Giải pháp nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ

72 309 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2013, 15:26

Những vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng và đảm bảo an toàn vốn tín dụng ngân hàng. Nguyễn Xuân Linh 30 12 K hoa NGHIệP Vụ KINH DOANH NGÂN HàNG Lời nói đầu Hoạt động ngân hàng giữ vị trí vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đi đôi với sự đổi mới của nền kinh tế, ngân hàng góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới của đất nớc, đặc biệt là trong mấy năm gần đây khi nền kinh tế nớc ta đã phát triển và tăng trởng với tốc độ nhanh. Trên thực tế, vấn đề đảm bảo an toàn vốn tín dụng hiện nay đang là một vấn đề nan giải, yêu cầu cần phải đợc mở rộng và lành mạnh hoá. Trớc hết phải hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, củng cố môi trờng và từng bớc đa các hoạt động của ngân hàng vào an toàn và hiệu quả trên thị trờng tài chính. Do đó, việc nghiên cứu vấn đề đảm bảo an toàn vốn tín dụng của các Ngân hàng Thơng mại có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận lẫn thực tiễn. Với mục tiêu nghiên cứu để tăng cờng khả năng đảm bảo an toàn vốn tín dụng, giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động của các Ngân hàng Thơng mại ở nớc ta hiện nay thì phải quan tâm đến việc xây dựng các cơ chế, chính sách, các tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn tín dụng của các Ngân hàng Thơng mại. Để đạt đợc mục tiêu nghiên cứu trên, phơng pháp nghiên cứu đợc sử dụng trong chuyên đề là phép duy vật biện chứng kết hợp với duy vật lịch sử để xem xét các vấn đề một cách lôgic. Trong quá trình nghiên cứu, vấn đề đảm bảo an toàn vốn tín dụng đợc đặt trong mối quan hệ tổng thể với các vấn đề khác trong mối hoạt động của ngân hàng. Vấn đề đợc đề cập từ vĩ mô nh quy chế, chính sách đến các vấn đề vi mô nh tìm giải pháp bảo đảm an toàn vốn tín dụng trong hoạt động của ngân hàng đó. Với mục đích và phơng pháp nghiên cứu trên cộng với thời gian thực tập tại chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ cùng với những kiến thức đã học ở trờng và đợc sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của tập thể cán bộ và nhân viên ngân hàng và cô Vũ Thanh Hà, chuyên đề đợc mang tên Giải pháp nâng cao chất lợng đảm bảo an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ , chuyên đề đợc bố cục làm ba chơng: Nguyễn Xuân Linh 30 12 K hoa NGHIệP Vụ KINH DOANH NGÂN HàNG Chơng 1- Những vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng và đảm bảo an toàn vốn tín dụng ngân hàng. Chơng 2- Thực trạng công tác bảo đảm an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ. Chơng 3- Một số giải pháp và kiến nghị nhằm bảo đảm an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ. Do thời gian tìm hiểu không nhiều, trình độ lý luận và thực tiễn còn hạn chế, chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận đợc sự góp ý của các cô, chú trong ngân hàng, của cô giáo hớng dẫn và các bạn quan tâm đến vấn đề này để chuyên đề đợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn cô Vũ Thanh và các cô, chú trong ngân hàng đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này. Nguyễn Xuân Linh 30 12 K hoa NGHIệP Vụ KINH DOANH NGÂN HàNG Chơng 1 những vấn đề lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng bảo Đảm an toàn vốn tín dụng ngân hàng. 1.1. tín dụng ngân hàng và rủi ro tín dụng. 1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng. Khó có thể đa ra một định nghĩa rõ ràng về tín dụng . Vì vậy tuỳ theo góc độ nghiên cứu mà chúng ta có thể xác định nội dung của thuật ngữ này. Tín dụng (credit) xuất phát từ chữ la tinh là credo ( tin tởng , tín nhiệm). Trong thực tế cuộc sống thuật ngữ tín dụng đợc hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau ; ngay cả trong quan hệ tài chính , tuỳ theo từng bối cảnh cụ thể mà thuật ngữ tín dụng có một nội dung riêng . Trong quan hệ tài chính , tín dụng đợc hiểu theo các nghĩa sau: Xét trên góc độ chuyển dịch quỹ cho vay từ chủ thể thặng d tiết kiệm sang chủ thể thiếu hụt tiết kiệm thì tín dụng đợc coi là phơng pháp chuyển dịch quỹ từ ngời cho vay sang ngời đi vay. Trong một quan hệ tài chính cụ thể , tín dụng là một giao dịch về tài sản trên cơ sở có hoàn trả giữa hai chủ thể . Nh một công ty công nghiệp hoặc thơng mại bán hàng trả chậm cho một công ty khác, trong trờng hợp này ngời bán chuyển giao hàng hoá cho bên mua và sau một thời gian nhất định theo thoả thuận bên mua phải trả tiền cho bên bán . Phổ biến hơn cả là giao dịch giữa ngân hàng và các định chế tài chính khác với các doanh nghiệp và cá nhân thể hiện dới hình thức cho vay tức là ngân hàng cấp tiền vay cho bên đi Nguyễn Xuân Linh 30 12 K hoa NGHIệP Vụ KINH DOANH NGÂN HàNG vay và sau một thời hạn nhất định ngời đi vay phải thanh toán vốn gốc và lãi. Tín dụng còn có nghĩa là một số tiền cho vay mà các định chế tài chính cung cấp cho khách hàng . Trong một số ngữ cảnh cụ thể thuật ngữ tín dụng đồng nghĩa với thuật ngữ cho vay .Ví dụ : tín dụng ngắn hạn (Short-term Credit) đồng nghĩa với cho vay ngắn hạn ( Short term loans); hoặc nh từ tín dụng tuần hoàn ( revolving credit) là một loại cho vay cụ thể. Trên cơ sở tiếp cận theo chức năng hoạt động của ngân hàng thì tín dụng đợc hiểu nh sau: Tín dụng là một giao dịch về tài sản( tiền hoặc hàng hoá) giữa bên cho vay ( ngân hàng và các thể chế tài chính khác) và bên đi vay ( cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác), trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo thoả thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên đi vay khi đến hạn thanh toán. Từ khái niệm trên, bản chất của tín dụng là một giao dịch về tài sản trên cơ sở hoàn trả và có các đặc trng sau: - Tài sản giao dịch trong quan hệ tín dụng ngân hàng bao gồm hai hình thức là cho vay ( bằng tiền) và cho thuê (bất động sản và động sản). Trong những năm 1960 trở về trớc hoạt động tín dụng của ngân hàng chỉ có cho vay bằng tiền. Xuất phát từ tính đắc thù đó mà nhiều lúc thuật ngữ tín dụng và cho vay đợc coi là đồng nghĩa với nhau. Từ những năm 1970 trở lại đây, dịch vụ cho thuê vận hành và cho thuê tài chính đã đợc các ngân hàng hoặc các định chế tài chính khác cung cấp cho khách hàng. Đây là một sản phẩm kinh doanh của ngân hàng, một hình thức tín dụng bằng tài sản thực (nhà ở, văn phòng làm việc, máy móc-thiết bị). - Xuất phát từ nguyên tắc hoàn trả, vì vậy ngời cho vay khi chuyển giao tài sản cho ngời đi vay sử dụng phải có cơ sở để tin rằng ngời đi vay sẽ trả đúng hạn. Đây là yếu tố hết sức cơ bản trong quản trị tín dụng. Trong thực tế một số nhân viên tín dụng khi xét duyệt cho vay không dựa trên Nguyễn Xuân Linh 30 12 K hoa NGHIệP Vụ KINH DOANH NGÂN HàNG cơ sở đánh giá mức độ tín nhiệm về khách hàng mà lại chú trọng đến các đảm bảo, chính quan điểm này đã làm ảnh hởng đến chất lợng tín dụng. Cần lu ý rằng các bậc tiền bối đã bằng từ credo hoặc tín để đặt tên cho credit hoặc tín dụng khong phải là vấn đề ngẫu nhiên. - Giá trị hoàn trả thông thờng phải lớn hơn giá trị lúc cho vay, hay nói cách khác là ngời đi vay phải trả thêm phần lãi ngoài vốn gốc. Để thực hiện đợc các nguyên tắc này phải xác định lãi suất danh nghĩa lớn hơn tỉ lệ lạm phát, hay nói các khác phải xác định lãi suất thực dơng ( Lãi suất thực = Lãi suất danh nghĩa tỉ lệ lạm phát). Tuy nhiên, vì lãi suất chịu ảnh hởng của nhiều yếu tố khác nhau, nên trong một số trờng hợp cụ thể lãi suất danh nghĩa có thể thấp hơn lạm phát, ngoại lệ này chỉ tồn tại trong một giai đoạn ngắn . - Trong quan hệ tín dụng ngân hàng tiền vay đợc cấp trên cơ sở cam kết hoàn trả vô điều kiện. Về khía cạnh pháp lý, những văn bản xác định quan hệ tín dụng nh hợp đồng tín dụng, khế ớc thực chất là lệnh phiếu ( promissory note), trong đó bên đi vay cam kết hoàn trả vô điều kiện cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán. 1.1.2. rủi ro trong hoạt động tín dụng. Rủi ro tín dụng đợc định nghĩa là khoản lỗ tiềm tàng vốn có đơc tạo ra khi cấp tín dụng cho một khách hàng. Có nghĩa là khả năng khách hàng không đợc trả nợ theo hợp đồng gắn liền với mỗi khoản tín dụng ngân hàng cấp cho họ . Hoặc nói một cách cụ thể hơn, luồng thu nhập dự tính mang lại từ các tài sản có sinh lời của các ngân hàng có thể không đợc hoàn trả đầy đủ xét cả về mặt số lợng và thời hạn . Các ngân hàng sẽ không bị đe dọa bởi rủi ro tín dụng nếu luôn luôn nhận lại đợc cả gốc và lãi của các khoản vay đúng thời hạn, ngợc lại nếu ngời vay gặp khó khăn tài chính , thì cả gốc và lãi khoản vay bị đặt trong tình trạng không thu hồi đợc . Trong đIều kiện bình th- ờng , phần lớn các tài sản tài chính do các doanh nghiệp phát hành và đợc đầu Nguyễn Xuân Linh 30 12 K hoa NGHIệP Vụ KINH DOANH NGÂN HàNG t bởi các ngân hàng đều đợc đảm bảo với mức xác suất cao , lãi thu đợc thờng dới dạng lãi suất cố định . Nhng khi có rủi ro ,mặc dù xảy ra với xác suất thấp , mức vốn co thể mất lại không có giới hạn . Có thể lấy các trái phiếu có phiếu lĩnh lãi cố định do các doanh nghiệp phát hành và các khoản cho vay của ngân hàng để minh chứng cho mâu thuẫn giữa thu nhập và rủi ro tín dụng . Trong cả hai trờng hợp , nếu không có rủi ro , nguồn thu nhập của ngân hàng là có giới hạn dới dạng lãi suất các khoản cho vay hoặc lãi suất trái phiếu, ng- ợc lại ngân hàng thờng mất toàn bộ phần lãi suất và có thể một phần hay toàn bộ vốn gốc, điều này còn phụ thuộc vào khả năng bồi hoàn của tàI sản thế chấp và kết quả của việc thanh lý tài sản trong trờng hợp ngời đi vay phá sản. 1.2. KHáI NIệM & vai trò của bảo Đảm an toàn vốn tín dụng. 1.2.1. Khái niệm. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngân hàng thơng mại là đảm bảo an toàn nguồn vốn tín dụng nhằm tối thiểu hoá rủi ro xảy đến với ngân hàng. Để đạt đợc mục tiêu này, các ngân hàng sử dụng nhiều phơng pháp, quy trình đánh giá đảm bảo an toàn vốn tín dụng khác nhau, bao gồm cả chính thức, bán chính thức và không chính thức. Mặc dù ngày nay các phơng pháp đánh giá, quản lý an toàn vốn tín dụng ngày càng hoàn thiện và tinh vi hơn đã góp phần vào việc nâng cao hiệu quả, độ tin cậy của các quyết định về cho vay, nhng chúng vẫn không hoàn toàn khắc phục đợc những hạn chế vốn có, thậm chí trong một vài trờng hợp có thể làm lạc hớng các chuyên gia ngân hàng. Và để đảm bảo thu hồi đợc nợ thì các ngân hàng phải xem xét thận trọng đến uy tínnăng lực của khách hàng để từ đó áp dụng các phơng pháp cho vay thích hợp. Nếu khách hàng đợc đánh giá là tốt nh có phẩm chất tốt trong kinh doanh, có khả năng tài chính mạnh, chấp hành tốt tất cả các hợp đồng tín dụng trong quá khứ và có triển vọng phát triển trong tơng lai thì Nguyễn Xuân Linh 30 12 K hoa NGHIệP Vụ KINH DOANH NGÂN HàNG ngân hàng có thể cho vay không cần phải có sự đảm bảo đối với món vay đó theo quy định. Mà ngợc lại, nếu khách hàng không đạt đợc các tiêu chuẩn đó thì để hạn chế rủi ro, buộc ngân hàng phải thực hiện cho vay có bảo đảm. Đây là cơ sở để nguồn vốn tín dụng của ngân hàng luôn đợc đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành của mình. Nh vậy có thể nói rằng: Bảo đảm an toàn vốn tín dụng là việc thiết lập những cơ sở pháp lý để có thêm nguồn thu nợ thứ hai ngoài nguồn thu nợ thứ nhất trong quan hệ tín dụng của khách hàng với ngân hàng. Nguồn thu nợ thứ nhất của ngân hàng trong hoạt động kinh doanh là doanh thu đối với cho vay vốn lu động hoặc là khấu hao và lợi nhuận đối với cho vay trung và dài hạn để hình thành tài sản cố định; trong hoạt động cho vay nguồn này lại là thu nhập của cá nhân nh tiền lơng, các khoản thu nhập tài chính ( lãi cho vay, lãi các chứng khoán, ) và các thu nhập khác. Nguồn thu nợ thứ hai của ngân hàng đợc thiết lập để nhằm mục đích bảo đảm an toàn vốn tín dụng, đề phòng trờng hợp nguồn thu nợ thứ nhất không có khả năng thu hồi đợc. 1.2.2. Vai trò của bảo đảm an toàn vốn tín dụng. Trên thực tế, ở nớc ta hiện nay do nền kinh tế mới chuyển sang cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, các công ty nớc ngoài vào nớc ta ngày càng nhiều, các công ty liên doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn cũng ngày một gia tăng và không phải công ty nào cũng có đủ vốn để thực hiện công việc kinh doanh của mình. Do vậy, ngân hàng sẽ là ngời hỗ trợ một phần vốn rất quan trọng cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này. Để thực hiện cho vay có hiệu quả và an toàn thì ngân hàng tiến hành các nghiệp vụ cho vay dới nhiều hình thức có thể có tài sản làm đảm bảo hoặc không có tài sản làm đảm bảo miễn là đảm bảo an toàn nguồn vốn của ngân hàng và tỷ lệ rủi ro xảy đến với ngân hàng ở mức thấp nhất. Trong một vài năm trở lại đây, trong hoạt động Nguyễn Xuân Linh 30 12 K hoa NGHIệP Vụ KINH DOANH NGÂN HàNG kinh doanh ngân hàng ở nớc ta đã xuất hiện một số cá nhân dùng giấy tờ sở hữu giả về tài sản làm phơng tiện cầm cố - thế chấp giao cho ngân hàng để làm thủ tục vay vốn. Nếu cán bộ ngân hàng khi làm nhiệm vụ cho vay có đảm bảo bằng tài sản cầm cố - thế chấp mà không nêu cao cảnh giác trong khi cho vay thì rất có thể thì sẽ mang lại rủi ro cho ngân hàng. Vì thế đảm bảo an toàn vốn tín dụng đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Tài sản đảm bảo cho một khoản vay không chỉ đơn thuần có ý nghĩa trong thời điểm phát sinh quan hệ vay mợn giữa ngời cho vay và ngời đi vay mà trên hết nó là cơ sở để đảm bảo cho ngân hàng có thể xử lý thu hồi nợ nếu nh đến hạn mà con nợ không trả đợc nợ cho ngân hàng. Khi đánh giá hoạt động của khách hàng, nếu thấy rằng nguồn thu nợ thứ nhất cha có cơ sở chắc chắn đảm bảo cho vốn vay của ngân hàng đợc thu hồi đúng, đủ thì buộc ngân hàng phải thiết lập các cơ sở pháp lý để có thêm một nguồn thu nợ thứ hai bao