong một tứ giác lồi có các góc không bằng nhau thì có ít nhất một góc tù. Bài tập 4: Cho tứ giác lồi ABCD, hai cạnh AD và BC kéo dài gặp nhau tại E, hai cạnh AB và CD kéo dài gặp nhau tại M. Kẻ hai phân giác của hai góc CED và BMC cắt nhau tại K. tính góc EKM theo các góc trong của tứ giác ABCD. *) hình thang hình thang cân: Hình thang: -) Định nghĩa: Hình thang là tứ giác có hai cạnh song song. AB//CD ABCD là hình thang hoặc (AB//CD,AD//BC) AD//BC Trong hình thang, hai cạnh song song là hai cạnh đáy; hai cạnh kia là hai cạnh bên, đoạn thẳng nối trung điểm của hai cạnh bên gọi là đờng trung bình 2. Định lí (về đờng trung bình) AB//CD PQ//AB và PQ = 2 CDAB + hình thang cân 1. Định nghĩa: Hình thang cân là hình thang có hai gọc ở đáy bằng nhau. D E O K L B C A Giỏo ỏn bi dng hc sinh gii toỏn 8 tham kho 2. Tính chất: Định lí 1: Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau. Hình thang ABCD (AB//CD) : BC= AD Định lí 2 : Trong hình thang cân hai đờng chéo bằng nhau. Hình thang ABCD(AB//CD) : AC = BD Định lí 3 :(đảo của định lí 2) Nếu hình thang có hai đờng chéo bằng nhau thì nó là hình thang cân. 3. Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: Để chứng minh hình thang là cân, ta có thể chứng minh hình thang đó có một trong các tính chất sau : 1) Hai gọc ở đáy bằng nhau(định nghĩa). 2) Hai đờng chéo bằng nhau. Ví dụ 4 : Cho tam giác ABC cân, đỉnh A. Lấy các điểm E, K lần lợt trên các tia AB và AC sao cho : AE + AK = AB + AC Chứng minh rằng : BC < EK. Giải : Lấy trên AB một điểm L sao cho AL = AK Lấy trên AC một điểm D sao cho AD = AE Rõ ràng các tam giác ALK và AED là những tam giác cân có chung góc ở đỉnh A nên các góc đáy của chúng bằng nhau. Suy ra LK// ED, do đó DELK là hình thang cân, có các đờng chéo bằng nhau. DL = EK (1) Gọi O là giao điểm của hai đờng chéo DL và EK, ta xét tổng : EK + DL = (EO + OK) + (DO + OL) = (EO + OD) + (OK + OL) Từ (1) và đẳng thức cuối cùng này, ta có : 2 EK = (EO + OD) + (OK + OL) (2) Nhng trong tam giác OKL, ta có : OK + OL > LK (3) Trong DEO : EO + OD > ED (4) Từ (2), (3) và (4) : 2EK > LK + ED (5) Từ giả thiết AE + AK = AB + AC Suy ra BE = CK Mặt khác dễ thấy BCDE là hình thang cân nên BE = CK Vậy DC = CK. Tơng tự, ta cũng chứng minh đợc B là trung điểm của EL. Từ đó, BC ;là đờng trung bình của hình thang DELK, suy ra : LK + ED = 2BC (6) Từ (5) và (6), ta có : EK > BC ( đ p c m). Ví dụ 5 : Cho hình thang ABCD (AB//CD) có hai đờng chéo vuông góc. Biết đ- ờng cao AH = h, Tính tổng hai đáy. Giải : [...]... không chia hết cho 8 với mọi số n lẻ Giải : Đặt n = 2k + 1, ta có : n2 + 4n + 5 = (2k + 1)2 + 4(2k + 1) + 5 = (4k2 + 4k + 1) + (8k + 4) +5 = (4k2 + 4k) + (8k + 8) + 2 = 4k(k + 1) + 8( k + 1) +2 Đây là tổng của ba hạng tử, hạng tử đầu 4k(k + 1) chia hết cho 8, hạng tử thứ hai 8 (k + 1) cũng chia hết cho 8, riêng hạnh tử hứ ba là 2 không chia hết cho 8 Vậy tổng đã cho không chia hết cho 8 Bài tập : Chứng... nhân tử : a) x2 6x + 8 ; b) 9x2 + 6x -8 ; Giỏo ỏn bi dng hc sinh gii toỏn 8 tham kho Giải : Ba hạng tử của đa thức không có nhân tử chung , cũng không lập thành bình phơng của một nhị thức Do đó ta nghĩ đến việc tách một hạng tử thành hai hạng tử để tạo thành đa thức có bốn hoặc năm hạng tử a) Cách 1 x2 -6x + 8 = x2 2x 4x + 8 = x(x 2) 4(x 2) = (x 2)(x- 4) Cách 2 x2 6x + 8 = x2 6x + 9 1 = (x... chứng minh : A = n3 + (n + 1)3 + (n + 2)3 chia hết cho 9 Ta có : Giỏo ỏn bi dng hc sinh gii toỏn 8 tham kho vậy : A = n3 + (n + 1)3 + (n + 2)3 = 3n3 + 9n2 + 15n + 9 = 3n3 -3n + 18n + 9n2 + 9 = 3n(n 1)(n + 1) + 18n + 9 + 9n2 n, n 1, n + 1 là ba số nguyên liên tiếp, trong đó một số chia hết cho 3, B = 3n(n 1)(n + 1) M9 C = 18n + 9n2 +9 M9 A = B +C mà B M9, C M9 nên A M9 Để chứng minh một tổng không chia... : b +) b chắn r= 0, 1, 2, 3, + 2 b (hoặc r= 0, 1, 2, 3, - ) 2 b-1 +) b lẻ r= 0, 1, 2, 3, 2 3 Thuật toán Euclide để tìm ƯCLN của hai số : Ước chung lớn nhất của hai số dơng a và b đợc kí hiệu là ƯCLN(a, b) hoặc (a, b) Thuật toán Euclide giúp ta tìm ƯCLN một cách khác Thuật toán dựa trên điịnh lí sau đây : +) Nếu a là bội của b thì ƯCLN(a, b) = b a = bq (a, b) = b +) Nếu a chia cho b, d... nguyên bằng mọi cách 3 Chọn hai thừa số mà tổng bằng b Trong đa thức 9x2 + 6x -8 thì a=9, b=6, c = -8 Bớc 1 : Tích ac = 9 (- 8) = -72 Bớc 2 : Phân tích -72 ra tích hai thừa số trái dấu, trong đó thừa số dơng có giá trị tuyệt đối lớn hơn ( để tổng hai thừa số đó bằng 6) -72 = (-1).72 = (-2).36 =(-3).24 =(-4) 18 = (-6).12 =( -8) .9 Bớc 3 : Chọn hai thừa số mà tổng bằng 6 Đó là -6 và 12 Trong trờng hợp tam... chung 2x-1 2x3 -5x2 +8x -3 = 2x3 x2 -4x2 +2x +6x -3 = x2 (2x-1)-2x(2x-1) + 3(2x-1) Giỏo ỏn bi dng hc sinh gii toỏn 8 tham kho = (2x-1)(x2 2x +3) Có thể giải bài tập trên bằng phơng pháp hệ số bất định : nếu đa thức trên phân tích đợc thành nhân tử thì phải có dạng : ( a x +b)(cx2 +dx +m) Phép nhân này cho kết quả : a cx3 +(ad +bc)x2 +(am +bd)x +bm Đồng nhất đa thức này với 2x3 -5x2 +8x -3, ta đợc ac =2,... Đờng trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác (h .8) b) Đờng trung bình của hình thang là đoạn nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang.(h.9) A A E D E F C B F D h .8 h.9 3.a) Đờng trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh đấy C Giỏo ỏn bi dng hc sinh gii toỏn 8 tham kho b) Đờng trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nửa... 3 : (a,b) [a, b] = ab *) Định lí 4 : Giỏo ỏn bi dng hc sinh gii toỏn 8 tham kho b Nếu a, b nguyên tố cùng nhau và tích a.c chia hết cho b thì c chia hết cho ac M và (a, b) = 1 b cM b *) Định lí 5 : Nếu c chia hết a và cho b mà a, b nguyên tố cùng nhau thì c cia hết cho tích a.b c M c M và (a, b) = 1 cM a, b a.b II Phơng pháp giải một số bài toán về chia hết : *) phơng pháp 1 : Để chng minh A(n) chia... thiết của bài toán có trung điểm hai cạnh đối của tứ giác, nối hai điểm này ta cha đợc đờng trung bình của tam giác nào cả Vì thế ta đã vẽ thêm trung điểm của đờng chéo BD ( hoặc AC ) và vận dụng đợc định lí đờng trung bình của tam giác để chứng minh Việc vẽ thêm trung điểm của một đoạn thẳng để vận dụng đờng trung bình của tam giác là việc vẽ đờng phụ thờng gặp khi giải bài toán hình học *) Ví dụ 2...Giỏo ỏn bi dng hc sinh gii toỏn 8 tham kho Vẽ AE// BD (ECD) Vì AC BD (gt) nên AC AE (quan hệ giữa tính song B A song và vuông góc) Ta có AE = BD ; AB = DE (tính chất đoạn chắn) AC = BD (tính chất đờng chéo hình thang cân)Suy ra O AC = AE ; VAEC vuông cân tại A ; đờng cao AH cũng là trung tuyến, do đó AH = 1 1 EC = (AB + CD) hay 2 2 E AB + CD =2h D H Nhận xét: Khi giải toán về hình thang, đặc . 127 2 +146.127 + 73 2 ; b) 9 8 .2 8 - ( 18 4 - 1)( 18 4 + 1) ; c) 100 2 - 99 2 + 98 2 - + 2 2 - 1 2 d) (20 2 + 18 2 + +4 2 +2 2 ) (19 2 +17 2 + +3 2 +1 2 ) ; e) 22 22 75125.150125 220 780 ++ Bài 7 : Tính. (2+1)(2 2 +1)(2 4 +1)(2 8 +1)(2 16 +1) Giỏo ỏn bi dng hc sinh gii toỏn 8 tham kho B = 2 32 . Giải: Nhân hai vế của A với 2-1, ta đợc : A = (2-1)(2+1)(2 2 +1)(2 4 +1)(2 8 +1)(2 16 +1). áp dụng. xảy ra khi và chỉ khi AB//CD. D C B A D C B A D C B A Giỏo ỏn bi dng hc sinh gii toỏn 8 tham kho Nh vậy, qua việc giải bài toán trên, ta chứng minh cùng một lúc hai định lí: (1) Nếu ABCD là hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo, Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo, Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo