Các giải pháp hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế

128 594 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2013, 17:23

Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến việc hoàn thiện hệ thống thuể nước ta MỤC LỤC Danh mục các chữ viết tắt .4 Lời mở đầu 5 Chương I : Những vấn đề lý luận về thuế và cải cách hệ thống thuế theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế .7 1.1- Những vấn đề lý luận về thuế 7 1.1.1- Khái niệm, bản chất và chức năng của thuế .7 1.1.1.1- Khái niệm .7 1.1.1.2- Đặc điểm 8 1.1.1.3- Bản chất 10 1.1.1.4- Chức năng .11 1.1.2- Phân loại thuế .12 1.1.3- Các tiêu thức xây dựng hệ thống thuế 14 1.2- Thuế và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế .18 1.2.1- Nội dung chính của hội nhập kinh tế quốc tế .18 1.2.2- Vai trò của thuế đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 18 1.3- Kinh nghiệm cải cách thuế ở một số nước trên thế giới theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế 19 1.3.1- Cải cách thuế ở Trung Quốc 20 1.3.2- Cải cách thuế ở Đài Loan .23 Cải cách thuếcác nước ASEAN .24 1.3.3- Chương II : Thực trạng hệ thống thuếViệt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay 29 2.1- Khái quát quá trình hình thành và phát triển hệ thống thuếViệt Nam .29 2.1.1- Những mục tiêu, yêu cầu chủ yếu của cải cách hệ thống thuế Việt Nam trong thời gian từ năm 1990 đến nay .31 - 1 - 2.1.2- Nội dung cơ bản của cải cách thuếViệt Nam trong thời gian từ năm 1990 đến nay 34 2.1.2.1- Cải cách thuế bước I (thời kỳ từ năm 1990 đến năm 1999) 35 2.1.2.2- Cải cách thuế bước II (thời kỳ từ năm 1999 đến nay ) 38 2.2- Thực trạng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam .43 2.2.1- Các cam kết hội nhập của Việt Nam 45 2.2.2- Những kết quả đạt được và những tồn tại trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế khu vực và thế giới .53 2.3- Thực trạng hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 57 2.3.1- Những cơ hội và thách thức của việc hội nhập kinh tế quốc tế đối với lĩnh vực thuế .57 2.3.2- Nội dung cơ bản của hệ thống thuế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế .61 2.3.3- Những kết quả đạt được của hệ thống thuế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 66 2.3.4- Những tồn tại của hệ thống thuế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế .71 2.3.4.1- Về kết cấu hệ thống các sắc thuế .71 2.3.4.2- Về nội dung của các sắc thuế .75 2.3.4.3- Về tổ chức quản lý thu thuế .86 Chương III : Các giải pháp hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế .89 3.1- Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến việc hoàn thiện hệ thống thuế ở nước ta .89 3.1.1- Bối cảnh quốc tế .89 3.1.2- Bối cảnh trong nước .90 - 2 - 3.2- Một số vấn đề cần được quan tâm trong cải cách thuế theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế .92 3.2.1- Mục tiêu, yêu cầu .92 3.2.2- Những nguyên tắc cần phải tuân thủ trong việc hoàn thiện hệ thống thuế theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế .95 3.2.3- Những vấn đề cần tránh trong thực hiện cải cách thuế 97 3.3- Các giải pháp hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế 98 3.3.1- Về kết cấu hệ thống thuế 98 3.3.2- Về nội dung các sắc thuế 99 3.3.2.1- Thuế giá trị gia tăng .99 3.3.2.2- Thuế tiêu thụ đặc biệt .103 3.3.2.3- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 105 3.3.2.4- Thuế thu nhập doanh nghiệp 106 3.3.2.5- Thuế thu nhập cá nhân .107 3.3.2.6- Thuế nhà đất .110 3.3.2.7- Thuế chuyển quyền sử dụng đất .111 3.3.2.8- Thuế tài nguyên 111 3.3.2.9- Thuế đăng ký tài sản .112 3.3.2.10- Thuế bảo vệ môi trường .113 3.3.2.11- Thuế cố định .113 3.3.2.12- Thuế môn bài 114 3.3.2.13- Về phí, lệ phí 114 3.3.3- Về tổ chức quản lý thu thuế .114 3.4- Các giải pháp hỗ trợ .121 Kết luận .123 Tài liệu tham khảo .125 - 3 - DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADB : Ngân hàng Phát triển Châu Á AFTA : Khu vực mậu dịch tự do ASEAN APEC : Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ASEAN : Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEM : Diễn đàn hợp tác Á - Âu BTA : Hiệp định thương mại Việt - Mỹ CEPT : Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung của các nước ASEAN e- ASEAN : Hiệp định công nghệ thông tin của ASEAN GTGT : Giá trị gia tăng HNKTQT : Hội nhập kinh tế quốc tế IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế MFN : Nguyên tắc tối huệ quốc NK : Nhập khẩu NSNN : Ngân sách Nhà nước SEV : Hội đồng tương trợ kinh tế SDĐNN : Sử dụng đất nông nghiệp XK : Xuất khẩu TNCN : Thu nhập cá nhân TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt WB : Ngân hàng thế giới WTO : Tổ chức Thương mại thế giới - 4 - LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại ngày nay, toàn cầu hóa kinh tế đang trở thành xu thế khách quan, lôi cuốn các nước, bao trùm hầu hết các khu vực, vừa thúc đẩy hợp tác, vừa tăng sức ép cạnh tranh giữa các nền kinh tế. Trong điều kiện như vậy, một quốc gia có chính sách thuế thích hợp sẽ nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước và đảm bảo độ an toàn trong quá trình hội nhập kinh tế. Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra những cơ hội to lớn cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhưng cũng mang đến những thách thức không nhỏ đối với một nước đang phát triển ở trình độ thấp như nước ta hiện nay. Để tận dụng cơ hội và để giảm thiểu những thách thức, Nhà nước phải sử dụng có hiệu quả những công cụ quản lý kinh tế vĩ mô, trong đó thuế là một công cụ hết sức quan trọng. Hệ thống thuế mới nước ta đã được ban hành từ năm 1990, qua một số lần sửa đổi, bổ sung đã phát huy được nhiều tác dụng trong việc bảo đảm yêu cầu tăng thu cho Ngân sách Nhà nước, góp phần quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế, thực hiện bình đẳng, công bằng xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, hệ thống thuế nước ta bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, nên cần được sửa đổi, bổ sung để chính sách thuế ngày càng hoàn thiện hơn, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội đang có nhiều biến đổi đa dạng và phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Vì vậy chọn đề tài “Các giải pháp hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế” làm đề tài luận văn có ý nghĩa thiết thực, thời sự, cả về lý luận và về thực tiễn. Mục đích của luận văn là nghiên cứu những vấn đề lý luận về thuế và cải cách thuế của các nước trên thế giới, nghiên cứu những thách thức trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đối với lĩnh vực Thuế - Ngân sách, phân tích thực trạng chính sách thuế hiện hành trong bối cảnh hội nhập, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống thuế phù hợp với thông lệ quốc tế. - 5 - Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của Luận văn là vấn đề chung về thuế và cải cách thuế của các nước trên thế giới cũng như của Việt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó đề tài chỉ đề cập sâu vào những kinh nghiệm cải cách thuế ở một số quốc gia có bối cảnh kinh tế - xã hội giống Việt Nam và thực tiễn, những ưu và nhược điểm của hệ thống thuế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và của một số sắc thuế quan trọng mang tính bức xúc và thời sự đang được Đảng và nhà nước quan tâm cải tiến. Luận văn sử dụng Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để nghiên cứu và trình bày các nội dung lý luận và thực tiễn. Luận văn sử dụng một số phương pháp đi từ cái chung đến cái riêng, kết hợp lịch sử với logic, tổng hợp và phân tích để qua đó rút ra kết luận. Nội dung của luận văn được trình bày thành 3 chương : - Chương I : Những vấn đề lý luận về thuế và cải cách hệ thống thuế theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế. - Chương II : Thực trạng hệ thống thuếViệt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. - Chương III : Các giải pháp hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, do