gồm giá trị tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của bên thứ ba. Khi có quyết định cho vay ngời ra quyết định phải có câu trả lời cụ thể về ba câu hỏi sau: + Khách hàng có mong muốn trả nợ không ? + Khách hàng có khả năng trả nợ không ? + Khả năng và ý muốn có đó có duy trì đợc trong suốt thời gian vay vốn không ? Và muốn có câu trả lời có hay không hoặc ở mức độ nào thì đòi hỏi cán bộ tín dụng ngân hàng phải tiến hành nghiên cứu và phân tích đợc khách hàng ở nhiều góc độ khác nhau để đa ra quyết định cho vay đúng và phù hợp đối với cả ngân hàng và khách hàng. Trong quá trình cho vay các ngân hàng thờng đa ra các tiêu chuẩn để xét duyệt cho vay, nhng phải thấy rằng đây không phải là tiêu chuẩn quan trọng nhất hay nói cách khác không phải là tiêu chuẩn mang tính nguyên tắc. Tuy vậy trên thực tế đôi khi các ngân hàng Nguyễn Xuân Linh 30 12 K hoa NGHIệP Vụ KINH DOANH NGÂN HàNG xếp đảm bảo vào vị trí số 1 và thậm chí có nhiều trờng hợp nó đợc coi là tiêu chuẩn duy nhất trong xét duyệt cho vay. Chính t duy này đã dẫn đến xuất hiện hàng loạt các rủi ro trong cho vay của ngân hàng, bởi vì trên thực tế tại các ngân hàng nghiệp vụ cho vay truyền thống vẫn là cho vay từng lần và đối với từng món vay cụ thể ngân hàng lại yêu cầu khách hàng phải có tài sản đảm bảo cho khoản vay đó và đôi khi xuất hiện tình trạng một ngời vay vốn phải làm mấy hợp đồng tín dụng. Mỗi hợp đồng tín dụng lại yêu cầu phải có tài sản đảm bảo cho khoản vay đó thì khách hàng lấy đâu ra tài sản đảm bảo, trong khi trên thực tế tài sản đảm bảo cho việc vay vốn lại thờng chỉ có đất đai và nhà cửa. Do đó, để có thể vay đợc vốn khách hàng rất có thể làm giấy tờ giả mạo về đất đai, nhà cửa để đảm bảo cho khoản vay đối với ngân hàng. Và qua một số lần vay có uy tín với ngân hàng, ngân hàng có thể xem nhẹ việc thẩm tra lại khách hàng thì rủi ro có thể xảy đến với ngân hàng là điều khó tránh khỏi. Vậy nên, nếu xếp đảm bảo tín dụng là tiêu chuẩn duy nhất trong việc ra quyết định cho vay thì cũng có nghĩa là ngân hàng hoạt động trong trạng thái không an toàn, nguy cơ mất vốn rất có thể xảy ra. Vì vậy, không nên coi đảm bảo an toàn vốn tín dụng là tiêu chuẩn duy nhất trong cho vay mà chỉ nên coi nó là một sự đảm bảo cần thiết cho khoản vay, là một trong hàng loạt những điều kiện đảm bảo cho khoản tín dụng của ngân hàng đợc lành mạnh. Trong nền kinh tế thị trờng, các hoạt động kinh tế diễn ra hết sức đa dạng và phức tạp, do đó mọi dự đoán rủi ro của nhà ngân hàng chỉ mang tính chất tơng đối. Trong môi trờng kinh doanh nh vậy, đảm bảo tín dụng đợc coi là tiêu chuẩn bổ sung cho những mặt hạn chế của nhà quản trị tín dụng, cũng nh phòng ngừa những diễn biến không thuận lợi của môi trờng kinh doanh. Đảm bảo tín dụng là cơ sở để ngân hàng thu hồi nợ một cách chắc chắn và góp phần giảm thiểu rủi ro trong cho vay của ngân hàng bởi vì với mỗi khoản vay khi cho vay ngân hàng đều yêu cầu khách hàng phải có tài sản hay một cơ sở xác định nào đó làm đảm bảo cho khoản vay. Khách hàng có thể dùng tài sản cầm cố, thế chấp hay sự bảo lãnh của bên thứ ba hoặc có thể là Nguyễn Xuân Linh 30 12 K hoa NGHIệP Vụ KINH DOANH NGÂN HàNG lấy uy tín của mình để làm đảm bảo cho khoản vay tại ngân hàng. Khi đến hạn trả nợ nếu khách hàng vay vốn không trả đợc nợ cho ngân hàng thì ngân hàng có thể phát mại những tài sản đảm bảo đó để thu hồi nợ. Đảm bảo vốn tín dụng là cơ sở để đảm bảo cho