Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex

109 808 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2013, 12:31

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHN I. LI M U Hin nay trong xu hng ton cu húa, vn m ca v hi nhp ó v ang c th gii núi chung v Vit Nam núi riờng chỳ trng. Cỏc Doanh nghip núi chung khụng ch mun phỏt trin ngnh hng kinh doanh ca mỡnh trong th trũng ni a m luụn mun tin sõu ra th trng quc t. Th trng Quc t luụn luụn bin ng, hot ng xut nhp khu tuy khụng cũn mi m song nú luụn mang tớnh thi s cp bỏch v l mi quan tõm hng u ca cỏc Doanh nghip trong nn kinh t Quc dõn. Xut khu úng gúp vo quỏ trỡnh chuyn dch c cu nn kinh t, thỳc y nn sn xut phỏt trin, to tin cho mi ngnh cựng cú c hi phỏt trin, tng cng hiu qu sn xut ca tng nc, giỳp cỏc nc to ra nng lc sn xut mi do cú s phõn cụng lao ng quc t. c bit, trong quy trỡnh xut khu thỡ vic t chc thc hin hp ng xut khu c coi l khõu quan trng cú tớnh cht quyt nh n s thnh bi ca ton b thng v xut khu ca Doanh nghip. c bit khi Vit Nam ó tr thnh thnh viờn chớnh thc ca WTO, thỡ vn xut khu cng c chỳ trng phỏt trin v Nh nc s dng nhiu chớnh sỏch thỳc y hot ng xut khu nhm em li hiu qu cao cho nn kinh t nc nh. Trong quỏ trỡnh thc tp ti cụng ty Xut Nhp Khu Intimex, em nhn thy õy l mt doanh nghip Nh nc thc hin chc nng kinh doanh xut nhp khu tng hp, vi kinh nghim kinh doanh quc t gn 30 nm Cụng tyó to dng c cho mỡnh mt v th vng chc trờn th trng ni a v nc ngoi. Thc t cho thy, kim ngch c phờ xut khu ca Cụng ty rt ln, tuy nhiờn cũn nhiu vn cn c nghiờn cu nhm thỳc y hiu qu thc hin hp ng xut khu c phờ ti Cụng ty thu c li nhun cao. Bi vy, vic nghiờn cu cỏc gii phỏp nhm nõng cao hiu qu vic t chc thc hin hp ng xut khu em li kt qu cao trong hot ng kinh doanh ca Cụng ty l rt cn thit, xõy dng mt thng hiu Intimex uy tớn trờn th trng th gii Trần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cũng như trong nước. Với những lý do trên và cùng với sụ giúp đỡ của Thầy giáo PGS.TS.Nguyễn Văn Tuấn và các cô chú trong Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex em đã lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex”. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề: là để hệ thống hóa lý thuyết về quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu phê trong điều kiện kinh doanh thực tế của Công ty. Từ đó phân tích, đánh giá và xây dựng kiến nghị để giải quyết vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty xuất nhập khẩu Intimex. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: là nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex với phạm vi nghiên cứu là tập trung vào mặt hàng phê với thời gian giới hạn từ năm 2005-2007 trên các thị trường chủ yếu của công ty. Phương pháp nghiên cứu: Với đề tài mang tính bao quát và thực tế nên chuyên đề sử dụng phương pháp quan sát, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, tổng hợp và phương pháp so sánh. Nội dung của đề tài bao gồm các phần sau: Chương I: Lý luận chung về quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu. Chương II: Thực trạng tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex trong thời gian qua. Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu phê tại công ty Intimex. TrÇn ThÞ Quúnh Nga Líp: TMQT 46 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHN II. NI DUNG CHNG I: Lí LUN CHUNG V T CHC THC HIN HP NG XUT KHU HNG HểA DOANH NGHIP I. CC NI DUNG C BN CA MT HP NG XUT KHU HNG HO 1. Khỏi nim, c im v vai trũ ca hp ng xut khu 1.1.Khỏi nim hp ng xut khu Hp ng mua bỏn hng hoỏ quc t l s tho thun ý chớ gia cỏc thng nhõn cú tr s kinh doanh t cỏc quc gia khỏc nhau, theo ú mt bờn gi l Bờn xut khu (bờn bỏn) cú ngha v giao hng v chuyn quyn s hu hng hoỏ cho mt bờn khỏc gi l Bờn nhp khu v nhn thanh toỏn; v Bờn nhp khu (bờn mua) cú ngha v thanh toỏn cho Bờn xut khu, nhn hng v quyn s hu hng húa theo tha thun. Hp ng mua bỏn hng hoỏ quc t l hp ng song v: mi bờn ký kt hp ng u cú ngha v i vi nhau. Bờn xut khu cú ngha v giao hng cho Bờn nhp khu cũn Bờn nhp khu cú ngha v thanh toỏn cho Bờn xut khu Hp ng mua bỏn hng hoỏ quc t l hp ng cú n bự: bờn cú ngha v thỡ cng cú quyn li v ngc li. Bờn nhp khu c hng quyn li nhn hng v i li phi cú ngha v tr tin cõn xng vi giỏ tr ó c giao. Ngc li, Bờn xut khu nhn c tin phi cú ngha v giao hng. 1.2. c im Trần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 So vi hp ng mua bỏn trong nc, hp ng thng mi quc t cú nhng c im khỏi quỏt nh sau: - Bn cht ca hp ng: l s tho thun ý chớ ca cỏc Bờn ký kt. õy l c trng rt c bn ca hp ng núi chung v hp ng mua bỏn hng hoỏ quc t núi riờng. - Ch th ca hp ng: Bờn xut khu v Bờn nhp khu, l cỏc thng nhõn cú tr s kinh doanh t ti cỏc quc gia khỏc nhau. Nu cỏc bờn khụng cú tr s kinh doanh thỡ s da vo ni c trỳ ca h, cũn quc tch ca cỏ nhõn ngi i din ca cỏc bờn khụng cú ý ngha trong vic xỏc nh yu t quc t ca hp ng. Hai ngi trc tip ký vo hp ng cú th u mang quc tch Vit Nam, nhng h i din cho cỏc bờn cú tr s kinh doanh t ti cỏc quc gia khỏc nhau thỡ hp ng ký kt gia cỏc bờn ny vn l hp ng mua bỏn hng hoỏ quc t. - Ngun lut iu chnh: Tr s thng mi ca cỏc bờn trong hp ng xut khu nm trờn lónh th ca cỏc quc gia khỏc nhau chớnh vỡ vy ngun lut iu chnh õy rt phc tp v a dng, khụng ch l lut quc gia m cũn gm c iu c quc t v thng mi, lut nc ngoi cng nh tp quỏn thng mi quc t. - i tng ca hp ng: l hng hoỏ di chuyn qua biờn gii hi quan ca mt nc. Biờn gii hi quan c hiu l tp hp cỏc ca khu, cỏc vn phũng hi quan ni m hng hoỏ phi c tin hnh cỏc th tc hi quan xut nhp khu theo cỏc quy ch qun lý hng hoỏ xut nhp khu ca Chớnh ph cỏc nc. Thut ng biờn gii hi quan c s dng xut phỏt t thc tin s hỡnh thnh cỏc kho ngoi quan, cỏc khu ch xut, cỏc c khu kinh t v nhng quy ch hi quan c bit dnh cho s hot ng ca cỏc khu vc ny lm cho biờn gii lónh th khụng tht chớnh xỏc xỏc nh ranh gii di chuyn ca hng hoỏ xut nhp khu. Lut thng mi Vit Trần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nam nm 2005 khng nh c im ny khi nh ngha: Xut khu hng húa l vic hng hoỏ c a ra khi lónh th Vit Nam hoc a vo khu vc c bit nm trờn lónh th Vit Nam c coi l khu vc hi quan riờng theo quy nh ca phỏp lut. (iu 28, Lut thng mi nm 2005) - Giỏ c v phng thc thanh toỏn: Kh nng thanh toỏn trong nhiu trng hp gp nhiu khú khn phc tp vỡ ngi bỏn hng (bờn xut khu) khụng phi bao gi cng cú y thụng tin v ngi mua (bờn nhp khu) cng nh th tc thanh toỏn theo phỏp lut quc gia ngi mua. Do ú, khi ký kt hp ng nhng iu kin thanh toỏn ó c nghiờn cu, son tho k, ngoi ra ngi bỏn phi c gng a vo hp ng iu kin m bo thanh toỏn m tt nht l ca ngõn hng ti quc gia ngi bỏn. ng tin tớnh giỏ hoc thanh toỏn khụng cũn l ng ni t ca mt quc gia m l ngoi t i vi ớt nht mt bờn ký kt. Phng thc thanh toỏn thụng qua h thng ngõn hng. - Liờn quan mt thit n hot ng vn chuyn: theo nguyờn tc trong hp ng xut khu, hng húa-dch v c vn chuyn qua bin gii ớt nht hai quc gia. Vỡ vy iu kin vn chuyn cú v trớ rt quan trng trong hp ng. - Quy nh trng hp bt kh khỏng trong hp ng: trong quan h thng mi quc t, cú s ri ro ỏng k do khụng cú kh nng thc hin ngha v vỡ nhng s kin bt thng nh: thu xut nhp khu tng cao, nh nc cm vn chuyn ngoi t ra nc ngoi, chin tranh, thiờn tai bt ng Vỡ vy vic a vo hp ng nhng quy nh iu chnh s nh hng ca cỏc s kin núi trờn i vi vic phõn chia trỏch nhim ca cỏc bờn do hon ton khụng thc hin hay khụng thc hin mt phn ngha v cú ý ngha quan trng. Trần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C quan gii quyt tranh chp phỏt sinh t hp ng l to ỏn hay trng ti thng mi cú thm quyn gii quyt cỏc tranh chp trong lnh vc kinh t i ngoi l c quan nc ngoi i vi ớt nht mt trong cỏc ch th. iu kin ny quan trng vỡ thiu iu kin ny s lm cho vic gii quyt tranh chp gia cỏc bờn tr nờn khú khn, phc tp v nhiu lỳc khụng gii quyt c. - Mi liờn h cht ch gia mt s loi hp ng xut khu: vic thc hin hp ng mua bỏn hng húa ngoi thng c i kốm vi vic ký kt mt lot hp ng khỏc (hp ng vn ti, hp ng bo him, hp ng vay tớn dng). m bo thng v cú hiu qu cn phi cú s thng nht, ng b trong vic thc hin cỏc hp ng ny. 1.3.Vai trũ ca hp ng xut khu Hp ng xut khu gi mt vai trũ rt quan trng trong kinh doanh TMQT, cú xỏc nhn nhng ni dung giao dch m cỏc bờn ó tha thun v cam kt thc hin cỏc ni dung ú. Hp ng l c s cỏc bờn thc hin cỏc ngha v ca mỡnh v ng thi yờu cu bờn i tỏc thc hin cỏc ngha v ca h. Hp ng cũn l c s ỏnh giỏ mc thc hin ngha v ca cỏc bờn v l c s phỏp lý quan trng khiu ni khi m bờn i tỏc khụng thc hin ton b hay tng phn ngha v ca mỡnh ó tha thun trong hp ng. Hp ng cng quy nh chi tit, rừ rng, d hiu cng d thc hin v ớt xy ra tranh chp. Trần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Kt cu v ni dung c bn ca hp ng xut khu hng húa 2.1.Kt cu hp ng Tu vo thc tin giao dch gia cỏc bờn v hng hoỏ mua bỏn theo hp ng m mi mt hp ng s c son tho vi nhng ni dung c th khỏc nhau. Tuy nhiờn, v c bn, mt hp ng mua bỏn hng hoỏ quc t cú kt cu gm ba phn: phn m u, phn cỏc iu khon v iu kin v phn kt. * Phn m u thng gm cỏc ni dung nh sau: - Tiu : thng c th hin bng cỏc thut ng nh Hp ng (Contract) hoc Bn tho thun (Agreement) - S v ký hiu ca hp ng: thng c ghi kốm vi tiờu nhm giỳp cho vic qun lý v lu tr hp ng ca cỏc ch th ký kt. Vỡ vy, s v ký hiu thng c th hin sao cho cú th nhn bit c cỏc bờn ký kt hp ng mt cỏch d dng v nhanh nht. Vớ d, hp ng mua bỏn hng hoỏ quc t c ký kt gia cỏc cụng ty cú tờn giao dch l Uprosexim v Technoimport vo thỏng 4 nm 2007 c ký hiu nh sau: Contract No. UPRO-TEC/04/07. - a im v ngy thỏng ký kt hp ng. Vớ d: H Ni,ngy 18 thỏng 3 nm 2008 (Hanoi, March 8th 2008). Cng cú nhiu trng hp ngi ta li ghi a im v ngy thỏng ký kt phn cui hp ng. Vớ d: Hp ng c lp ti H Ni vo ngy 8 thỏng 3 thnh 4 bn cú hiu lc phỏp lý nh nhau, mi bờn gi hai bn (The present contract was made in Danang on March 8th 2008 in quadruplicate of equal force, two of which are kept by each party). a im ký kt hp ng cú ý ngha gúp phn xỏc nh ngun lut iu chnh hp ng nu cỏc bờn khụng tho thun ngun lut iu chnh trong hp ng, ú l lut ni ký kt hp