vốn kiến thức và khả năng nghiên cứu còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót, kính mong được sự góp ý, lượng thứ, thông cảm và chỉ dẫn từ Quý Thầy Cô để luận văn được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. - 6 - CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ THEO XU HƯỚNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.1- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THUẾ : 1.1.1- Khái niệm, bản chất và chức năng của thuế : 1.1.1.1- Khái niệm : Thuế ra đời và tồn tại cùng với sự xuất hiện và tồn tại của Nhà nước, vì Nhà nước và do Nhà nước. Dưới bất kỳ một hình thái kinh tế - xã hội nào khi còn Nhà nước là còn thuế. Thuế là một công cụ quan trọng mà bất kỳ Nhà nước nào cũng sử dụng để hoàn thành chức năng của mình. Tuy nhiên, cho đến nay có nhiều cách nhìn nhận khác nhau và người ta vẫn chưa có quan điểm thống nhất về khái niệm thuế cũng như nhìn chung chưa phản ánh đầy đủ bản chất chung của phạm trù thuế. Chẳng hạn theo các nhà kinh điển thì thuế được quan niệm rất đơn giản : “Để duy trì quyền lực công cộng, cần phải có những sự đóng góp của những người công dân của Nhà nước đó là thuế khóa…” (Mác - Ăng ghen). Càng về sau, khái niệm về thuế ngày càng được bổ sung và hoàn thiện hơn. Trong cuốn sách “Economics” của hai nhà kinh tế Mỹ Makkhell và Bruy –M.1993 cho rằng “Thuế là một khoản chuyển giao bắt buộc bằng tiền (hoặc chuyển giao bằng hàng hóa, dịch vụ)”. Ở Việt Nam, đến nay cũng chưa có một khái niệm thống nhất về thuế mà tùy theo cách nhìn nhận ở các góc độ khác nhau, người ta có thể hiểu khác nhau về thuế : Theo từ điển Tiếng Việt (Xuất bản năm 1977) thì thuế là phần tiền hoặc sản vật mà người dân phải đóng góp để dùng vào việc chi tiêu của Nhà nước. - 7 - Ở góc độ nghiên cứu về Pháp luật thì thuế được quan niệm là khoản đóng góp theo quy định của Pháp luật mà Nhà nước bắt buộc với tính chất và cá nhân phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. Ở góc độ nghiên cứu về Kinh tế Chính trị học thì khái niệm về thuế là hình thức phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân để hình thành nên các quỹ tiền tệ tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu theo chức năng của Nhà nước. Ở góc độ người thu thuế thì thường hiểu thuế là khoản đóng góp bắt buộc theo nghĩa vụ do Pháp luật quy định. Thuế là khoản thu không phải hoàn trả ngang giá và trực tiếp. Ở góc độ người nộp thuế thì hiểu thuế là khoản bắt buộc phải nộp cho Nhà nước theo quy định. Các quan niệm trên có thể đúng nhưng ở những góc độ khác nhau. Cách hiểu như vậy chưa đầy đủ và chính xác. Nhưng hiện nay các nhà kinh tế đều nhất trí kết luận rằng : Thuế là một khoản thu của Nhà Nước đối với các tổ chức và mọi thành viên trong xã hội. Khoản thu này mang tính bắt buộc, không hoàn trả trực tiếp do Pháp luật của Nhà nước quy định, nhằm sử dụng cho mục đích chung của toàn xã hội. Từ khái niệm thuế trên, cho thấy rằng một khái niệm để phản ánh đầy đủ nội dung và bản chất của thuế cần phải nêu được các điểm sau : - Nội dung kinh tế của thuế được đặc trưng bởi các quan hệ tiền tệ giữa Nhà nước và các Pháp nhân và các thể nhân, không mang tính hoàn trả trực tiếp. - Những mối quan hệ dưới dạng tiền tệ này được nảy sinh một cách khách quan và có ý nghĩa xã hội đặc biệt - việc chuyển giao thu nhập có tính chất bắt buộc theo mệnh lệnh của Nhà nước. - Các Pháp nhân và thể nhân chỉ phải nộp cho Nhà nước các khoản thuế đã được pháp luật quy định. - 8 - 1.1.1.2- Đặc điểm của thuế : Từ khái niệm tổng quát về thuế nêu trên chúng ta có thể rút ra các đặc điểm chung của thuế như sau : a) Thuế luôn luôn gắn liền với quyền lực của Nhà nước : Thuế là nghĩa vụ cơ bản của công dân đã được quy định trong Hiến pháp. Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ bất kỳ một sắc thuế nào cũng chỉ do một cơ quan quyền lực duy nhất của Nhà nước có thẩm quyền đó là Quốc hội. Mặt khác, tính quyền lực Nhà nước cũng thể hiện ở chỗ Nhà nước không thể hiện thu thuế một cách tùy tiện mà phải dựa trên những cơ sở pháp luật nhất định đã được xác định trong các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành. b) Tính bắt buộc phải nộp thuế : Nhà nước sử dụng quyền lực của mình buộc các thành phần kinh tế có sản xuất kinh doanh đều phải đóng góp một phần thu nhập của mình dưới hình thức nộp thuế cho Ngân sách Nhà nước. Do vậy, Nhà nước đã ban hành các sắc thuế trực thu, gián thu, các khoản phí, lệ phí để buộc người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng dịch vụ, người có thu nhập cao phải nộp thuế. c) Tính không hoàn trả trực tiếp : Tính không hoàn trả trực tiếp thể hiện trên các khía cạnh : người nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước không có quyền đòi hỏi Nhà nước phải cung cấp hàng hóa, dịch vụ công cộng trực tiếp cho mình. Người nộp thuế sẽ được nhận một phần dịch vụ công cộng mà Nhà nước cung cấp chung cho cả cộng đồng, giá trị phần dịch vụ đó không nhất thiết phải trùng với khoản thuế mà họ phải nộp cho Nhà nước. d) Tính cố định của thuế : Các Nhà nước ban hành sắc thuế, luật thuế để làm căn cứ, bắt buộc các thanh phần kinh tế trong xã hội phải đóng góp nghĩa vụ thuế. Luật thuế ban hành một mức thu cố định cho các hàng hóa dịch vụ. Do đó, các mức cố định này mà Nhà nước có thể tính trước được nguồn thu của mình. Người nộp thuế cũng có thể tính toán được sẽ - 9 - phải nộp bao nhiêu trong thu nhập của mình cho Nhà nước. Thuế còn có một ưu điểm lớn với Nhà nước là thu một cách thường xuyên, chỉ cần có hoạt động sản xuất kinh doanh là phải nộp thuế cho Nhà nước. Do đó, Nhà nước có nguồn tài chính để chi trả thường xuyên ổn định cho các nhu cầu của mình. 1.1.1.3- Bản chất của thuế : Thuế gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước và nền kinh tế hàng hóa. Nhà nước là người đại diện quyền lực cao nhất cho một giai cấp nhất định. Do đó, thuế có bản chất kinh tế - chính trị - xã hội sâu sắc. a) Bản chất kinh tế của thuế : Bản chất kinh tế của thuế thể hiện trước hết là một phần thu nhập của xã hội được tập trung để phục vụ nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. Kinh tế là cơ sở của thuế. Không có sản xuất và phát triển sản xuất và sản xuất không có hiệu quả thì nguồn thu từ thuế của Nhà nước không thể tăng nhiều và nhanh được. Vì thế, qua thu thuế phải tác động tới sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, thúc đẩy thực hành tiết kiệm mọi mặt trong sản xuất và tiêu dùng một cách hợp lý để tạo nguồn thu ngày càng lớn cho Ngân sách. Mức động viên về thuế không hợp lý, chỉ nhằm đáp ứng đơn thuần nhu cầu chi tiêu của Nhà nước mà bỏ qua đảm bảo tăng trưởng về kinh tế thì thường là gặp thất bại, dễ dẫn đến hậu quả xấu nhiều mặt cả về kinh tế - chính trị. Ngược lại, mức động viên hợp lý sẽ có tác dụng tăng thu cho Ngân Sách và kích thích sản xuất phát triển. b) Về bản chất giai cấp của thuế : Bản chất giai cấp của Nhà nước quyết định bản chất của thuế. Cùng một hiện tượng Ngân sách thu thuế của dân, nhưng với các Nhà nước khác nhau thì bản chất của thuế khác nhau. Điều đó được thể hiện bên trong những nội dung chủ yếu của thuế là : Thuế thu vào ai? Thu như thế nào? Và thu để làm gì? Có thể nói mục đích của thuế - Thu để làm gì đã thể hiện rõ ràng nhất mục đích của thuế. Trong xã hội người bóc lột người, nhân dân lao động đóng thuế cho Nhà nước để nuôi bộ máy áp bức, bóc lột lại - 10 - [...]