việc sử dụng vốn tín dụng của ngân hàng có hiệu quả vì nó gắn liền với trách nhiệm vật chất của ngời vay với khoản vay của ngân hàng. Ngời vay phải có kế hoạch sử dụng nguồn vốn đó một cách hợp lý và phải có trách nhiệm trả nợ cho ngân hàng đúng hạn cả gốc và lãi. Đảm bảo an toàn vốn tín dụng tạo điều kiện cho ngân hàng có thể mở rộng hoạt động cho vay, làm tăng d nợ của ngân hàng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng tăng lên. Trên thực tế, ngân hàng thờng cấp tín dụng không đảm bảo cho những khách hàng tốt, những khách hàng đã đợc Nhà nớc kiểm chứng trong một thời gian tơng đối dài, có tín nhiệm với ngân hàng ( trả nợ đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi ), có dự án hoặc phơng án sản xuất kinh doanh, dịch vụ khả thi và có khả năng hoàn trả nợ, . Các khách hàng còn lại cần phải có đảm bảo khi quyết định cấp tín dụng. Tóm lại, trong cho vay đảm bảo đóng vai trò phòng ngừa rủi ro, nó không phải là tiêu chuẩn hàng đầu, không phải là yếu tố quyết định việc ra quyết định cho vay và càng không phải là tiêu chuẩn duy nhất để ra quyết định cho vay. 1.3. nội dung đảm bảo an toàn vốn tín dụng. Đảm bảo an toàn vốn tín dụng là cơ sở để ngân hàng thực hiện cho vay và là điều kiện để khách hàng thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với khoản vay của ngân hàng. Dựa trên những cơ sở khác nhau, các tiêu thức về đảm bảo an toàn vốn tín dụng đã đợc xây dựng và đợc áp dụng chung đối với toàn bộ các ngân [...]... vị trí trụ sở số 24- Láng Hạ có nhiều thuận lợi cho hoạt động ngân hàng phát triển, ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ( NHNo & PTNT Việt Nam ) đã quyết định thành lập chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ ( ngày 18/3/1997 ), Quyết định số 334/ QĐ- NHNo- 02 ngày 01/8/1996 của Tổng giám đốc NHNo & PTNT Việt Nam về việc thành lập chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ với mục đích đa dạng... đợc nâng cao hơn 2.1.2 Một số nét về tình hình kinh tế trên địa bàn chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ - Chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ có trụ sở đặt tại số 24 Láng Hạ, là nơi tập trung dân c có thu nhập cao, có các đơn vị kinh tế trung ơng và rất nhiều doanh nghiệp, công ty làm ăn có hiệu quả đóng trên địa bàn đó Vì vậy, hoạt động kinh doanh của ngân hàng có nhiều thuận lợi, việc huy động và sử dụng vốn. .. tín dụng mặc dù không phải là mục đích kinh doanh của ngân hàng nhng nó lại là cơ sở quan trọng nhất để ngân hàng thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh của mình Vì vậy, đảm bảo an toàn vốn tín dụng là điều kiện không thể thiếu đợc trong quá trình hoạt động của mỗi ngân hàng Nguyễn Xuân Linh 3012 HàNG Khoa NGHIệP Vụ KINH DOANH NGÂN chơng 2 thực trạng công tác bảo đảm an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh. .. NGHIệP Vụ KINH DOANH NGÂN Đảm bảo an toàn vốn tín dụng đợc thực hiện dới nhiều hình thức khác nhau Theo nghị định 178/1999/ NĐ - CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về đảm bảo tiền vay, bảo đảm tiền vay chia làm hai loại: - Bảo đảm tiền vay bằng tài sản ( đảm bảo đối vật ) gồm các hình thức đảm bảo nh: cầm cố, thế chấp tài sản của khách hàng vay, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba, bảo đảm bằng tài sản... hàng và nâng cao uy tín của NHNo & PTNT trên địa bàn Chi nhánh NHNo & PTNT trực thuộc trung tâm điều hành NHNo & PTNT