ng. Thụng thng Trần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nu cỏc bờn khụng cú tho thun gỡ khỏc v thi im phỏt sinh hiu lc ca hp ng thỡ thi im ny tớnh t thi im cỏc bờn ký kt hp ng. - Cỏc bờn ký kt hp ng: tờn cỏc bờn ký kt, a ch, s tel, s fax, a ch email, s ti khon v tờn ngõn hng, ngi i din ký kt hp ng - Nhng nh ngha dựng trong hp ng. Nhng nh ngha ny cú th rt nhiu, vớ d "hng húa" cú ngha l ., "Thit k" cú ngha l . t nht ngi ta cng a ra nh ngha sau õy: Cụng ty X, a ch ., s in thoi ., i din bi ễng . di õy gi l Bờn bỏn (X company, address ., Tel .represented by Mr. .hereinafter referred to as the Seller) - C s phỏp lý ký kt hp ng. õy cú th l hip nh ký kt gia cỏc Chớnh ph, cng cú th l Ngh nh th ký kt gia cỏc B thuc cỏc quc gia khỏc nhau. Chớ ớt, ngi ta cng nờu ra s t nguyn ca cỏc bờn khi ký kt hp ng. Vớ d: Cỏc bờn ó cựng nhau tha thun rng Bờn bỏn cam kt bỏn v Bờn mua cam kt mua nhng hng hoỏ di õy theo cỏc iu khon v iu kin sau (It has been mutually agreed that the Seller commits to sell and the Buyer commits to buy the undermentioned goods on the following terms and conditions). * Phn cỏc iu khon v iu kin quy nh h thng cỏc iu kin giao dch thng mi do hai bờn tha thun nh: cỏc iu khon v hng hoỏ nh tờn hng, s lng, phm cht, bao bỡ úng gúi hng húa, ký mó hiu, iu kin kim tra s lng, cht lng .; cỏc iu khon ti chớnh nh giỏ c, thanh toỏn .; cỏc iu khon vn ti, giao nhn v bo him nh iu kin giao nhn hng, iu kin c s giao hng, iu kin vn ti, iu kin bo him .; v cỏc iu khon phỏp lý nh lut ỏp dng vo hp ng, bt Trần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khả kháng, thưởng phạt, khiếu nại, trọng tài . Đây là phần quan trọng nhất của hợp đồng. Các bên thường dành thời gian và công sức nhiều nhất cho phần này khi đàm phán, thoả thuận và ký kết hợp đồng. * Phần kết của hợp đồng quy định các nội dung như: - Số bản hợp đồng và số lượng hợp đồng giữ lại của mỗi bên. - Ngôn ngữ của hợp đồng. Ngôn ngữ của hợp đồng sẽ giúp xác định được hợp đồng được lập bằng ngôn ngữ nào sẽ là hợp đồng gốc, là cơ sở quy định quyền và nghĩa vụ của các bên. - Thời hạn hiệu lực của hợp đồng - Những quy định liên quan đến bổ sung, sửa đổi hợp đồng. - Chữ ký có thẩm quyền của các bên ký kết. 2.2.Nội dung cơ bản các điều khoản chủ yếu của hợp đồng xuất khẩu hàng hóa Các điều khoản cơ bản của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là tất cả các điều khoản được các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhằm xác định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Tuy nhiên, để hợp đồnghiệu lực pháp lý thì những điều khoản này không được trái pháp luật. * Điều khoản về tên hàng (Comodity): Điều khoản về tên hàng là điều khoản quan trọng của mọi đơn hàng, thư chào hàng, hợp đồng hoặc nghị định thư. Có thể thấy rằng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, việc diễn đạt tên hàng là một điều kiện không thể thiếu được. Điều khoản tên hàng có ý nghĩa luật phápthực tiễn quan trọng. Trong điều khoản này, hàng hóa phải được ghi một cách đầy đủ, rõ ràng, chính xác, kèm theo tên thương mại. Nếu đối tượng của việc mua bán gồm nhiều mặt hàng, chủng loại hàng hóa khác nhau thì phải ghi rõ danh TrÇn ThÞ Quúnh Nga Líp: TMQT 46 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mc cỏc mt hng ú. Danh mc hng húa ny cú th c