... trạng của công cuộc cải cách thuếViệt Nam trong thời gian qua, tổng kết những thành quả đạt được, những mặt còn hạn chế của hệ thống thuế hiện hành, từ đó đề ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế trong những chương tiếp theo - 28 - CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THUẾVIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HIỆN NAY 2.1- Khái quát... dung cải cách thuếcác nước ASEAN Thông qua công cuộc cải cách thuếcác nước này Việt Nam có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tiễn cho định hướng hoàn thiện hệ thống thuế của mình theo xu hướng hội nhập Bởi lẽ hiện nay, các nước này cũng với nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, đang từng bước hoàn thiện hệ thống thuế sao cho phù hợp với thông lệ quốc tế, để góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát... - Miễn, giảm thuế TNDN nếu đầu tư vào các dự án có vốn đầu tư lớn, tỷ trọng hàng hóa xu t khẩu cao, dự án có công nghệ kỹ thuật tiên tiến Tóm lại : Chương I đã khái quát những vấn đề lý luận chung về thuế và cải cách thuế theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là kinh nghiệm cải cách thuế ở những nước có điều kiện kinh tế - xã hội tương tự Việt Nam như Trung Quốc, Đài Loan, các nước ASEAN... thuế gián thu gồm có thuế quan, thuế giao dịch chứng khoán, thuế doanh nghiệp, thuế tem, thuế giải trí và thuế hàng hóa Từ năm 1981, hệ thống thuế Đài Loan được phân chia cho ba cấp phụ trách quản lý thu gồm có : thuế quốc gia, thuế tỉnh (thành phố), thuế huyện (quận) Và theo thời gian hệ thống chính sách thuế của Đài Loan đã không ngừng hoàn thiện, thuế suất thuế thu nhập ngày càng giảm dần theo xu. .. 1990, Quốc hội đã ban hành một loạt các sắc thuế mới như thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế lợi tức, thuế tài nguyên, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao Năm 1991, Quốc hội ban hành Luật thuế xu t khẩu, thuế nhập khẩu mới Năm 1992 ban hành Pháp lệnh thuế nhà, đất Năm 1993 ban hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi Luật thuế xu t khẩu, Luật thuế nhập khẩu,... xét, cải cách hệ thống thuế đặc biệt đầu năm 1960, sau khi có Luật thuế khuyến khích đầu tư nước ngoài, nhằm bảo đảm hệ thống thuế luôn hợp lý, đạt hiệu quả cao trong tình hình kinh tế - xã hội thường xuyên biến động Ở Đài Loan có 14 sắc thuếtheo lý thuyết truyền thống của họ thì các loại thuế trực thu gồm : Thuế TNCN, thuế lợi tức, thuế khai thác mỏ, thuế tài sản, thuế thừa kế, thuế đất, thuế nhà,... sáng chế… 1.1.3- Các tiêu thức xây dựng hệ thống thuế : 1.1.3.1- Khái niệm về hệ thống thuế : Hệ thống thuế là tổng hợp các hình thức thuế khác nhau, giữa chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau và việc xây dựng các loại thuế, phương pháp thu thuế được thực hiện theo những nguyên tắc nhất định Tùy thuộc vào tình hình chính trị - kinh tế từng thời kỳ mà Nhà nước điều chỉnh hệ thống thuế cho phù hợp... kinh tế cũng không ngừng gia tăng ; điều đó đồng nghĩa với việc nguồn thu của NSNN sẽ tăng trưởng và không ngừng lớn mạnh - 19 - 1.3- Kinh nghiệm về cải cách thuế ở một số nước trên thế giới theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế : Trong những năm gần đây, hòa mình với tiến trình HNKTQT, các quốc gia trên thế giới đang có xu hướng cải cách hệ thống thuế của mình cho phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm... kết quả cải cách chính sách thuếcác nước cũng có nhiều điểm khác nhau do hoàn cảnh kinh tế - chính trị - xã hội ở mỗi nước khác nhau Ở các nước phát triển, cải cách chính sách thuế chú trọng vào việc hoàn thiện các chi tiết trong các Luật thuế sẵn có Còn ở các nước đang phát triển, cải cách thuế phải phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế Sau đây là nội dung và kinh nghiệm cải cách thuế ở một... tiết vĩ mô nền kinh tế Để đảm bảo được yêu cầu này mà không vi phạm nguyên tắc đã định ra, khi xây dựng hệ thống thuế - 17 - thì cơ quan lập pháp thường chỉ quy định khung thuế suất, còn việc quy định thuế suất cụ thể thường giao cho cơ quan hành pháp, có như vậy mới đảm bảo cho hệ thống thuế thích ứng với những biến động của hoàn cảnh kinh tế 1.2- THUẾ VÀ TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ : 1.2.1-
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, Các giải pháp hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, Các giải pháp hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, 1- Những chức năng của WTO : 2- Những nguyên tắc hoạt động của WTO :

Từ khóa liên quan