Việt Nam Sự ra đời của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Láng Hạ đă thể hiện quyết tâm của Hội đồng Quản trị và Ban tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam trong chi n lợc củng cố và giữ vững thị trờng nông thôn, tiếp cận nhanh và từng... dụng xét theo thời gian đợc tính = ( Số d từng loại cho vay tăng ( giảm ) trong năm / Tổng d nợ cùng loại năm trớc ) x100 Các chỉ tiêu về đảm bảo an toàn vốn tín dụng là yếu tố rất quan trọng giúp các ngân hàng xác định đợc giới hạn cho phép để ngân hàng kinh doanh trong an toàn và hiệu quả nhất Tuy nhiên, bên cạnh đó cón có rất nhiều những quy định khác để đảm bảo an toàn vốn tín dụng mà một ngân hàng... cho khoản tín dụng đó * Mức tín dụng đợc cấp so với tài sản đảm bảo tín dụng: Thực tế, mọi tài sản đều có sự biến động giá theo thời gian, vì vậy việc cấp tín dụng và quản lý tín dụng đối với khoản cho vay có đảm bảo phải căn cứ vào giá thực tế và mức biến động của nó trên thị trờng, tức là phải tính đến các yếu tố tác động tăng hoặc giảm giá ở thời điểm chấm dứt hợp đồng tín dụng để đảm bảo lợi ích... Khoa NGHIệP Vụ KINH DOANH NGÂN Thực tế hiện nay, vấn đề đảm bảo an toàn vốn tín dụng đang đợc đề cập đến một cách cấp thiết Theo thống kê cha đầy đủ, hiện nay đã có rất nhiều văn bản quy phạm pháp luật về biện pháp đảm bảo tiền vay Theo bộ luật dân sự, biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự có: thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lãnh, đặt cọc, kí cợc, kí quỹ, phạt vi phạm Theo nghị định 178/... làm đảm bảo tín dụng còn phụ thuộc vào năng lực quản trị và đội ngũ nhân sự của một ngân hàng, chính vì vậy mà tài sản đảm Nguyễn Xuân Linh 3012 HàNG Khoa NGHIệP Vụ KINH DOANH NGÂN bảo tín dụng cũng có sự khác nhau về chủng loại giữa các ngân hàng và các ngân hàng thờng quy định loại tài sản đảm bảo trong chính sách tín dụng của mình Tài sản đảm bảo đợc chia làm hai loại: đảm bảo hữu hình và đảm bảo. .. lại sử dụng chính nguồn vốn huy động đợc để thực hiện nghiệp vụ tín dụng của mình, tạo ra lợi nhuận và nguồn vốn quay vòng trong kinh doanh Chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ luôn luôn phát huy thế mạnh có trụ sở nằm trên địa bàn thủ đô, nơi tập trung dân c có thu nhập cao, có các đơn vị kinh tế trung ơng đặt tại đó, chi nhánh đã tập trung chỉ đạo bằng các biện pháp tích cực để thu hút đợc các nguồn vốn lớn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ, Giải pháp nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ, Giải pháp nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn vốn tín dụng tại chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ, tín dụng ngân hàng và rủi ro tín dụng. 1. Khái niệm tín dụng ngân hàng., Kh¸i niƯm., Vai trò của bảo đảm an toàn vốn tín dụng., Các phơng thức đảm bảo đối vật. a. Thế chấp:, Quá trình hình thành và phát triển., Tình hình huy động vốn., Tình hình sử dụng vốn của ngân hàng., Hoạt động bảo lãnh của chi nhánh NHNo PTNT Láng Hạ., Tình hình cho vay, thu nợ của chi nhánh NHNo PTNT Láng Hạ., Tình hình nợ quá hạn của chi nhánh NHNo PTNT Láng Hạ. Kết quả đạt đợc., Những mặt tồn tại. Hạn chế và nguyên nhân., VỊ huy ®éng vèn., VỊ sư dơng vèn., Bảo toàn vốn gắn liền với việc cho vay của ngân hàng., Về chính sách lãi suất. Một số giải pháp khác. Đối với Chính phủ., Đối với các Bộ, Ban, Ngành. Đối với ngân hàng Nhà nớc., §èi víi NHNo PTNT ViƯt Nam.

Từ khóa liên quan