coi l ph lc ca hp ng. Thụng thng, cú nhng cỏch din t tờn hng nh sau: - Ghi tờn hng theo tờn thng mi nhng kốm theo tờn thụng thng v tờn khoa hc ca nú (thụng thng ỏp dng cho cỏc loi húa cht, ging cõy). - Ghi tờn hng kốm theo tờn a phng sn xut ra hng húa ú (Ru vang Bordeaux) - Ghi tờn hng kốm theo hóng sn xut ra hng húa ú (Tivi L/G, in thoi L/G, T lnh L/G) - Ghi tờn hng kốm theo quy cỏch chớnh ca hng húa ú (Xe ti trng ti 5 tn hay 10 tn) - Ghi tờn hng kốm theo nhón hiu ca nú (ễtụ Toyota, Bia Tiger) - Ghi tờn hng kốm theo cụng dng ca hng húa ú (Du gi dng túc, kem lm trng da) - Ngoi ra, ngi ta cũn kt hp theo cỏc cỏch trờn vi nhau. iu khon tờn hng l iu khon ch yu ca hp ng nờn khi quy nh iu khon ny cn chỳ ý: phi phn ỏnh chớnh xỏc c im hng húa, trỏnh nhng quy nh sỏo rng; a ra quy nh trung thc i vi thc t hng húa; nờn s dng tờn gi thụng thng s dng trờn th trng quc t; chỳ ý chn v miờu t tờn hng sao cho chớnh xỏc v phự hp vi danh mc quy nh. * iu khon v cht lng (Quality) iu khon quan trng nht ca mi hp ng mua bỏn hng húa, c bit l hp ng mua bỏn hng húa quc t vỡ cht lng hng hoỏ nh hng trc tip n giỏ tr s dng v giỏ c hng húa. iu khon cht Trần Thị Quỳnh Nga Lớp: TMQT 46 [...]... hoặc gây ra các tổn thất cho mỗi bên nhưng khi có phát sinh các bên đều phải tìm ra giải pháp để giải quyết nhằm hạn chế các chi phí và tổn thất để thực hiện hợp đồnghiệu quả nhất 2 Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu Khi hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết thì các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế sẽ tiến hành tổ chức thực hiện hợp đồng Đây là công đoạn phức tạp, có rất nhiều công việc mà... chặt chẽ với nhau Thực hiện tốt một công việc là làm cơ sở để thực hiện các công việc tiếp theo và thực hiện cả hợp đồng Như vậy để tổ chức thực hiện tốt hợp đồng là trên cơ sở tổ chức thực hiện tốt từng mắt xích công việc theo một hợp đồng, theo một trình tự lôgic kế tiếp nhau Và chúng ta cần hiểu rằng thực hiện tốt một nghĩa vụ trong hợp đồng không những tạo điều kiện cho mình thực hiện tốt các nghĩa... trở thành thành viên của công ước giúp các quốc gia xích lại gần nhau hơn trong quan hệ mua bán, giúp cho việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế được nhanh chóng và thuận lợi hơn II QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU 1 Ý nghĩa của việc tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu Thực hiện hợp đồng xuất khẩu thực hiện một chuỗi các công việc kế tiếp được... hoàn thành hợp đồng 2.3.Chuẩn bị hàng xuất khẩu Theo như hợp đồng xuất khẩu đã ký kết thì nhà xuất khẩu phải tiến hành tổ chức khâu chuẩn bị hàng theo đúng như nội dung của hợp đồng đã ký (số lượng, chất lượng, bao bì, ký mã hiệu ) hoặc theo đúng như L/C (nếu như hợp đồng thanh toán theo L/C) Đây là bước quan trọng nhất trong quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu Vì chỉ khi nhà xuất khẩu chuẩn... trễ hoặc sai sót trong thực hiện hợp đồng Khi cả hai bên thực hiện trung thực các nghĩa vụ hợp đồng thì kết quả hợp đồng sẽ được nâng cao, đem lại lợi ích cho cả hai bên Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng mà lúc xây dựng hợp đồng không dự đoán trước được Có một số nguyên nhân chính như: một là các bên hiểu các điểu khoản hợp đồng theo hướng khác nhau;... thống thu nhập các thông tin về thực hiện hợp đồng của bên đối tác cũng cần phải thực hiện để thông qua đó theo dõi tiến độ và thời gian biểu của các công đoạn để có thể nhắc nhở đối tác ở các thời điểm thích hợp nhằm đạt hiệu quả cao và tối ưu hóa quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng Như vậy, giám sát hợp đồng là một hệ thống báo cáo sớm, cảnh tỉnh về các giai đoạn mà mỗi bên phải thực hiện để đảm... của hợp đồng phải hợp pháp Nội dung của hợp đồng phải tuân thủ nguồn luật điều chỉnh hợp đồng Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng có thể được các bên thoả thuận quy định trong hợp đồng Khi nguồn luật điều chỉnh hợp đồng không được quy định trong hợp đồng thì áp dụng theo quy tắc luật xung đột: "luật nước người bán", "luật nơi xảy ra tranh chấp", "luật nơi ký kết hợp đồng" , "luật nơi thực hiện nghĩa vụ" Pháp. .. trình các công đoạn thực hiện hợp đồng xuất khẩu Trước khi giao hàng cho nhà nhập khẩu thì nhà xuất khẩu phải có trách nhiệm kiểm tra hàng về số lượng, chất lượng, trọng lượng bao bì…Nếu là hàng động thực vật thì phải kiểm dịch, nếu là hàng thực phẩm thì phải kiểm tra vệ sinh Công việc của giai đoạn này là kiểm tra mức độ phù hợp của hàng hóa xuất khẩu so với yêu cầu đã đề ra trong hợp đồng Sự phù hợp ở... của hợp đồng phải hợp pháp Tức là hàng hoá theo hợp đồng phải là hàng hoá được phép mua bán theo qui định của pháp luật của nước bên mua và nước bên bán Theo qui định của pháp luật Việt Nam, thương nhân được xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập. .. nại và giải quyết khiếu nại Để tiến hành giám sát hợp đồng người ta thường sử dụng các phương pháp: Hồ sơ theo dõi hợp đồng, Phiếu giám sát hợp đồng, Phiếu chỉ số giám sát hợp đồng, các phương pháp sử dụng máy điện toán Trong đó phiếu giám sát hợp đồng được sử dụng nhiều nhất Điều hành hợp đồng thường tập trung giải quyết các vấn đề: Sự thay đổi về quy định chất lượng hàng hóa trong hợp đồng, các giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex, Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex, Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty xuất nhập khẩu Intimex, . LỜI MỞ ĐẦU, Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hợp đồng xuất khẩu, Kết cấu và nội dung cơ bản của hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, Điều kiện hiệu lực của hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, Ý nghĩa của việc tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu, Giám sát và điều hành hợp đồng, Nhân tố khách quan, Nhân tố chủ quan, Q trình hình thành và phát triển của cơng ty, Chức năng, lĩnh vực kinh doanh, Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty, Kết quả kinh doanh xuất nhập khẩu, Kết quả xuất khẩu cà phê trong 3 năm gần đây, Giục người mua mở LC và kiểm tra LC Chuẩn bị và kiểm tra hàng xuất khẩu, Thuê phương tiện vận tải Làm thủ tục hải quan., Giao hàng cho phương tiện vận tải Làm thủ tục thanh toán., Khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Thanh lý hợp đồng, Những vấn đề còn tồn tại, Nguyên nhân của những tồn tại, Mục tiêu của công ty, Phương hướng đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty Biện pháp thực hiện kế hoạch, Thách thức đối với hoạt động thúc đẩy xuất khẩu cà phê, Một số kiến nghị đối với Nhà nước

Từ khóa liên quan